User Agreement

UŽÍVATEĽSKÁ ZMLUVA
(USER AGREEMENT)
Táto užívateľská zmluva (ďalej len „Zmluva“) sa uzatvára medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

(1) FUMBI NETWORK j. s. a., jednoduchou spoločnosťou na akcie založenou v Slovenskej republike, so sídlom: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, IČO: 52 005 895, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sja, Vložka č.: 57/B (ďalej len „FUMBI” a podľa kontextu „my“ alebo „náš“); a

(2) Vami, ako užívateľom, ktorý má záujem o poskytnutie služieb zo strany FUMBI podľa tejto Zmluvy (ďalej len „Užívateľ“ a podľa kontextu „Vy“ alebo „Váš“);
FUMBI and the User hereinafter collectively referred to as the "Contracting Parties" and separately referred to as a "Contracting Party".

PREAMBLE

Due to their early technological stage, virtual currencies and the related virtual currency market, represent an increased level of risk as well as the associated risk of price volatility, but with growth potential.

As a result of such volatility, the value of the virtual currencies acquired by you may show sharp increase or decrease, or the virtual currencies in question may be completely devalued.

FUMBI provides the possibility to acquire virtual currencies and provides services regarding virtual currencies through https://fumbi.network or any other website or other software solution owned by FUMBI (the "FUMBI Platform"), for the purpose of reducing the risks associated with virtual currencies and to provide access to this technology.

The Contracting Parties enter into this Agreement in order to acquire virtual currencies and provide services in accordance with this Agreement.

CAUTION

- A. The acquisition of virtual currencies carries special risks that do not usually involve currencies or money issued and guaranteed by states or supranational entities (fiats), in contrast to which their value is secured by technological solutions or is derived from technological solutions. At present, there is no single central body or entity with the ability to unilaterally influence the value of virtual currencies and their quantity in circulation, guarantee protection of the value of virtual currencies, or their price stability.

- B. Virtual currencies represent a global digital, decentralized system for creating peer-to-peer networks, using cryptographic encryption solutions to ensure integrity, anonymity or pseudonymity with the possibility of using them as a medium for exchanging or storing value, or for other specific application solutions according to the functionality of specific virtual currencies.

- C. Due to the early technological stage of virtual currencies and the related lack of legal certainty, there is a risk that the supply and/or use of virtual currencies may be prohibited or otherwise restricted under general law. DLT and blockchain technologies as virtual currency technologies allow the emergence of new types of legal relationships, therefore it is possible that some jurisdictions may prohibit, limit or condition the use of virtual currencies. Virtual currencies and their use are currently a largely unregulated industry.

- D. FUMBI provides services in accordance with this Agreement in relation to virtual currencies for the purpose of increasing the security of their ownership, use and protection of Users. In this context, FUMBI provides a mediation service for virtual currency acquisition, advice on the content of the virtual currency portfolio and custodial services in relation to virtual currencies.

- E. There may be other risks associated with virtual currencies that are not listed or envisaged in this Agreement.

1. PREDMET ZMLUVY

1.1. Predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie služieb súvisiacich s virtuálnymi menami zo strany FUMBI v prospech Užívateľa. Služby, ktoré FUMBI poskytuje sú najmä:

• advisory services regarding virtual currencies (the "Consulting Services");
• conversion services of the User's funds into virtual currency, virtual currency conversion services between virtual currencies, and conversion services of virtual currency to cash (the "Conversion Services");
• virtual currencies custody services (the "Custody Services").

(Consulting Services, Conversion Services, Custody Services, and hereinafter collectively referred to as "Services")

1.2. V rámci poskytovania Služieb, FUMBI ponúka ich kombinácie v rámci nasledujúcich produktov špecifikovaných v prílohách tejto Zmluvy:

• FUMBI Index Portfolio (Annex No. 4);
• FUMBI Custom Choice (Annex No. 5);
• FUMBI Custody (Annex No. 6);
• FUMBI Bitcoin and Gold (Annex No. 7).

(hereinafter collectively referred to as "Products" and individually also as "Product").

The Products represent various combinations of Services with special conditions of their provision. Details of the terms and functionality of the Products are listed in the annexes to this Agreement.
FUMBI reserves the right to list and make available Products under this Agreement at its sole discretion, while also reserving the right to make any of the Products available exclusively to a specific group of users according to the specific conditions of the relevant Product.
FUMBI also reserves the right to supplement the composition of the Products, or to change the conditions of accessibility of individual Products in accordance with the provisions of this Agreement.

2. USER REGISTRATION

2.1. Užívateľ je povinný sa pred poskytnutím Služieb zaregistrovať na FUMBI Platforme a zriadiť svoj účet (ďalej len „Účet”). Podmienkou pre zriadenie Účtu je poskytnutie i) e-mailovej adresy, a ii) potvrdenie podmienok tejto Zmluvy potvrdením akceptačného tlačidla. Potvrdenie akceptačného tlačidla predstavuje súhlas Užívateľa so znením Zmluvy, vrátane jej príloh.

2.2. Po registrácii a zriadení Účtu je Užívateľ pre využitie funkcionality FUMBI Platformy a poskytnutie Služieb povinný potvrdiť zriadenie predmetného Účtu prostredníctvom odkazu zaslaného na poskytnutú e-mailovú adresu.

3. ÚKONY PRED POSKYTNUTÍM SLUŽIEB

FUMBI is a liable person within the meaning of Section 5 par. 1, letter o), p) of Act No. 297/2008 Coll., on Protection against Money Laundering and on Protection against Terrorist Financing and on Amendments to Certain Acts (the "AML Act"). In connection to this, FUMBI is obliged to classify the User in accordance with the provisions of the AML Act and the Risk Assessment Policy in accordance with the AML Directive (the "Classification") before providing Services under this Agreement, processing a deposit under this Agreement or other acts under this Agreement, and provide the User with appropriate care in accordance with the principles set forth below.

3.1. Simplified care

FUMBI according to the AML Act and the AML Directive and in accordance with the conditions stated therein is entitled to request from Users who are natural persons data in the following scope of the information form available on the FUMBI Platform:

• name and surname;
• birth ID No. (if not assigned, date of birth);
• nationality
• gender
• permanent address or another legal residence; and
• type and number of identity card.

(the "Identification Data").

3.2. Basic care

In the event that the User, who is a natural person, does not meet the relevant conditions for the provision of simplified care according to Article 3.1. of this Agreement, the User in question will be provided with basic care.

For the purposes of providing basic care, the User, who is a natural person, is obliged to provide FUMBI with additional information or documents in the following scope in addition to the scope of the Identification Data before the further provision of the Services:

• a copy of the identity document;
• confirmation of permanent residence or other authorized residence (duly issued invoice for the supply of electricity, or a bank statement with identification data and the User's matching address, extract from the population register);
• a photograph of the User (selfie) together with clearly legible data from the identity document and a recognizable face of the User; and
• information on the origin of funds.

FUMBI is obliged to provide basic care within the meaning of this Agreement in accordance with the terms of the AML Act and the AML Directive to a User who is a legal entity. For the purposes of providing basic care to the User, who is a legal entity, FUMBI is obliged to request the following information or documents:

• business name;
• company ID number;
• registered office address;
• identification data of the entry in the relevant register;
• a copy of the identity documents of the statutory bodies and ultimate beneficial owners of the User's and their data within the scope of their Identification Data pursuant to Article 3.1. of this Agreement;
• confirmation of permanent residence or other authorized residence (duly issued invoice for the supply of electricity, or a bank statement with identification data and the User's matching address, extract from the population register);
• a photograph of the User (selfie) together with clearly legible data from the identity document and a recognizable face of the User; and
• informácie o vlastníckej štruktúre Užívateľa v rozsahu Identifikačných údajov podľa článku 3.1. tejto Zmluvy, ak sú spoločníkmi fyzické osoby a v prípade, ak sú spoločníkmi Užívateľa právnické osoby, tak v rozsahu: i) obchodné meno, ii) IČO, iii) adresa sídla spoločníka Užívateľa, iv) identifikačné údaje spoločníka Užívateľa týkajúce zápisu v príslušnom registri; a
• information on the origin of funds.

FUMBI reserves the right to provide basic care under this Agreement also to the User who has used a prepaid voucher for the purposes of depositing funds.

3.3. Increased care

In the event that FUMBI, based on a risk analysis in accordance with the AML Act and/or the AML Directive, assesses that a particular User poses a higher risk of money laundering or terrorist financing, FUMBI is entitled and obliged to request information or documents from the User above the scope of the data required for the provision of simplified care or basic care in accordance with Articles 3.1. and 3.2. of this Agreement.

FUMBI is entitled to exercise increased care in relation to you under this Agreement and in accordance with the AML Act and also at the request of the competent authority and/or other authorized institution, as well as at its own discretion to prevent money laundering or terrorist financing, require, for example, a tax return, a bank account statement or a document proving the User's source of income.

3.4. The veracity and timeliness of the information provided

The User is responsible for the truthfulness, accuracy and completeness of the data provided to FUMBI in any communication. FUMBI considers that this information is accurate and FUMBI disclaims any liability in this respect for any damage that may or may not arise as a result of any errors, inaccuracies, incompleteness and/or other shortcomings in the information provided.

By providing any information under this Agreement, the User confirms that the information provided to FUMBI is true, accurate and complete. In this context, the user undertakes to notify FUMBI of any changes in the information or documents provided without undue delay from such a change, but no later than within 15 (in words: fifteen) days.

In connection with the verification of the timeliness, truthfulness or accuracy of the data provided by the User, FUMBI reserves the right to provide the User the appropriate level of care under this Agreement repeatedly during the term of this Agreement.

3.5. User identity verification

- 3.5.1. For the purpose of verifying the provided Identification Data or other data or documents, FUMBI is entitled to take all steps necessary to verify the identity of the User and the identity of end-users of the User's benefits, take the necessary steps to protect against fraud, money laundering, terrorist financing or any other illegal activities, either directly or through a third party.

- 3.5.2. FUMBI reserves the right to verify the veracity and completeness of data and/or documents provided by the User for the purpose of verifying the User's identity.

- 3.5.3. FUMBI will examine whether the data, documents or other information that it is obliged to take over under the Agreement comply with the conditions of the Agreement. However, FUMBI is not responsible for the veracity, validity and translation of these documents or for the conformity of the content, nor for the truthfulness, correctness and completeness of the information contained therein.

3.6. Payment connection

The condition for the provision of the Services under this Agreement is the conformity of the data of the User's payment connection in the Account interface with the User's bank account or another payment account in relation to which the User has the right of disposition. The User may also use a prepaid voucher for the purposes of providing the Services, distributed by FUMBI partners or by FUMBI.

3.7. Restriction OF the User's right to use the Account

FUMBI reserves the right to limit, to the extent necessary, the User's right to manage the Account, up to the point of providing the appropriate degree of care under Article 3 hereof.

- 3.7.1. FUMBI reserves the right to restrict the User's access to the Account if the User does not provide FUMBI with the information or documents necessary for the provision of appropriate care under this Agreement or if the User does not provide the information in question to the required extent or quality.

- 3.7.2. FUMBI reserves the right to restrict the User's access to the Account in the event of reasonable suspicion that a criminal offense or other illegal activity has occurred or may occur in connection with the User's Account.

In the event that the User's access to the FUMBI Account is restricted, it undertakes to inform the User of this fact without undue delay, provided that the notification of this fact does not conflict with generally binding legal regulations or decisions of the competent authority.

3.8. Account protection and accessibility

- 3.8.1. The User is obliged to maintain the confidentiality of his access details to the Account, as well as to adequately ensure the protection of devices through which the User has access to the FUMBI Platform or Account.

- 3.8.2. The FUMBI Platform may, for the purposes of certain actions related to the Account, allow the User to set up a two-factor authorization via SMS or a mobile application, e.g., Google Authenticator or other similar application (the "Two-Factor Authorization"). Two-Factor Authorization can be set via the FUMBI Platform.

- 3.8.3. The User is obliged to use a suitable device (smartphone, tablet, computer or other device) for the purposes of using the Services and using the FUMBI Platform. The User is responsible for procuring, maintaining and ensuring the compatibility of the device in question with software, hardware, or other technical requirements for the provision of the Services, including a stable Internet connection.

3.9. Right of refusal

FUMBI reserves the right to refuse to provide the Services, the Product or any part thereof. In the event that FUMBI shall exercise its right to refuse to provide the Services or in the event that the User fails to meet the conditions for the provision of care under this Agreement within the period under this Agreement or other reasonable period specified by FUMBI, FUMBI is obliged to return the fulfillment provided by the User no later than within 15 (fifteen) days after the lapse of the relevant period.

4. SLUŽBY

4.1. Consulting Services

- 4.1.1. FUMBI, as a part of the Services, provides Consulting Services, the subject of which is the design of the composition and share of the portfolio of individual virtual currencies within specific Products and the design of rebalancing of the portfolio in question through algorithmic solutions. As part of the provision of Consulting Services and to fulfill their purpose, FUMBI, in relation to the creation of the proposed composition and shares of individual virtual currencies, takes into account formal criteria and fundamental criteria as defined in this Agreement, or other metrics specific to a particular Product. The purpose of providing Consulting Services is to optimize the profitability of the Services while limiting the risk associated with virtual currencies (the "Consulting Services").

4.2. Conversion Services

- 4.2.1. FUMBI provides a conversion service in connection with virtual currencies, i.e., facilitating the acquisition of virtual currencies by transferring the value of the User's funds to virtual currencies (the "Conversion Services"). FUMBI has the status of a seller of virtual currencies when providing the Conversion Services to the User in the sale of virtual currencies and the status of a buyer in the sale of virtual currencies by the User under this Agreement.

- 4.2.2. FUMBI may provide a virtual currency exchange service for other virtual currencies or a virtual currency exchange service for other assets within the Conversion Services, as part of one of the Products, in accordance with the terms of this Agreement.

- 4.2.3. FUMBI provides Virtual Currency Conversion Services denominated in EURO. The exchange rate list related to the provision of Conversion Services is listed in the FUMBI Platform interface. FUMBI undertakes to continuously update the exchange rate list. The exchange rate list contains information on the conversion of the value of deposits into virtual currencies, or virtual currencies into other virtual currencies.

4.3. Custody Services

- 4.3.1. FUMBI provides custody services in relation to virtual currencies for the purpose of provision of their protection. FUMBI provides Custody Services mainly for the purpose of providing professional custody services in relation to virtual currencies.

- 4.3.2. FUMBI provides custody services for virtual currencies in a manner and under conditions that represent their secure custody, protection against theft, loss or accidental destruction in relation to the data required for the handling of virtual currencies (the "Custody Services"). In order to ensure a professional level of protection of virtual currencies (and data required for their handling - the so-called private keys) of the Users in the provision of Custody Services, FUMBI uses the so-called cold storage solutions, i.e., solutions that do not use an Internet connection, unless otherwise specified in this Agreement.

- 4.3.3. FUMBI provides Custody Services while ensuring the highest standards of custody of virtual currencies, in particular through the use of Ledger Vault service, virtual currency paper wallets and other cold storage solutions, their combination or a combination of these solutions together with physical storage in vaults under FUMBI control. When providing Custody Services, FUMBI reserves the right to temporarily and to a limited extent store part of the virtual currencies at third-party addresses, in particular authenticated and secure portals of virtual currency exchange service providers, virtual currency wallet service providers or similar virtual currency-related services.

- 4.3.4. FUMBI undertakes to handle the virtual currencies of Users and related private keys when providing the Custody Services exclusively in accordance with the conditions stipulated in this Agreement or the conditions of providing the relevant Product.

- 4.3.5. Within the provision of Custody Services, FUMBI reserves the right to independently manage the aspect and form of the provision of Custody Services, in particular in order to ensure adequate protection of the User's virtual currencies and related private keys and to ensure adequate liquidity of funds.

5. PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB

5.1. Užívateľ po vytvorení Účtu a poskytnutí príslušnej miery starostlivosti podľa tejto Zmluvy, má možnosť využiť Služby alebo Produkty. Užívateľ je povinný pred poskytnutím niektorej zo Služieb povinný uhradiť vklad, najmenej však vo výške zodpovedajúcej hodnote minimálneho vkladu v zmysle platného cenníka Služieb.

5.2. Užívateľ je povinný uskutočniť prevod peňažných prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku v mene EUR v prospech bankového spojenia FUMBI uvedeného v rozhraní FUMBI Platformy bankovým prevodom alebo prostredníctvom použitia inej platobnej metódy podporovanej FUMBI Platformou (ďalej len „Vklad”), napr. prostredníctvom uplatnenia predplatených poukážok na poskytnutie Služieb, tzv. voucher.

5.3. Užívateľ je povinný odoslať hodnotu Vkladu výlučne z bankového účtu vedeného na Užívateľa alebo z účtu vo vzťahu ku ktorému má Užívateľ dispozičné právo alebo iné obdobné právo. Užívateľ je povinný v súvislosti s odoslaním hodnoty Vkladov uviesť platobné údaje špecifikované na FUMBI Platforme (špecifický symbol, konštantný symbol alebo iné), ktoré sú nevyhnutné na identifikáciu Vkladu Užívateľa.

5.4. Porušenie povinnosti Užívateľa podľa predchádzajúceho článku 5.3. alebo v rozpore s inými ustanoveniami upravujúcimi poskytnutie Vkladu sa považuje za porušenie tejto Zmluvy. V prípade, ak dôjde k takému vadnému plneniu, FUMBI nie je povinná poskytnúť Užívateľovi Služby až do momentu zabezpečenia súladu s touto Zmluvou. FUMBI v tejto súvislosti vyhlasuje, že v prípade vadného plnenia Užívateľa nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ujmu, prípadne iný nepriaznivý následok vzniknutú Užívateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe v dôsledku porušenia podmienok tejto Zmluvy.

5.5. Po pripísaní hodnoty Vkladu a poskytnutí príslušnej starostlivosti podľa tejto Zmluvy je FUMBI povinná poskytnúť Užívateľovi príslušné Služby. FUMBI sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi Službu konverzie najneskôr v lehote 5 (slovom: piatich) dní odo dňa pripísania Vkladu v prospech FUMBI. Pre účely poskytovania Služieb je Užívateľ povinný realizovať Vklad najmenej v hodnote 50 EUR (slovom: päťdesiat eur) (ďalej len „Minimálny vklad”).

5.6. Pripísaním Vkladu na bankový účet FUMBI Užívateľ udeľuje súhlas a ukladá neodvolateľnú inštrukciu na poskytnutie Služieb. V tejto súvislosti si dovoľujeme zdôrazniť, že v zmysle príslušných právnych predpisov Užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v lehote 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa jej uzavretia, vzhľadom na skutočnosť, že poskytovanie Služieb a efektívne aj cena virtuálnych mien závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorú FUMBI nemôže ovplyvniť.

6. VÝBER PROSTRIEDKOV A PREVOD VIRTUÁLNYCH MIEN

6.1. Užívateľ je oprávnený najskôr po uplynutí lehoty 30 (slovom: tridsať) dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy zadať pokyn na predaj virtuálnych mien nadobudnutých z prostriedkov Vkladu alebo akejkoľvek jeho časti (ďalej len „Minimálna lehota pre výber”). Užívateľ je oprávnený po uplynutí Minimálnej lehoty pre výber predať svoje virtuálne meny alebo ich časť FUMBI podľa podmienok tejto Zmluvy (ďalej len „Výber“).

6.2. Užívateľ je pre účely Výberu povinný použiť rozhranie FUMBI Platformy a riadiť sa príslušnými inštrukciami.

6.3. FUMBI sa v súvislosti s Výberom zaväzuje odkúpiť požadované virtuálne meny Užívateľa a podľa podmienok tejto Zmluvy a v lehote 5 (slovom: piatich) dní odo dňa zadania pokynu o Výber odoslať hodnotu, ktorá je výsledkom Výberu na adresu bankového spojenia Užívateľa.

6.4. FUMBI môže umožniť Užívateľovi pri zachovaní podmienok podľa tejto Zmluvy a podľa podmienok uvedených v cenníku Služieb zrealizovať Výber aj čiastočne (ďalej len „Čiastočný výber“). Pre realizáciu Čiastočného výberu je nevyhnutné aby sa hodnota virtuálnych mien Užívateľa rovnala alebo prevyšovala sumu 50 EUR (slovom: päťdesiat eur), a zároveň suma, ktorá je predmetom Výberu napĺňala požiadavky hodnoty Minimálneho výberu. Predmetom Čiastočného výberu je prioritne suma predstavujúca zhodnotenie Vkladov (ďalej len „Zisk“) a až následne hodnota investície. Investícia predstavuje súčet Vkladov, znížený o súčet tej časti Čiastočných výberov, o ktorú jednotlivé Čiastočné výbery prevyšovali aktuálny Zisk k momentu príslušného Čiastočného výberu (ďalej len „Investícia“). Výška Investície je kalkulovaná pre každý Produkt samostatne.

6.5. Užívateľ je oprávnený po uplynutí Minimálnej lehoty na výber požiadať FUMBI o zabezpečenie prevodu virtuálnych mien, a to vo vzťahu ku všetkým virtuálnym menám Užívateľa alebo ich časti (ďalej len „Prevod”). Užívateľ je v tejto súvislosti oprávnený požiadať FUMBI o Prevod virtuálnych mien Užívateľa na základe žiadosti o prevod virtuálnych mien (ďalej len „Žiadosť o prevod virtuálnych mien”).

6.6. Užívateľ je povinný podať Žiadosť o prevod virtuálnych mien prostredníctvom FUMBI Platformy. Užívateľ je v príslušnej formulárovej žiadosti povinný špecifikovať príslušné verejné adresy pre účely Prevodu virtuálnych mien Užívateľa. Pre účely spracovania Žiadosti o prevod virtuálnych mien je Užívateľ povinný odoslať FUMBI riadne vyplnený formulár na základe ktorého FUMBI vypracuje a odošle Užívateľovi na podpis príslušnú formálnu žiadosť.

6.7. Užívateľ je povinný pre účely spracovania Žiadosti o prevod virtuálnych mien zabezpečiť doručenie tejto žiadosti FUMBI s úradným osvedčením pravosti podpisu Užívateľa v lehote 15 (slovom: pätnástich) dní odo dňa zaslania formálnej žiadosti. Za riadne doručenú Žiadosť o prevode virtuálnych mien podľa tejto Zmluvy sa považuje, taká žiadosť, ktorá je jasne čitateľná, opatrená príslušnou doložkou o osvedčení pravosti podpisu Užívateľa.

6.8. FUMBI si v súvislosti s Prevodom vyhradzuje právo na poskytnutie zvýšenej starostlivosti podľa tejto Zmluvy. FUMBI je povinná zabezpečiť Prevod virtuálnych mien Užívateľa špecifikovaných v Žiadosti o prevod virtuálnych mien v lehote 10. (slovom: desiatich) dní odo dňa riadneho doručenia predmetnej žiadosti a poskytnutia príslušnej miery starostlivosti v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. V prípade, ak sú predmetom Prevodu všetky virtuálne meny evidované v Účte, dôsledkom Prevodu môže byť ukončenie tejto Zmluvy.

7. VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. FUMBI vyhlasuje a zaväzuje sa, že:

1. it is a simple joint-stock company, duly established and existing in accordance with the law of the Slovak Republic and is authorized to conduct its business activities in accordance with the terms of this Agreement;
b) it is entitled to enter into this Agreement and to exercise all its rights and fulfill the obligations arising from this Agreement;
c) this Agreement constitutes the legally binding and valid obligations of FUMBI which are enforceable against it, taking into account the relevant laws governing insolvency, bankruptcy, restructuring and debt relief, which generally affect the exercise of creditors' rights;
d) the conclusion and performance of this Agreement and the obligations under this Agreement shall not result in a breach of any law or of any contractual or other obligation or founding document of FUMBI.

7.2. Užívateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že:

a) he/she has the legal capacity and capacity for legal acts necessary for the conclusion of this Agreement and the provision of the Services and is entitled to enter into this Agreement and to exercise all its rights and fulfill the obligations arising from this Agreement;
b) this Agreement represents the legally binding and valid obligations of the User, which are enforceable in respect to the User, taking into account the relevant laws governing insolvency, bankruptcy, restructuring and debt relief, which generally affect the exercise of creditors' rights;
c) the conclusion and performance of this Agreement and the obligations under this Agreement shall not result in a breach of any law or of any contractual or other obligation;
d) the User has provided and will continue to provide FUMBI with true, accurate and complete information to the extent and in the manner necessary for the provision of the Services and to the extent required by this Agreement;
e) he/she will not accept the Services other than in accordance with this Agreement or its intended purpose, in any case not in violation of generally binding legal regulations;
f) he/she has become sufficiently familiar with the functionality of the FUMBI Platform and the Account, as well as with the nature and operation of virtual currency technologies;
g) he/she will be continuously acquainted with the functionality of the FUMBI Platform, the conditions of providing the Services, as well as other information related to the performance under this Agreement.

8. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

8.1. Užívateľ je povinný pri používaní FUMBI Platformy, Účtu a prijímaní Služieb dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, túto Zmluvu, ako aj rešpektovať práva FUMBI a tretích osôb.

The user further undertakes not to:

a) interfere in any way with the functionality of the FUMBI Platform, the Account or any solutions developed by or for the benefit of FUMBI, related to the Services, endanger and/or disrupt their smooth operation;
b) use programs, devices or procedures that could adversely affect the functionality of the FUMBI Platform, the Account or the Services;
c) unauthorisedly obtain the personal data of other users or any information which is the subject of a trade secret of FUMBI or which is confidential information of FUMBI;
d) use insecure e-mail or to disclose the Account information to any third party.

8.2. Užívateľ je zodpovedný za všetky aktivity súvisiace s použitím prihlasovacích údajov Užívateľa k Účtu. V tejto súvislosti je Užívateľ povinný najmä:

a) to ensure that he has taken appropriate safety precautions after stopping the use of the FUMBI Platform, e.g., after the end of each visit to the FUMBI Platform, he closed the internet browser or other interface used to access the Account and duly logged out of the Account;
b) to inform FUMBI without undue delay if the User has a reasonable suspicion that there has been unauthorized access to the Account, use or disclosure of the User's login details, unauthorized access or use of the Account and/or any other breach of security, Account or provision of Services.

8.3. Užívateľ je sa zaväzuje, že nebude používať Služby na páchanie akéhokoľvek druhu nelegálnej činnosti alebo činnosti, ktorá môže negatívne ovplyvniť FUMBI, poskytovanie Služieb alebo iných užívateľov. Užívateľ sa v tejto súvislosti zaväzuje, že sa nebude v súvislosti s touto Zmluvou podieľať na:

a) an unauthorized attempt to change the functionality or program disruption or other interference with the FUMBI Platform, Account, Services or any parts thereof;
b) an attempt to gain unauthorized access to the Services or another user's Account;
c) an attempt to circumvent or defeat any security measures, including the provision of care in relation to the User under this Agreement; or
d) reproduction, duplication, copying, selling or trading the Services for any purpose without the consent of FUMBI.

8.4. Užívateľ je povinný okrem ďalších povinností uvedených v tejto Zmluve, taktiež:

a) to use the Account in accordance with generally binding legal regulations, good morals and in accordance with this Agreement;
b) for the purpose of accessing the Account and the FUMBI Platform, use only trusted devices and adequate security against computer viruses, spyware programs, scareware programs, Trojan horse programs, worms programs or other technological malware;
c) keep confidential the access passwords to the Account or any similar data related to the Account or the performance of the Agreement with an appropriate degree of their protection.

8.5. Užívateľ berie na vedomie, že FUMBI nebude bez predchádzajúceho kontaktu kontaktovať Užívateľa ohľadom údajov týkajúcich sa Účtu, najmä prihlasovacích údajov k predmetnému Účtu. V prípade, ak má Užívateľ podozrenie, že je kontaktovaný za účelom podvodu vo vzťahu k jeho Účtu je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť FUMBI.

9. POPLATKY A VÝDAVKY

9.1. Poskytovanie Služieb je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka Služieb (ďalej len „Cenník”). Cenník tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a jeho aktuálna verzia je dostupná prostredníctvom FUMBI Platformy. FUMBI si vyhradzuje právo jednostranne započítať akékoľvek splatné poplatky a výdavky alebo iné pohľadávky súvisiace s poskytovaním Služieb a/alebo Produktov voči Užívateľovi.

9.2. FUMBI si v súvislosti s poskytovaním Služieb a prípadným rozširovaním ich portfólia, vyhradzuje právo na zmenu Cenníka, prípadne na zavedenie nových poplatkov. FUMBI je oprávnená zmeniť Cenník prípadne zmeniť ceny jednotlivých položiek s účinnosťou v lehote 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa doručenia oznámenia o tejto zmene na e-mailovú adresu Užívateľa. Nový Cenník nadobúda účinnosť uplynutím 14. (slovom: štrnásteho) dňa odo dňa doručenia oznámenia o zmene Cenníka Užívateľovi.

9.3. Poplatky sa účtujú samostatne pre jednotlivé Produkty, pričom popis a schéma poplatkov podľa Cenníka je nasledujúca:

- 9.3.1. The Exchange Fee is a fee related to the provision of the Conversion Services in relation to the User's Deposit and to cover the related costs associated with the conversion of the into virtual currencies or funds (the "Exchange Fee");

- 9.3.2. The Portfolio Fee is a fee related to the provision of Consulting Services related to the management and algorithmic optimization of the User's portfolio (the "Portfolio Fee"). The Portfolio Fee is an annual fee charged in advance for one year of the provision of Consulting Services in the case of the first Deposit and for each subsequent Deposit, an aliquot amount on the anniversary date of the first Deposit. The basis for the calculation of the Renewal Portfolio Fee is the current value of virtual currencies as of the anniversary date of the first Deposit.

- 9.3.3. The fee for the provision of Custody Services represents a fee for the provision of Custody Services under the terms of this Agreement (the "Custody Fee"). The Custody Fee for the provision of Custody Services is an annual fee charged annually in advance for each (even commenced) calendar year of the provision of Custody Services with the first Deposit and for each subsequent Deposit, an aliquot amount on the anniversary date of the first Deposit.

- 9.3.4. The success fee represents the fee paid by the User from the Profit achieved in connection with the provision of Consulting Services. The success fee is charged in the case of Withdrawal, Partial Withdrawal or Transfer (the "Success Fee"). The basis for calculation the Success Fee on Withdrawal or Transfer is the Profit of the User at the time of Withdrawal or Transfer. In the case of a Partial Withdrawal, the basis for calculating the Success Fee is either the amount of the Partial Withdrawal or the amount of the Profit, whichever is less.

- 9.3.5. The fee for the transfer represents a fee related to the payment of costs for the Transfer in relation to the provision of Custody Services. The amount of the transfer fee corresponds to the costs related to the Transfer depending on the processing speed of the requested Transfer or the number of virtual currencies that are the subject of the Transfer. The fees associated with the Transfer are subject to the Transfer Fee in the event of termination of the provision of Custody Services under this Agreement.

- 9.3.6. FUMBI is also entitled to charge other fees related to provision of Services or for actions described by this Agreement at the rates listed in the Price List.

10. UKONČENIE ZMLUVY A POZASTAVENIE VÝKONU ZMLUVY

This Agreement may be terminated in one of the following ways:

a) by agreement of the Contracting Parties;
b) by termination of either of the Contracting Parties (pursuant to the Article 10.1 of this Agreement);
c) by withdrawal from the Agreement by FUMBI (pursuant to the Article 10.2 of this Agreement);
d) by withdrawal from the Agreement by the User (pursuant to the Article 10.3 of this Agreement);
e) by termination or withdrawal for other reasons provided for in this Agreement.

(hereinafter collectively referred to as "Termination of the Agreement")

The Contracting Parties are obliged to perform all actions necessary to prevent the occurrence of damage and fulfill their obligations under this Agreement as of the effective date of the Termination of the Agreement, unless this Agreement provides otherwise.

10.1. FUMBI alebo Užívateľ môžu kedykoľvek ukončiť Zmluvu písomnou výpoveďou, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota v prípade Ukončenia zmluvy výpoveďou podľa predchádzajúcej vety je trojmesačná. FUMBI je oprávnená vypovedať túto Zmluvu písomne, jej doručením na e-mailovú adresu Užívateľa uvedenú v Účte. Užívateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu písomne jej doručením na e-mailovú adresu zákazníckej podpory FUMBI: info@fumbi.network

The notice period is three months and starts from the day following the day of delivery of the notice to the other Contracting Party.

After giving notice, but no later than 1 (in words: one) month before such notice takes effect, the User is obliged to inform FUMBI whether in connection with the termination of the contractual relationship established by this Agreement he requests a Transfer or Withdrawal in relation to the acquired virtual currencies.

In the event that a Transfer is to take place on the basis of the User's notice, the User is obliged to submit a Request for the transfer of virtual currencies in accordance with the Article 6.6 of this Agreement. After fulfilling the relevant conditions for the implementation of the Transfer and payment of the relevant fees, FUMBI undertakes to carry out the Transfer no later than 15 (in words: fifteen) days from the date of lapse of the notice period. The User undertakes to provide FUMBI with all necessary cooperation for the purposes of the Transfer in connection with the Termination of the Agreement.

In the event that a Withdrawal is to be made on the basis of the User's termination, FUMBI is obliged to pay the User the value of virtual currencies in the currency in which the Deposit was made within 15 (in words: fifteen) days from the lapse of the notice period pursuant to the article.

In the event that the User does not deliver to FUMBI the Request for the transfer of virtual currencies according to the conditions specified in this Agreement or does not inform FUMBI regarding the request for Withdrawal, FUMBI is entitled to repurchase the User's virtual currencies and make the Withdrawal and pay the User the relevant value in the currency in which the Deposit was made to the User's bank account.

10.2. Ak táto Zmluva, alebo podmienky niektorej zo Služieb alebo niektorého Produktu, neustanovujú inak, FUMBI je oprávnená od Zmluvy odstúpiť a zrušiť Účet takéhoto Užívateľa a/alebo ukončiť poskytovanie Služieb takémuto Užívateľovi s okamžitou účinnosťou, ak:

a) the User has provided false information in connection with the conclusion of the Agreement or in connection with its performance, concealed or did not provide essential information or documents that are necessary for the existence and performance of obligations under this Agreement;
b) the User is in arrears with the fulfillment of obligations under the Agreement, and has not fulfilled this obligation even in an additional period lasting at least 30 (in words: thirty) days provided by FUMBI;
c) FUMBI has acquired a reasonable and demonstrable suspicion that the User's conduct is contrary to or circumventing generally binding legal regulations or is contrary to good morals;
d) FUMBI has a reasonable and demonstrable suspicion that the Account has been used in an unauthorized manner or for the purpose of committing a criminal offense or other illegal activity;
e) FUMBI's obligation to withdraw from the Agreement arises from a decision of a court, a public administration body or from a generally binding legal regulation.

FUMBI is entitled in the event of withdrawal from the Agreement pursuant to Article 10.2. to monetize the User's virtual currencies and, after taking into account the relevant fees of this Agreement, transfer the funds in question to the User's bank account in the currency in which the Deposit was made, if the transfer of the User's funds to his bank account does not contravene legal regulations or the competent authority.

10.3. Ak táto Zmluva, alebo podmienky niektorej zo Služieb alebo niektorého Produktu, neustanovujú inak, Užívateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť a ukončiť poskytovanie Služieb zo strany FUMBI, s okamžitou účinnosťou, v prípade:

a) serious or repeated breach of the Agreement by FUMBI;
b) termination of FUMBI's right to provide the Services.
FUMBI is entitled in the event of withdrawal from the Agreement pursuant to Article 10.3 monetize the User's virtual currencies and, after taking into account the relevant fees of this Agreement, transfer the funds in question to the User's bank account in the currency in which the Deposit was made, in the event that the transfer of the User's funds to his bank account does not contravene the conditions of this Agreement, generally binding legal regulations or decisions of the competent authorities. In the event that the User does not provide an address for the transfer of the User's virtual currencies in a written withdrawal from the Agreement, FUMBI is obliged to sell the virtual currencies of the User in question and credit the User the value of the sold virtual currencies to the bank account under the terms of this Agreement. In this regard, the User undertakes to pay all costs associated with securing the Transfer and related fees, as well as to provide the necessary cooperation.

10.4. FUMBI si vyhradzuje právo dočasne pozastaviť výkon svojich práv a povinností vo vzťahu k Užívateľovi podľa tejto Zmluvy (ďalej len „Pozastavenie poskytovania služieb”), najmä v prípade:

a) if the User has not been provided with the appropriate level of care under the terms of this Agreement for reasons on the part of the User;
b) reasonable suspicion that the User has provided FUMBI with false, outdated, incomplete or in any way misleading information;
c) reasonable suspicion that the User violates the terms of the Agreement or acts in violation of the Agreement;
d) if the User has obtained the provision of Services in an unauthorized or fraudulent manner;
e) if the Account or the funds credited therein, or the virtual currencies associated with it, have been used to commit illegal activity;
f) if the use of the Account and the funds in it or in connection therewith are the subject of a dispute, an investigation or similar official proceedings;
g) if FUMBI is the subject of an attack for the purpose of theft of virtual currencies (including private keys to them) or any restrictions on their use;
h) if the obligation to suspend the provision of Services arises from a decision of a court, public authority or generally binding legal regulation
i) if the right to Suspend the provision of Services arises from the provisions of this Agreement.

FUMBI undertakes, if the conditions for the Suspension of the Provision of the Services are met, to notify the User without delay, provided that such notification is not in conflict with this Agreement, generally binding legal regulations or a decision of the competent authority.

FUMBI undertakes to restore the functionality of the Account within 5 (in words: five) days from the day when the reasons for the Suspension of the Provision of the Services cease to exist.

11. ZODPOVEDNOSŤ

11.1. FUMBI zodpovedá výlučne za škodu ňou zavinenú. FUMBI nezodpovedá za škodu alebo iné nepriaznivé následky spôsobené:

a) providing or submitting false, outdated, incomplete or in any way misleading data by the User;
b) the act or omission of the User's action, if he was obliged to act or omit such action, or if by such action or omission he violated his duty or acted on his own responsibility;
c) refusing to provide the Service as a result of the User's failure to meet the conditions under this Agreement;
d) the direction and development of the virtual currency market, or for damages in connection with the decrease in the value of the Deposit, the decrease in the value of the virtual currencies, or the potential loss of their value;
e) an unexpected change in legislation concerning FUMBI's business activity or the legislation regulating virtual currencies or the provision of services related thereto;
f) Suspension of the Provision of Services under this Agreement;
g) temporary unavailability of the FUMBI Platform or Services;
h) third party action;
i) using Account login details or any other security mechanism in violation of this Agreement;
j) by accepting the acts of those persons which, on the basis of the data, papers or documents submitted, are considered to be entitled to act;
k) circumstances beyond the control of Article 11.4. of the Agreement.

11.2. Užívateľ je zodpovedný za ním spôsobenú škodu, ako aj škodu ktorú Užívateľ spôsobil porušením povinnosti podľa tejto Zmluvy. Užívateľ je zodpovedný za akúkoľvek škodu, ujmu alebo nepriaznivý následok spôsobený Užívateľom, ktorý vznikne v dôsledku Užívateľovho konania a/alebo opomenutia, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a/alebo touto Zmluvou.

11.3. Zmluvné strany sú povinné nahradiť škodu nimi spôsobenú, v dôsledku porušenia podmienok tejto Zmluvy, podmienok poskytovania Služieb alebo porušenia niektorého z vyhlásení Zmluvných strán, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

11.4. FUMBI nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ujmu, nepriaznivý následok alebo nemožnosť alebo neschopnosť plnenia povinností, ak je dôvodom takéhoto porušenia povinnosti zo strany FUMBI:

a) unforeseeable or unexpected event, circumstance or set thereof, beyond the reasonable control of FUMBI, in particular, but not limited to, any change, exclusion or failure on the part of a third party, in particular, but not limited to, the payment service provider, virtual asset exchange service provider, the virtual currency wallet service provider or the securities market operator, the intermediary of such services or the provider of any other services necessary for the provision of the Services or the performance of obligations under this Agreement;
b) an unforeseeable change in the legislation governing the performance of FUMBI's activities and/or the legislation and conditions for disposal with virtual currencies;
c) a declaration of an emergency or crisis situation, force majeure, terrorist activity, war, riots, intervention by the armed forces or the usurpation of power or confiscation of property;
d) any delay or failure caused by a problem in any system or network, interruption or failure of transmission, communication, data processing or computer equipment, or any mechanical failure of equipment necessary to provide the Services or perform obligations under this Agreement.

(the "Circumstances Beyond Control")

12. REFERENČNÝ SYSTÉM

12.1. FUMBI poskytuje Užívateľovi možnosť referovať nových užívateľov prostredníctvom referenčného systému dostupného na FUMBI Platforme (ďalej len „Referenčný systém“).

12.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Užívateľ bude úspešne referovať nového užívateľa, FUMBI je oprávnená za podmienok uvedených v tejto Zmluve poskytnúť predmetnému Užívateľovi odmenu. Úspešne referovaným užívateľom sa rozumie osoba, ktorá prostredníctvom FUMBI Platformy zriadi svoj Účet pri použití údajov určených na referovanie užívateľov podľa článku 12.3 a ktorá podľa podmienok tejto Zmluvy zrealizuje Vklad (ďalej len „Nový užívateľ”).

12.3. Užívateľ pri referovaní Nových užívateľov má povinnosť použiť výlučne odkaz alebo kód Referenčného systému uvedený v rozhraní FUMBI Platformy. V prípade, ak Nový užívateľ zrealizuje Vklad (ďalej len „Vklad Nového užívateľa”), FUMBI je v súvislosti s Vkladom Nového užívateľa oprávnená poskytnúť Užívateľovi odmenu podľa podmienok tejto Zmluvy (ďalej len “Odmena”).

12.4. Referenčný systém alebo činnosti s ním súvisiace nepredstavujú zmluvný vzťah obchodného zastúpenia, sprostredkovania alebo iného oprávnenia na zastupovanie FUMBI alebo konanie v jej mene zo strany Užívateľa.

12.5. Užívateľ je povinný používať Referenčný systém výlučne v súlade s touto Zmluvou. Užívateľ sa pri využívaní Referenčného systému zaväzuje, že:

a) The User will not use the Referral System for the purpose of performing illegal activity, fraud, in a manner that is contrary to the Agreement or violates good morals;
b) The User will not use the Referral System in a manner using unsolicited messages, both in electronic and paper form, addressed to third parties;
c) The User will neither present himself/herself as a person authorized to act in the name or on behalf of FUMBI or its authorized representative, business partner, intermediary, nor act in any other way that could indicate such a fact.

12.6. FUMBI je oprávnená nie však povinná, vyplatiť Užívateľovi Odmenu v prípade, ak dôjde k uskutočneniu Vkladu Nového užívateľa podľa podmienok tejto Zmluvy. Model pre kalkuláciu Odmeny je uvedený v Cenníku. Odmena bude Užívateľovi vyplatená pripísaním príslušnej hodnoty Odmeny k hodnote Vkladu predmetného Užívateľa vo forme virtuálnych mien.

12.7. V prípade, ak Užívateľ získal Odmenu v rozpore s podmienkami Referenčného systému, podmienkami tejto Zmluvy alebo iným neoprávneným spôsobom, Užívateľ je povinný hodnotu takto získanej Odmeny vrátiť a nahradiť škodu spôsobenú takýmto konaním.

13. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

13.1. FUMBI si vyhradzuje právo kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom pozmeňovať, upravovať alebo aktualizovať FUMBI Platformu, jej funkcionalitu alebo akékoľvek jej súčasti.

13.2. V prípade, ak FUMBI plánuje uskutočniť zmenu, úpravu alebo aktualizáciu FUMBI Platformy alebo jej funkcionality a takáto činnosť môže mať vplyv na poskytovanie Služieb, FUMBI je povinná oznámiť túto skutočnosť Užívateľovi najneskôr 1 (slovom: jeden) deň pred takouto zmenou, úpravou alebo aktualizáciou.

13.3. FUMBI si vyhradzuje právo Pozastaviť poskytovanie Služieb na nevyhnutne potrebný čas za účelom ochrany prostriedkov Užívateľa, v prípade, ak bude FUMBI predmetom útoku za účelom získania prístupu k prostriedkom Užívateľa, FUMBI alebo iných užívateľov. FUMBI sa zaväzuje o pozastavení poskytovania Služieb podľa tohto bodu informovať Užívateľa bez zbytočného odkladu.

13.4. Vzhľadom na skutočnosť, že poskytovanie Služieb môže byť prerušené i) z dôvodu poruchy zariadenia, ii) pravidelných procesov údržby alebo opráv, iii) Okolnosťami mimo kontrolu podľa tejto Zmluvy, alebo iv) inými neočakávanými udalosťami, FUMBI v súvislosti s poskytovaním Služieb nemôže garantovať nepretržitú prevádzku FUMBI Platformy a poskytovanie Služieb. FUMBI sa však v tejto súvislosti zaväzuje uskutočniť všetky úkony potrebné na zabezpečenie čo možno najplynulejšej prevádzky FUMBI Platformy a poskytovania Služieb.

13.5. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe osobitnej dohody je Užívateľ oprávnený dočasne udeliť práva a povinnosti zodpovedajúce vlastníckym právam vo vzťahu k virtuálnym menám Užívateľa (ďalej len „Dohoda o disponovaní s virtuálnymi menami”) pre účely disponovania s takýmito virtuálnymi menami zo strany FUMBI vo vzťahu k tretím stranám. V prípade, ak medzi Zmluvnými stranami dôjde k uzavretiu Dohody o disponovaní s virtuálnymi menami Užívateľ môže byť oslobodený od povinnosti hradiť poplatky podľa Cenníka v zmysle Dohody o disponovaní s virtuálnymi menami, pri zachovaní jeho ostatných uhradzovacích povinností podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak dôjde medzi Zmluvnými stranami k Dohode o disponovaní s virtuálnymi menami, FUMBI sa zaväzuje umiestniť virtuálne meny výlučne u overených tretích strán, ktorých technologické alebo programové zabezpečenie virtuálnych mien je najmenej obdobné zabezpečeniu poskytovanému FUMBI podľa tejto Zmluvy alebo prostredníctvom technologického riešenia smart contracts, ktoré sú predmetom auditu.

13.6. Vzhľadom na skutočnosť, že ekosystémy virtuálnych mien sú v súčasnosti v raných štádiách vývoja. Ich vývojári pre účely rozšírenia ich používania a oboznámenia o ich existencii a funkcionalite môžu nové virtuálne meny bezodplatne distribuovať prostredníctvom pripísania takýchto nových virtuálnych mien na adresy už existujúcich virtuálnych mien (ďalej len „Airdrop”).

13.7. V súvislosti s technologickým vývojom virtuálnych mien môže dôjsť k zmene podkladového technologického riešenia predmetnej virtuálnej meny, ktoré môže mať za následok rozdelenie transakčného reťazca (blockchain/ DLT) alebo jeho duplikáciu a odčlenenie na novú sieť (ďalej len „Hard fork”).

13.8. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek virtuálne meny získané Užívateľom prostredníctvom Airdropu alebo Hard forku sú vo vlastníctve Užívateľa, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak. Užívateľ je povinný v súvislosti s nakladaním s virtuálnymi menami získanými prostredníctvom Airdropu alebo Hard forku znášať súvisiace náklady a poplatky podľa Cenníka alebo iné náklady súvisiace s predmetnými virtuálnymi menami podľa tejto Zmluvy.

13.9. FUMBI vyhlasuje, že v zmysle tejto Zmluvy nemá žiadnu povinnosť vo vzťahu k uplatneniu práva na nadobudnutie akýchkoľvek virtuálnych mien prostredníctvom procesu Airdrop alebo Hard fork, ak sa uplatnenie takéhoto práva na nadobudnutie príslušných virtuálnych mien vyžaduje.

14. DÔVERNÉ INFORMÁCIE

14.1. Dôverné informácie znamenajú informácie určené Zmluvnými stranami, ktoré sú citlivé na základe uváženia Zmluvných strán, informácie ktoré tvoria obsah akéhokoľvek dokumentu alebo iné informácie, vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek informácií tykajúcich sa alebo súvisiacich so Službami, Produktami, FUMBI Platformou, portfóliom virtuálnych mien a jeho podmienkami, obchodným tajomstvom alebo inými dôvernými obchodnými informáciami FUMBI (ďalej len „Dôverné informácie“).

14.2. Prístup k Dôverným informáciám je vyhradený len pre Zmluvné strany a Zmluvné strany sa zaväzujú používať Dôverné informácie len pre účely, ktoré sú v súlade s touto Zmluvou. Z tohto dôvodu, sa Zmluvné strany zaväzujú, že nebudú sprístupňovať Dôverné informácie iným osobám, okrem prípadov povolených v tejto Zmluve. Zmluvné strany nie sú́ oprávnené použiť Dôverné informácie akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol viesť k spôsobeniu škody druhej Zmluvnej strane.

14.3. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať dôverný charakter Dôverných informácií, ktoré získali na základe tejto Zmluvy. Zmluvné strany nie sú oprávnené poskytovať Dôverné informácie tretej osobe, ibaže tak vyžaduje právny predpis alebo rozhodnutie súdu, a aj v takom prípade je príslušná Zmluvná strana povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane túto skutočnosť najmenej 10 (slovom: desať) dní pred požadovaným zverejnením. V prípade, ak príslušný právny predpis alebo súdne rozhodnutie neumožňuje notifikovať druhú Zmluvnú stranu, povinná Zmluvná strana poskytne takú notifikáciu, v rozsahu a spôsobom v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ak to dovoľujú.

14.4. Zmluvné strany si vyhradzujú akékoľvek práva vo vzťahu k ich Dôverným informáciám, aj keď v tejto Zmluve nie sú výslovne uvedené.

14.5. Dôverné informácie nezahŕňajú informácie, ktoré (i) boli verejne dostupné pred ich oznámením Zmluvným stranám; (ii) mali Zmluvné strany legálne k dispozícii pred uzatvorením tejto Zmluvy; alebo (iii) sa stali verejne dostupnými ich zverejnením alebo iným nie nezákonným spôsobom zo strany Zmluvnej strany.

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v momente zakliknutia akceptačného tlačidla Užívateľom v rozhraní FUMBI Platformy. Užívateľ týmto výslovne súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní tejto Zmluvy.

15.2. Táto Zmluva, ako aj všetky prílohy k tejto Zmluve, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, je pre Zmluvné strany záväzná po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami. Zmluva je Užívateľovi dostupná na FUMBI Platforme.

15.3. Komunikácia

For the purposes of the performance of this Agreement, the Contracting Parties agreed that their communication will be addressed as follows:

FUMBI NETWORK j. s. a., sídlo: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, info@fumbi.network

The contact details of the User are the details provided by the User. The User is obliged to continuously ensure the timeliness of the User's contact details, the User is obliged to notify FUMBI of the change in the User's contact details no later than 15 (in words: fifteen) days from the date of the change of contact details.

15.4. Zmena Zmluvy

- 15.4.1. The Contracting Parties have agreed that any communication under this Agreement shall be in electronic form, and the Contracting Parties shall attribute to such communication the effects of written, or documentary/hardcopy communication unless this Agreement provides otherwise.

- 15.4.2. This Agreement, including Annexes to the Agreement, constitutes the entire agreement between the Contracting Parties and supersedes any prior agreements or any negotiations or arrangements, oral or written, relating to the subject matter of this Agreement.

- 15.4.3. The Contracting Parties agree that FUMBI is entitled to update, change, amend or supplement the wording of this Agreement, its parts or its annexes. FUMBI is obliged to inform the User about this change together with the information about the wording of the Agreement before the change of the Agreement or the new wording of the Agreement takes effect.

- 15.4.4. FUMBI is obliged to inform the User about the change of the Agreement, its part or its annexes in writing via e-mail at the User's address specified in the Account. In the event that the User does not agree with the new wording of the Agreement or any changes thereto, the User is entitled to withdraw from the Agreement in accordance with the terms of this Agreement within 14 (in words: fourteen) days from the date of delivery of the notice of change.

- 15.4.5. The amendment to the Agreement shall enter into force on the 14th (in words: fourteenth) day from the delivery of the notification of the amendment to the Agreement to the User. Upon the vain lapse of the period for withdrawal from the Agreement in connection with the change of the Agreement, the User grants his consent to the new wording without any reservations. The current version of the Agreement and the Price List is available in the FUMBI Platform.

- 15.4.6. The Contracting Parties agree that the amendment of the Agreement is not considered to be the correction of errors in writing, counting or other similar errors and obvious inaccuracies in the wording of the Agreement or any of its annexes.

15.5. Reklamácie, podnety a sťažnosti

In the event of any suggestions or complaints related to the provision of Services, the User is entitled to contact FUMBI at the appropriate support address at any time during the validity of this Agreement.

support.en@fumbi.network

The User who is a consumer has the right to address his/her complaint related to provision of Service to FUMBI for the purpose of their resolution on support.en@fumbi.network

The User who is a consumer has the right to address his/her complaint to FUMBI if he/she is not satisfied with the way of handling of his/her complaint by FUMBI or if such User deems that FUMBI has violated his/her rights. The User has right to file a motion to initiate an alternative dispute resolution proceeding if FUMBI rejected such complaint or if FUMBI has not answered in the period of 30 days from its delivery. The proposal shall be submitted to the relevant subject of alternative dispute resolution, such proposal should not affect the right of the User to seek protection by the relevant court.

The proposal can also be submitted through the alternative consumer dispute resolution Platform, available on this page https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

The supervisory authority is:

The Slovak Trade Inspection Office
Inspectorate for the Bratislava Region
Supervision Department
Bajkalská 21 / A, P. O. BOX No. 5, 820 07 Bratislava, Slovak Republic

15.6. Nadpisy

The headings of the individual paragraphs in this Agreement are for convenience only and do not affect the interpretation of any provision of this Agreement.

15.7. Biztonság

The User is not entitled to establish any lien, encumbrance or any other right in favor of a third party for the virtual currencies that are the subject of the provision of Services under this Agreement without the written consent of FUMBI.

15.8. Adatok

The User is responsible for determining whether and to what extent any tax liability applies in relation to the Services provided (the “Taxes”), the charge and payment of Taxes in relation to the relevant Tax Administrator. FUMBI provides the export of transaction history from the FUMBI Platform for these purposes. FUMBI is not entitled or obliged under this Agreement to examine the User's tax liability or to represent the User in connection with Taxes.

15.9. Oddeliteľnosť

Unless expressly stated otherwise in this Agreement, any provision of this Agreement shall be invalid, ineffective or unenforceable in any jurisdiction, without prejudice to the validity, effectiveness and enforceability of the other provisions of this Agreement. The Contracting Parties undertake to negotiate in good faith and to replace the invalid, ineffective or unenforceable provision of the Agreement with an amendment to the new provision which will be valid, effective and enforceable and which, in terms of its purpose and function, shall correspond as closely as possible to the original provision.

15.10. Postúpenie

This Agreement is binding and its performance is for the benefit of the User. The User is not entitled to transfer or assign their rights and/or obligations under this Agreement for the benefit of any other person. FUMBI is entitled to transfer or assign its rights and/or obligations under this Agreement at any time, provided that such transfer or assignment does not materially affect the quality or content of the Services provided.

15.11. Vzdanie sa

If the Contracting Party fails to exercise or delay the exercise of any right or entitlement according to this Agreement, it shall not constitute a waiver of such right, nor shall single exercise or partial exercise of such right or entitlement preclude any other or further exercise or exercise of other rights or entitlements.

15.12. Jazyk

This Agreement represents translation from the Slovak language version. In case of any discrepancies, the Slovak language version available on FUMBI Platform shall prevail.

15.13. Rozhodné právo a riešenie sporov

This Agreement and the contractual relations arising therefrom are governed by the law of the Slovak Republic. All disputes or claims arising therefrom or in connection with this Agreement, including disputes concerning its validity, violation, termination or non-existence, shall be finally decided by the courts of the Slovak Republic.

15.14. Ochrana prostriedkov

In regard to the provision of Services under this Agreement, FUMBI emphasizes that Deposits or any other funds of the User, including virtual currencies acquired by the User in the provision of Services, are not subject to deposit protection within the meaning of Act No. 118/1996 Coll., on Deposit Protection and on Amendments to Certain Acts, or the subject of protection by the Investment Guarantee Fund in accordance with Act No. 566/2001 Coll., on Securities and Investment Services and on Amendments to Certain Acts (Securities Act)

15.15. Pretrvávajúce záväzky

All provisions of this Agreement, which by their nature should continue after the termination of this Agreement, including, but not limited to, provisions relating to the suspension or cancellation of the Account, the User's obligations to FUMBI, use of the FUMBI Platform, Services, damages compensation, limitations of liability, applicable law and dispute settlement shall remain in force and effective to the extent necessary to preserve the rights and obligations arising therefrom.

Velünk biztonságban

Algoritmusok fumbi

benefit-ikon

Könnyű befektetés

Néhány kattintással a legjobb kriptovaluták dinamikus portfóliójába fektethet.

benefit-ikon

Minimális kockázat

Vaše portfólio je špebjbciálne navrhnuté tak, aby sledovalo celkovú trhovú hodnotu a nespoliehalo sa na jednotlivé kryptomeny.

benefit-ikon

Közvetlen tulajdonjog

S nami vždy vlastníte kryptomeny priamo, nie prostredníctvom kolektívneho investovania.

benefit-ikon

Független könyvvizsgálat

Mi vagyunk az első kriptovaluta befektetői platform, amely független pénztárca-ellenőrzéssel rendelkezik.

benefit-ikon

Kis kezdeti befektetés

Investovať cez Fumbi môžete už od 5€.

benefit-ikon

Maximális biztonság

Ledger Vault je najdôveryhodnejším a najbezpečnejším riešením úschovy kryptomien na svete.