Uživatelská smlouva

UŽIVATELSKÁ SMLOUVA
(USER AGREEMENT)
Tato uživatelská smlouva (dále jen „Smlouva“) se uzavírá mezi následujícími smluvními stranami:

(1) FUMBI NETWORK j. s. a., jednoduchou spoločnosťou na akcie založenou v Slovenskej republike, so sídlom: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, IČO: 52 005 895, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sja, Vložka č.: 57/B (ďalej len „FUMBI” a podľa kontextu „my“ alebo „náš“); a

(2) Uživatelem, jakožto uživatelem, který má zájem o poskytnutí služeb ze strany FUMBI dle této Smlouvy (dále jen „Uživatel“);
FUMBI a Uživatel dále společně jako „Smluvní strany“ a samostatně též jako „Smluvní strana“.

PREAMBULE

Virtuální aktiva a související trh virtuálních aktiv představují vzhledem k jejich ranému technologickému stádiu zvýšenou míru rizika, s nímž souvisí i riziko cenové volatility, avšak s potenciálem růstu.

V důsledku těchto výkyvů může hodnota Uživatelem nabytých virtuálních aktiv prudce stoupnout, nebo klesnout, případně mohou být předmětná virtuální aktiva zcela znehodnocena.

Za účelem zmírnění rizik spojených s virtuálními aktivy a zajištění přístupu k této technologii poskytuje FUMBI možnost nabýt virtuální aktiva a poskytuje služby spojené s virtuálními aktivy prostřednictvím https://fumbi.network nebo jakýchkoliv jiných webových stránek či jiného softwarového řešení ve vlastnictví FUMBI (dále společně jako „FUMBI Platforma“).

Smluvní strany za účelem nabytí virtuálních aktiv a poskytování služeb dle této Smlouvy uzavírají tuto Smlouvu:

UPOZORNĚNÍ

A. Nabytí virtuálních aktiv s sebou nese specifická rizika, která obvykle nejsou spojena s měnami nebo penězi vydávanými a garantovanými státy nebo nadnárodními subjekty (fiat); na rozdíl od nich je hodnota virtuálních aktiv zajištěna určitým technologickým řešením nebo je z takového řešení odvozena. V současné době neexistuje jednotný ústřední orgán nebo subjekt, který by byl oprávněn jednostranně ovlivňovat hodnotu virtuálních aktiv a jejich množství v oběhu, ani garantovat ochranu hodnoty virtuálních aktiv nebo jejich cenovou stabilitu.

B. Virtuální aktiva existují v prostředí globálních, digitálních, decentralizovaných systémů k vytváření peer-to-peer sítí, které využívají kryptografická šifrovací řešení k zajištění integrity a anonymity nebo pseudonymity. Tyto systémy umožňují využití virtuálních aktiv jako prostředků směny nebo uchovatele hodnoty, případně pro jiná specifická aplikační řešení dle rozsahu funkcí konkrétních virtuálních aktiv.

C. Vzhledem k ranému technologickému stádiu virtuálních aktiv a souvisejícímu nedostatku právní jistoty je zde určité riziko, že by na základě všeobecného právního předpisu mohlo dojít k zákazu nebo jinému omezení nabídky nebo používání virtuálních aktiv. Technologie DLT a blockchain, jakožto technologie virtuálních aktiv, umožňují vznik nových právních vztahů, v důsledku čehož mohou některé právní řády používání virtuálních aktiv zakázat, omezit nebo podmínit. V současné době představují služby spojené s virtuálními aktivy do značné míry neregulované odvětví.

D. FUMBI ve vztahu k virtuálním aktivům za účelem zvýšení bezpečnosti jejich vlastnictví a používání, jakož i ochrany Uživatelů, poskytuje Služby dle této Smlouvy. FUMBI v této souvislosti poskytuje službu zprostředkování nabytí virtuálních aktiv, poradenství ve vztahu k obsahu portfolia virtuálních aktiv a služby úschovy virtuálních aktiv.

E. S virtuálními aktivy mohou souviset rovněž další rizika, jež nejsou v této Smlouvě uvedena nebo touto Smlouvou předjímána.

1. PREDMET ZMLUVY

1.1. Predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie služieb súvisiacich s virtuálnymi menami zo strany FUMBI v prospech Užívateľa. Služby, ktoré FUMBI poskytuje sú najmä:

• poradenské služby ve vztahu k virtuálním aktivům (dále jen „Poradenské služby“);
• služby konverze prostředků Uživatelů na virtuální aktiva, služby konverze mezi virtuálními aktivy a služby konverze virtuálních aktiv na peněžní prostředky (dále jen „Služby konverze“);
• služby úschovy virtuálních aktiv (dále jen „Služby úschovy“).

(Poradenské služby, Služby konverze a Služby úschovy dále společně jen „Služby“)

1.2. V rámci poskytovania Služieb, FUMBI ponúka ich kombinácie v rámci nasledujúcich produktov špecifikovaných v prílohách tejto Zmluvy:

• FUMBI Index Portfolio (Příloha č. 4);
• FUMBI Vlastní Volba (Příloha č. 5);
• FUMBI Úschova (Příloha č. 6);
• FUMBI Bitcoin a Zlato (Příloha č. 7).

(dále společně jen „Produkty“ a samostatně též „Produkt“)

Tyto Produkty představují různé kombinace Služeb, jejichž poskytování podléhá zvláštním podmínkám. Podrobnosti o podmínkách a rozsahu funkcí Produktů jsou uvedeny v přílohách k této Smlouvě.
FUMBI si vyhrazuje právo sestavovat a zpřístupňovat Produkty ve smyslu této Smlouvy podle vlastního uvážení, jakož i právo zpřístupnit kterýkoliv Produkt výhradně pro specifický okruh uživatelů podle konkrétních podmínek příslušného Produktu.
FUMBI si dále vyhrazuje právo doplňovat složení Produktů, případně měnit podmínky dostupnosti jednotlivých Produktů v souladu s ustanoveními této Smlouvy.

2. REGISTRACE UŽIVATELE

2.1. Užívateľ je povinný sa pred poskytnutím Služieb zaregistrovať na FUMBI Platforme a zriadiť svoj účet (ďalej len „Účet”). Podmienkou pre zriadenie Účtu je poskytnutie i) e-mailovej adresy, a ii) potvrdenie podmienok tejto Zmluvy potvrdením akceptačného tlačidla. Potvrdenie akceptačného tlačidla predstavuje súhlas Užívateľa so znením Zmluvy, vrátane jej príloh.

2.2. Po registrácii a zriadení Účtu je Užívateľ pre využitie funkcionality FUMBI Platformy a poskytnutie Služieb povinný potvrdiť zriadenie predmetného Účtu prostredníctvom odkazu zaslaného na poskytnutú e-mailovú adresu.

3. ÚKONY PRED POSKYTNUTÍM SLUŽIEB

FUMBI je povinnou osobou ve smyslu § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML Zákon“). FUMBI je v této souvislosti povinna před poskytnutím Služeb na základě této Smlouvy, poskytnutím vkladu dle této Smlouvy nebo jinými úkony dle této Smlouvy provést identifikaci a kontrolu Uživatele v souladu s ustanoveními AML Zákona.

3.1. Zjednodušená identifikace a kontrola

FUMBI je dle AML Zákona a ve smyslu podmínek v něm uvedených oprávněna požadovat od Uživatelů – fyzických osob údaje v následujícím rozsahu informačního formuláře dostupného na FUMBI Platformě:

• jméno a příjmení;
• rodné číslo (nebylo-li přiděleno, tak datum narození);
• státní příslušnost;
• pohlavie;
• adresa trvalého pobytu nebo jiného oprávněného pobytu; a
• druh a číslo dokladu totožnosti.

(dále jen „Identifikační údaje“)

3.2. Základní identifikace a kontrola

V případě, že Uživatel – fyzická osoba nesplňuje příslušné podmínky pro zjednodušenou identifikaci a kontrolu dle článku

Pro účely základní identifikace a kontroly je Uživatel – fyzická osoba před dalším poskytnutím Služeb povinen nad rozsah Identifikačních údajů poskytnout FUMBI dodatečné informace nebo dokumenty v následujícím rozsahu:

• kopie dokladu totožnosti;
• potvrzení o trvalém pobytu nebo jiném oprávněném pobytu (řádně vystavená faktura za dodávky elektrické energie, případně výpis z bankovního účtu s uvedením identifikačních údajů a odpovídající adresy Uživatele, výpis z registru obyvatel);
• fotografie Uživatele (selfie) spolu se zřetelně čitelnými údaji z dokladu totožnosti a s rozpoznatelným obličejem Uživatele; a
• informace o původu finančních prostředků.

FUMBI je v souladu s podmínkami AML Zákona a AML Směrnice povinna provést základní identifikaci a kontrolu Uživatele – právnické osoby. Pro účely základní identifikace a kontroly Uživatele – právnické osoby je FUMBI povinna požadovat následující informace nebo dokumenty:

• obchodní firma;
• IČO;
• adresa sídla;
• identifikační údaje dle zápisu v příslušném rejstříku;
• originál dokladu o existenci právnické osoby získaný z důvěryhodného zdroje;
• potvrzení o trvalém pobytu nebo jiném oprávněném pobytu (řádně vystavená faktura za dodávky elektrické energie, případně výpis z bankovního účtu s uvedením identifikačních údajů a odpovídající adresy Uživatele, výpis z registru obyvatel);
• fotografie Uživatele (selfie) spolu se zřetelně čitelnými údaji z dokladu totožnosti a s rozpoznatelným obličejem Uživatele; a
• informácie o vlastníckej štruktúre Užívateľa v rozsahu Identifikačných údajov podľa článku 3.1. tejto Zmluvy, ak sú spoločníkmi fyzické osoby a v prípade, ak sú spoločníkmi Užívateľa právnické osoby, tak v rozsahu: i) obchodné meno, ii) IČO, iii) adresa sídla spoločníka Užívateľa, iv) identifikačné údaje spoločníka Užívateľa týkajúce zápisu v príslušnom registri; a
• informace o původu finančních prostředků.

FUMBI si vyhrazuje právo provést základní identifikaci a kontrolu podle této Smlouvy rovněž ve vztahu k Uživateli, který pro účely vkladu finančních prostředků použil předplacený poukaz, tzv. voucher.

3.3. Zesílená identifikace a kontrola

V případě, že FUMBI na základě hodnocení rizik ve smyslu AML Zákona anebo AML Směrnice dospěje k závěru, že konkrétní Uživatel představuje vyšší riziko legalizace příjmů z trestné činnosti nebo financování terorismu, je FUMBI oprávněna a povinna od daného Uživatele požadovat informace nebo dokumenty nad rozsah údajů požadovaných při zjednodušené identifikaci a kontrole nebo základní identifikaci a kontrole dle článků 3.1. a 3.2. této Smlouvy.

FUMBI je oprávněna provést ve vztahu k Uživateli zesílenou identifikaci a kontrolu dle této Smlouvy a ve smyslu AML Zákona, jakož i na žádost příslušného orgánu anebo jiné oprávněné instituce, příp. z vlastního rozhodnutí, požadovat pro účely zamezení legalizace příjmů z trestné činnosti nebo financování terorismu např. daňové přiznání, výpis z bankovního účtu nebo dokument dokládající zdroj příjmů Uživatele.

3.4. Pravdivost a aktuálnost poskytnutých informací

Uživatel je odpovědný za pravdivost, správnost a úplnost údajů poskytnutých FUMBI v rámci jakékoliv komunikace. FUMBI má za to, že tyto informace odpovídají skutečnosti a FUMBI se v této souvislosti vzdává odpovědnosti za jakoukoliv újmu, která vznikne nebo může vzniknout v důsledku jakýchkoliv chyb, nesprávností, neúplnosti anebo jiných nedostatků poskytnutých informací.

Uživatel poskytnutím jakýchkoliv informací dle této Smlouvy potvrzuje, že informace, které poskytl FUMBI, jsou pravdivé, přesné a úplné. Uživatel se v této souvislosti zavazuje oznámit FUMBI případné změny v poskytnutých informacích nebo dokumentech bez zbytečného odkladu ode dne, kdy ke změně došlo, avšak nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů.

FUMBI si v souvislosti s ověřením aktuálnosti, pravdivosti nebo přesnosti údajů poskytnutých Uživatelem vyhrazuje právo opakovaně provádět příslušnou identifikaci a kontrolu Uživatele během doby platnosti této Smlouvy.

3.5. Ověření identity Uživatele

3.5.1. Za účelem ověření poskytnutých Identifikačních údajů nebo jiných údajů či dokumentů je FUMBI oprávněna provést veškeré potřebné kroky k ověření identity Uživatele a identity skutečných majitelů Uživatele, přijmout nezbytná opatření k ochraně před podvodným jednáním, legalizací příjmů z trestné činnosti, financováním terorismu nebo jakýmkoliv jiným protiprávním jednáním, ať už přímo nebo prostřednictvím třetí strany.

3.5.2. FUMBI si za účelem ověření identity Uživatele vyhrazuje právo na ověření pravdivosti a úplnosti údajů anebo dokumentů poskytnutých Uživatelem.

3.5.3. FUMBI posoudí, zda jsou údaje, dokumenty nebo jiné informace, které je na základě této Smlouvy povinna převzít, v souladu s podmínkami této Smlouvy. FUMBI však neodpovídá za pravost, platnost či překlad těchto dokumentů, ani za jejich obsahovou shodu, a ani za pravdivost, správnost a úplnost informací v nich uvedených.

3.6. Platební spojení

Podmínkou pro poskytnutí Služeb dle této Smlouvy je shoda platebních údajů Uživatele uvedených v rozhraní Účtu s bankovním účtem Uživatele nebo jiným platebním účtem, ke kterému má Uživatel dispoziční oprávnění. Uživatel je rovněž oprávněn za účelem poskytnutí Služeb využít předplaceny poukaz, tzv. voucher, distribuovaný partnery FUMBI.

3.7. Omezení práva Uživatele nakládat s Účtem

FUMBI si vyhrazuje právo omezit v nezbytné míře právo Uživatele nakládat s Účtem až do provedení příslušné identifikace a kontroly dle článku 3 této Smlouvy.

3.7.1. FUMBI si vyhrazuje právo omezit přístup Uživatele k Účtu v případě, že Uživatele neposkytne FUMBI informace nebo dokumenty potřebné k příslušné identifikaci a kontrole ve smyslu této Smlouvy, nebo pokud Uživatel tyto informace neposkytne v požadovaném rozsahu nebo v požadované kvalitě.

3.7.2. FUMBI si vyhrazuje právo omezit přístup Uživatele k Účtu v případě důvodného podezření, že v souvislosti s Účtem Uživatele došlo nebo může dojít ke spáchání trestního činu nebo jinému protiprávnímu jednání.

Dojde-li k omezení přístupu Uživatele k Účtu, FUMBI se zavazuje o tom uvědomit Uživatele bez zbytečného odkladu, za předpokladu, že takové oznámení není v rozporu s žádným obecně závazným právním předpisem nebo rozhodnutím příslušného orgánu.

3.8. Ochrana Účtu a přístupnost

3.8.1. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně svých přístupových údajů k Účtu, jakož i v přiměřené míře zajistit ochranu zařízení, prostřednictvím nichž má Uživatel přístup k FUMBI Platformě nebo k Účtu.

3.8.2. FUMBI Platforma může pro účely jistých úkonů souvisejících s Účtem umožnit Uživateli nastavení dvoufaktorového ověření prostřednictvím SMS nebo mobilní aplikace, jako např. Google Authenticator, nebo jiné obdobné aplikace (dále jen „Dvoufaktorové ověření“). Dvoufaktorové ověření lze nastavit prostřednictvím FUMBI Platformy.

3.8.3. Uživatel je povinen k využívání Služeb a FUMBI Platformy používat vhodné zařízení (smartphone, tablet, počítač nebo jiné zařízení). Uživatel nese odpovědnost za pořízení, udržování a zajištění kompatibility příslušného zařízení se softwarem a hardwarem nebo s jinými technickými požadavky na poskytování Služeb, včetně stabilního internetového připojení.

3.9. Právo na odmítnutí

FUMBI si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí Služeb, Produktu nebo jakékoliv jejich části. V případě, že FUMBI využije svého práva odmítnout poskytnutí Služeb, nebo pokud Uživatel ve lhůtě dle této Smlouvy nebo jiné přiměřené lhůtě, kterou FUMBI určí, nesplní podmínky identifikace a kontroly dle této Smlouvy, je FUMBI povinna vrátit Uživateli plnění, které poskytl, nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne uplynutí příslušné lhůty, nestanoví-li zákon jinak.

4. SLUŽBY

4.1. Poradenské služby

4.1.1. Součástí Služeb, které FUMBI poskytuje, jsou Poradenské služby, jejichž předmětem je návrh složení portfolia a podílů jednotlivých virtuálních aktiv v rámci konkrétních Produktů a návrh rebalancování portfolia prostřednictvím algoritmických řešení. Jakožto součást Poradenských služeb a k naplnění jejich účelu, FUMBI ve vztahu k tvorbě navrhovaného složení a podílů jednotlivých virtuálních aktiv zohledňuje formální kritéria a základní kritéria vymezená v této Smlouvě, případně jiné metriky specifické pro konkrétní Produkt. Účelem poskytování Poradenských služeb je optimalizace ziskovosti Služeb při současném omezení rizik souvisejících s virtuálními aktivy (dále jen „Poradenské služby“).

4.2. Služby konverze

4.2.1. FUMBI v souvislosti s virtuálními aktivy poskytuje službu konverze, tj. zprostředkování nabytí virtuálních aktiv prostřednictvím převodu hodnoty peněžních prostředků Uživatele na virtuální aktiva (dále jen „Služby konverze“). FUMBI je při poskytování Služeb konverze při prodeji virtuálních aktiv Uživateli v postavení prodávajícího a při prodeji virtuálních aktiv Uživatelem dle této Smlouvy v postavení kupujícího.

4.2.2. FUMBI je oprávněna v rámci Služeb konverze, případně jako součást jednoho z Produktů, poskytovat službu směny virtuálních aktiv za jiná virtuální aktiva, příp. směny virtuálních aktiv za jiná aktiva, a to v souladu s podmínkami této Smlouvy.

4.2.3. FUMBI poskytuje Služby konverze virtuálních aktiv denominovaných v měně EUR. Kurzovní lístek související s poskytováním Služeb konverze je uveden v rozhraní FUMBI Platformy. FUMBI se zavazuje kurzovní lístek průběžně aktualizovat. Kurzovní lístek obsahuje informace o konverzi hodnoty vkladů na virtuální aktiva, případně virtuálních aktiv na jiná virtuální aktiva.

4.3. Služby úschovy

4.3.1. FUMBI za účelem zajištění ochrany virtuálních aktiv poskytuje Služby úschovy ve vztahu k virtuálním aktivům za účelem zajištění jejich ochrany. FUMBI tyto Služby úschovy poskytuje zejména za účelem poskytnutí profesionálních úschovních služeb ve vztahu k virtuálním aktivům.

4.3.2. FUMBI poskytuje tyto Služby úschovy virtuálních aktiv takovým způsobem a za takových podmínek, aby byla zajištěna jejich bezpečná úschova a ochrana před zcizením, ztrátou nebo nahodilým zničením ve vztahu k údajům nezbytným pro nakládání s virtuálními aktivy (dále jen „Služby úschovy“). FUMBI za účelem zajištění profesionální úrovně ochrany virtuálních aktiv Uživatelů (a údajů nezbytných k nakládání s těmito aktivy - tzv. privátních klíčů) používá při poskytování Služeb úschovy tzv. cold storage řešení, tj. řešení, jež nevyužívají připojení k internetu, nestanoví-li tato Smlouva jinak.

4.3.3. FUMBI poskytuje Služby úschovy s ohledem na zajištění nejvyšších standardů úschovy virtuálních aktiv, zejména pomocí služby Ledger Vault, papírových peněženek virtuálních aktiv a jiných cold storage řešení, jejich kombinací nebo kombinací těchto řešení společně s fyzickým uložením v trezorech pod dohledem FUMBI. Při poskytování Služeb úschovy si FUMBI vyhrazuje právo dočasně a v omezeném rozsahu uchovávat část virtuálních aktiv na adresách třetích osob, a to zejména na ověřených a bezpečných portálech poskytovatelů služeb směnárny virtuálních aktiv, poskytovatelů služeb peněženky virtuálních aktiv nebo poskytovatelů obdobných služeb spojených s virtuálními aktivy.

4.3.4. FUMBI se zavazuje během poskytování Služeb úschovy nakládat s virtuálními aktivy Uživatelů a souvisejícími privátními klíči výhradně v souladu s podmínkami uvedenými v této Smlouvě nebo podmínkami poskytování příslušného Produktu.

4.3.5. FUMBI si v rámci poskytování Služeb úschovy vyhrazuje právo samostatně spravovat podobu a formu poskytování Služeb úschovy, a to zejména za účelem zajištění přiměřené ochrany virtuálních aktiv Uživatele a souvisejících privátních klíčů, jakož i zajištění přiměřené likvidity prostředků.

5. PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB

5.1. Užívateľ po vytvorení Účtu a poskytnutí príslušnej miery starostlivosti podľa tejto Zmluvy, má možnosť využiť Služby alebo Produkty. Užívateľ je povinný pred poskytnutím niektorej zo Služieb povinný uhradiť vklad, najmenej však vo výške zodpovedajúcej hodnote minimálneho vkladu v zmysle platného cenníka Služieb.

5.2. Užívateľ je povinný uskutočniť prevod peňažných prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku v mene EUR v prospech bankového spojenia FUMBI uvedeného v rozhraní FUMBI Platformy bankovým prevodom alebo prostredníctvom použitia inej platobnej metódy podporovanej FUMBI Platformou (ďalej len „Vklad”), napr. prostredníctvom uplatnenia predplatených poukážok na poskytnutie Služieb, tzv. voucher.

5.3. Užívateľ je povinný odoslať hodnotu Vkladu výlučne z bankového účtu vedeného na Užívateľa alebo z účtu vo vzťahu ku ktorému má Užívateľ dispozičné právo alebo iné obdobné právo. Užívateľ je povinný v súvislosti s odoslaním hodnoty Vkladov uviesť platobné údaje špecifikované na FUMBI Platforme (špecifický symbol, konštantný symbol alebo iné), ktoré sú nevyhnutné na identifikáciu Vkladu Užívateľa.

5.4. Porušenie povinnosti Užívateľa podľa predchádzajúceho článku 5.3. alebo v rozpore s inými ustanoveniami upravujúcimi poskytnutie Vkladu sa považuje za porušenie tejto Zmluvy. V prípade, ak dôjde k takému vadnému plneniu, FUMBI nie je povinná poskytnúť Užívateľovi Služby až do momentu zabezpečenia súladu s touto Zmluvou. FUMBI v tejto súvislosti vyhlasuje, že v prípade vadného plnenia Užívateľa nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ujmu, prípadne iný nepriaznivý následok vzniknutú Užívateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe v dôsledku porušenia podmienok tejto Zmluvy.

5.5. Po pripísaní hodnoty Vkladu a poskytnutí príslušnej starostlivosti podľa tejto Zmluvy je FUMBI povinná poskytnúť Užívateľovi príslušné Služby. FUMBI sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi Službu konverzie najneskôr v lehote 5 (slovom: piatich) dní odo dňa pripísania Vkladu v prospech FUMBI. Pre účely poskytovania Služieb je Užívateľ povinný realizovať Vklad najmenej v hodnote 50 EUR (slovom: päťdesiat eur) (ďalej len „Minimálny vklad”).

5.6. Pripísaním Vkladu na bankový účet FUMBI Užívateľ udeľuje súhlas a ukladá neodvolateľnú inštrukciu na poskytnutie Služieb. V tejto súvislosti si dovoľujeme zdôrazniť, že v zmysle príslušných právnych predpisov Užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v lehote 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa jej uzavretia, vzhľadom na skutočnosť, že poskytovanie Služieb a efektívne aj cena virtuálnych mien závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorú FUMBI nemôže ovplyvniť.

6. VÝBER PROSTRIEDKOV A PREVOD VIRTUÁLNYCH MIEN

6.1. Užívateľ je oprávnený najskôr po uplynutí lehoty 30 (slovom: tridsať) dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy zadať pokyn na predaj virtuálnych mien nadobudnutých z prostriedkov Vkladu alebo akejkoľvek jeho časti (ďalej len „Minimálna lehota pre výber”). Užívateľ je oprávnený po uplynutí Minimálnej lehoty pre výber predať svoje virtuálne meny alebo ich časť FUMBI podľa podmienok tejto Zmluvy (ďalej len „Výber“).

6.2. Užívateľ je pre účely Výberu povinný použiť rozhranie FUMBI Platformy a riadiť sa príslušnými inštrukciami.

6.3. FUMBI sa v súvislosti s Výberom zaväzuje odkúpiť požadované virtuálne meny Užívateľa a podľa podmienok tejto Zmluvy a v lehote 5 (slovom: piatich) dní odo dňa zadania pokynu o Výber odoslať hodnotu, ktorá je výsledkom Výberu na adresu bankového spojenia Užívateľa.

6.4. FUMBI môže umožniť Užívateľovi pri zachovaní podmienok podľa tejto Zmluvy a podľa podmienok uvedených v cenníku Služieb zrealizovať Výber aj čiastočne (ďalej len „Čiastočný výber“). Pre realizáciu Čiastočného výberu je nevyhnutné aby sa hodnota virtuálnych mien Užívateľa rovnala alebo prevyšovala sumu 50 EUR (slovom: päťdesiat eur), a zároveň suma, ktorá je predmetom Výberu napĺňala požiadavky hodnoty Minimálneho výberu. Predmetom Čiastočného výberu je prioritne suma predstavujúca zhodnotenie Vkladov (ďalej len „Zisk“) a až následne hodnota investície. Investícia predstavuje súčet Vkladov, znížený o súčet tej časti Čiastočných výberov, o ktorú jednotlivé Čiastočné výbery prevyšovali aktuálny Zisk k momentu príslušného Čiastočného výberu (ďalej len „Investícia“). Výška Investície je kalkulovaná pre každý Produkt samostatne.

6.5. Užívateľ je oprávnený po uplynutí Minimálnej lehoty na výber požiadať FUMBI o zabezpečenie prevodu virtuálnych mien, a to vo vzťahu ku všetkým virtuálnym menám Užívateľa alebo ich časti (ďalej len „Prevod”). Užívateľ je v tejto súvislosti oprávnený požiadať FUMBI o Prevod virtuálnych mien Užívateľa na základe žiadosti o prevod virtuálnych mien (ďalej len „Žiadosť o prevod virtuálnych mien”).

6.6. Užívateľ je povinný podať Žiadosť o prevod virtuálnych mien prostredníctvom FUMBI Platformy. Užívateľ je v príslušnej formulárovej žiadosti povinný špecifikovať príslušné verejné adresy pre účely Prevodu virtuálnych mien Užívateľa. Pre účely spracovania Žiadosti o prevod virtuálnych mien je Užívateľ povinný odoslať FUMBI riadne vyplnený formulár na základe ktorého FUMBI vypracuje a odošle Užívateľovi na podpis príslušnú formálnu žiadosť.

6.7. Užívateľ je povinný pre účely spracovania Žiadosti o prevod virtuálnych mien zabezpečiť doručenie tejto žiadosti FUMBI s úradným osvedčením pravosti podpisu Užívateľa v lehote 15 (slovom: pätnástich) dní odo dňa zaslania formálnej žiadosti. Za riadne doručenú Žiadosť o prevode virtuálnych mien podľa tejto Zmluvy sa považuje, taká žiadosť, ktorá je jasne čitateľná, opatrená príslušnou doložkou o osvedčení pravosti podpisu Užívateľa.

6.8. FUMBI si v súvislosti s Prevodom vyhradzuje právo na poskytnutie zvýšenej starostlivosti podľa tejto Zmluvy. FUMBI je povinná zabezpečiť Prevod virtuálnych mien Užívateľa špecifikovaných v Žiadosti o prevod virtuálnych mien v lehote 10. (slovom: desiatich) dní odo dňa riadneho doručenia predmetnej žiadosti a poskytnutia príslušnej miery starostlivosti v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. V prípade, ak sú predmetom Prevodu všetky virtuálne meny evidované v Účte, dôsledkom Prevodu môže byť ukončenie tejto Zmluvy.

7. VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. FUMBI vyhlasuje a zaväzuje sa, že:

a) je jednoduchou společností na akcie řádně založenou a existující dle právního řádu Slovenské republiky a že je oprávněna vykonávat svoji podnikatelskou činnost v souladu s podmínkami této Smlouvy;
b) je oprávněna uzavřít tuto Smlouvu a vykonávat veškerá svá práva a plnit veškeré své povinnosti vyplývající z této Smlouvy;
c) tato Smlouva zakládá právně závazné a platné povinnosti FUMBI, které lze vůči ní vymáhat, s přihlédnutím k příslušným právním předpisům upravujícím úpadek, konkurz, restrukturalizaci a oddlužení, jež mají obvykle vliv na výkon práv věřitelů;
d) uzatvorenie a plnenie tejto Zmluvy a záväzkov podľa tejto Zmluvy nebude mať za následok porušenie akéhokoľvek právneho predpisu alebo zmluvného či iného záväzku alebo zakladateľského dokumentu FUMBI.

7.2. Užívateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že:

a) má způsobilost k právům a povinnostem a způsobilost právně jednat nezbytnou k uzavření této Smlouvy a k poskytování Služeb a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a vykonávat veškerá svá práva a plnit veškeré své povinnosti vyplývající z této Smlouvy;
b) tato Smlouva zakládá právně závazné a platné povinnosti Uživatele, které lze vůči němu vymáhat, s přihlédnutím k příslušným právním předpisům upravujícím úpadek, konkurz, restrukturalizaci a oddlužení, jež mají obvykle vliv na výkon práv věřitelů;
c) uzavření a plnění této Smlouvy a povinností z ní vyplývajících nebude mít za následek porušení jakéhokoliv právního předpisu nebo smluvní či jiné povinnosti;
d) Uživatel poskytl a během trvání tohoto smluvního vztahu bude i nadále poskytovat FUMBI pravdivé, přesné a úplné informace v nezbytném rozsahu a způsobem potřebným pro poskytování Služeb, jakož i v rozsahu požadovaném touto Smlouvou;
e) nebude přijímat Služby jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo jejich zamýšleným účelem, a za žádných okolnosti nikoliv v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
f) se v dostatečné míře seznámil s funkcemi FUMBI Platformy a Účtu, jakož i s podstatou a fungováním technologií virtuálních aktiv;
g) se bude průběžně seznamovat s rozsahem funkcí FUMBI Platformy, podmínkami poskytování Služeb i s dalšími informacemi souvisejícími s plněním této Smlouvy.

8. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

8.1. Užívateľ je povinný pri používaní FUMBI Platformy, Účtu a prijímaní Služieb dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, túto Zmluvu, ako aj rešpektovať práva FUMBI a tretích osôb.

Uživatel se dále zavazuje:

a) nezasahovat žádným způsobem do funkcí FUMBI Platformy, Účtu nebo jakýchkoliv jiných řešení vyvinutých FUMBI nebo v její prospěch a souvisejících se Službami, ani neohrožovat či nenarušovat jejich plynulý provoz;
b) nepoužívat programy, zařízení nebo postupy, jež by mohly nepříznivě ovlivnit funkce FUMBI Platformy, Účtu nebo Služeb;
c) nezískávat neoprávněně osobní údaje jiných uživatelů nebo jakékoliv jiné informace, které jsou předmětem obchodního tajemství FUMBI nebo důvěrnými informacemi FUMBI;
d) nepoužívat nezabezpečený e-mail a nesdělovat údaje k Účtu jakékoliv třetí osobě.

8.2. Užívateľ je zodpovedný za všetky aktivity súvisiace s použitím prihlasovacích údajov Užívateľa k Účtu. V tejto súvislosti je Užívateľ povinný najmä:

a) se ujistit, že po ukončení používání FUMBI Platformy učinil vhodná bezpečnostní opatření, např. že po skončení každé návštěvy FUMBI Platformy zavřel internetový prohlížeč nebo jiné rozhraní, které k přístupu k Účtu použil, a řádně se z Účtu odhlásil;
b) bez zbytečného odkladu informovat FUMBI, pokud má Uživatel důvodné podezření, že došlo k neoprávněnému přístupu k Účtu, použití nebo zveřejnění přihlašovacích údajů Uživatele, neoprávněnému přístupu k Účtu nebo jeho použití, příp. k jakémukoliv jinému narušení bezpečnosti, Účtu nebo poskytování Služeb;

8.3. Užívateľ je sa zaväzuje, že nebude používať Služby na páchanie akéhokoľvek druhu nelegálnej činnosti alebo činnosti, ktorá môže negatívne ovplyvniť FUMBI, poskytovanie Služieb alebo iných užívateľov. Užívateľ sa v tejto súvislosti zaväzuje, že sa nebude v súvislosti s touto Zmluvou podieľať na:

a) neoprávněném pokusu o změnu funkcí nebo programové narušení či jiný zásah do FUMBI Platformy, Účtu, Služeb nebo jakýchkoliv jejich součástí;
b) pokusu o získání neoprávněného přístupu ke Službám nebo k Účtu jiného uživatele;
c) pokusu o obejití nebo zmaření jakéhokoliv bezpečnostního opatření včetně identifikace a kontroly Uživatele dle této Smlouvy; ani
d) rozmnožování, duplikování, kopírování, prodeji ani obchodování se Službami za jakýmkoliv účelem bez souhlasu FUMBI.

8.4. Užívateľ je povinný okrem ďalších povinností uvedených v tejto Zmluve, taktiež:

a) používat Účet v souladu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy a touto Smlouvou;
b) používat pro účely přístupu k Účtu a FUMBI Platformě výhradně důvěryhodná zařízení a vhodné zabezpečení před počítačovými viry, programy typu spyware, programy typu scareware, programy typu Trojský kůň, programy typu worms nebo jiným škodlivým softwarem;
c) zachovávat důvěrnost přístupových hesel k Účtu nebo jakýchkoliv obdobných údajů souvisejících s Účtem nebo plněním této Smlouvy s přiměřenou mírou jejich ochrany.

8.5. Užívateľ berie na vedomie, že FUMBI nebude bez predchádzajúceho kontaktu kontaktovať Užívateľa ohľadom údajov týkajúcich sa Účtu, najmä prihlasovacích údajov k predmetnému Účtu. V prípade, ak má Užívateľ podozrenie, že je kontaktovaný za účelom podvodu vo vzťahu k jeho Účtu je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť FUMBI.

9. POPLATKY A VÝDAVKY

9.1. Poskytovanie Služieb je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka Služieb (ďalej len „Cenník”). Cenník tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a jeho aktuálna verzia je dostupná prostredníctvom FUMBI Platformy. FUMBI si vyhradzuje právo jednostranne započítať akékoľvek splatné poplatky a výdavky alebo iné pohľadávky súvisiace s poskytovaním Služieb a/alebo Produktov voči Užívateľovi.

9.2. FUMBI si v súvislosti s poskytovaním Služieb a prípadným rozširovaním ich portfólia, vyhradzuje právo na zmenu Cenníka, prípadne na zavedenie nových poplatkov. FUMBI je oprávnená zmeniť Cenník prípadne zmeniť ceny jednotlivých položiek s účinnosťou v lehote 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa doručenia oznámenia o tejto zmene na e-mailovú adresu Užívateľa. Nový Cenník nadobúda účinnosť uplynutím 14. (slovom: štrnásteho) dňa odo dňa doručenia oznámenia o zmene Cenníka Užívateľovi.

9.3. Poplatky sa účtujú samostatne pre jednotlivé Produkty, pričom popis a schéma poplatkov podľa Cenníka je nasledujúca:

9.3.1. Poplatek za konverzi představuje poplatek související s poskytováním Služeb konverze ve vztahu ke Vkladu Uživatele a s pokrytím souvisejících nákladů spojených s konverzí Vkladu na virtuální aktiva (dále jen „Poplatek za konverzi“);

9.3.2. Portfoliový poplatek představuje poplatek související s poskytováním Poradenských služeb souvisejících se správou a algoritmickou optimalizací portfolia Uživatele (dále jen „Portfoliový poplatek“); Portfoliový poplatek při Vkladu je ročním poplatkem účtovaným předem na jeden rok poskytování Poradenských služeb v případě prvního Vkladu a ve vztahu ke každému dalšímu Vkladu v poměrné částce ke dni výročí prvního Vkladu. Základem pro výpočet Portfoliového poplatku na další rok je aktuální hodnota virtuálních aktiv ke dni výročí prvního Vkladu.

9.3.3. Poplatek za poskytování Služeb úschovy představuje poplatek za poskytování Služeb úschovy dle podmínek této Smlouvy (dále jen „Poplatek za úschovu“). Poplatek za poskytování Služeb úschovy je ročním poplatkem účtovaným předem za každý (i započatý) kalendářní rok poskytování Služeb úschovy.

9.3.4. Poplatek ze zisku představuje poplatek hrazený Uživatelem ze Zisku dosaženého v souvislosti s poskytováním Poradenských služeb. Poplatek ze zisku se účtuje v případě Výběru, Částečného výběru nebo Převodu (dále jen „Poplatek ze zisku“). Základem pro vyčíslení Poplatku ze zisku při Výběru nebo Převodu je Zisk Uživatele v době Výběru nebo Převodu. V případě Částečného výběru je základem pro vyčíslení Poplatku ze zisku buď výše Částečného výběru nebo výše Zisku, podle toho, která částka je nižší.

9.3.5. Poplatek za převod představuje poplatek související s úhradou nákladů při Převodu ve vztahu k poskytování Služeb úschovy. Výše poplatku za převod odpovídá výši nákladů souvisejících s Převodem v závislosti na rychlosti zpracování požadovaného Převodu, příp. na počtu virtuálních aktiv, jež jsou předmětem Převodu. Poplatku za převod podléhají úkony spojené s Převodem v případě ukončení poskytování Služeb úschovy dle této Smlouvy.

9.3.6. FUMBI je oprávněna účtovat i další poplatky upravené touto Smlouvou dle sazeb uvedených v Ceníku.

10. UKONČENIE ZMLUVY A POZASTAVENIE VÝKONU ZMLUVY

Tuto Smlouvu lze ukončit jedním z následujících způsobů:

a) dohodou Smluvních stran;
b) výpovědí kterékoliv Smluvní strany (dle článku 10.1. této Smlouvy);
c) odstoupením FUMBI od Smlouvy (dle článku 10.2. této Smlouvy);
d) odstúpením od Zmluvy zo strany Užívateľa (podľa článku 10.3 tejto Zmluvy);
e) výpovědí nebo odstoupením z jiných důvodů upravených touto Smlouvou.

(dále jen „Ukončení smlouvy“)

Smluvní strany jsou povinny ke dni účinnosti Ukončení smlouvy provést veškeré kroky potřebné k zabránění vzniku škody a ke splnění svých povinností dle této Smlouvy, nestanoví-li tato Smlouva jinak.

10.1. FUMBI alebo Užívateľ môžu kedykoľvek ukončiť Zmluvu písomnou výpoveďou, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota v prípade Ukončenia zmluvy výpoveďou podľa predchádzajúcej vety je trojmesačná. FUMBI je oprávnená vypovedať túto Zmluvu písomne, jej doručením na e-mailovú adresu Užívateľa uvedenú v Účte. Užívateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu písomne jej doručením na e-mailovú adresu zákazníckej podpory FUMBI: info@fumbi.network

Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet ode dne následujícího po dni doručení výpovědi druhé Smluvní straně.

Uživatel je po podání výpovědi, nejpozději však ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce před nabytím účinnosti výpovědi, povinen informovat FUMBI, zda v souvislosti s ukončením smluvního vztahu založeného touto Smlouvou žádá o Převod nebo Výběr virtuálních aktiv nabytých Uživatelem.

Má-li na základě výpovědi Uživatele dojít k Převodu, Uživatel je povinen podat Žádost o převod virtuálních aktiv ve smyslu článku 6.7. této Smlouvy. Po splnění podmínek pro provedení Převodu a úhradě příslušných poplatků se FUMBI zavazuje provést Převod nejpozději ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne uplynutí výpovědní lhůty. Uživatel se zavazuje pro účely Převodu v souvislosti s Ukončením smlouvy poskytnout FUMBI veškerou potřebnou součinnost.

Má-li na základě výpovědi Uživatele dojít k Výběru, FUMBI je povinna vyplatit Uživateli částku odpovídající hodnotě virtuálních aktiv ve stejné měně, v jaké byl proveden Vklad, a to ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne uplynutí výpovědní lhůty dle tohoto článku.

Nedoručí-li Uživatel FUMBI Žádost o převod virtuálních aktiv dle podmínek uvedených v této Smlouvě nebo nesdělí-li FUMBI požadavek na Výběr, FUMBI je oprávněna odkoupit virtuální aktiva Uživatele, provést Výběr a vyplatit Uživateli příslušnou částku ve stejné měně, v jaké byl proveden Vklad, na bankovní účet Uživatele.

10.2. Ak táto Zmluva, alebo podmienky niektorej zo Služieb alebo niektorého Produktu, neustanovujú inak, FUMBI je oprávnená od Zmluvy odstúpiť a zrušiť Účet takéhoto Užívateľa a/alebo ukončiť poskytovanie Služieb takémuto Užívateľovi s okamžitou účinnosťou, ak:

a) Uživatel uvedl v souvislosti s uzavřením této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním nepravdivé informace či zamlčel nebo neposkytl podstatné informace nebo dokumenty, které jsou nezbytné pro existenci a plnění povinností dle této Smlouvy;
b) Uživatel je v prodlení s plněním jeho povinností dle této Smlouvy, přičemž danou povinnost nesplnil ani v dodatečné lhůtě v délce alespoň 30 (slovy: třiceti) dnů, kterou mu FUMBI poskytla;
c) FUMBI nabyla důvodné a prokazatelné podezření, že jednání Uživatele je v rozporu s dobrými mravy nebo obecně závaznými právními předpisy, příp. je obchází;
d) FUMBI nabyla důvodné a prokazatelné podezření, že Účet byl použit neoprávněným způsobem nebo za účelem spáchání trestního činu či jiného protiprávního jednání;
e) povinnost FUMBI odstoupit od této Smlouvy vyplývá z rozhodnutí soudu, orgánu veřejné správy nebo obecně závazného právního předpisu.

FUMBI je v případě odstoupení od této Smlouvy dle článku 10.2. oprávněna zpeněžit virtuální aktiva Uživatele a po zohlednění příslušných poplatků dle této Smlouvy poukázat příslušné peněžní prostředky ve stejně měně, v jaké byl proveden Vklad, na bankovní účet Uživatele, neodporuje-li poukázání prostředků Uživatele ve prospěch jeho bankovního účtu právním předpisům nebo rozhodnutí příslušného orgánu.

10.3. Ak táto Zmluva, alebo podmienky niektorej zo Služieb alebo niektorého Produktu, neustanovujú inak, Užívateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť a ukončiť poskytovanie Služieb zo strany FUMBI, s okamžitou účinnosťou, v prípade:

a) FUMBI závažným způsobem poruší, nebo opakovaně porušuje, tuto Smlouvu;
b) FUMBI pozbyde oprávnění na poskytování Služeb.
FUMBI je oprávněna v případě odstoupení od této Smlouvy dle článku 10.3. zpeněžit virtuální aktiva Uživatele a po zohlednění příslušných poplatků dle této Smlouvy poukázat příslušné peněžní prostředky ve stejně měně, v jaké byl proveden Vklad, na bankovní účet Uživatele, neodporuje-li poukázání prostředků Uživatele ve prospěch jeho bankovního účtu právním předpisům nebo rozhodnutí příslušného orgánu. Neuvede-li Uživatel v písemném odstoupení od této Smlouvy adresu pro Převod virtuálních aktiv Uživatele, FUMBI je povinna virtuální aktiva daného Uživatele odkoupit a vyplatit Uživateli částku ve výši hodnoty virtuálních aktiv na bankovní účet dle podmínek této Smlouvy. Uživatel se v této souvislosti zavazuje nahradit veškeré náklady spojené se zajištěním Převodu a uhradit související poplatky, jakož i poskytnout potřebnou součinnost.

10.4. FUMBI si vyhradzuje právo dočasne pozastaviť výkon svojich práv a povinností vo vzťahu k Užívateľovi podľa tejto Zmluvy (ďalej len „Pozastavenie poskytovania služieb”), najmä v prípade:

a) pokud Uživatel nebyl podroben příslušné identifikaci a kontrole dle podmínek této Smlouvy z důvodů ležících na straně Uživatele;
b) v případě důvodného podezření, že Uživatel poskytl FUMBI nepravdivé, neaktuální, neúplné nebo jakkoliv zavádějící informace;
c) v případě důvodného podezření, že Uživatel porušuje podmínky této Smlouvy nebo jedná v rozporu s touto Smlouvou;
d) pokud Uživatel dosáhl poskytnutí Služeb neoprávněným nebo podvodným způsobem;
e) pokud Účtu nebo prostředků na něm, případně virtuálních aktiv s nimi souvisejících, bylo použito ke spáchání protiprávního jednání;
f) pokud používání Účtu a prostředky na něm nebo s ním související jsou předmětem sporu, vyšetřování nebo obdobného úředního postupu;
g) pokud se FUMBI stane předmětem útoku za účelem odcizení virtuálních aktiv (včetně privátních klíčů k nim) nebo jakéhokoliv omezení nakládání s nimi;
h) pokud povinnost pozastavit poskytování Služeb vyplývá z rozhodnutí soudu, orgánu veřejné moci nebo obecně závazného právního předpisu;
i) pokud právo pozastavit poskytování Služeb vyplývá z ustanovení této Smlouvy.

Dojde-li ke splnění podmínek pro Pozastavení poskytování služeb, FUMBI se zavazuje bezodkladně uvědomit o této skutečnosti Uživatele, za předpokladu, že takové oznámení není v rozporu s touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu.

FUMBI se zavazuje obnovit rozsah funkcí Účtu do 5 (slovy: pěti) dnů ode dne pominutí důvodů pro Pozastavení poskytování služeb.

11. ZODPOVEDNOSŤ

11.1. FUMBI zodpovedá výlučne za škodu ňou zavinenú. FUMBI nezodpovedá za škodu alebo iné nepriaznivé následky spôsobené:

a) uvedením nebo předložením nepravdivých, neaktuálních, neúplných nebo jakkoliv zavádějících údajů ze strany Uživatele;
b) konáním nebo opomenutím Uživatele, pokud byl k takovému konání nebo opomenutí povinen, nebo pokud takovým konáním nebo opomenutím porušil svoji povinnost nebo jednal na svoji zodpovědnost;
c) odmítnutím poskytnout Služby v důsledku nesplnění podmínek dle této Smlouvy ze strany Uživatele;
d) směřováním a vývojem trhu virtuálních aktiv, nebo za škodu vzniklou v souvislosti se snížením hodnoty Vkladu nebo snížením hodnoty či potenciální ztrátou hodnoty virtuálních aktiv;
e) neočekávanou změnou právní úpravy týkající se podnikatelské činnosti FUMBI nebo právní úpravy, jíž se řídí virtuální aktiva či poskytování služeb s nimi souvisejících;
f) Pozastavením poskytování služeb dle této Smlouvy;
g) dočasnou nedostupností FUMBI Platformy nebo Služeb;
h) jednáním třetí strany;
i) použitím přihlašovacích údajů k Účtu nebo jiného zabezpečovacího mechanismu v rozporu s touto Smlouvou;
j) přijetím úkonů takových osob, jež na základě předložených údajů, listin nebo dokumentů považuje za oprávněné jednat;
k) Okolnostmi mimo kontrolu dle článku 11.4. této Smlouvy.

11.2. Užívateľ je zodpovedný za ním spôsobenú škodu, ako aj škodu ktorú Užívateľ spôsobil porušením povinnosti podľa tejto Zmluvy. Užívateľ je zodpovedný za akúkoľvek škodu, ujmu alebo nepriaznivý následok spôsobený Užívateľom, ktorý vznikne v dôsledku Užívateľovho konania a/alebo opomenutia, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a/alebo touto Zmluvou.

11.3. Zmluvné strany sú povinné nahradiť škodu nimi spôsobenú, v dôsledku porušenia podmienok tejto Zmluvy, podmienok poskytovania Služieb alebo porušenia niektorého z vyhlásení Zmluvných strán, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

11.4. FUMBI nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ujmu, nepriaznivý následok alebo nemožnosť alebo neschopnosť plnenia povinností, ak je dôvodom takéhoto porušenia povinnosti zo strany FUMBI:

a) nepředvídatelná nebo neočekávaná událost nebo okolnost, příp. jejich sled, mimo přiměřenou kontrolu FUMBI, a to zejména jakákoliv změna, výluka nebo porucha na straně třetí osoby, zejména na straně poskytovatele platebních služeb, poskytovatele služeb směnárny virtuálních aktiv, poskytovatele služeb peněženky virtuálních aktiv nebo provozovatele trhu s cennými papíry, zprostředkovatele těchto služeb nebo poskytovatele jakýchkoliv jiných služeb nezbytných pro poskytování Služeb nebo plnění povinností dle této Smlouvy;
b) nepředvídatelná změna právní úpravy, kterou se řídí výkon činností FUMBI anebo právní úpravy a podmínek nakládání s virtuálními aktivy;
c) vyhlášení nouzového nebo krizového stavu, zásah vyšší moci, teroristická činnost, válka, nepokoje, intervence ozbrojených sil nebo násilné převzetí moci či zabavení majetku;
d) jakékoliv prodlení nebo jakákoliv porucha, jejichž příčinou jsou jakékoliv systémové či síťové potíže nebo přerušení či selhání přenosu, komunikace, zpracování dat nebo počítačových zařízení, příp. jakákoliv mechanická porucha zařízení nezbytného pro poskytování Služeb nebo plnění povinností dle této Smlouvy.

(dále společně jen „Okolnosti mimo kontrolu“)

12. REFERENČNÝ SYSTÉM

12.1. FUMBI poskytuje Užívateľovi možnosť referovať nových užívateľov prostredníctvom referenčného systému dostupného na FUMBI Platforme (ďalej len „Referenčný systém“).

12.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Užívateľ bude úspešne referovať nového užívateľa, FUMBI je oprávnená za podmienok uvedených v tejto Zmluve poskytnúť predmetnému Užívateľovi odmenu. Úspešne referovaným užívateľom sa rozumie osoba, ktorá prostredníctvom FUMBI Platformy zriadi svoj Účet pri použití údajov určených na referovanie užívateľov podľa článku 12.3 a ktorá podľa podmienok tejto Zmluvy zrealizuje Vklad (ďalej len „Nový užívateľ”).

12.3. Užívateľ pri referovaní Nových užívateľov má povinnosť použiť výlučne odkaz alebo kód Referenčného systému uvedený v rozhraní FUMBI Platformy. V prípade, ak Nový užívateľ zrealizuje Vklad (ďalej len „Vklad Nového užívateľa”), FUMBI je v súvislosti s Vkladom Nového užívateľa oprávnená poskytnúť Užívateľovi odmenu podľa podmienok tejto Zmluvy (ďalej len “Odmena”).

12.4. Referenčný systém alebo činnosti s ním súvisiace nepredstavujú zmluvný vzťah obchodného zastúpenia, sprostredkovania alebo iného oprávnenia na zastupovanie FUMBI alebo konanie v jej mene zo strany Užívateľa.

12.5. Užívateľ je povinný používať Referenčný systém výlučne v súlade s touto Zmluvou. Užívateľ sa pri využívaní Referenčného systému zaväzuje, že:

a) nevyužívat Referenční systém k protiprávní činnosti nebo podvodnému jednání, ani jakýmkoliv způsobem, který je v rozporu s touto Smlouvou nebo se příčí dobrým mravům;
b) nevyužívat Referenční systém k zasílání nevyžádaných zpráv, v elektronické ani tištěné podobě, adresovaných třetím osobám;
c) nevystupovat jako osoba oprávněná jednat jménem nebo na účet FUMBI, ani jako její zplnomocněný zástupce, obchodní partner či zprostředkovatel, a ani nejednat jakýmkoliv jiným způsobem, který by mohl takové jednání naznačovat.

12.6. FUMBI je oprávnená nie však povinná, vyplatiť Užívateľovi Odmenu v prípade, ak dôjde k uskutočneniu Vkladu Nového užívateľa podľa podmienok tejto Zmluvy. Model pre kalkuláciu Odmeny je uvedený v Cenníku. Odmena bude Užívateľovi vyplatená pripísaním príslušnej hodnoty Odmeny k hodnote Vkladu predmetného Užívateľa vo forme virtuálnych mien.

12.7. V prípade, ak Užívateľ získal Odmenu v rozpore s podmienkami Referenčného systému, podmienkami tejto Zmluvy alebo iným neoprávneným spôsobom, Užívateľ je povinný hodnotu takto získanej Odmeny vrátiť a nahradiť škodu spôsobenú takýmto konaním.

13. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

13.1. FUMBI si vyhradzuje právo kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom pozmeňovať, upravovať alebo aktualizovať FUMBI Platformu, jej funkcionalitu alebo akékoľvek jej súčasti.

13.2. V prípade, ak FUMBI plánuje uskutočniť zmenu, úpravu alebo aktualizáciu FUMBI Platformy alebo jej funkcionality a takáto činnosť môže mať vplyv na poskytovanie Služieb, FUMBI je povinná oznámiť túto skutočnosť Užívateľovi najneskôr 1 (slovom: jeden) deň pred takouto zmenou, úpravou alebo aktualizáciou.

13.3. FUMBI si vyhradzuje právo Pozastaviť poskytovanie Služieb na nevyhnutne potrebný čas za účelom ochrany prostriedkov Užívateľa, v prípade, ak bude FUMBI predmetom útoku za účelom získania prístupu k prostriedkom Užívateľa, FUMBI alebo iných užívateľov. FUMBI sa zaväzuje o pozastavení poskytovania Služieb podľa tohto bodu informovať Užívateľa bez zbytočného odkladu.

13.4. Vzhľadom na skutočnosť, že poskytovanie Služieb môže byť prerušené i) z dôvodu poruchy zariadenia, ii) pravidelných procesov údržby alebo opráv, iii) Okolnosťami mimo kontrolu podľa tejto Zmluvy, alebo iv) inými neočakávanými udalosťami, FUMBI v súvislosti s poskytovaním Služieb nemôže garantovať nepretržitú prevádzku FUMBI Platformy a poskytovanie Služieb. FUMBI sa však v tejto súvislosti zaväzuje uskutočniť všetky úkony potrebné na zabezpečenie čo možno najplynulejšej prevádzky FUMBI Platformy a poskytovania Služieb.

13.5. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe osobitnej dohody je Užívateľ oprávnený dočasne udeliť práva a povinnosti zodpovedajúce vlastníckym právam vo vzťahu k virtuálnym menám Užívateľa (ďalej len „Dohoda o disponovaní s virtuálnymi menami”) pre účely disponovania s takýmito virtuálnymi menami zo strany FUMBI vo vzťahu k tretím stranám. V prípade, ak medzi Zmluvnými stranami dôjde k uzavretiu Dohody o disponovaní s virtuálnymi menami Užívateľ môže byť oslobodený od povinnosti hradiť poplatky podľa Cenníka v zmysle Dohody o disponovaní s virtuálnymi menami, pri zachovaní jeho ostatných uhradzovacích povinností podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak dôjde medzi Zmluvnými stranami k Dohode o disponovaní s virtuálnymi menami, FUMBI sa zaväzuje umiestniť virtuálne meny výlučne u overených tretích strán, ktorých technologické alebo programové zabezpečenie virtuálnych mien je najmenej obdobné zabezpečeniu poskytovanému FUMBI podľa tejto Zmluvy alebo prostredníctvom technologického riešenia smart contracts, ktoré sú predmetom auditu.

13.6. Vzhľadom na skutočnosť, že ekosystémy virtuálnych mien sú v súčasnosti v raných štádiách vývoja. Ich vývojári pre účely rozšírenia ich používania a oboznámenia o ich existencii a funkcionalite môžu nové virtuálne meny bezodplatne distribuovať prostredníctvom pripísania takýchto nových virtuálnych mien na adresy už existujúcich virtuálnych mien (ďalej len „Airdrop”).

13.7. V súvislosti s technologickým vývojom virtuálnych mien môže dôjsť k zmene podkladového technologického riešenia predmetnej virtuálnej meny, ktoré môže mať za následok rozdelenie transakčného reťazca (blockchain/ DLT) alebo jeho duplikáciu a odčlenenie na novú sieť (ďalej len „Hard fork”).

13.8. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek virtuálne meny získané Užívateľom prostredníctvom Airdropu alebo Hard forku sú vo vlastníctve Užívateľa, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak. Užívateľ je povinný v súvislosti s nakladaním s virtuálnymi menami získanými prostredníctvom Airdropu alebo Hard forku znášať súvisiace náklady a poplatky podľa Cenníka alebo iné náklady súvisiace s predmetnými virtuálnymi menami podľa tejto Zmluvy.

13.9. FUMBI vyhlasuje, že v zmysle tejto Zmluvy nemá žiadnu povinnosť vo vzťahu k uplatneniu práva na nadobudnutie akýchkoľvek virtuálnych mien prostredníctvom procesu Airdrop alebo Hard fork, ak sa uplatnenie takéhoto práva na nadobudnutie príslušných virtuálnych mien vyžaduje.

14. DÔVERNÉ INFORMÁCIE

14.1. Dôverné informácie znamenajú informácie určené Zmluvnými stranami, ktoré sú citlivé na základe uváženia Zmluvných strán, informácie ktoré tvoria obsah akéhokoľvek dokumentu alebo iné informácie, vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek informácií tykajúcich sa alebo súvisiacich so Službami, Produktami, FUMBI Platformou, portfóliom virtuálnych mien a jeho podmienkami, obchodným tajomstvom alebo inými dôvernými obchodnými informáciami FUMBI (ďalej len „Dôverné informácie“).

14.2. Prístup k Dôverným informáciám je vyhradený len pre Zmluvné strany a Zmluvné strany sa zaväzujú používať Dôverné informácie len pre účely, ktoré sú v súlade s touto Zmluvou. Z tohto dôvodu, sa Zmluvné strany zaväzujú, že nebudú sprístupňovať Dôverné informácie iným osobám, okrem prípadov povolených v tejto Zmluve. Zmluvné strany nie sú́ oprávnené použiť Dôverné informácie akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol viesť k spôsobeniu škody druhej Zmluvnej strane.

14.3. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať dôverný charakter Dôverných informácií, ktoré získali na základe tejto Zmluvy. Zmluvné strany nie sú oprávnené poskytovať Dôverné informácie tretej osobe, ibaže tak vyžaduje právny predpis alebo rozhodnutie súdu, a aj v takom prípade je príslušná Zmluvná strana povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane túto skutočnosť najmenej 10 (slovom: desať) dní pred požadovaným zverejnením. V prípade, ak príslušný právny predpis alebo súdne rozhodnutie neumožňuje notifikovať druhú Zmluvnú stranu, povinná Zmluvná strana poskytne takú notifikáciu, v rozsahu a spôsobom v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ak to dovoľujú.

14.4. Zmluvné strany si vyhradzujú akékoľvek práva vo vzťahu k ich Dôverným informáciám, aj keď v tejto Zmluve nie sú výslovne uvedené.

14.5. Dôverné informácie nezahŕňajú informácie, ktoré (i) boli verejne dostupné pred ich oznámením Zmluvným stranám; (ii) mali Zmluvné strany legálne k dispozícii pred uzatvorením tejto Zmluvy; alebo (iii) sa stali verejne dostupnými ich zverejnením alebo iným nie nezákonným spôsobom zo strany Zmluvnej strany.

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v momente zakliknutia akceptačného tlačidla Užívateľom v rozhraní FUMBI Platformy. Užívateľ týmto výslovne súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní tejto Zmluvy.

15.2. Táto Zmluva, ako aj všetky prílohy k tejto Zmluve, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, je pre Zmluvné strany záväzná po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami. Zmluva je Užívateľovi dostupná na FUMBI Platforme.

15.3. Komunikácia

Smluvní strany se pro účely plnění této Smlouvy dohodly na používání následující adresy pro jejich komunikaci:

FUMBI NETWORK j. s. a., sídlo: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, info@fumbi.network

Kontaktními údaji Uživatele jsou údaje poskytnuté Uživatelem. Uživatel je povinen průběžně aktualizovat kontaktní údaje Uživatele s tím, že jakoukoliv změnu kontaktních údajů Uživatele je Uživatel povinen oznámit FUMBI do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne změny kontaktních údajů.

15.4. Zmena Zmluvy

15.4.1. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace dle této Smlouvy bude probíhat v elektronické podobě, přičemž Smluvní strany budou takové komunikaci přisuzovat účinky písemné, resp. listinné komunikace, nestanoví-li tato Smlouva jinak.

15.4.2. Tato Smlouva, včetně všech Příloh k této Smlouvě, představuje úplnou dohodu Smluvních stran a nahrazuje veškeré předchozí dohody a veškerá předchozí jednání a ujednání, ústní i písemné, vztahující se k předmětu této Smlouvy.

15.4.3. Smluvní strany se dohodly, že FUMBI je oprávněna aktualizovat, měnit či doplňovat znění této Smlouvy, jejích částí i příloh. FUMBI je povinna před účinností jakékoliv změny této Smlouvy nebo jakéhokoliv nového znění Smlouvy uvědomit Uživatele o takové změně a informovat ho o novém znění Smlouvy.

15.4.4. FUMBI je povinna uvědomit Uživatele o změně Smlouvy, její části nebo jejích příloh písemně zasláním e-mailu na adresu Uživatele uvedenou v Účtu. Nesouhlasí-li Uživatel s novým zněním Smlouvy nebo s jakýmikoliv jejími změnami, Uživatel je oprávněn ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne doručení oznámení o změně Smlouvy odstoupit od Smlouvy v souladu s podmínkami této Smlouvy.

15.4.5. Změna Smlouva nabývá účinnosti uplynutím 14. (slovy: čtrnáctého) dne ode dne doručení oznámení o změně Smlouvy Uživateli. Marným uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy v souvislosti se změnou Smlouvy Uživatel souhlasí s jejím novým zněním bez jakýchkoliv výhrad. Aktuální znění Smlouvy a Ceníku je k dispozici na FUMBI Platformě.

15.4.6. Smluvní strany se dohodly, že za změnu Smlouvy se nepovažuje oprava chyb v psaní nebo počtech, ani jakýchkoliv obdobných chyb a zřejmých nesprávností ve znění Smlouvy nebo jakýchkoliv jejích příloh.

15.5. Reklamácie, podnety a sťažnosti

V případě jakýchkoliv podnětů nebo stížností souvisejících s poskytováním Služeb je Uživatel oprávněn kdykoliv během doby platnosti této Smlouvy kontaktovat FUMBI na příslušné adrese podpory: support.cz@fumbi.network

support.sk@fumbi.network

Užívateľ ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa v záujme riešenia sťažností súvisiacich s poskytovaním Služieb na FUMBI doručením sťažnosti na adresu support.sk@fumbi.network

Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo obrátiť sa na FUMBI so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým FUMBI vybavila jeho sťažnosť, alebo ak sa domnieva, že FUMBI porušila jeho práva. Užívateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak FUMBI na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej doručenia. Návrh podáva Užívateľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Návrh je možné podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorú je možné nájsť na internetovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Orgánom dohľadu je:

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Odbor výkonu dozoru,
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Slovenská republika

15.6. Nadpisy

Nadpisy jednotlivých odstavců této Smlouvy slouží pouze pro usnadnění orientace a nemají žádný vliv na výklad kterékoliv ustanovení této Smlouvy.

15.7. Zabezpečení

Uživatel není oprávněn bez písemného souhlasu FUMBI zřídit jakékoliv zástavní právo, věcné břemeno nebo jiné právo ve prospěch třetí osoby k virtuálním aktivům, jež jsou předmětem poskytování Služeb dle této Smlouvy.

15.8. Daně

Uživatel nese odpovědnost za určení, jestli a v jakém rozsahu se na poskytnuté Služby vztahuje jakákoliv daňová povinnost (dále jen „Daně“), jakož i za vyměření a zaplacení Daní vůči příslušnému správci Daně. FUMBI pro tyto účely umožňuje export transakční historie prostřednictvím FUMBI Platformy. FUMBI není oprávněna ani povinna dle této Smlouvy zkoumat daňovou povinnost Uživatele, ani ho v souvislosti s Daněmi zastupovat.

15.9. Oddeliteľnosť

Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, neplatností, neúčinností nebo nevymahatelností kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy v jakékoliv jurisdikci nebude dotčena platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují jednat v dobré víře a uzavřením dodatku nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy takovým novým ustanovením, které bude platné, účinné a vymahatelné, a které bude z hlediska svého účelu a své funkce co nejvíce odpovídat ustanovení původnímu.

15.10. Postúpenie

Tato Smlouva je závazná a z jejího plnění má prospěch Uživatel. Uživatel není oprávněn převést nebo postoupit svá práva anebo svoje povinnosti dle této Smlouvy ve prospěch jakékoliv třetí osoby. FUMBI je oprávněna kdykoliv převést nebo postoupit svá práva anebo svoje povinnosti dle této Smlouvy, a to za předpokladu, že takový převod nebo takové postoupení podstatným způsobem neovlivní kvalitu nebo obsah poskytovaných Služeb.

15.11. Vzdanie sa

Pokud Smluvní strana jakékoliv své právo nebo oprávnění dle této Smlouvy neuplatní, nebo jeho uplatnění odkládá, nelze to považovat za vzdání se daného práva, a současně ani jednorázové nebo částečné uplatnění jakéhokoliv práva nebo oprávnění neznemožní jakékoliv jeho jiné nebo další uplatnění, ani uplatnění jiných práv nebo oprávnění.

15.12. Jazyk

Tato Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

15.13. Rozhodné právo a riešenie sporov

Tato Smlouva a smluvní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem Slovenské republiky s výjimkou právních předpisů výslovně uvedených v této Smlouvě a místních kogentních ustanovení na ochranu spotřebitele. Veškeré spory nebo nároky vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislostí s ní, včetně sporů ohledně její platnosti či neexistence nebo jejího porušení či ukončení, budou s konečnou platností rozhodovány soudy Slovenské republiky.

15.14. Ochrana prostriedkov

FUMBI v souvislosti s poskytováním Služeb dle této Smlouvy zdůrazňuje, že Vklady nebo jakékoliv jiné prostředky Uživatele, včetně virtuálních aktiv, které Uživatel nabyl v rámci poskytování Služeb, nepodléhají pojištění pohledávek z vkladů ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ani nepožívají ochrany ze strany Garančního fondu obchodníků s cennými papíry ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

15.15. Pretrvávajúce záväzky

Veškerá ustanovení této Smlouvy, která by vzhledem k jejich povaze měla přetrvat po ukončení platnosti této Smlouvy, a to zejména ustanovení vztahující se k pozastavení nebo zrušení Účtu, povinnostem Uživatele vůči FUMBI, používání FUMBI Platformy, Službám, náhradě škody, omezení odpovědnosti, rozhodnému právu a řešení sporů, zůstávají i nadále platná a účinná v rozsahu nezbytném k zachování práv a povinností z nich vyplývajících.

S námi bezpečně

Výhody fumbi

benefit-icon

Snadné investování

Stačí pár kliknutí a můžete investovat do dynamického portfolia nejlepších kryptoměn.

benefit-icon

Minimální riziko

Vaše portfólio je špebjbciálne navrhnuté tak, aby sledovalo celkovú trhovú hodnotu a nespoliehalo sa na jednotlivé kryptomeny.

benefit-icon

Přímé vlastnictví

S nami vždy vlastníte kryptomeny priamo, nie prostredníctvom kolektívneho investovania.

benefit-icon

Nezávislý audit

Jsme první platforma pro investování do kryptoměn s nezávislým auditem peněženek.

benefit-icon

Malá počáteční investice

Investovať cez Fumbi môžete už od 5€.

benefit-icon

Maximální zabezpečení

Ledger Vault je najdôveryhodnejším a najbezpečnejším riešením úschovy kryptomien na svete.