A guide to documenting the origin of the funds in Fumbi

zpět
x  - hodiny 3 min -  x

Fumbi, as a responsible corporation acting in compliance with the laws and regulations of the Slovak Republic, is very diligent when it comes to anti-money laundering and anti-terrorism activities. Therefore, it is important that you provide Proof of Funds when the deposited amount exceeds our security limit.

Act No. 297/2008 Coll. in the wording valid from 1 January 2021, gives us the obligation to identify suspicious transactions that could be related to money laundering or the financing of terrorism. Just like all other legitimate corporations, we are also required by the law to request these documents from you.

We are aware that we are requesting sensitive personal information. Therefore, please upload the documents using your secure Fumbi account and never send them via e-mail. Protection of the personal data of our clients is of the utmost importance to us.

In this article, you will find additional information about what kind of documents you need to upload for us to verify.
Please provide the documents that best document the origin of your deposit.

To document the source of funds deposited by a natural person, several simple steps are required.

How to proceed:

 1. Log in to your Fumbi account
 2. Click the Upload document link
 3. Upload the document that documents the origin of the deposited funds (for more details see below)

How to obtain a bank account statement from your bank:

The documents we are obliged to request from our users:

1. Savings

In order to verify that your savings match the amount of your investment, we will need you to upload a bank account statement for three relevant months, during which:

 • you have been saving up (3 most recent months of your saving up),
 • you have received money originating from a sale of a property or a different one-time income (the month during which the funds were credited to your account and the two preceding months)

Should your account statement contain outlays of a sensitive nature, you can leave the deposit amount visible but black out the remaining items. Please do not black out the income you are trying to document.

 1. In your Internet banking, select the account statement option
 2. Select the relevant time period of three months
 3. Request the statement as a PDF file
 4. Upload the statement using the Upload document button available in your Fumbi account

2. Employment

A simple way to verify the source of income is to document your salary or income from a dependent activity.
If your income originates from your employment, we will require the following:

Annual individual income tax advance settlement pertaining to a dependent activity:

 • Upload the Annual settlement using the Upload document button available in your Fumbi account

or

Annual health insurance settlement

 • Take a picture of or scan the settlement form received from your health insurance company
 • Upload the settlement using the Upload document button available in your Fumbi account

or

Statement from the bank account to which your salary is being sent (tree relevant months):

 • In your Internet banking, select the account statement option
 • Select the relevant time period of three months
 • Request the statement as a PDF file
 • Upload the statement using the Upload document button available in your Fumbi account

3. Business activities

If the source of your income is your business activities, we need to check whether your income corresponds to the amount of your deposits. To document your income, we will require the following documents:

Individual income tax return:

 • Upload the tax return using the Upload document button available in your Fumbi account

or

Annual health insurance settlement

 • Upload the scanned or photographed document using the Upload document button available in your Fumbi account

If you have an income as a partner or a shareholder of a legal entity, please provide:

Resolution on the payment of a dividend:

 • Upload this document using the Upload document button available in your Fumbi account

or

Annual health insurance settlement:

 • Upload the scanned or photographed document using the Upload document button available in your Fumbi account

4. Assets (sale or lease)

If your income originates from the sale or lease of real estate or movable assets, in order to verify that, we will need the corresponding sales or lease agreement. Using such an agreement, we can verify that the amount of your deposit corresponds to the amount of such income. (If you have had the funds in your account for over a year, they can be deemed savings – in this case, please document them as described in clause 1 hereinabove.)

 • Upload the scanned or photographed original of the signed agreement using the Upload document button available in your Fumbi account

5. Gift

If you obtained the funds as a gift, we need to verify whether their amount corresponds
to your investment with Fumbi. To document a gift, we will need the corresponding deed of gift. (If

you have had the funds in your account for over a year, they can be deemed savings – in this case, please document them as described in clause 1 hereinabove.)

 • Upload the scanned or photographed original of the signed agreement using the Upload document button available in your Fumbi account

6. Inheritance

In order to verify whether the amount of inheritance matches the deposit you have made we will need one of the following documents. (If you have had the funds in your account for over a year, they can be deemed savings – in this case, please document them as described in clause 1 hereinabove.)

Inheritance settlement agreement:

 • Upload the scanned or photographed original of the signed agreement using the Upload document button available in your Fumbi account

or

Deed of inheritance:

 • Upload the scanned or photographed original of the signed deed using the Upload document button available in your Fumbi account

If you have any questions regarding the document upload, please contact us using the provided form.
Thank you for your cooperation!

Notice:
To ensure the security of your data, we strongly discourage you from sending your confidential
information via e-mail. Please upload it directly to your Fumbi account using the Upload document button.

Fumbi may suspend the processing of your deposits and withdrawals until all the required documents have been provided and approved.

If you provide incomplete or suspicious documentation, Fumbi has the obligation to report this to the respective authorities.

Juraj Forgacs

Fumbi

linkedin
Sdílejte s ostatními
Doporučené stránky

Ďalšie články se společností Fumbi

Návod k prokázání původu svých prostředků ve Fumbi

zpět
x  - hodiny 3 min -  x

Jako odpovědná společnost, která se řídí slovenskými zákony a předpisy, přistupuje Fumbi svědomitě i k boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Proto je pro nás důležité, abyste u částek, které přesahují náš interní limit, doložili původ svých finančních prostředků.

Zákon 253/2008 Sb. účinný od 1. ledna 2021 na nás deleguje povinnost odhalovat podezřelé transakce, které by mohly souviset s praním špinavých peněz nebo terorismem. Tyto doklady po vás musí ze zákona vyžadovat i každá jiná legitimní společnost.

Jsme si vědomi toho, že se jedná o žádost na dokument osobní povahy s citlivými informacemi, proto vás žádáme, abyste tyto informace nahráli do svého plně zabezpečeného Fumbi účtu, a neposílali e-mailem. Ochrana osobních údajů našich klientů je pro nás nejvyšší prioritou.

V tomto článku jsou uvedeny informace o tom, které doklady je potřeba nahrát, aby bylo možné je ověřit.

Uveďte prosím dokumenty, které nejlépe prokazují původ vaší investice.

Pro doložení zdrojů financí fyzických osob je třeba učinit několik rychlých úkonů.

Jak postupovat:

 1. Přihlaste se do svého Fumbi účtu.
 2. Klikněte na odkaz Nahrání dokumentu.
 3. Nahrajte doklad, který deklaruje původ Vašich finančních prostředků (podrobnosti k dokladům najdete níže).

Doklady, které musíme od našich uživatelů požadovat:

1. Úspory

Abychom mohli zkontrolovat, zda vaše úspory odpovídají výši vašich investic, budeme potřebovat, abyste do Fumbi účtu nahráli výpis ze svého bankovního účtu za odpovídající tři měsíce, kdy jste:

 • si spořili (poslední 3 měsíce spoření)
 • přijali finance z prodeje nemovitosti nebo jiný jednorázový příjem (měsíc připsání prostředků na účet a předchozí dva měsíce)

Pokud se na vašem účtu vyskytují citlivé výdaje, můžete nechat viditelnou pouze částku a zbytek začernit. Nemažte, prosím, příjmy, které deklarujete.

 1. Zvolte si v internet bankingu výpisy z účtu
 2. Označte období relevantních tří měsíců
 3. Vygenerujte výpis ve formátu pdf
 4. Nahrajte výpis přes tlačítko Nahrání dokumentu ve svém Fumbi účtu

2. Zaměstnání

Snadným způsobem, jak ověřit zdroj vašich příjmů, je předložení dokladu o mzdě nebo příjmu ze závislé činnosti.
Pokud vaše příjmy pocházejí ze zaměstnání, budeme od vás potřebovat:

Roční zúčtování záloh na Daň z příjmů fyzické osoby ze závislé činnosti:

 • Nahrajte svůj roční výkaz pomocí tlačítka Nahrát dokument ve svém Fumbi účtu.
  nebo

Roční zúčtování zdravotního pojištění:

 • Vyfoťte nebo naskenujte výpis z vaši zdravotní pojišťovny
 • Nahrajte zúčtování přes tlačítko Nahrát dokument ve svém Fumbi profilu

nebo

Výpis za relevantní tři měsíce z účtu, na který vám chodí plat:

 • V internet bankingu si zvolte výpis z účtu
 • Označte období relevantních tří měsíců
 • Vygenerujte výpis ve formátu pdf
 • Nahrajte výpis přes tlačítko Nahrát dokument ve svém Fumbi účtu

3. Podnikání

Pokud vaše příjmy pocházejí z podnikatelské činnosti, je pro nás důležité zkontrolovat, zda příjmy korespondují s výši vkladů. Potřebujeme k tomu následující dokumenty:

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzické osoby:

 • Nahrajte daňové přiznání přes tlačítko Nahrát dokument ve svém Fumbi účtu

nebo

Roční zúčtování zdravotního pojištění

 • Naskenovaný nebo vyfocený dokument nahrajte přes tlačítko Nahrát dokument ve svém Fumbi účtu

V případě, že máte příjem jakožto společník nebo akcionář právnické osoby, doložte:

Rozhodnutí o vyplacení dividendy:

 • Nahrajte tento dokument přes tlačítko Nahrání dokumentu ve svém Fumbi účtu

nebo

Roční zúčtování zdravotního pojištění:

 • Naskenovaný nebo vyfocený dokument nahrajte přes tlačítko Nahrát dokument ve svém Fumbi účtu

4. Majetek (prodej nebo pronájem)

Pokud váš příjem pochází z prodeje nebo pronájmu nemovitého nebo movitého majetku, budeme k ověření potřebovat kupně-prodejnou smlouvu nebo smlouvu o pronájmu. To nám umožní ověřit, že výše vašich vkladů odpovídá výši těchto příjmů. (V případě, že máte tyto prostředky na účtu déle než rok, můžeme je považovat za úspory – v takovém případě prosíme o doložení jejich původ podle bodu 1.)

 • Naskenovaný nebo vyfocený originál podepsané smlouvy nahrajte přes tlačítko Nahrát dokument ve svém Fumbi účtu

5. Dar

Pokud jste získali finanční prostředky darem, musíme zkontrolovat, zda tato částka odpovídá investici do Fumbi. Z tohoto důvodu budeme potřebovat doložit darovací smlouvu. (Pokud máte tyto prostředky na účtu déle než rok, můžeme je považovat za úspory – v takovém případě je prosíme dokladujte podle bodu 1.)

 • Naskenovaný nebo vyfocený originál podepsané smlouvy nahrajte přes tlačítko Nahrát dokument ve svém Fumbi účtu

6. Dědictví

Abychom mohli zkontrolovat, zda je výše dědictví v souladu s vklady, které vkládáte, budeme potřebovat jeden z těchto dokumentů: (Pokud máte tyto prostředky na účtu déle než rok, můžeme je považovat za úspory – v takovém případě doložte jejich původ podle bodu 1).

Smlouva o vypořádání dědictví:

 • Naskenovaný nebo vyfocený originál podepsané smlouvy nahrajte přes tlačítko Nahrát dokument ve svém Fumbi účtu

nebo

Usnesení o dědictví:

 • Naskenovaný nebo vyfocený originál podepsané smlouvy nahrajte přes tlačítko Nahrát dokument ve svém Fumbi účtu

Máte-li jakékoli dotazy týkající se nahrávání dokumentů, neváhejte se s námi spojit prostřednictvím tohoto formuláře.

Děkujeme za spolupráci!

Upozornění:

Z důvodu zabezpečení vyšší bezpečnosti důrazně doporučujeme, abyste své důvěrné informace neposílali e-mailem, ale nahráli je přímo do svého Fumbi účtu pomocí tlačítka Nahrát dokument.

Fumbi může pozdržet zpracování vkladů a výběrů, dokud nebudou dodány a schváleny všechny potřebné dokumenty.

V případě, že budou předloženy neúplné nebo podezřelé dokumenty, je Fumbi povinné oznámit toto konání příslušnému orgánu.

Juraj Forgacs

Fumbi

linkedin
Sdílejte s ostatními
Doporučené stránky

Ďalšie články se společností Fumbi

Wskazówki, jak udowodnić pochodzenie swoich depozytów do Fumbi

zpět
x  - hodiny 3 min -  x

Jako odpowiedzialna spółka, podlegająca słowackim ustawom i rozporządzeniom, Fumbi sumiennie podchodzi również do walki z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Dlatego ważne jest dla nas, aby klienci udokumentowali pochodzenie swoich środków w przypadku sum, które przekraczają nasz wewnętrzny limit.

Ustawa Dz.U. 2018 poz. 723 z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zobowiązuje nas do wykrywania podejrzanych transakcji, które mogą być związane z praniem pieniędzy lub terroryzmem. Każda inna legalnie działająca firma również miałaby zgodnie z prawem wymagać od swych klientów dostarczenia tych dokumentów.

Zdajemy sobie sprawę, że jest to prośba o dokument o charakterze osobistym z wrażliwymi informacjami, dlatego prosimy o przesłanie tych informacji na w pełni zabezpieczone konto Fumbi, a nie wysyłanie ich pocztą elektroniczną. Ochrona danych osobowych naszych klientów jest naszym najwyższym priorytetem.

Ten artykuł zawiera informacje o tym, jakie dokumenty należy przesłać, aby zweryfikować swój dochód.

Prosimy o podanie dokumentów, które najlepiej świadczą o pochodzeniu Twojej inwestycji.

Istnieje kilka szybkich kroków, które należy podjąć, aby udowodnić źródła finansowania osób fizycznych.

Jak należy postępować:

Zaloguj się na swoje konto Fumbi.
Kliknij na link Prześlij dokument.
Załaduj dokument, który deklaruje pochodzenie Twoich środków (szczegóły dotyczące dokumentów znajdują się poniżej).

Dokumenty, których jesteśmy zobowiązani wymagać od naszych użytkowników:

1. Oszczędności

Aby mogliśmy sprawdzić, czy oszczędności odpowiadają inwestycjom, prosimy o przesłanie na konto Fumbi wyciąg z konta bankowego z odpowiednich trzech miesięcy, kiedy:

 • oszczędzałeś (ostatnie 3 miesiące oszczędzania)
 • otrzymałeś środki ze sprzedaży nieruchomości lub inne jednorazowe dochody (miesiąc wpływu środków na rachunek oraz dwa poprzednie miesiące)

Jeśli na Twoim koncie znajdują się wydatki wrażliwe, możesz zostawić widoczną tylko kwotę, a resztę zaciemnić. Prosimy o nie usuwanie dochodów, które deklarujesz.

 • Wybierz wyciągi z konta w bankowości internetowej
 • Zaznacz odpowiedni okres trzymiesięczny
 • Wygeneruj wyciąg w formacie pdf
 • Załaduj wyciąg za pomocą przycisku „Prześlij dokument“ na swoim koncie Fumbi

2. Zatrudnienie

Łatwym sposobem na zweryfikowanie źródła dochodów jest dostarczenie dowodu zarobków lub dochodów z pracy.
Jeśli Twój dochód pochodzi z zatrudnienia, będziemy potrzebować od Ciebie następujących informacji:

Roczne rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z działalności niesamodzielnej:

 • Załaduj swoje rozliczenie roczne za pomocą przycisku „Prześlij dokument“ na swoim koncie Fumbi.

lub

Roczne rozliczenie ubezpieczenia zdrowotnego:

 • Zrób zdjęcie lub zeskanuj swój wyciąg z ubezpieczenia zdrowotnego
 • Załaduj wyciąg w swoim profilu Fumbi

lub

Wyciąg za odpowiednie trzy miesiące z konta, na które wpłacane jest Twoje wynagrodzenie:

 • Wybierz wyciągi z konta w bankowości internetowej
 • Zaznacz odpowiedni okres trzymiesięczny
 • Wygeneruj wyciąg w formacie pdf
 • Załaduj dokument na swoim koncie Fumbi

3. Przedsiębiorczość

Jeżeli Twoje dochody pochodzą z działalności przedsiębiorczej, ważne jest, abyśmy sprawdzili, czy dochody te odpowiadają wysokości depozytów. W tym celu potrzebujemy następujących dokumentów:

Zeznanie podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych:

 • Załaduj swoje zeznanie podatkowe za pomocą przycisku „Prześlij dokument“ na swoim koncie Fumbi

lub

Roczne rozliczenie ubezpieczenia zdrowotnego:

 • Prześlij zeskanowany lub sfotografowany dokument za pomocą przycisku „Prześlij dokument“ na swoim koncie Fumbi

Jeśli masz dochody jako partner lub udziałowiec osoby prawnej, prosimy podać:

Decyzję o wypłacie dywidendy:

 • Prześlij ten dokument za pomocą przycisku „Prześlij dokument“ na swoim koncie Fumbi

lub

Roczne rozliczenie ubezpieczenia zdrowotnego:

 • Prześlij zeskanowany lub sfotografowany dokument za pomocą przycisku „Prześlij dokument“ na swoim koncie Fumbi

4. Własności (sprzedaż lub wynajem)

Jeśli twój dochód pochodzi ze sprzedaży lub wynajmu nieruchomości lub ruchomości, będziemy potrzebować do weryfikacji umowy kupna-sprzedaży lub umowy wynajmu. Pozwoli nam to zweryfikować, czy wysokość Twoich depozytów odpowiada wysokości tego dochodu. (Jeżeli posiadasz te środki na swoim koncie od ponad roku, możemy uznać je za oszczędności – w takim przypadku prosimy o dostarczenie dowodu ich pochodzenia zgodnie z punktem 1).

 • Prześlij zeskanowany lub sfotografowany dokument za pomocą przycisku „Prześlij dokument“ na swoim koncie Fumbi

5. Dar

Jeśli zdobyłeś środki finansowe poprzez darowiznę, jesteśmy zobowiązani sprawdzić, czy kwota ta odpowiada inwestycji w Fumbi. (Jeśli masz te środki na koncie dłużej niż rok, możemy uznać je za oszczędności, w takim przypadku prosimy o udokumentowanie ich zgodnie z punktem 1).

 • Zeskanowany lub sfotografowany oryginał podpisanej umowy załaduj poprzez przycisk „Prześlij dokument“ na swoim koncie Fumbi

6. Dziedzictwo

W celu sprawdzenia, czy wysokość spadku jest zgodna z dokonywanymi przez Ciebie wpłatami, będziemy potrzebowali jednego z poniższych dokumentów: (Jeśli posiadasz te środki na koncie dłużej niż rok, możemy uznać je za oszczędności – w takim przypadku prosimy o dostarczenie dowodu ich pochodzenia zgodnie z punktem 1).

Umowa ugody spadkowej:

 • Zeskanowany lub sfotografowany oryginał podpisanej umowy załaduj poprzez przycisk „Prześlij dokument“ na swoim koncie Fumbi

lub

Stwierdzenie nabycia spadku:

 • Zeskanowany lub sfotografowany oryginał podpisanej umowy załaduj poprzez przycisk „Prześlij dokument“ na swoim koncie Fumbi

W wypadku pytań dotyczących przesyłania dokumentów, prosimy o kontakt z nami za pomocą tego formularza.

Dziękujemy za współpracę!

Ostrzeżenie:

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zalecamy, aby nie wysyłać poufnych informacji pocztą elektroniczną, lecz przesłać je bezpośrednio na konto Fumbi za pomocą przycisku Prześlij dokument.

Fumbi może wstrzymać przetwarzanie wpłat i wypłat do czasu dostarczenia i zatwierdzenia wszystkich niezbędnych dokumentów.

W przypadku złożenia niekompletnych lub podejrzanych dokumentów firma Fumbi jest zobowiązana do powiadomienia właściwego organu.

Juraj Forgacs

Fumbi

linkedin
Sdílejte s ostatními
Doporučené stránky

Ďalšie články se společností Fumbi

Návod na to, ako dokladovať pôvod svojich vkladov do Fumbi

zpět
x  - hodiny 3 min -  x

Fumbi ako zodpovedná spoločnosť riadiaca sa slovenskými zákonmi a nariadeniami svedomito pristupuje aj k boju proti praniu špinavých peňazí a boju proti financovaniu terorizmu. Preto je pre nás dôležité, aby ste k sumám, ktoré prekročia náš interný limit, doplnili doklady o pôvode vašich finančných prostriedkov.

Zákon 297/2008 Z. z. v znení od 1.1. 2021 na nás deleguje povinnosť objaviť podozrivé transakcie, ktoré by mohli súvisieť s praním špinavých peňazí či terorizmom. A aj každá iná legitímna spoločnosť od vás musí tieto doklady zo zákona požadovať.

Uvedomujeme si, že sa jedná o požiadavku na dokument osobnej povahy s citlivými informáciami, preto vás prosíme o nahratie týchto údajov vo svojom plne zabezpečenom Fumbi účte a nie prostredníctvom emailu. Ochrana osobných údajov našich klientov má pre nás najvyššiu prioritu.

V tomto článku nájdete vysvetľujúce informácie o tom, ktoré doklady je potrebné nahrať, aby sme ich mohli overiť.

Prosíme, doložte tie doklady, ktoré pôvod vašich vložených investícií dokazujú najlepšie.

Na zdokladovanie zdrojov financií fyzických osôb treba spraviť niekoľko rýchlych úkonov.

Ako postupovať:

 1. Prihláste sa do svojho Fumbi účtu
 2. Kliknite na odkaz Nahratie dokumentu
 3. Nahrajte doklad, ktorý deklaruje pôvod vašich finančných prostriedkov (vysvetlenie k dokladom nájdete nižšie)

Ako získať výpis zo svojho účtu z jednotlivých bánk:

SLSP – Návod
UniCredit – (str. 16) Návod
Poštová Banka- Návod
365 Banka – Návod

Doklady, ktoré musíme od našich používateľov požadovať:

1. Úspory

Aby sme mohli skontrolovať, či vaše úspory korešpondujú s výškami vašich investícií, budeme potrebovať, aby ste do svojho účtu nahrali výpis zo svojho bankového účtu za relevantné tri mesiace, kedy ste:

 • si sporili (3 posledné mesiace sporenia),
 • prijali financie z predaja nehnuteľnosti alebo iný jednorazový príjem (mesiac pripísania prostriedkov na účet a predchádzajúce dva mesiace)

Ak sa na vašom účte nachádzajú citlivé výdavky, môžete ponechať viditeľnú iba sumu a zvyšok vyčierniť. Príjmy, ktoré deklarujete, prosíme, nevyčierňujte.

 1. Zvoľte si v internet bankingu výpisy z účtu
 2. Označte obdobie relevantných troch mesiacov
 3. Vygenerujte výpis vo formáte pdf
 4. Nahrajte výpis cez tlačidlo Nahratie dokumentu vo svojom Fumbi účte

2. Zamestnanie

Jednoduchou možnosťou ako skontrolovať zdroj príjmov je zdokladovanie mzdy či príjmov zo závislej činnosti.
V prípade, že pochádzajú vaše príjmy zo zamestnania, budeme od vás potrebovať:

Ročné zúčtovanie preddavkov na Daň z príjmu fyzickej osoby zo závislej činnosti:

 • Nahrajte Ročné zúčtovanie cez tlačidlo Nahratie dokumentu vo svojom Fumbi účte

alebo

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia:

 • Odfoťte alebo nascanujte zúčtovanie od vašej zdravotnej poisťovne
 • Nahrajte zúčtovanie cez tlačidlo Nahratie dokumentu vo svojom Fumbi účte

alebo

Výpis za relevantné tri mesiace z účtu, na ktorý vám chodí výplata:

 • Zvoľte si v internet bankingu výpis z účtu
 • Označte obdobie relevantných troch mesiacov
 • Vygenerujte výpis vo formáte pdf
 • Nahrajte výpis cez tlačidlo Nahratie dokumentu vo svojom Fumbi účte

3. Podnikanie

V prípade, že vaše príjmy pochádzajú z podnikateľskej činnosti, je pre nás dôležité skontrolovať, či príjmy korešpondujú s výškou vkladov. Na preukázanie potrebujeme tieto dokumenty:

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby:

 • Nahrajte daňové priznanie cez tlačidlo Nahratie dokumentu vo svojom Fumbi účte

alebo

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia:

 • Nascanovaný alebo odfotený dokument nahrajte cez tlačidlo Nahratie dokumentu vo svojom Fumbi účte

Ak máte príjem ako spoločník alebo akcionár právnickej osoby, doložte:

Rozhodnutie o vyplatení dividendy:

 • Nahrajte tento dokument cez tlačidlo Nahratie dokumentu vo svojom Fumbi účte

alebo

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia:

 • Nascanovaný alebo odfotený dokument nahrajte cez tlačidlo Nahratie dokumentu vo svojom Fumbi účte

4. Majetok (predaj alebo prenájom)

V prípade, že vaše príjmy pochádzajú z predaja alebo prenájmu nehnuteľného alebo hnuteľného majetku, budeme na ich skontrolovanie potrebovať kúpno-predajnú zmluvu alebo zmluvu o prenájme. Vďaka nej môžeme potvrdiť, že výšky vašich vkladov korešpondujú s výškou takéhoto príjmu. (V prípade, že máte tieto prostriedky na účte viac ako rok, môžeme ich považovať za úspory – v tomto prípade, prosíme, dokladujte ich pôvod podľa bodu 1.)

 • Nascanovaný alebo odfotený originál podpísanej zmluvy nahrajte cez tlačidlo Nahratie dokumentu vo svojom Fumbi účte

5. Dar

Ak ste získali financie darom, musíme skontrolovať, či jeho výška zodpovedá investíciám vo Fumbi. Na zdokladovanie budeme potrebovať darovaciu zmluvu. (V prípade, že máte tieto prostriedky na účte viac ako rok, môžeme ich považovať za úspory – v tomto prípade, prosíme, dokladujte ich výšku podľa bodu 1.)

 • Nascanovaný alebo odfotený originál podpísanej zmluvy nahrajte cez tlačidlo Nahratie dokumentu vo svojom Fumbi účte

6. Dedičstvo

Aby sme vedeli skontrolovať, či je výška dedičstva v súlade s vkladmi, ktoré realizujete, budeme potrebovať niektorý z týchto dokladov. (V prípade, že máte tieto prostriedky na účte viac ako rok, môžeme ich považovať za úspory – v tomto prípade, prosíme, dokladujte ich výšku podľa bodu 1.)

Dohoda o vysporiadaní dedičstva:

 • Nascanovaný alebo odfotený originál podpísanej dohody nahrajte do svojho Fumbi účtu cez tlačidlo Nahratie dokladu

alebo:

Uznesenie o dedičstve:

 • Nascanovaný alebo odfotený originál podpísaného uznesenia nahrajte do svojho Fumbi účtu cez tlačidlo Nahratie dokladu

Ak máte otázky k nahrávaniu dokladov, budeme radi, keď sa na nás obrátite cez tento formulár.

Ďakujeme za spoluprácu!

Upozornenie:

Kvôli vyššiemu zabezpečeniu dôrazne neodporúčame posielať svoje dôverné informácie emailom, nahrávajte ich priamo vo svojom Fumbi účte cez tlačidlo Nahratie dokladu.

Kým nebudú dodané a schválené všetky potrebné dokumenty, môže Fumbi pozdržať spracovanie vkladov a výberov.

V prípade poskytnutia nekompletných alebo podozrivých dokumentov je Fumbi povinné nahlásiť toto konanie na príslušný úrad.

Juraj Forgacs

Fumbi

linkedin
Sdílejte s ostatními
Doporučené stránky

Ďalšie články se společností Fumbi

Pravidlá – bonus 5 €

zpět
x  - hodiny 3 min -  x

Na to, aby ste investovali do kryptomien s Fumbi, existuje kopa dôvodov. A my sme vám priniesli ďalší. Keď sa teraz zaregistrujete s unikátnym kódom, automaticky vám do vášho Fumbi Index Portfólia pripíšeme bonus 5 €. Začínajúci používatelia tak hneď uvidia, ako s financiami pracuje náš inteligentný algoritmus a ako produkt Fumbi Index Portfolio funguje.

Ako získať bonus 5 €?

 • zaregistrujte sa s unikátnym kódom
 • potvrďte svoju registráciu emailom
 • vyplňte si svoj profil
 • hotovo – na svojom Fumbi účte máte prvých 5 €!

Fumbi Algoritmus inteligentne investuje za vás

Keď investujete s naším produktom Fumbi Index Portfolio, vaša investícia sa rozdeľuje do širokého portfólia kryptomien ako Bitcoin, Ethereum, Cardano či Polkadot a mnoho ďalších. Algoritmus sleduje celý trh kryptomien a vaše investície každodenne optimalizuje, aby čo najpresnejšie kopírovali vývoj celého trhu kryptomien.

Zároveň sa zloženie kryptoaktív v produkte Fumbi Index Portfólio každé tri mesiace prehodnocuje – pridávame do neho kryptomeny, ktoré majú potenciál rásť a zároveň z neho odstraňujeme tie, ktoré už nespĺňajú naše vysoké štandardy.

Medzi kryptomenami, do ktorých s Fumbi Index Portfóliom investujete, nájdete len tie, ktoré:

 • sú obchodovateľné na jednej z hlavných búrz,
 • na základe trhovej kapitalizácie patria podľa CoinMarketCap medzi Top 50,
 • majú dostatočnú likviditu – minimálny priemerný denný globálny objem obchodovania 5 miliónov USD.

Na bezpečnosti si dávame záležať

Ako prvá platforma pre investovanie do kryptomien na Slovensku využívame pravidelný nezávislý audit peňaženiek so slovenskou spoločnosťou SGS Slovakia, ktorá je členom celosvetovej skupiny SGS. Momentálne máme za sebou už piaty úspešný audit.

Bezpečnosť je dôležitá aj pri úschove kryptomien, preto vo Fumbi využívame Ledger Vault, čo je jedna z najdôveryhodnejších a najlepších možností úschovy kryptomien na svete.

Vyskúšajte si to s bonusom od nás a investujte už od 50 €

S nami môžete využiť potenciál rýcho rastúceho odvetvia kryptomien s investíciou už od 50 €. Vďaka Fumbi budete navyše využívať maximálnu mieru zabezpečenia – na uloženie kryptomien totiž využívame Ledger Vault, čo je jedna z najlepších a najdôveryhodnejších možností úschovy kryptoaktív na svete. Spoznajte všetky naše výhody.

Aké sú podmienky na získanie bonusu?

 • bonus je pre nových používateľov, ktorí prejdú registráciou
 • bonus je len pre produkt Fumbi Index Portfólio
 • jeden používateľ získa bonus iba jedenkrát
 • výber sa dá realizovať až po prvom vklade v minimálnej sume 50 €
 • po trojmesačnej neaktívnosti sa bonus vráti späť do Fumbi
 • po troch mesiacoch bez aktivity používateľa (spravenia prvého vkladu na účet),
  sa bonus vráti späť do Fumbi

Prihlásiť sa do profilu

Juraj Forgacs

Fumbi

linkedin
Sdílejte s ostatními
Doporučené stránky

Ďalšie články se společností Fumbi

Rules – 5 € bonus

zpět
x  - hodiny 3 min -  x

There are many reasons to invest in cryptocurrencies with Fumbi. And we brought you another. When you register now with the unique code, we will automatically add a 5 € bonus to your Fumbi Index Portfolio . Beginners will immediately see how our intelligent algorithm works with finances and how the Fumbi Index Portfolio product works.

How to get a 5 € bonus?

 • sign up with unique code
 • confirm your registration by email
 • fill in your profile
 • done – you have the first 5 € on your Fumbi account!

Fumbi Algorithm intelligently invests for you

When you invest with our Fumbi Index Portfolio product, your investment is divided into a broad portfolio of cryptocurrencies such as Bitcoin, Ethereum, Cardano or Polkadot and many more. The algorithm monitors the entire cryptocurrency market and optimizes your investments on a daily basis to closely copy the development of the entire cryptocurrency market.

At the same time, the composition of cryptoactive assets in the Fumbi Index Portfolio product is reviewed every three months – we add cryptocurrencies that have the potential to grow and at the same time remove those that no longer meet our high standards.

Among the cryptocurrencies in which you invest with the Fumbi Index Portfolio, you will find only those that:

 • are traded on one of the main stock exchanges,
 • based on market capitalization, it is among the Top 50 according to CoinMarketCap,
 • have sufficient liquidity – a minimum average daily global trading volume of USD 5 million.

Security is important

As the first platform for investing in cryptocurrencies in Slovakia, we use a regular independent audit of wallets with the Slovak company SGS Slovakia, member of the worldwide SGS group. We are currently having the fifth successful audit.

Security is also important when storing cryptocurrencies. Which is why we at Fumbi, use Ledger Vault, one of the most trusted and best cryptocurrency storage option in the world.

Try it with a bonus and invest from 50 €

You can use the potential of the fast-growing cryptocurrency industry with an investment starting at € 50 with us. Thanks to Fumbi, you will also use the maximum level of security – we use Ledger Vault to store cryptocurrencies, which is one of the best and most reliable cryptoactive storage options in the world. Discover all our benefits.

What are the conditions to get the bonus?

 • The bonus is for new users who pass the registration
 • the bonus is only for the Fumbi Index Portfolio product
 • One user gets the bonus only once
 • Withdrawal can be made only after the first deposit in the minimum amount of 50 €
 • After three months of inactivity, the bonus will be returned to Fumbi

LOG IN

Juraj Forgacs

Fumbi

linkedin
Sdílejte s ostatními
Doporučené stránky

Ďalšie články se společností Fumbi

Zasady – bonus 5 €

zpět
x  - hodiny 3 min -  x

Istnieje wiele powodów, aby inwestować w kryptowaluty z Fumbi. A my przynosimy Ci kolejny. Jeśli zarejestrujesz się teraz za pomocą specjalnego kodu, automatycznie dodamy do Twojego Fumbi Index Portfolio bonus 5 €. W ten sposób początkujący od razu zobaczą, jak nasz inteligentny algorytm pracuje z finansami i jak produkt Fumbi Index Portfolio działa.

Jak zdobyć bonus 5 €?

 • zarejestruj się za pomocą specjalnego kodu
 • potwierdź swoją rejestrację przez e-mail
 • uzupełnij swój profil
 • gotowe – masz na swoim koncie Fumbi pierwsze 5 €!

Algorytm Fumbi inteligentnie inwestuje za Ciebie

Kiedy inwestujesz z naszym produktem Fumbi Index Portfolio, Twoja inwestycja jest rozdzielona na szeroki portfel kryptowalut, takich jak Bitcoin, Ethereum, Cardano lub Polkadot i wiele innych. Algorytm monitoruje rynek kryptowalut i codziennie optymalizuje Twoją inwestycję tak, aby jak najdokładniej go odwzorować.

Jednocześnie skład kryptowalut w Portfelu Indeksowym Fumbi jest weryfikowany co trzy miesiące – dodajemy kryptowaluty, które mają potencjał wzrostu, a usuwamy te, które nie spełniają już naszych wysokich standardów.

Wśród kryptowalut, w które inwestujesz za pomocą Fumbi Index Portfolio, znajdziesz tylko te, które:

 • są zbywalne na jednej z głównych giełd,
 • w oparciu o kapitalizację rynkową są wśród 50 najlepszych według CoinMarketCap,
 • mają wystarczającą płynność – minimalny średni dzienny globalny wolumen obrotów wynosi 5 mln USD.

Dbamy o bezpieczeństwo

Jako pierwsza platforma do inwestowania w kryptowaluty na Słowacji, korzystamy z regularnych niezależnych audytów portfeli z SGS Slovakia, członka globalnej grupy SGS. Obecnie mamy już za sobą piąty pomyślnie zakończony audyt.

Bezpieczeństwo jest również ważne przy przechowywaniu kryptowalut, dlatego w Fumbi korzystamy z Ledger Vault, jednej z najbardziej zaufanych i najlepszych opcji przechowywania kryptowalut na świecie.

Wypróbuj to z bonusem i zainwestuj już od 230 PLN / 50 €.

Z nami możesz wykorzystać potencjał szybko rozwijającej się branży kryptowalutowej, inwestując już od 230 PLN / 50 €. Co więcej, z Fumbi będziesz cieszyć się maksymalnym bezpieczeństwem – do przechowywania kryptowalut używamy Ledger Vault, jednej z najlepszych i najbardziej zaufanych opcji przechowywania kryptowalut na świecie. Zapoznaj się ze wszystkimi korzyściami.

Jakie są warunki przyznania bonusu?

 • bonus przeznaczony jest dla nowych użytkowników, którzy przejdą rejestrację
 • bonus dotyczy tylko produktu Fumbi Index Portfolio
 • jeden użytkownik otrzymuje bonus tylko raz
 • wypłaty mogą być dokonywane tylko po pierwszej wpłacie wynoszącej minimum 230 PLN / 50 €
 • po trzech miesiącach nieaktywności, bonus letni powróci do Fumbi

ZALOGUJ SIĘ

Juraj Forgacs

Fumbi

linkedin
Sdílejte s ostatními
Doporučené stránky

Ďalšie články se společností Fumbi