Uživatelská smlouva

SMLOUVA S UŽIVATELEM

PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá mezi:

(1) FUMBI NETWORK j. s. a., jednoduchá společnost na akcie založená ve Slovenské republice, se sídlem Mostová 2, 811 02 Bratislava – městská část Staré Mesto, IČO: 52 005 895, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sja, vložka č.: 57/B (dále jen jako „FUMBI Network”);

(2) FUMBI CONVERSION HUB LTD., společnost s ručením omezeným založená ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo: 08405808, se sídlem Kestrel House 2. patro, Primett Road, Stevenage, SG1 3EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen jako „FUMBI IP”);

FUMBI Network a FUMBI IP dále společně a každý samostatně jen jako „FUMBI“ (a v závislosti na kontextu „my“, „naše“ nebo „nám“);

a

(3) Vámi, jako uživatelem, kterému bude FUMBI poskytovat FUMBI Služby (dále jen jako „Uživatel“, „Vy“, „Váš“ v závislosti na kontextu);

FUMBI Network, FUMBI IP a Uživatel dále společně jen jako „Strany“ a každý samostatně jen jako „Strana“.

Přečtěte si, prosím, si tuto Smlouvu pozorně. Na základě registrace, která Vám umožní otevřít a používat účet prostřednictvím stránky https:/fumbi.network nebo kterékoliv z našich přidružených webových stránek či mobilních aplikací (dále společně jen jako „FUMBI Stránka“), a zakliknutím tlačítka přijetí, výslovně stvrzujete, že jste si tuto Smlouvu přečetli, chápete ji a přijímáte ji, včetně Zásad Ochrany Osobních Údajů, a vyjadřujete tak svůj souhlas být právně vázán a dodržovat veškerá ustanovení a podmínky této Smlouvy uvedené níže.
Tato Smlouva upravuje Vaše používání FUMBI Služeb, které poskytuje FUMBI prostřednictvím FUMBI Stránky. Potvrzujete, že FUMBI Služby používáte na základě svého vlastního uvážení, na své riziko a v souladu s příslušnými právními předpisy.

Upozornění
Přečtěte si, prosím, pozorně následující upozornění ohledně rizik.
A. Součástí obchodování s reálnými nebo virtuálními měnami, tedy i kryptoměnami, je i značné riziko. Ceny mohou kolísat a také kolísají. Kvůli tomuto kolísání cen, může hodnota Vašeho majetku kdykoliv stoupnout nebo klesnout. Jakákoli měna – reálná či virtuální – může být předmětem značných výkyvů hodnoty, a dokonce se může stát bezcennou. Existuje značné riziko, že v důsledku koupě, prodeje nebo převodu jakékoliv kryptoměny na trhu dojde ke ztrátám.
B. Cena nebo hodnota kryptoměny se může kdykoli velmi rychle zvýšit nebo snížit, dokonce i padnout na nulu. Riziko ztráty při obchodování nebo držení kryptoměn je značné a může mít za následek ztrátu celé Vaší investice.
C. Výměna kryptoměn s sebou nese také zvláštní rizika, která se obvykle nevážou s oficiálními měnami nebo penězi. Na rozdíl od většiny měn, které jsou centralizované a kryté vládou nebo jiným ústředním orgánem či komoditami (například zlatem), kryptoměna představuje jedinečný typ měny, který je krytý technologií a důvěrou komunity. Neexistuje žádný ústřední orgán či autorita, která by přijímala opatření na ochranu hodnoty kryptoměny nebo v případě krize vydala větší množství této měny.

D. Namísto toho, kryptoměny představují zatím do značné míry neregulovaný celosvětový systém, který je systémem digitálním, decentralizovaným a částečně autonomním a který se pro zajištění integrity spoléhá na peer-to-peer vytváření sítí a kryptografii.
E. Existuje riziko, že nabízení a/nebo používání kryptoměn mohou být na základě právního předpisu zakázány. Technologie DLT nebo blockchain umožňují nové formy interakce a je možné, že určité jurisdikce budou aplikovat existující nebo přijmou novou právní úpravu zaměřenou na aplikace založené na technologii blockchain nebo regulující prodej kryptoměn. FUMBI může přestat působit v určité jurisdikci, pokud přijetí právní úpravy nebo změny právních předpisů zapříčiní, že působit v takové jurisdikci a/nebo používat kryptoměny bude nelegální nebo bude komerčně nevýhodné získat potřebné zákonné oprávnění k působení v takové jurisdikci.
F. Výměny kryptoměn mohou být náchylné na iracionální (nebo racionální) bubliny nebo ztrátu důvěry, která může snížit poptávku ve srovnání s nabídkou. Například, důvěra v kteroukoli kryptoměnu může zkolabovat kvůli nečekaným změnám zavedeným vývojáři softwaru nebo jinými, vytvoření lepších konkurenčních alternativních měn, zásahu vlády nebo v důsledku technických problémů (tj v případě ohrožení anonymity systému, ztráty nebo krádeže peněz, kybernetického útoku, nebo pokud je vláda schopna zabránit jakýmkoli transakcím).
G. Mohou existovat i další rizika, která nejsou v této Smlouvě identifikována a nejsou ani předvídána.

FUMBI SLUŽBY
FUMBI Vám nabízí investiční příležitost ve vztahu ke kryptoměnám s nejvyšší tržní kapitalizací podle doporučení vycházejících ze specifického algoritmu, který v daném čase vypočítává neutrální proporce kryptoměn. Vaše investice budou konvertovány a uchovávány v kryptoměnách takovým způsobem, že hodnota Vašeho portfolia kryptoměn bude aproximována přímo úměrně k poměru růstu nebo snížení hodnoty trhu kryptoměn jako celku. Podle ustanovení a podmínek této Smlouvy Vám FUMBI poskytuje následující služby:
1.1 FUMBI IP Služby
FUMBI IP provozuje a poskytuje algoritmus, jehož účelem je zachovat portfolio top kryptoměn (uspořádané podle tržní kapitalizace po vyloučení Blacklistu Kryptoměn) všechny uživatelů FUMBI Služeb blízké Neutrálnímu Poměru. Neutrální Poměr se opětovně vyrovná při každém vstupu nového uživatele, každém navýšení nebo snížení investice stávajícího uživatele nebo při odchodu stávajícího uživatele (dále jen jako „FUMBI IP Služby“). Neutrální Poměr je závislý výlučně na dostupnosti každé Kryptoměny v oběhu. Portfolio Kryptoměn každého uživatele, obsažené Kryptoměny získané na základě FUMBI Algoritmu, je následně znovu vyváženo, aby se přiblížilo Neutrálnímu Poměru prostřednictvím nepřetržitých peer-to-peer virtuálních výměn na bázi zero-sum, podpořených investicemi nových nebo stávajících uživatelů nebo jejich výběry.
1.2 FUMBI Konverzní Služby
FUMBI Network Vám poskytuje službu konverze Kryptoměn, která Vám umožňuje investovat do Kryptoměn, a částečně nebo zcela při Vašem ukončení obchodování Kryptoměny zaměnit za peníze (dále jen jako „FUMBI Konverzní Služby“).
1.3 FUMBI Služby Úschovy
Privátní klíče ke Kryptoměnám (dále jen jako „Privátní Klíče“) jsou uloženy offline ve formě papírových peněženek, tj fyzické úložiště dat typu cold storage, které drží FUMBI v zabezpečených trezorech (dále jen jako „Papírové Peněženky“). FUMBI Network také uschovává Papírové Peněženky („FUMBI Služby Úschovy“), avšak bez souhlasu a výslovného pokynu Uživatele dle této Smlouvy, FUMBI Network nemá přístup ani není oprávněna s Papírovými peněženkami jakkoli disponovat.

FUMBI IP Služby, FUMBI Konverzní Služby a FUMBI Služby Úschovy dále společně jen jako „FUMBI Služby“.

2 FUMBI PROFIL
2.1 Registrace
Abyste mohli FUMBI Služby využívat, musíte si zřídit účet na FUMBI Stránce (dále jen jako „FUMBI Profil“), a to (i) poskytnutím a vyplněním své e-mailové adresy (Vaše uživatelské jméno) a nastavením svého hesla a (ii) zakliknutím tlačítka přijetí, kterým potvrzujete, že jste si přečetli, rozumíte a přijímáte tuto Smlouvu a Zásady Ochrany Osobních Údajů. V této fázi máte status „registrovaný uživatel“.
2.2 Potvrzení
Po úspěšné registraci podle odstavce 2.1 výše, Vám bude zaslán potvrzující e-mail obsahující odkaz pro přihlášení. Kliknutím na něj přejdete do členské zóny na FUMBI Stránce (dále jen „Členská Zóna“). V této fázi máte status „potvrzený uživatel“.
2.3 FUMBI Profil
Ve svém FUMBI Profilu máte možnost si kliknutím na příslušné tlačítko vybrat formu využívání FUMBI Služeb, a to buď jako (i) nízký vklad nebo (ii) vysoký vklad.
2.3.1 Nízký Vklad
Po kliknutí na tlačítko „nízký vklad“, budete přesměrováni na formulář, ve kterém vyplníte své jméno, příjmení a zemi pobytu, resp. sídla (dále jen jako „Registrační Formulář“).
Dále vám budou oznámeny následující skutečnosti:
• FUMBI Služby nejsou v současnosti z regulatorních důvodů dostupné pro americké uživatele;
• Investice (jak je tento pojem definován níže) musí být realizována bankovním převodem z bankovního účtu majitele, jehož identifikační údaje odpovídají jménu a příjmení vyplněným v Registračním formuláři;
• finanční prostředky získané výměnou kryptoměn na peníze je možné vyplatit uživateli pouze prostřednictvím stejné platební metody a pouze na stejný bankovní účet, které byly použity při převodu Investice na FUMBI Bankovní účet (jako je tento pojem definován níže); a
• jakmile Investice přesáhne částku 10 000 EUR, je uživatel povinen si otevřít účet s vysokým vkladem.
Po kliknutí na zaškrtávací pole, které se nachází pod tímto oznámením, budete automaticky přesměrováni na platební údaje bankovního účtu FUMBI Network (dále jen jako „FUMBI Bankovní účet“), na který je třeba převést prostředky představující Vaši Investici.
2.3.2 Vysoký vklad
Po kliknutí na tlačítko „vysoký vklad“, budete přesměrováni na osobní informační formulář, ve kterém od Vás budeme požadovat doplňující informace KYC pro účely ověření vaší identity a posouzení podnikatelského rizika v souladu s příslušnými právními předpisy v oblasti opatření proti legalizací výnosů z trestné činnosti (dále jen jako „Osobní Informační Formulář“), a to Vaši adresu (případně máte možnost změnit jméno a příjmení vyplněné v Registračním Formuláři) a kopii (i) Vašeho pasu nebo občanského průkazu a (ii) potvrzení o pobytu (tj zadní strana občanského průkazu, v případě že obsahuje adresu bydliště, fakturu za energie nebo výpis z registru obyvatel).
Po poskytnutí dokumentů potvrzujících Vaši identitu, schválíme otevření Vašeho účtu nebo si od Vás vyžádáme další informace.
2.4 Ověření Vaší Identity
Pro účely ověření Vámi poskytnutých informací prostřednictvím Registračního Formuláře

a/nebo Osobního Informačního Formuláře při registraci FUMBI Profilu, nás tímto opravňujete, provádět zjištění, ať už přímo nebo prostřednictvím třetích osob, které považujeme za nezbytné k ověření Vaší identity nebo pro Vaši/naši ochranu před podvody, legalizací výnosů z trestné činnosti, financováním terorismu nebo jakýmkoli jiným finančním trestným činném. Dále tímto potvrzujete a souhlasíte, že Vaše osobní informace mohou být zpřístupněny agenturám a orgánům pro úvěrovou bonitu, prevenci podvod nebo finančních trestných činů, a že tyto agentury a orgány mohou v plném rozsahu reagovat na naše žádosti.
FUMBI může příležitostně zapojit třetí osoby, aby napomáhaly v různých aspektech poskytování FUMBI Služeb. Potvrzujete a souhlasíte, že používání FUMBI Služeb může vyžadovat sdílení Vašich informací s těmito třetími osobami, které mohou požadovat prověření Vašeho oprávnění používat FUMBI Služby podle svých vlastních postupů.
Poskytnutím těchto nebo jiných informací, které mohou být požadovány, zároveň potvrzujete, že informace jsou pravdivé, přesné a/nebo úplné, a také souhlasíte, že poskytnuté informace budete v případě jejich změny aktualizovat a že nás odškodníte a ochráníte od jakéhokoli nároku v případě, že některá z poskytnutých informací je nebo se stane nepravdivou, nepřesnou a/nebo neúplnou.
2.5 Způsobilost
Abyste mohli využívat FUMBI Služby, musíte Vám být minimálně osmnáct (18) let.
Vaše oprávnění využívat FUMBI Služby také závisí na zemi Vašeho pobytu („Seznam Způsobilých Zemí“). V případě, že země Vašeho pobytu, resp. sídla, není v době Vaší registrace uvedena na FUMBI Stránce na Seznamu Způsobilých Zemí, informujeme Vás o tom prostřednictvím e-mailu. Také Vás budeme informovat o zařazení země Vašeho pobytu, resp. sídla, na Seznam Způsobilých Zemí.
2.6 Ochrana Vašeho FUMBI Profilu
Vy zodpovídáte za zachování důvěrnosti svého hesla a přístupových údajů k FUMBI Profilu.
Za účelem zvýšení bezpečnosti Vašeho FUMBI Profilu, Vám FUMBI může nabídnout ověření druhé úrovně prostřednictvím Vašeho mobilního zařízení (SMS nebo podporované ověřování hesla, aplikace Google Authenticator).
2.7 Potřebná Zařízení
Pro účely přístupu na FUMBI Stránku a používání FUMBI Služeb, musíte mít potřebné zařízení smartphone, tablet nebo notebook). Výhradně Vy zodpovídáte za pořízení, udržování a zajištění kompatibility se softwarem, hardwarem, elektrickými a dalšími fyzickými požadavky na používání FUMBI Služeb, včetně mj. telekomunikačních připojení a připojení umožňujících přístup na internet a k odkazům, internetových prohlížečů nebo jiného vybavení a programů potřebných pro používání FUMBI Služeb. FUMBI Služby jsou přímo přístupné přihlášením do Vašeho FUMBI Profilu na FUMBI Stránce.
2.8 Naše Právo na Odmítnutí
Vyhrazujeme si právo odmítnout pro Vás otevřít FUMBI Profil, a to i bez uvedení důvodu.

3 PODMÍNKY FUMBI KONVERZNÍCH SLUŽEB
FUMBI Network Vám umožňuje získat Kryptoměny prostřednictvím konverze Vašich finančních prostředků na Kryptoměny.
3.1 Financování
Za podmínky dodržení Investičních Limitů, pokud se rozhodnete investovat do Kryptoměn, jste povinni uhradit volitelnou částku finančních prostředků denominovaných v měně Euro na FUMBI Bankovní Účet formou bankovního převodu nebo jakékoli jiné platební metody

dostupné na FUMBI Stránce („Investice“).
3.2 Nákup Kryptoměn
Jakmile FUMBI Network, která jedná jako přímý zástupce jménem a na účet Uživatele, obdrží Investici, FUMBI Network zpracuje Investici její konverzí na Kryptoměny a Uživatelovy Kryptoměny se zobrazí ve FUMBI Profilu během následujících dvou (2) Pracovních Dnů.
Kryptoměny, které FUMBI Network nabude Vaším jménem a na Váš účet, budou převedeny na veřejné adresy Papírových Peněženek a zobrazeny ve Vašem FUMBI Profilu a Vy budete vlastníkem/držitelem takových Kryptoměn. Převod se uskuteční v nejbližší Pracovní Den poté, co FUMBI Network dokončí transakci.
3.3 Odvolání
Převodem Investice na FUMBI Bankovní Účet nám udělujete souhlas a dáváte pokyn, abychom obdrženou Investici konvertovali na Kryptoměny, a to bez možnosti odvolat takový Váš souhlas a pokyn, neboť hodnota Kryptoměn a související FUMBI Služby, které poskytujeme, jsou závislé na výkyvech cen na burzách Kryptoměn, které FUMBI nemůže ovlivnit a mohou nastat v jakémkoliv okamžiku.
3.4 Výběr
Po uplynutí Minimální Doby Držby jste oprávněni v plném rozsahu zpeněžit Kryptoměny zobrazené ve Vašem FUMBI Profilu (dále jen jako „Výběr“).
Jste oprávněni zpeněžit své Kryptoměny zobrazené ve Vašem FUMBI Profilu prostřednictvím Výběru i částečně, a to za předpokladu, že se hodnota Kryptoměn, o jejichž zpeněžení žádáte, rovná nebo převyšuje Limit a zůstatková hodnota Vaší Investice je minimálně ve výši 50 EUR (slovy: padesát euro). V této souvislosti si, prosím, projděte také odstavec 4.4 této Smlouvy.
Vložením hesla a kliknutím na tlačítko „pokračovat“, bude Výběr zpracován. Po odečtení splatných FUMBI Poplatků budou finanční prostředky získané z Vašich Kryptoměn, které byly konvertovány FUMBI Network na peněžní hodnotu (denominovanou v měně Euro), převedeny na bankovní účet, který jste uvedli. Tento převod FUMBI uskuteční během následujících dvou (2) Pracovních Dnů.

4 PODMÍNKY FUMBI SLUŽBY ÚSCHOVY
4.1 Přístup do FUMBI Profilu
FUMBI Stránku provozuje FUMBI Network. Do svého FUMBI Profilu byste měli mít přístup kdykoliv, za účelem kontroly informací o svých Kryptoměnách, nové investice nebo zpeněžení svých Kryptoměn. FUMBI Profil Vám umožňuje sledovat zůstatky Vašich Kryptoměn a historii transakcí, včetně (i) hodnoty každé Kryptoměny, která je součástí Vašeho Portfolia Kryptoměn, (ii) historie posledních peer-to-peer výměn Kryptoměn a (iii) přehledu všech námi účtovaných poplatků a distribuovaných odměn.
FUMBI Network je oprávněna omezit Vám přístup do Vašeho FUMBI Profilu, má-li důvodné podezření, že takové omezení je nezbytné pro dosažení souladu s programem a postupy FUMBI Network pro předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti nebo jakýmikoliv požadavky stanovenými platnými právními předpisy.
4.2 Úschova
Z bezpečnostních důvodů jsou Privátní Klíče k Vašim Kryptoměnám uložené v Papírových Peněženkách, které má v držení FUMBI Network. Papírové Peněženky představují jeden z nejbezpečnějších způsobů úschovy Privátních Klíčů. FUMBI Network bude Papírové Peněženky uschovávat a budou uloženy v zabezpečených trezorech.
FUMBI Network tímto uznává a souhlasí, že držba Papírových Peněženek je pouhou úschovou a FUMBI Network nemá žádné právo, nárok ani titul k Privátním Klíčům a/nebo

Uživatelovým Kryptoměnám. FUMBI Network tímto dále potvrzuje, že Uživatelovy Kryptoměny nepředstavují žádnou majetkovou hodnotu v rozvaze FUMBI Network a že Uživatelovy Kryptoměny budou v databázi FUMBI Network vždy identifikovatelné jako úschova pro Uživatele.
4.3 Povinnosti FUMBI Network
Povinnosti FUMBI Network jsou následující:
4.3.1 Bezpečnost Papírových Peněženek
FUMBI Network vynaloží veškeré úsilí, aby byly Papírové Peněženky v bezpečné úschově. Všechny Privátní Klíče musí být:
(i) v Papírových Peněženkách, které jsou uloženy v zabezpečených trezorech pod neustálou kontrolou FUMBI Network a
(ii) příslušně označené jako držené pro uživatele.
4.3.2 Uchovávání Záznamů
FUMBI Network uchovává přiměřené záznamy ohledně FUMBI Služeb Úschovy a Papírové Peněženky jsou vhodně označeny jako držené pro uživatele. Všechny záznamy vedené podle tohoto odstavce uchovává FUMBI Network po dobu vyžadovanou platnými právními předpisy, po jejímž uplynutí bude uchovávání těchto záznamů na vlastním uvážení FUMBI Network.
4.4 Zrušení FUMBI Služeb Úschovy
Jste oprávněn zrušit FUMBI Služby Úschovy a vybrat veškerou své Kryptoměny. Zakliknutím příslušného tlačítka („Žádost o Zrušení Úschovy“) budete přesměrováni na formulář, ve kterém vyplníte veřejné adresy, na které chcete zaslat Vámi vybrané Kryptoměny. FUMBI Network ověří takové veřejné adresy a doručí Vaše Kryptoměny na veřejné adresy ve lhůtě jednoho (1) týdne ode dne Žádosti o Zrušení Úschovy. Vzhledem k tomu, že dojde k výběru všech Vašich Kryptoměn a zrušení FUMBI Služeb Úschovy, FUMBI Network zruší také Váš FUMBI Profil.

5 PODMÍNKY FUMBI IP SLUŽEB
5.1 FUMBI Algoritmus
FUMBI Algoritmus je síťový proces, jehož cílem je zachovat Portfolio Kryptoměn všech uživatelů FUMBI Služeb blízko Neutrálního Poměru („FUMBI Algoritmus“).
FUMBI Algoritmus sestává z těchto fází:
(a) Určení Blacklistu Kryptoměn;
(b) Volba kryptoměn;
(c) Změny v Portfoliu kryptoměn;
(d) Výpočet Neutrálního Poměru a
(e) Virtuální P2P Výměny.

5.2 Fáze FUMBI Algoritmu
5.2.1 Určení Blacklistu Kryptoměn
FUMBI IP příležitostně určí, které Kryptoměny nesplňují kritéria bezpečnosti a náležité péče. Seznam takových Kryptoměn (dále jen jako „Blacklist Kryptoměn“) bude pravidelně aktualizován, avšak FUMBI IP nezaručuje, že Blacklist Kryptoměn představuje úplnou ochranu před kryptoměna s nízkou kvalitou.
Při určování nebo aktualizaci Blacklistu Kryptoměn, bere FUMBI IP v úvahu následující kritéria:

(i) kryptoměna je podezřelá z podvodu (tj. tzv. schémata pump & dump, pyramidy, vysoce agresivní marketing) nebo podpory trestných činností a nemůže být s ohledem na náležitou péči zařazena do portfolia;
(ii) hodnota jednotky kryptoměny je omezena definováním měny nebo
(iii) u kryptoměny není k dispozici metodu uschování offline cold storage ve formě papírových peněženek.
Kromě výše uvedených kritérií, FUMBI nehodnotí Kryptoměny ani jejich růstový potenciál a také si nevybírá Kryptoměny na základě jakýchkoli očekávání.
5.2.2 Volba Kryptoměn
FUMBI IP určí, kolik kryptoměn bude zahrnutých do portfolia na základě technických a jiných požadavků (dále jen jako „Rozsah Portfolia“ nebo „N“). Rozsah Portfolia nebude nikdy obsahovat méně než třicet (30) Kryptoměn a v budoucnosti se předpokládá, že počet Kryptoměn se zvýší na nejméně sto (100) Kryptoměn.
Portfolio bude obsahovat top N Kryptoměny podle tržní kapitalizace po vyloučení Blacklistu Kryptoměn (dále jen jako „Volba Kryptoměn“). Volba Kryptoměn se bude provádět při každém vstupu nového uživatele, zvýšení nebo snížení investice stávajícího uživatele nebo při odchodu stávajícího uživatele.
5.2.3 Změny v Portfoliu Kryptoměn
V případě, že aktuální Volba Kryptoměn obsahuje odlišné Kryptoměny než předchozí Volba Kryptoměn, může vzniknout potřeba prodat některé z Kryptoměn a/nebo nakoupit nové. Toto se může stát zejména v případě, pokud:
(i) se některé z Kryptoměn v Portfoliu dostanou na Blacklist Kryptoměn nebo
(ii) se hodnota některých Kryptoměn v Portfoliu sníží ve srovnání s ostatními Kryptoměnami a takové Kryptoměny vypadnou z Rozsahu Portfolia v důsledku jejich nahrazení jinými, nebo
(iii) se změní Rozsah Portfolia.
5.2.4 Výpočet Neutrálního Poměru
Neutrální Poměr znamená, že hodnota Investice každého uživatele denominována v měně Euro se pohybuje přímo úměrně k celkové tržní kapitalizací Kryptoměn zahrnutých v Portfoliu při jakékoliv kombinací jednotlivých pohybů cen daných Kryptoměn (dále jen jako „Neutrální Poměr“).
FUMBI IP přepočítá Neutrální Poměr při každé Volbě Kryptoměn. Portfolio každého uživatele bude opětovně vyváženo, aby se přiblížilo Neutrálnímu Poměru prostřednictvím Virtuálních P2P Výměn.
5.2.5 Virtuální P2P Výměny
V případě vstupu nového uživatele nebo zvýšení investice stávajícího uživatele, FUMBI Network konvertuje hodnotu nové Investice do Kryptoměn potřebných pro opětovné vyvážení Portfolia všech stávajících uživatelů dle výpočtů FUMBI IP.
Následně jsou Kryptoměny nového uživatele vyměněny s Kryptoměnami všech ostatních uživatelů tak, že Portfolio každého uživatele je znovu vyváženo.
V případě odchodu stávajícího uživatele nebo snížení investice stávajícího uživatele si všichni zbývající uživatelé vymění své Kryptoměny se stávajícím uživatelem tak, že nadbytečné Kryptoměny na základě postupů podle odstavců 5.2.2, 5.2.3 a 5.2.4 budou převedeny stávajícímu uživateli, přičemž potřebné Kryptoměny budou nabyty od stávajícího uživatele.
Virtuální P2P Výměny probíhají vždy na bázi nulového součtu („zero-sum basis“) denominované v měně Euro.

Vy, jako uživatel, tímto výslovně zplnomocňujete (i) FUMBI IP k výpočtu Virtuálních P2P Výměn a (ii) FUMBI Network k realizaci Virtuálních P2P Výměn vypočtených FUMBI IP Vaším jménem. Toto oprávnění můžete kdykoli odvolat, avšak toto odvolání způsobí okamžité zrušení Vašeho FUMBI Profilu v souladu s článkem 9 této Smlouvy.
5.3 Duševní Vlastnictví
Podpisem této Smlouvy souhlasíte a potvrzujete, že FUMBI má všechna práva, tituly a nároky (včetně autorského práva, ochranných známek, obchodního tajemství a jakýchkoliv dalších práv duševního vlastnictví) ve vztahu k FUMBI Službám, souvisejícímu softwaru, zpracování dat, aplikacím, komunikačním službám a technologickým nástrojům, FUMBI Stránce, obsahu zobrazovaném na FUMBI Stránce (včetně všech značek, log, servisních značek, designů, URL adres a obchodních názvů) a dalšího obsahu vytvořeného nebo nabízeného FUMBI včetně mj. FUMBI Algoritmu (dále společně jen jako „FUMBI IP Práva“).
5.4 Licence
Tímto Vám udělujeme omezenou, nevýhradní, odvolatelnou a nepřevoditelnou licenci na dobu trvání této Smlouvy a v souladu s ustanoveními této Smlouvy pro účely přístupu a používání FUMBI IP Práv výlučně v rozsahu nezbytném pro účely přístupu a využívání FUMBI Služeb za účelem konvertování Investice na Kryptoměny, a to bez oprávnění poskytovat sublicence (dále jen jako „Licence“).
Jakékoliv jiné použití FUMBI Stránky nebo FUMBI IP Práv je výslovně zakázáno a všechna další práva, tituly a nároky ve vztahu k FUMBI Stránce nebo FUMBI IP Právům jsou výlučným vlastnictvím FUMBI a jejích poskytovatelů licencí.
Souhlasíte, že nebudete sublicencovat, najímat, pronajímat, distribuovat, kopírovat, rozmnožovat, stahovat, zobrazovat, upravovat nebo pronajímat formou time-share FUMBI IP Práva nebo jakoukoli jejich část ani využívat FUMBI IP Práva jako část nebo základ pro produkty nebo služby určené k prodeji, sublicenci, pronájem nebo distribuci. Nesmíte vytvářet žádné odvozené dílo založené na FUMBI IP Právech a ani překládat, zpětně dešifrovat („reverse engineer“), dekompilovat nebo demontovat FUMBI IP Práva.

6 PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY A ZÁVAZKY
6.1 FUMBI IP prohlašuje, zaručuje a zavazuje se, že:
(i) je řádně založená a existující podle právního řádu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, platně existující a v dobré kondici („good standing“) podle platného práva v jurisdikci svého založení, má všechny oprávnění potřebné k výkonu své podnikatelské činnosti, a je oprávněna vykonávat podnikatelskou činnost a je v dobré kondici v každé jurisdikci, v níž se příslušná oprávnění vyžadují;
(ii) je plně oprávněna uzavřít tuto Smlouvu a vykonávat všechny své povinnosti podle této Smlouvy; a
(iii) podepsání, uzavření a plnění této Smlouvy ze strany FUMBI IP a poskytování služeb zamýšlených touto Smlouvou spadá do oprávnění FUMBI IP a bylo řádně schváleno všemi potřebnými korporátními opatřeními a kroky na straně FUMBI IP. Tato Smlouva představuje pro FUMBI IP platný a právně závazný dokument, vykonatelný vůči FUMBI IP v souladu s jejími podmínkami (s ohledem na příslušné právní předpisy upravující úpadek, platební neschopnost, podvodný převod, reorganizaci a další právní předpisy upravující práva věřitelů obecně) a neodporuje ani neporušuje žádné ustanovení platného právního předpisu nebo nařízení nebo zakladatelské listiny nebo jiného obdobného dokumentu FUMBI IP či jiné smlouvy, rozhodnutí soudu nebo jiného podobného opatření závazného pro FUMBI IP.

6.2 FUMBI Network prohlašuje, zaručuje a zavazuje se, že:
(i) je řádně založená a existující podle právního řádu Slovenské republiky, platně existující a v dobré kondici („good standing“) podle platného práva v jurisdikci svého založení, má všechny oprávnění potřebné k výkonu své podnikatelské činnosti, a je oprávněna vykonávat podnikatelskou činnost a je v dobré kondici v každé jurisdikci, v níž se příslušná oprávnění vyžadují;
(ii) je plně oprávněna uzavřít tuto Smlouvu a vykonávat všechny své povinnosti podle této Smlouvy; a
(iii) podepsání, uzavření a plnění této Smlouvy ze strany FUMBI Network a poskytování služeb zamýšlených touto Smlouvou spadá do oprávnění FUMBI Network a bylo řádně schváleno všemi potřebnými korporátními opatřeními a kroky na straně FUMBI Network. Tato Smlouva představuje pro FUMBI Network platný a právně závazný dokument, vykonatelný vůči FUMBI Network v souladu s jejími podmínkami (s ohledem na příslušné právní předpisy upravující úpadek, platební neschopnost, podvodný převod, reorganizaci a další právní předpisy upravující práva věřitelů obecně) a neodporuje ani neporušuje žádné ustanovení platného právního předpisu nebo nařízení nebo zakladatelské listiny nebo jiného obdobného dokumentu FUMBI Network či jiné smlouvy, rozhodnutí soudu nebo jiného podobného opatření závazného pro FUMBI Network; a
(iv) FUMBI Network nevlastní žádný spoluvlastnický podíl k uživatelovým Kryptoměnám a/nebo Privátním Klíčům.
6.3 Prohlašujete, zaručujete a zavazujete se, že:
(i) jste dosáhli zákonného věku pro uzavření právně závazné smlouvy a jste plně oprávněni uzavřít tuto Smlouvu a vykonávat všechny své povinnosti podle této Smlouvy;
(ii) podepsání, uzavření a plnění této Smlouvy je ve Vašich zákonných pravomocích. Tato Smlouva pro Vás představuje platný a právně závazný dokument, vykonatelný vůči Vám v souladu s jejími podmínkami (s ohledem na příslušné právní předpisy upravující úpadek, platební neschopnost, podvodný převod, reorganizaci a další právní předpisy upravující práva věřitelů obecně) a neodporuje ani neporušuje žádné ustanovení platného právního předpisu nebo nařízení, jakékoli jiné smlouvy, rozhodnutí soudu nebo jiného podobného pro Vás závazného opatření;
(iii) poskytli jste a budete poskytovat FUMBI pravdivé, přesné a úplné informace tak, jak jsou vyžadovány pro přístup k využívání FUMBI Služeb;
(iv) FUMBI Služby nebude užívat jinak než v souladu s jejich zamýšleným účelem, každopádně ne v rozporu s obecnými zákazy týkajícími se Vašeho FUMBI Profilu podle této Smlouvy a
(v) jste seznámeni s podstatou a fungováním technologie, která stojí za kryptoměnami, konkrétně jste si vědomi nevratnosti transakcí a zřejmého rizika spojeného s investováním do kryptoměn.

7 POUŽÍVÁNÍ FUMBI SLUŽEB
7.1 Neoprávněný Přístup
Jste plně zodpovědní za veškeré aktivity provedené s použitím Vašeho hesla nebo FUMBI Profilu. Jste povinni:
(i) ujistit se, že jste se odhlásili ze svého FUMBI Profilu po skončení každé návštěvy a zavřeli internetový prohlížeč použitý během návštěvy pro přístup k FUMBI Službám a
(ii) neprodleně uvědomit FUMBI Network prostřednictvím svého FUMBI Profilu v případě jakéhokoliv neoprávněného přístupu, použití nebo zpřístupnění přihlašovacích údajů k Vašemu FUMBI Profilu, neoprávněného přístupu nebo použití Vašeho FUMBI Profilu a/nebo jakéhokoli jiného narušení bezpečnosti.
I přesto, že neoprávněné přihlášení k Vašemu FUMBI Profilu pravděpodobně nebude

mít za následek ztrátu Vašich Kryptoměn nebo jiné peněžní ztráty, musíte být opatrní a nesmíte s nikým sdílet své přihlašovací údaje k FUMBI Profilu. Pokud budete sdílet heslo ke svému FUMBI Profilu s jinými, nebude FUMBI zodpovědná za jakoukoliv ztrátu, která Vám může vzniknout v důsledku toho, že někdo další používá heslo nebo Vašemu FUMBI Profilu, ať už s nebo bez Vašeho vědomí. Také nesmíte umožnit používání svého FUMBI Profil jiným uživatelům.

Jste výhradně zodpovědní za všechny úkony a opomenutí, ke kterým dojde na Vašem FUMBI Profilu, bezpečnostní informace nebo hesla a souhlasíte, že se nebudete angažovat v nedovoleném používání FUMBI Služeb a FUMBI IP Práv.

7.2 Zakázané Činnosti
Souhlasíte, že nepoužijete FUMBI Služby ke spáchání jakéhokoliv druhu nelegální činnosti nebo činnosti, která může negativně ovlivnit poskytování FUMBI Služeb.

Nejste oprávněni zapojit se prostřednictvím FUMBI Služeb a ani napomáhat třetí straně v žádné z následujících činností:
(i) pokusit se získat neoprávněný přístup k FUMBI Službám nebo k profilu jiného uživatele;
(ii) pokusit se obejít nebo zmařit jakékoliv bezpečnostní opatření;
(iii) porušit jakýkoli právní předpis, zákon, vyhlášku nebo nařízení;
(iv) rozmnožovat, duplikovat, kopírovat, prodávat nebo obchodovat FUMBI Služby a/nebo FUMBI IP Práva k jakémukoliv účelu nebo
(v) angažovat se v jakékoliv aktivitě, která zneužívá, zasahuje do nebo narušuje FUMBI Služby.

Použití FUMBI Služeb podléhá právním předpisům Slovenské republiky a Spojeného Království Velké Británie a Severního Irska ve vztahu k předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Souhlasíte a potvrzujete, že Vaše používání FUMBI Služeb by mělo být a bude v souladu se všemi příslušnými právními předpisy.

8 POPLATKY A VÝDAJE
Poplatky, které Vám FUMBI účtuje za FUMBI Služby jsou stanoveny v tomto článku 8 (dále jen jako „FUMBI Poplatky“).
Jste povinni uhradit FUMBI Poplatky podle aktuálního pro Vás vygenerovaného ceníku (dále jen jako „Ceník“), který je přístupný v Členské Zóně.
FUMBI si vyhrazuje právo příležitostně změnit Ceník a/nebo zavést nové poplatky v souladu s odstavcem 13.1 této Smlouvy, a to na základě písemného oznámení s lhůtou šedesát (60) dnů od jeho doručení na Vaši e-mailovou adresu. Souhlasíte, že FUMBI je oprávněna odečíst z Vaší Investice jakékoliv poplatky a výdaje, které jste povinni uhradit podle této Smlouvy.
8.1 Multikonverzní Poplatek
FUMBI Vám bude účtovat tzv. multikonverzní poplatek za provedení konverze a na pokrytí našich výdajů v souvislosti s výměnou. Tento poplatek bude odečten z vaší Investice (dále jen jako „Multikonverzní Poplatek“). Multikonverzní Poplatek účtuje FUMBI Network.
8.2 Licenční Poplatek
Používání FUMBI Algoritmu podléhá licenčnímu poplatku, který Vám bude účtovat FUMBI IP (dále jen jako „Licenční Poplatek“). Licenční Poplatek je roční poplatek účtovaný předem za každý kalendářní rok užívání FUMBI IP Služeb.

8.3 Poplatek za Úschovu
Úschova Privátních Klíčů, které FUMBI Network uschovává v Papírových Peněženkách

je zpoplatněna Poplatkem za Úschovu (dále jen jako „Poplatek za Úschovu“). Poplatek za Úschovu je měsíční poplatek, který může být účtován předem za každý kalendářní měsíc užívání FUMBI Služeb Úschovy.
8.4 Poplatek za Úspěch
Při Vašem odchodu a po odkupu všech Vašich Kryptoměn Vám bude účtován poplatek za úspěch, který FUMBI IP odečte z Vašeho zisku (dále jen jako „Poplatek za Úspěch“).

9 POZASTAVENÍ, SKONČENÍ A ZRUŠENÍ
9.1 Vaše Právo Zrušit FUMBI Profil
Po uplynutí Minimální Doby Držby máte právo zavřít svůj FUMBI Profil odesláním žádosti ze svého FUMBI Profilu (dále jen jako „Žádost o Zavření“). Pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak, výpovědní lhůta je tři (3) měsíce a začíná běžet prvním (1.) dnem v měsíci následujícím po měsíci doručení Vaší Žádosti o Zavření FUMBI Profilu (dále jen jako „Výpovědní Lhůta“).
Po zrušení FUMBI Služeb Úschovy a výběru všech Vašich Kryptoměn v souladu s odstavcem 4.4 této Smlouvy FUMBI Network zavře Váš FUMBI Profil.
Vaše povinnost uhradit FUMBI jakékoliv FUMBI Poplatky, které vzniknou před zavřením Vašeho FUMBI Profilu, tím zůstane nedotčena.

9.2 Naše Právo Pozastavit nebo Ukončit Váš FUMBI Profil
FUMBI je oprávněna podle vlastního uvážení, (a) pozastavit, omezit nebo ukončit Váš přístup k některé nebo všem FUMBI Službám a/nebo (b) s okamžitou platností pozastavit nebo uzavřít Váš FUMBI Profil včetně mj. případů, kdy:
(i) se jakékoli prohlášení, záruka nebo výrok, který jste učinili na základě této Smlouvy byl nebo stane nesprávným v jakémkoli významném ohledu;
(ii) důvodně předpokládáme, že jste nedodrželi podmínky této Smlouvy nebo jednali v rozporu s touto Smlouvou;
(iii) jsme povinni tak učinit podle platných právních předpisů nebo rozhodnutí soudu nebo jiné autority, jejíž podléháme v jakékoli jurisdikci;
(iv) máme obavy o bezpečnost Vašeho FUMBI Profilu nebo předpokládáme, že FUMBI Služby jsou používány podvodným nebo neoprávněným způsobem;
(v) máme podezření z podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu nebo jakékoliv jiného finančního trestného činu a/nebo
(vi) používání Vašeho FUMBI Profilu je předmětem probíhajícího soudního sporu, vyšetřování nebo obdobných řízení a/nebo vnímáme riziko nesouladu mezi Vaší činností ve FUMBI Profilu a právními předpisy a nařízeními.
V případě, že Vám pozastavíme nebo uzavřeme FUMBI Profil nebo tímto způsobem ukončíme Vaše využívání FUMBI Služeb, oznámíme Vám (pokud to nebude protiprávní) takové kroky a důvody pozastavení nebo ukončení, a pokud to bude vhodné, informujeme Vás o postupu nápravy jakýchkoli faktických chyb, které vedly k pozastavení nebo ukončení.
V případě, že Vám pozastavíme Váš FUMBI Profil a důvody pozastavení pominou, zrušíme pozastavení, jakmile to bude proveditelné.
Tímto uznáváte, že rozhodnutí FUMBI provést určité kroky, včetně omezení přístupu nebo pozastavení či uzavření Vašeho FUMBI Profilu, může být založeno na důvěrných kritériích, které jsou nezbytné pro naše řízení rizik a dodržování bezpečnostního protokolu.

FUMBI vůči Vám nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty, které mohou vzniknout ve spojení s pozastavením, omezením nebo ukončením vašeho přístupu k FUMBI Službám a/nebo pozastavením nebo zavřením Vašeho FUMBI Profilu.

9.3 Účinky Zavření FUMBI Profilu
Po zavření Vašeho FUMBI Profilu, pokud to není výsledkem Žádosti o Zrušení Úschovy podle odstavce 4.4 této Smlouvy, a po uplynutí Výpovědní Lhůty, od Vás FUMBI odkoupí nebo zajistí odkup všech Vašich Kryptoměn. Prostředky získané z Vašich Kryptoměn konvertované FUMBI Network do peněžní hodnoty (denominované v měně Euro) budou převedeny na bankovní účet, který jste nám poskytli ve svém FUMBI Profilu při registraci. Takový převod se uskuteční do jednoho (1) měsíce od doručení Žádosti o Zavření.
FUMBI může před odkupem Vašich Kryptoměn provést šetření za účelem předcházení podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu a/nebo dalších finančních trestných činů, což nám může bránit nebo nás zdržet při převodu finančních prostředků pro Vás.
V případě, že bude Váš FUMBI Profil zavřený, souhlasíte, že:
(i) budete i nadále vázáni touto Smlouvou, jak to vyžaduje odstavec 13.17 (Přetrvávající Závazky);
(ii) Licence, která Vám byla udělena podle ustanovení této Smlouvy, se zruší;
(iii) všechny FUMBI Poplatky stanovené v této Smlouvě, které vznikly ke dni zavření Vašeho FUMBI Profilu, budou vůči nám uhrazeny a splaceny a
(iv) FUMBI nenese odpovědnost vůči Vám ani žádné třetí osobě za ukončení přístupu k FUMBI Službám.

10 ODPOVĚDNOST
10.1 Náhrada škody
Souhlasíte, že uhradíte a odčiníte FUMBI jakoukoliv ztrátu, škodu, žalobu, nárok, závazek nebo odpovědnost (včetně mj. poplatků, výloh a přiměřeně vynaložených nákladů na právní zastoupení), které vzniknou FUMBI nebo kterékoliv osobě ze společníků, statutárních orgánů, řídících orgánů, zaměstnanců, zástupců, spřízněných a propojených osob a agentů FUMBI (dále jen jako „Odškodněná Strana“), a to na základě a v souvislosti s: (A) touto Smlouvou; (B) jakýmkoli skutečným nebo údajným porušením Vašich prohlášení nebo záruk podle této Smlouvy nebo Vašich povinností stanovených touto Smlouvou; (C) Vaším nesprávným nebo nevhodným užíváním FUMBI Služeb nebo (D) v důsledku jakéhokoliv nepřijatelného přístupu nebo užívání FUMBI Služeb použitím přihlašovacích údajů k Vašemu FUMBI Profilu.

10.2 Omezení odpovědnosti
V žádném případě a za žádných okolností nenesou FUMBI nebo spřízněné osoby FUMBI odpovědnost vůči Vám nebo jakékoli třetí osobě za jakoukoliv škodu, včetně obecné, konkrétní, přímé, nepřímé, vedlejší, následné, značné, trestné a jakékoli jiné škody jakéhokoli druhu (včetně mj. jakékoliv ztráty, krádeže, úbytku, ztráty zisku, ztráty příjmů, ztráty dat nebo přerušení podnikatelské činnosti), způsobené v důsledku činnosti nebo z nedbalosti, která vznikne na základě nebo se jakýmkoliv způsobem týká užívání nebo nemožnosti využívat jakoukoliv část FUMBI Stránky nebo FUMBI Služeb nebo v souvislosti s jakoukoli nemožností plnění povinností, chybou, zanedbáním, přerušením, zpožděním v provozu a přenosu, počítačovým virem nebo linkou nebo selháním systému, a to i přesto, že FUMBI, spřízněné osoby nebo zástupci FUMBI budou vyrozuměni o možnosti vzniku takové škody, ztráty nebo nákladů. Ani FUMBI ani spřízněné osoby FUMBI nejsou odpovědné za jakékoli hanlivé, urážlivé nebo ilegální chování jakéhokoli uživatele. V případě Vaší nespokojenosti s FUMBI Stránkou a/nebo FUMBI Službami, jste oprávněni ukončit používání FUMBI Stránky a/nebo FUMBI Služby.
V žádném případě nebudeme vůči Vám nebo jakékoli třetí osobě odpovědní za jakoukoliv škodu, ztrátu nebo poškození způsobené hackerským útokem, manipulací

a paděláním, přenosem viru nebo jiným neautorizovaným přístupem nebo použitím FUMBI Služeb, Vašeho FUMBI Profilu nebo jakýchkoli informací v něm uvedených.
Žádné ustanovení této Smlouvy nevylučuje nebo neomezuje naši nebo Vaši odpovědnost za podvod (včetně podvodného nepravdivého prohlášení nebo zatajení), porušení smlouvy, úmyslné porušení, nedbalost nebo jakoukoliv jinou odpovědnost, které se podle příslušných právních předpisů není možné vzdát nebo ji omezit.

10.3 Omezení výše
V případě, že bude výše uvedené omezení odpovědnosti považováno za neplatné, souhlasíte s tím, že celková odpovědnost FUMBI a spřízněných osob FUMBI vůči Vám za jakoukoli škodu, ztráty nebo z jakékoliv příčiny bude omezena výší příjmů, které jsme získali v souvislosti s Vaším užíváním FUMBI Služeb v průběhu šesti (6) měsíců bezprostředně předcházejících skutečnosti, v důsledku které vznikl nárok.

10.4 Právní předpisy
Výše uvedené omezení odpovědnosti se použijí v maximálním možném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy.

10.5 Odepření záruk
FUMBI Služby a FUMBI Algoritmus jsou poskytovány tak „jak jsou“ („as is“) a „jak jsou k dispozici“ („as available“) a Vaše užívání FUMBI Služeb je na vaše vlastní riziko.
V maximálním možném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, poskytujeme FUMBI Služby bez jakýchkoliv záruk, ať už výslovných či implicitních (včetně mj. jakýchkoli záruk ve vztahu k obchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel nebo neporušení práv). Bez omezení právě uvedeného nezaručujeme, že FUMBI Služby (a naše FUMBI Stránka) budou fungovat bezchybně nebo že vady a chyby budou odstraněny, splňovat Vaše požadavky nebo budou kdykoliv a kdekoliv k dispozici, bez přerušení nebo bezpečné, bez virů nebo jakékoliv škodlivého obsahu. FUMBI také nezaručuje jakékoli výsledky a příjmy, které mohou být získány prostřednictvím užívání FUMBI Služeb.

V žádném případě, FUMBI nebo její společníci, statutární orgány, řídící osoby, zaměstnanci, nezávislí smluvní partneři, autoři FUMBI Algoritmu, spřízněné nebo propojené osoby FUMBI, vlastníci autorských práv nebo kterýkoli z jejích nebo jejich poskytovatelů příslušných služeb, nebudou zodpovědní ve vztahu k Vám nebo jakékoli třetí osobě za jakékoliv použití, přerušení, zpoždění nebo nemožnost užívat FUMBI Služby, ztrátu příjmů nebo zisku, zpoždění, přerušení nebo ztrátu služeb, podnikání, dobré pověsti, ztrátu nebo zneužití dat, ztrátu způsobenou systémem nebo v důsledku selhání, poruchy nebo nefunkčnosti systému, nemožnosti aktualizovat nebo poskytnout správné informace, nekompatibility systému nebo poskytnutím nesprávných kompatibilních informací nebo jakýmkoli porušením bezpečnosti systému, nebo za jakoukoliv následnou, náhodnou, nepřímou, značnou, zvláštní nebo trestnou škodu, která vznikne na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou, v důsledku porušení smlouvy, trestného činu (včetně nedbalostního) nebo jinak bez ohledu na to, zda takovou škodu bylo možné předpokládat a bez ohledu na to, zda jsme byli vyrozuměni o možnosti vzniku takové škody nebo jiné odpovědnosti, zda v důsledku smlouvy, trestného činu nebo jinak, která vznikla z nebo v souvislosti s FUMBI Službami nebo používáním FUMBI Služeb.

10.6 Bezpečnost a zabezpečení Vašeho počítače a dalších zařízení
FUMBI používá standardní systémy ochrany FUMBI Stránky před viry a jinými útoky. FUMBI nebude nést odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou počítačovým virem, programem typu spyware, programem typu scareware, trojským koněm, červy nebo

jiným technologickým malwarem, který může napadnout Váš počítač nebo jiné zařízení nebo data, nebo jakýmkoli phishingem (krádež citlivých informací), spoofingem (navádění k nesprávné akci) nebo jiným útokem v důsledku Vašeho užívání FUMBI Stránky.
Doporučujeme pravidelné využívání renomovaných a běžně dostupných antivirových softwarů. Také byste si měli být vědomi, že e-mailové služby jsou vystaveny spoofingovým a phishingovým útokům a měli byste pečlivě posuzovat zprávy vydávající se za zprávy pocházející od nás. Uživatelská podpora FUMBI nebude nikdy požadovat sdílení obrazovky nebo se jinak snažit získat přístup do Vašeho počítače nebo účtu. Stejně tak od Vás nebude vyžadovat dvoufaktorové ověřovací kódy.

10.7 Okolnosti mimo naši kontrolu
FUMBI nebude nést odpovědnost za žádnou ztrátu nebo škodu, která by Vám mohla být způsobena v důsledku jakékoliv abnormální, nepředvídatelné nebo neočekávané okolnosti mimo naši rozumnou kontrolu, která by byla nastala navzdory jakémukoli vynaloženému úsilí, včetně mj. jakékoliv změny, pozastavení nebo poruchy jakéhokoliv platebního systému, trhu a/nebo burzy (týkající se peněz nebo kryptoměn); jakékoliv intervence ze strany státu, vlády nebo finanční instituce (včetně regulatorních opatření); jakéhokoli zdržení nebo poruchy způsobené problémem jakéhokoliv systému nebo sítě; jakéhokoli přerušení nebo poruchy přenosu, komunikace, zpracování dat nebo počítačových zařízení; jakékoliv mechanické poruchy; války, nepokojů nebo terorismu, vyšší moci, stávek nebo podobných průmyslových okolností; nebo jakémukoli znemožnění získat peníze nebo virtuální měny a jiné materiály či dodávky potřebné pro poskytování FUMBI Služeb a/nebo plnění našich povinností podle této Smlouvy.

11 SYSTÉM DOPORUČENÍ
11.1 Systém Doporučení
FUMBI Vám poskytuje příležitost podílet se na FUMBI Systému Doporučení (dále jen jako „Systém Doporučení“) a získávat Odměnu za doporučení nových uživatelů FUMBI Služeb.
Pojmem „Doporučená Osoba“ se rozumí osoba nebo právnická osoba, která si prostřednictvím Vámi poskytnutého odkazu na FUMBI Stránku založí nový FUMBI Profil.
Tento odstavec upravuje podmínky mezi FUMBI a Vámi jako Uživatelem, který se rozhodl podílet se na Systému Doporučení.
11.2 Propagace Vztahu
FUMBI Vám poskytne odkaz, který můžete použít pro účely doporučení nových uživatelů (dále jen jako „Odkaz“) a který jste oprávněni v souladu s ustanoveními a podmínkami této Smlouvy posílat tak často a tolika osobám, jak uznáte za vhodné.
11.3 Sledování Doporučených Osob
FUMBI zaregistruje Vámi Doporučenou Osobu, avšak vyhrazujeme si právo odmítnout Doporučené Osoby nebo zavřít jejich profily v případě, že je to nezbytné pro účely dodržení jakýchkoliv požadavků, které můžeme stanovit.
FUMBI bude sledovat investice Vámi Doporučených Osob pro účely výpočtu Vaší Odměny a všechny relevantní informace Vám budou zpřístupněny prostřednictvím Vašeho FUMBI Profilu v Členské Zóně.

11.4 Vaše Práva a Povinnosti
Jste oprávněni využívat způsoby doporučování pouze v rozsahu, v jakém tím neporušíte žádné právní předpisy, a jen takové, které budou pozitivně odrážet obchodní pověst FUMBI. Odkaz nemůže být součástí nevyžádaných e-mailů, neoprávněných příspěvků

v diskusních skupinách, chatech nebo prostřednictvím použití „botů“. Za doporučování Doporučených Osob, které byly získány nezákonně, nebude udělena žádná odměna.
Nesete veškeré náklady a výdaje vzniklé ve spojení s doporučováním nových uživatelů.
Máte výlučnou odpovědnost za dodržování platné právní úpravy včetně daňových zákonů, které se mohou vztahovat na doporučování nových uživatelů a/nebo Odměnu.

11.5 Odměna
Máte nárok získat Odměnu za období, během kterého Vámi Doporučené Osoby využívají FUMBI Služby, a bude vypočtena na základě Licenčního Poplatku a Poplatku za Úspěch dle aktuálního FUMBI Systému Odměn, pokud budete aktivním uživatelem FUMBI Služeb (dále jen jako „Odměna“). Pokud bylo prostřednictvím Vás zaregistrované Doporučené Osobě z jakéhokoliv důvodu zakázáno používat FUMBI Služby a FUMBI je povinna vrátit jakoukoliv investici nebo její část Doporučené Osobě, FUMBI Vám za takové doporučení nevyplatí žádnou Odměnu.
Odměna je splatná okamžitě, tj. v okamžiku, kdy FUMBI obdrží zisk generovaný investicí konkrétní Doporučené osoby. FUMBI Vám vyplatí Odměnu v Kryptoměnách a zobrazí ji ve Vašem FUMBI Profilu podle FUMBI Systému Odměn a v souladu s příslušnou právní úpravou.

11.6 Ukončení
FUMBI je oprávněna ukončit spolupráci v rámci Systému Doporučení bez předchozího oznámení, v případě, že jakýmkoliv způsobem porušíte ustanovení nebo podmínky této Smlouvy.
Po skončení spolupráce jste povinni přestat poskytovat další Odkazy jakýmkoliv třetím osobám. Máte nárok na nevyplacenou Odměnu, pokud Vám na ni vznikl nárok v den nebo před dnem ukončení. V případě, že nesplníte jakoukoliv svou povinnost, FUMBI Vám nevyplatí žádnou Odměnu jinak splatnou při ukončení. Stejně tak, pokud bude FUMBI nadále generovat zisk z Vámi Doporučených osob, neznamená to pokračování nebo obnovení spolupráce mezi vámi a FUMBI v rámci Systému Doporučení, ani zřeknutí se ukončení spolupráce v rámci Systému Doporučení.

11.7 Referenční Vztah mezi Vámi a FUMBI
Je výslovně zřejmé a dohodnuto, že Vy a FUMBI jste nezávislými smluvními stranami a žádné z ustanovení této Smlouvy nezakládá ani není myšleno tak, že by zakládalo jakékoliv partnerství, společné podnikání ve formě agentury, franšízy, obchodního zastoupení nebo pracovního poměru mezi Vámi a FUMBI. S ohledem na výše uvedené, nejste oprávněni před třetími osobami uvádět, že mezi vámi a FUMBI existuje jakýkoliv jiný vztah, než je výslovně uvedeno v této Smlouvě. Dále nemáte pravomoc činit jakékoliv prohlášení nebo přijmout jakékoli kroky jménem FUMBI. Stejně tak nejste oprávněni jakýmkoliv způsobem zavazovat FUMBI a činit jakékoli prohlášení vůči potenciálním uživatelům nebo jiným osobám ve vztahu k FUMBI nebo FUMBI Službám kromě takového, ke kterému jste výslovně oprávněni podle tohoto odstavce nebo FUMBI v písemné formě.

11.8 Odepření nároku
FUMBI nedává žádné výslovné nebo implicitní záruky nebo prohlášení ve vztahu k Systému Doporučení nebo Odměně a referenčnímu programu.

12 OBECNÁ USTANOVENÍ
12.1 Bezpečnost
Pro účely přístupu k FUMBI Službám jste povinni poskytnout e-mailovou adresu a vytvořit si

heslo.
Jste odpovědní za bezpečnost zařízení, prostřednictvím kterých využíváte FUMBI Služby, a za dodržování adekvátní bezpečnosti a kontroly všech bezpečnostních informací, které používáte při přístupu k FUMBI Službám. Sem spadají všechna rozumná opatření, abyste se vyhnuli ztrátě, krádeži nebo zneužití elektronických zařízení a hesel. Jakákoliv ztráta nebo zneužití osobních zařízení nebo bezpečnostních údajů může vést k neoprávněnému přístupu k Vašemu FUMBI Profilu a zneužití jakýchkoliv účtů, přidružených bankovních účtů a kreditních/debetních karet.

Výhradně Vy jste odpovědní za jakýkoliv oprávněný či neoprávněný přístup k Vašemu FUMBI Profilu jakoukoli osobou. Souhlasíte, že budete nést veškerou odpovědnost za důvěrnost svých zařízení, informací a hesel.
12.2 Dostupnost FUMBI Služeb
FUMBI nemůže zaručit hodnotu žádné kryptoměna v okamžiku Vaší žádosti o investici do Kryptoměn a/nebo na vyplacení Vašich Kryptoměn.

FUMBI Služby jsou poskytovány bez jakékoliv záruky, ať už výslovné nebo implicitní. FUMBI neprohlašuje, že FUMBI Služby budou dostupné nepřetržitě, aby pokryly Vaše potřeby. FUMBI však vynaloží maximální úsilí, abychom Vám poskytli FUMBI Služby okamžitě, ale v žádném případě nezaručuje, že přístup k FUMBI Službám a/nebo k Vašemu FUMBI Profilu bude nepřerušený nebo že se nevyskytnou žádná zpoždění, chyby, opomenutí nebo ztráty přenášených informací.

FUMBI však vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistila, že FUMBI Služby Vám budou dostupné v souladu s touto Smlouvou.

FUMBI je oprávněna pozastavit používání FUMBI Služeb pro účely údržby a vynaložíme přiměřené úsilí, abychom Vás o tom informovali. Tímto uznáváte, že toto nemusí být možné v případě výjimečného stavu.
12.3 Dostupnost
Souhlasíte, že FUMBI Služby příležitostně nemusí být dostupné nebo funkční z jakéhokoli důvodu, včetně mj.: (i) poruchy zařízení; (ii) pravidelných procesů údržby nebo oprav, které může FUMBI příležitostně provádět nebo (iii) z důvodů mimo kontrolu FUMBI nebo které nemůže FUMBI rozumně předpokládat.
12.4 Přesnost internetové stránky
I přesto, že máme v úmyslu poskytovat na FUMBI Stránce přesné a včasné informace, FUMBI Stránka (včetně mj. obsahu FUMBI Stránky) nemusí být vždy přesná, úplná a aktuální a může obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Ve snaze pokračovat v poskytování co možná nejúplnějších a nejpřesnějších informací, mohou informace být v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy příležitostně upravovány nebo aktualizovány bez upozornění, včetně mj. informací týkajících se FUMBI Služeb. Proto byste si měli veškeré informace předtím, než se na ně budete spoléhat, prověřit a za všechna rozhodnutí založená na informacích uvedených na FUMBI Stránce nesete odpovědnost výhradně Vy, nikoli FUMBI.
12.5 Výjimky
Bez ohledu na to, zda je v této Smlouvě uvedeno jinak, FUMBI nenese vůči Vám odpovědnost za nemožnost nebo neschopnost plnění dle této Smlouvy nebo za jakoukoliv ztrátu Vašich Kryptoměn v rozsahu, v jakém FUMBI nezpůsobila nebo nepřispěla k takové ztrátě, a taková nemožnost, neschopnost nebo ztráta je důsledkem:
(i) okolností, které jsou mimo přiměřenou kontrolu FUMBI při vynaložení nejlepšího úsilí, včetně mj. jakékoliv změny, pozastavení nebo poruchy jakýchkoliv

platebních systémů, trhu a/nebo burzy (týkající se peněz nebo kryptoměn); jakékoliv intervence ze strany státu, vlády nebo jakékoliv finanční instituce (včetně regulatorních opatření); jakékoli vyšší moci, teroristických aktivit, války, nepokojů, intervence ozbrojených sil nebo usurpované moci či zabavení majetkových hodnot;
(ii) činností, které FUMBI v dobré víře považuje za přiměřeně nutné za účelem plnění zákonem stanovených požadavků, včetně požadavků vyplývajících z příslušných právních předpisů upravujících ochranu před legalizací výnosů z trestné činnosti s výjimkou aktivit, které nejsou způsobeny Vaším jednáním nebo postavením;
(iii) Vaší nedbalosti;
(iv) Vašeho závažného porušení této Smlouvy;
(v) Vašeho nesplnění povinnosti chránit důvěrnost a bezpečnost svých přístupových údajů do svému FUMBI Profilu nebo
(vi) přístupu neoprávněné osoby k jakémukoli zařízení, které používáte při přístupu do FUMBI Profilu.

12.6 Důvěrnost informací
Pojmem „Důvěrné informace“ se rozumí informace určené Stranami této Smlouvy, které jsou citlivé na základě uvážení Stran, obsah jakéhokoliv dokumentu nebo jiné informace (včetně mj. jakékoliv informace týkající se nebo transakce zahrnující FUMBI Algoritmus, FUMBI Služby, Kryptoměny, obchodní tajemství nebo jiné důvěrné obchodní informace).

Přístup k Důvěrným informacím by měl být omezen pouze pro Strany a Strany by měly používat Důvěrné informace pouze pro účely, které jsou v souladu s touto Smlouvou. Z tohoto důvodu Strany nebudou zpřístupňovat Důvěrné informace jiným osobám a jinak, než je uvedeno v této Smlouvě. Strany nejsou oprávněny použít Důvěrné informace jakýmkoliv způsobem, který by jim mohl způsobit škodu.

Strany budou zachovávat důvěrný charakter Důvěrných informací, které získaly na základě této Smlouvy. Strany nejsou oprávněny poskytovat Důvěrné informace třetí osobě, ledaže to vyžaduje právní předpis nebo rozhodnutí soudu, a i v takovém případě příslušná Strana uvědomí druhou Stranu minimálně deset (10) dnů předem před zveřejněním požadovaným právním předpisem nebo soudním rozhodnutím, ovšem v případě, že příslušný právní předpis nebo soudní rozhodnutí neumožňuje upozornit minimálně deset (10) dnů předem, potom Strana informuje tak, jak je za daných okolností přiměřeně možné a právními předpisy dovolené.

Strany si vyhrazují veškerá práva ve vztahu k svým Důvěrným informacím, i když v této Smlouvě nejsou výslovně uvedeny.
Mezi Důvěrné informace nepatří informace, které (i) byly veřejně dostupné před jejich oznámením Stranám; (ii) měly Strany legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy nebo (iii) se staly veřejně dostupnými zveřejněním nebo jiným zákonným způsobem ze strany smluvní Strany.

13 RŮZNÉ
13.1 Změny Smlouvy
FUMBI je oprávněna příležitostně aktualizovat nebo měnit tuto Smlouvu prostřednictvím zveřejnění upravené verze této Smlouvy v Členské zóně na FUMBI Stránce.

FUMBI vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby Vás na upravenou Smlouvu včas upozornila prostřednictvím oznámení a internetového odkazu doručeného na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste FUMBI poskytli. V případě, že v průběhu lhůty čtrnácti (14) dnů nevyjádříte svůj nesouhlas s upravenou verzí této Smlouvy, Vaše další užívání představuje přijetí upravené verze této Smlouvy a Váš souhlas být Smlouvou vázáni a takové aktualizace nebo

změny budou účinné ode dne jejich zveřejnění. V případě, že s upravenou Smlouvou nesouhlasíte, jste povinni zrušit svůj FUMBI Profil v souladu s příslušným ustanovením této Smlouvy a přestat používat FUMBI Služby.

Kopie aktuální verze této Smlouvy je vždy dostupná v Členské zóně na FUMBI Stránce.

13.2 Nadpisy
Nadpisy jednotlivých odstavců v této Smlouvě slouží pouze pro usnadnění orientace a nemají
žádný vliv na výklad kteréhokoli ustanovení této Smlouvy.

13.3 Vztah stran
Žádné ustanovení této Smlouvy nestanoví, ani nemá stanovovat nebo způsobovat, že Vy nebo FUMBI byste byli považováni za agenta druhé Strany nebo že Vy a FUMBI byste byli považováni za partnery, společný podnik nebo jinak společně propojené osoby za účelem zisku.

13.4 Kontaktní údaje
Jste zodpovědní za aktuálnost své e-mailové adresy a telefonního čísla ve Vašem FUMBI Profilu za účelem řádného doručení jakékoliv oznámení nebo upozornění, které Vám FUMBI může kdykoli zaslat.

13.5 Daně
Já vaší zodpovědností určit, zda a v jakém rozsahu se aplikuje jakákoliv daňová povinnost ve vztahu k transakcím, které provádíte prostřednictvím FUMBI Stránky (dále jen jako „Daně“), a odvádět a platit Daně ve správné výši příslušným daňovým úřadům. Na Vaše požádání Vám FUMBI předloží transakční historii Vašeho FUMBI Profilu.

FUMBI nemá povinnost, ani nebude určovat, zda se Daně na danou situaci vztahují, ani vypočítávat, případně hlásit Daně jakémukoli daňovému úřadu s ohledem na jakoukoliv transakci.

Máte povinnost nahradit FUMBI škodu ve vztahu k Daním, jinou než tu, která vznikla v důsledku nedbalosti nebo úmyslného porušení FUMBI podle příslušných právních předpisů.

13.6 Nenárokovaný majetek
V případě, že ve Vašem FUMBI Profilu budou zobrazeny jakékoli Kryptoměny, my nebude schopni Vás kontaktovat a Vy nebudete FUMBI Služby několik let využívat, příslušné právní předpisy mohou požadovat, abychom Vaše Kryptoměny oznámili jako nenárokovaný majetek příslušným úřadům v určitých jurisdikcích. Pokusíme se Vás vyhledat na adrese uvedené ve Vašich záznamech, ale pokud se nám to nepodaří, můžeme být požádáni, abychom odevzdali veškeré Kryptoměny nebo peníze získané jejich prodejem úřadům v určitých jurisdikcích jako nenárokovaný majetek. Vyhrazujeme si právo uplatnit náklady vynaložené v této souvislosti z takového nenárokovaného majetku v souladu s příslušnými právními předpisy.

13.7 Celistvost dohody
Tato Smlouva (včetně dokumentů, které jsou do ní začleněny prostřednictvím odkazů) představuje úplnou dohodu mezi Stranami a nahrazuje jakékoliv předchozí dohody nebo ujednání, ústní či písemná, týkající se předmětu této Smlouvy.
13.8 Oddělitelnost
V případě, že bude kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo uplatnění takového ustanovení ve vztahu k osobám nebo okolnostem v jakémkoliv rozsahu považováno za neplatné

nebo nevykonatelné podle jakéhokoli práva, zákona nebo právního předpisu, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost jakéhokoli jiného ustanovení této Smlouvy a každé ustanovení této Smlouvy je platné a vykonatelné v nejširším možném rozsahu povoleném právními předpisy.
Po určení neplatného nebo nevykonatelného ustanovení, budou Strany v dobré víře jednat o úpravě této Smlouvy přijatelným způsobem tak, aby byl co nejvíce zachován původní úmysl Stran ohledně FUMBI Služeb předpokládaný touto Smlouvou v nejširším možném rozsahu tak, jak byl původně zamýšlen.
13.9 Převod, postoupení
Tato Smlouva je závazná, její plnění plyne ve Váš prospěch a nejste oprávněni převést ani postoupit svá práva, licence, oprávnění a/nebo závazky podle této Smlouvy ve prospěch jakékoli další osoby.
FUMBI je oprávněna kdykoli převést nebo postoupit svá práva, licence, oprávnění a/nebo závazky podle této Smlouvy za předpokladu, že takový převod nebo postoupení nebude mít podstatný vliv na kvalitu Vám poskytovaných FUMBI Služeb.
13.10 Nezřeknutí se práva
Neuplatnění některého práva nebo ustanovení této Smlouvy nebude považováno za jeho vzdání se ze strany FUMBI a nezřeknutí se jakékoli podmínky bude považováno za trvání možnosti vzdát se takové podmínky.
13.11 Žádné poradenství
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností tímto uznáváte, že FUMBI neposkytuje žádné právní, daňové ani investiční poradenství v souvislosti s FUMBI Službami předpokládanými touto Smlouvou. Jakékoliv rozhodnutí investovat do Kryptoměn nabízených v rámci FUMBI Služeb je Vaše rozhodnutí a FUMBI nebude nést odpovědnost za jakoukoliv ztrátu, kterou můžete utrpět. V případě, že si nejste jisti, zda je investice do Kryptoměn vhodná, měli byste kontaktovat nezávislého finančního poradce.
13.12 Nároky
Je úmyslem Stran, aby kdokoliv jiný než Strany této Smlouvy neměl ani nezískal jakékoliv oprávnění, nároky nebo náhradu škody vůči kterékoliv Straně, pokud jde o jakékoli jednání, opomenutí, porušení nebo nedbalost při výkonu jakýchkoliv oprávnění podle této Smlouvy. Pro vyloučení jakýchkoliv povinností Strany uznávají a souhlasí, že předchozí věta nemá vliv na právo Odškodněné Strany podle odstavce 10.1 této Smlouvy na náhradu ze strany Uživatele zde uvedených ztrát, nároků, škody, odpovědností a výdajů.
13.13 Zabezpečení
Bez předchozího písemného souhlasu FUMBI nejste oprávněni zřídit jakékoliv zabezpečení, jehož předmětem by byly Vaše Kryptoměny.
13.14 Rozhodné právo a řešení sporů
Tato Smlouva se řídí a vykládá v souladu s (i) právními předpisy Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ve vztahu k FUMBI Službám poskytovaným společností FUMBI IP na základě této Smlouvy a (ii) právními předpisy Slovenské republiky ve vztahu k FUMBI Službám poskytovaným společností FUMBI Network na základě této Smlouvy.
Všechny spory nebo nároky, které vzniknou z nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů týkajících se její platnosti, porušení, ukončení nebo neexistence, budou s konečnou platností rozhodnuty podle Pravidel rozhodčího a smírčího řízení Mezinárodního rozhodčího centra Hospodářské komory Rakouska ve Vídni (Rules of Arbitration of the International Arbitral Centre of the Austrian Federal Economic Chamber in Vienna) (dále jen jako „Vídeňská pravidla“) třemi rozhodci, kteří budou jmenování v souladu s uvedenými Vídeňskými pravidly. Místem rozhodčího řízení bude Vídeň,

Rakousko.
V případě, že se kterákoli část této rozhodčí doložky stane právně neúčinnou, ostatní ustanovení tohoto odstavce zůstávají v platnosti.
13.15 Oznámení
Souhlasíte s tím, že od nás komunikaci v elektronickém formátu budete dostávat, a také souhlasíte s tím, že veškerá ustanovení, podmínky dohody, oznámení a další komunikace, kterou Vám poskytneme elektronicky, bude považována za „písemnou“.
13.16 Jazyk
Tato Smlouva se uzavírá v českém a anglickém jazyce. V případě jakýchkoliv rozporů mezi jednotlivými jazykovými verzemi, má přednost anglická verze. Komunikace Stran probíhá v anglickém jazyce.
13.17 Přetrvávající závazky
Veškerá ustanovení této Smlouvy, která by vzhledem ke své povaze měla přetrvat i po vypršení platnosti nebo ukončení této Smlouvy, včetně mj. ustanovení o pozastavení nebo zrušení FUMBI Profilu, závazků vůči FUMBI, užívání FUMBI Stránky, řešení sporů s FUMBI, náhrady škody, odepření záruk, omezení odpovědnosti, rozhodného práva a řešení sporů, zůstávají i nadále platné a účinné v rozsahu nezbytném pro zachování práv a povinností z nich vyplývajících.

PŘÍLOHY
Příloha č. 1 DEFINICE
Blacklist Kryptoměn má význam uvedený v odstavci 5.2.1.
Ceník má význam uvedený v odstavci 8.
Členská Zóna má význam uvedený v odstavci 2.2.
Daně má význam uvedený v odstavci 13.5. Důvěrné Informace má význam uvedený v odstavci 12.6. FUMBI má význam uvedený v preambuli. FUMBI Algoritmus má význam uvedený v odstavci 5.1. FUMBI Bankovní Účet má význam uvedený v odstavci 2.3.1. FUMBI IP má význam uvedený v preambuli.
FUMBI IP Práva má význam uvedený v odstavci 5.3. FUMBI IP Služby má význam uvedený v odstavci 1.1. FUMBI Konverzní Služby má význam uvedený v odstavci 1.2
FUMBI Network má význam uvedený v preambuli.
FUMBI Poplatky má význam uvedený v odstavci 8.
FUMBI Profil má význam uvedený v odstavci 2.1.
FUMBI Služby má význam uvedený v odstavci 1.3
FUMBI Stránka má význam uvedený v preambuli.
FUMBI Služby Úschovy má význam uvedený v odstavci 1.3
Investiční Limit znamená minimální částku investice a řídí se aktuálním
Ceníkem.
Investice má význam uvedený v odstavci 3.1.
Kryptoměny znamená top kryptoměny na trhu kryptoměn s nejvyšší tržní
kapitalizací po vyloučení Blacklistu Kryptoměn.
Licence má význam uvedený v odstavci 5.4.
Licenční Poplatek má význam uvedený v odstavci 8.2.
Limit znamená minimální hodnotu Vašich Kryptoměn dostupných k částečnému odkupu (na rozdíl od celkového odkupu) a řídí se aktuálním ceníkem.
Minimální Doba Držby znamená lhůtu jednoho (1) kalendářního měsíce od přijetí ustanovení
a podmínek této Smlouvy, během které nejste oprávněni Kryptoměny prodat.
Multikonverzní Poplatek má význam uvedený v odstavci 8.1. Neutrální Poměr má význam uvedený v odstavci 5.2.4. Odměna má význam uvedený v odstavci 11.5
Odškodněná Strana má význam uvedený v odstavci 10.1
Osobní Informační Formulář má význam uvedený v odstavci Chyba! Nenalezen žádný zdroj odkazů..
Papírové Peněženky má význam uvedený v odstavci 1.3.

Poplatek za Úschovu má význam uvedený v odstavci 8.3. Poplatek za Úspěch má význam uvedený v odstavci 8.4. Portfolio znamená Kryptoměny v držení Uživatele.
Privátní Klíče má význam uvedený v odstavci 1.3. Systém Doporučení má význam uvedený v odstavci 11.1. Doporučená osoba má význam uvedený v odstavci 11.1. Registrační Formulář má význam uvedený v odstavci 2.1. Rozsah Portfolia má význam uvedený v odstavci 5.2.2.
Strana má význam uvedený v preambuli.
Uživatel má význam uvedený v preambuli. Vídeňská Pravidla má význam uvedený v odstavci 13.14. Virtuální P2P Výměny má význam uvedený v odstavci 5.2.5. Volba Kryptoměn má význam uvedený v odstavci 5.2.2. Výběr má význam uvedený v odstavci 3.4.
Výpovědní Lhůta má význam uvedený v odstavci 9.1. Seznam Způsobilých Zemí má význam uvedený v odstavci 2.5. Žádost o Zavření má význam uvedený v odstavci 9.1
Žádost o Zrušení Úschovy má význam uvedený v odstavci 4.4.

Příloha č. 2 ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen jako „GDPR“).

 1. Naše Zásady Ochrany Osobních Údajů
  Bezpečnost a soukromí Vašich osobních údajů bereme ve FUMBI velmi vážně. Tyto Zásady Ochrany Osobních Údajů (dále jen jako „Zásady Ochrany Údajů“) představují základ pro zpracování veškerých osobních údajů získaných v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy s Uživatelem (dále jen jako „Smlouva“) uzavřené mezi Vámi a FUMBI, jakož i s používáním naší webové stránky https://fumbi.network (dále jen jako „Webová stránka“). Tyto Zásady Ochrany Údajů upravují získávání, používání, uchovávání a vymazání Vašich osobních údajů a sděluje Vám informace o Vašich právech podle nařízení GDPR.
  Pro účely GDPR je provozovatelem jakýchkoli osobních informací, které o Vás uchováváme, společnost FUMBI NETWORK j. s. a., jednoduchá společnost na akcie založená ve Slovenské republice, IČO: 52 005 895, se sídlem Mostová 2, 811 02 Bratislava – městská část Staré Mesto, Slovenská republika, a společnost FUMBI CONVERSION HUB LTD., společnost s ručením omezeným založená ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, se sídlem Kestrel House 2. patro, Primett Road, Stevenage, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Jakákoliv činnost, jejíž součástí je zpracování osobních údajů je prováděna v souladu s nařízením GDPR a těmito Zásadami Ochrany Údajů.
  Přečtěte si, prosím, tyto Zásady Ochrany Údajů pozorně, abyste porozuměli našemu pohledu a postupům ve vztahu k Vašim osobním údajům a k tomu, jak s nimi nakládáme.

 2. Zásady Ochrany Osobních Údajů, které dodržujeme
  Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s následujícími zásadami stanovenými nařízením GDPR:
  (a) Zákonnost, spravedlnost a transparentnost
  Vaše osobní údaje zpracováváme zákonným způsobem, spravedlivě a transparentně.
  (b) Omezení účelu
  Vaše osobní údaje získáváme pro konkrétně určené, výslovně uvedené a legitimní účely. Vaše osobní údaje také nejsou zpracovávány způsobem, který není slučitelný s těmito účely.
  (c) Minimalizace údajů
  Osobní údaje, které zpracováváme, jsou přiměřené, relevantní a omezené na rozsah nezbytný vzhledem k účelům, pro které se zpracovávají.
  (d) Správnost
  Vaše osobní údaje uchováváme správně a podle potřeby aktualizované.
  (e) Minimalizace uchovávání
  Vaše osobní údaje uchováváme ve formě, která umožňuje Vaši identifikaci nejvýše do té doby, kdy je to nutné pro účely, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme.
  (f) Integrita a důvěrnost
  Zaručujeme přiměřenou bezpečnost Vašich osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
  (g) Odpovědnost
  Jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů provádíme zodpovědně a v souladu s nařízením GDPR.

 3. Zdroje a Rozsah Osobních Údajů, které zpracováváme
  Vaše osobní údaje získáváme především přímo od Vás. Během procesu registrace a otevření Vašeho FUMBI Profilu nám poskytnete svou e-mailovou adresu (své přihlašovací jméno) a nastavíte si heslo k FUMBI Profilu.

Po otevření Vašeho FUMBI Profilu a před tím, než Vám poskytneme veškeré služby, Vás požádáme o poskytnutí dodatečných informací, tj. o vyplnění svého jména, příjmení a země pobytu, resp. sídla, v Registračním formuláři.
Dále shromažďujeme a zpracováváme Vaše platební informace kdykoliv nám uhradíte platbu. Pokud nám poskytnete údaje o bankovním účtu, použijeme je výlučně pro zinkasování Vaší platby určené nám a provedení našich plateb určených Vám.
Když se rozhodnete využívat FUMBI Služby formou „účtu s vysokým vkladem“, budeme od Vás požadovat vyplnění osobního Informačního Formuláře, ve kterém od Vás budeme požadovat doplňující informace KYC pro účely ověření vaší identity a posouzení podnikatelského rizika v souladu s příslušnými právními předpisy v oblasti opatření proti legalizací výnosů z trestné činnosti, a to Vaši adresu a kopii (i) Vašeho pasu nebo občanského průkazu a (ii) potvrzení o pobytu pro ověření Vaší adresy (tj zadní strana občanského průkazu, v případě že obsahuje adresu bydliště, fakturu za energie nebo výpis z registru obyvatel).
Také o Vás můžeme shromažďovat specifické informace z veřejných registrů a jiných veřejně dostupných zdrojů za účelem ověření Vaší identity, posouzení Vašeho obchodního rizika, odhalení podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu nebo jiného finančního zločinu.
Pokud navštívíte naši webovou stránku, můžeme o Vás automaticky získávat informace použitím služby Google Analytics, abychom porozuměli tomu, jak naši webovou stránku používáte. Tyto informace pro nás shromažďuje a poskytuje společnost Google LLC, jako náš zprostředkovatel údajů. Pokud si použití služby Google Analytics ve svém prohlížeči nepřejete, můžete si nainstalovat rozšíření pro prohlížeč Google Analytics Opt-Out Browser Add-On. Více informací o službě Google Analytics a ochraně osobních údajů se dozvíte zde.

 1. Zpracovávání Vašich Osobních Údajů
  Soulad s našimi Zásadami Ochrany Údajů
  Vaše osobní údaje používáme v souladu s těmito Zásadami Ochrany Údajů. Pokud nám nedáte svůj výslovný souhlas, nikdy nebudeme předávat Vaše osobní údaje třetí osobě.
  Využívání Osobních Údajů
  Vaše osobní údaje můžeme využít pouze na základě následujících právních důvodů:
  (a) Plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud je to nezbytné pro uzavření, plnění, změnu nebo ukončení Smlouvy. V tomto ohledu zpracováváme Vaše jméno, příjmení, adresu a údaje o Vašem bankovním účtu. Uzavření a plnění Smlouvy je možné pouze po otevření Vašeho FUMBI Profilu, a proto zpracováváme také Vaši e-mailovou adresu (Vaše přihlašovací jméno) a heslo do FUMBI Profilu.
  Trvání zpracování Vašich osobních údajů je určeno délkou trvání Smlouvy. Ve zpracovávání Vašich osobních údajů můžeme pokračovat případně i po ukončení Smlouvy na základě jiného právního důvodu.
  (b) Dodržení zákonné povinnosti
  Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud je to nezbytné pro splnění naší zákonné povinnosti. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem našeho dodržení platných právních předpisů o odhalování podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu nebo jiného finančního zločinu. V této souvislosti Vás požádáme, abyste nahráli kopii svého pasu nebo občanského průkazu, a vyplnili formuláře KYC a AML.
  Vaše osobní údaje můžeme předávat dál, pokud je to nezbytné pro dodržení právního předpisu, rozhodnutí soudu nebo právního postupu.
  Trvání zpracování Vašich osobních údajů je určeno délkou trvání konkrétních zákonných povinností.
  (c) Oprávněné zájmy
  Vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat, pokud je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, kromě případů, kdy nad těmito zájmy převažují Vaše zájmy, nebo základní práva a svobody. Mezi naše oprávněné zájmy patří následující:
  • Ochrana našich práv

Vaše osobní údaje můžeme uchovávat, pokud je to nezbytné pro ochranu našich práv podle této Smlouvy nebo platných právních předpisů. Tyto Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou, která nepřekročí lhůtu 10 let od skončení této Smlouvy.
• Prevence podvodného chování
Vaše osobní údaje můžeme uchovávat, pokud je to nezbytné za účelem prevence podvodu, který může způsobit škodu nám a uškodit našim zájmům, po dobu 5 let po skončení Smlouvy.
• Vymáhání nároků
Vaše osobní údaje uchováváme, pokud je to nezbytné k vymáhání nároků, které vůči Vám můžeme mít. Osobní údaje uchováváme, dokud neuplyne příslušná promlčecí lhůta.
• Přímý marketing
Vaše jméno a e-mailovou adresu používáme, abychom Vám poskytli informace o našich produktech a službách. Pokud jste proti tomu nevznesli nebo kdykoliv v budoucnu nevznesete námitky, budeme Vám v zájmu poskytnutí těchto informací e-mailem newsletter.
• Doporučení a odměny
Ukládáme informaci o každém doporučení, které provede stávající uživatel FUMBI Služeb, pokud se nový uživatel připojí k FUMBI na základě doporučení, a to za účelem vyhodnocení oprávněnosti získat odměnu podle příslušného schématu odměn. Tyto informace jsou uloženy ve vztahu k uživateli, který provedl doporučení, a také k novému uživateli, který se připojil k FUMBI na základě doporučení.

 1. Použití souborů cookies
  Používáme soubory cookies, které Vám pomohou personalizovat si používání naší webové stránky. Soubory cookies jsou textové soubory, které jsou umístěny do Vašeho pevného disku webovým serverem. Soubory cookies jsou přiděleny výhradně Vám a mohou být čitelné pouze doménou webového serveru, který Vám soubory cookies vydal. Jedním z hlavních účelů souborů cookies je poskytovat vhodné funkce z důvodu úspory Vašeho času. Účelem souborů cookies je říct webovému serveru, že jste se vrátili na konkrétní stránku. Pokud si například přizpůsobíte stránky na naší Webové stránce, soubory cookies nám pomohou obnovit Vaše konkrétní informace při každé Vaší další návštěvě této stránky. Pokud se vrátíte na stejnou webovou stránku, informace, které jste před tím poskytli, je možné obnovit, takže můžete snadno používat přizpůsobené funkce.
  Většina webových prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá, ale obvykle můžete upravit nastavení svého prohlížeče tak, aby soubory cookies odmítat, pokud si to přejete. Pokud soubory cookies odmítnete, je možné, že nebudete moci plně využívat interaktivní funkce naší Webové stránky.

 2. Příjemci a Zprostředkovatelé Vašich osobních údajů
  Můžeme určit třetí osoby – zprostředkovatele – které mohou provádět konkrétní úkony spojené se zpracováním Vašich osobních údajů podle dohody o zpracovávání osobních údajů. Určíme pouze takové zprostředkovatele, kteří nabízí dostatečnou garanci implementování vhodných technických a organizačních opatření takovým způsobem, že zpracování bude splňovat požadavky nařízení GDPR a zajistí ochranu Vašich práv.
  Využíváme tyto zprostředkovatele, kteří mohou získávat a zpracovávat Vaše osobní údaje naším jménem:
  • Google LLC (dále jen jako „Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké
  • Liquid Web, LLC, 2703 Ena Dr., Lansing, MI 48917, Spojené státy americké
  • Mailgun Technologies, Inc., 535 Mission St., Fl 14, San Francisco, CA 94105, Spojené státy americké.
  Jsme oprávněni Vaše osobní údaje převést zprostředkovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích pouze pokud
  (i) Evropská Komise rozhodla, že třetí země, území nebo jeden či více určených sektorů v dané třetí zemi zaručují odpovídající úroveň ochrany nebo (ii) zprostředkovatel poskytl dostatečné záruky a za podmínky, že dotčené osoby mají k dispozici vymahatelná práva a účinné právní prostředky nápravy.

 3. Vaše práva
  Podle nařízení GDPR máte následující práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů:
  (a) Právo být informován

Máte právo být informováni o zpracování svých osobních údajů. Informaci o takovém zpracovávání Vám sdělíme v těchto Zásadách Ochrany Údajů.
(b) Právo na přístup k osobním údajům
Pokud si přejete získat přístup k osobním údajům, které o Vás máme, kontaktuje nás.
(c) Právo na opravu
Pokud jsou osobní údaje, které o Vás máme, nesprávné nebo neúplné, máte právo požádat nás o jejich opravu. Pokud byly tyto osobní údaje předány třetí straně s Vaším souhlasem nebo z právních důvodů, musíme je požádat o opravu těchto údajů.
(d) Právo na vymazání (právo „být zapomenut“)
Máte právo požádat nás o vymazání všech svých osobních údajů. Nicméně nejsme povinni vymazat Vaše osobní údaje, pokud máme právní důvod k jejich zpracování nebo pokud je zpracování nezbytné pro plnění Smlouvy.
(e) Právo na omezení zpracování
Máte právo požádat nás, abychom omezili způsob zpracování Vašich osobních údajů, pokud:
• máte námitky vůči správnosti svých osobních údajů;
• je zpracování protizákonné a vznášíte námitku proti vymazání osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití;
• už nadále nepotřebujeme osobní údaje k účelu zpracování, ale potřebuje je dotyčná osoba k prokázání, uplatňování nebo obhajobě právních nároků;
• vznesli jste námitku se zpracováním podle článku 21 odst. 1 nařízení GDPR během ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotčené osoby.
To znamená, že jsme oprávněni uchovávat údaje bez dalšího zpracování. Ponecháme si pouze tolik údajů, abychom se ujistili, že v budoucnu budeme Vaši žádost respektovat.
(f) Právo na správnost údajů
Jsme povinni umožnit Vám získat a znovu použít Vaše osobní údaje pro Vaše vlastní účely ve všech službách bezpečným způsobem, aniž by tím byla dotčena použitelnost Vašich údajů.
(g) Právo vznášet námitky
Máte právo vznést námitky proti zpracovávání svých osobních údajů, pokud je to založeno na našich oprávněných zájmech. Pokud neprokážeme oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.
(h) Právo na odvolání souhlasu
Pokud nám dáte svůj souhlas se zpracováním svých údajů, ale později změníte názor, máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat. Pokud odvoláte dříve udělený souhlas, přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Nicméně obecně nezpracováváme Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu.
(i) Právo podat stížnost
Máte právo podat stížnost příslušnému orgánu pro ochranu osobních údajů, pokud máte pocit, že Vaše údaje zpracováváme způsobem neodpovídajícím nařízení GDPR, nebo pokud máte pocit, že nerespektujeme Vaše práva. Kontaktní údaje úřadu pro ochranu osobních údajů všech členských států EU jsou dostupné na stránce: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.
Všechna výše uvedená práva (kromě práva podat stížnost, které je uplatňuje přímým kontaktováním příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů) můžete uplatnit u nás odesláním příslušné žádosti. Kontaktujte nás, prosím, e-mailem na adrese info@fumbi.network.

 1. Odkazy na jiné Webové stránky
  Naše Webová stránka může obsahovat odkazy na nebo z webových stránek našich partnerů, inzerentů, stránek sociálních médií atd. Pokud se prostřednictvím odkazu dostanete na jakoukoliv z takových stránek, pamatujte, prosím, že tyto webové stránky mohou mít svá vlastní oznámení o ochraně osobních údajů a že nejsme zodpovědní

a neručíme za žádná taková oznámení. Pokud jsou dostupné, seznamte se, prosím, s těmito oznámeními před tím, než těmto webovým stránkám předáte své osobní údaje.

 1. Jak chráníme Vaše Osobní Údaje
  Využíváme celou řadu bezpečnostních technologií a postupů na ochranu Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, použitím nebo poskytnutím. Vaše osobní údaje zabezpečujeme na počítačových serverech v kontrolovaném a bezpečném prostředí chráněným před neoprávněným přístupem, použitím nebo poskytnutím. Pokud je na naší Webové stránce získána citlivá informace (jako například podrobnosti o bankovním účtu a/nebo geografické údaje) a/nebo přenesena na jiné webové stránky, je chráněna použitím šifrování, například protokolem Secure Socket Layer (SSL).
  Přestože usilujeme o zajištění co nejvíce zabezpečeného prostředí pro zpracování Vašich osobních údajů, nemůžeme zcela vyloučit možnost neoprávněného přístupu, použití nebo poskytnutí osobních údajů. V případě takového porušení ochrany osobních údajů budeme neprodleně informovat příslušný kontrolní úřad a neprodleně situaci řešit. Pokud je pravděpodobné, že Vám porušení ochrany osobních údajů může způsobit škodu, rovněž o porušení ochrany osobních údajů neprodleně informujeme i Vás.

 2. Změny našich Zásad Ochrany Údajů
  Naše Zásady Ochrany Údajů můžeme příležitostně doplňovat. V takovém případě Vám vždy předložíme doplněnou verzi Zásad Ochrany Údajů.

Kontakt
Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně těchto Zásad Ochrany Údajů, můžete nás kontaktovat na adrese info@fumbi.network.

Fumbi Cookies

Používáním stránek provozovaných Fumbi Network j.s.a. souhlasíte s cookies, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací →