Umowa z użytkownikiem

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM

(dalej jako „Umowa”)

PREAMBUŁA

Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy:
(1) FUMBI NETWORK j. s. a., uproszczoną spółką akcyjną (w języku słowackim: jednoduchá spoločnosť na akcie) zarejestrowaną w Republice Słowackiej, z siedzibą pod adresem Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, Republika Słowacka, numer identyfikacyjny 52 005 895, wpisaną do rejestru handlowego Sądu Rejonowego Bratysława I, sekcja: Sja, ozn. wpisu: 57/B (zwaną dalej „FUMBI Network”);

(2) FUMBI CONVERSION HUB LTD., prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, pod numerem 08405808, z siedzibą pod adresem 2nd Floor Kestrel House, Primett Road, Stevenage, SG1 3EE, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) (zwaną dalej „FUMBI IP”); FUMBI Network i FUMBI IP są zbiorczo i indywidualnie nazywane dalej „FUMBI”; oraz

(3) użytkownikiem, na którego rzecz FUMBI świadczyć będzie Usługi FUMBI (zwanym dalej „Użytkownikiem”). FUMBI Network, FUMBI IP i Użytkownik zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy z nich indywidualnie „Stroną”. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Umowy. Rejestrując się w celu otwarcia i korzystania z konta na stronie https:/fumbi.network lub dowolnej z powiązanych stron internetowych lub w aplikacji mobilnej FUMBI (zwanych dalej łącznie „Stroną FUMBI”) oraz klikając przycisk potwierdzenia, Użytkownik wyraźnie potwierdza, że zapoznał się, zrozumiał i akceptuje Umowę, w tym Politykę prywatności, oraz że wyraża zgodę na związanie się wszystkimi prawnie wiążącymi postanowieniami Umowy.

Umowa reguluje korzystanie przez Użytkownika z Usług FUMBI świadczonych przez FUMBI za pośrednictwem Strony FUMBI. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Usług FUMBI odbywa się według jego uznania, na jego ryzyko i zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

Ostrzeżenia o ryzyku

Proszę uważnie zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami dotyczącymi ryzyka.

A. Obrót walutami, zarówno rzeczywistymi, jak i wirtualnymi, w tym również kryptowalutami, wiąże się z dużym ryzykiem. Ceny takich walut mogą się zmieniać i faktycznie się zmieniają. Ze względu na takie zmiany cen, aktywa Użytkownika mogą w każdej chwili zyskać lub stracić na wartości. Każda waluta – fizycznie istniejąca i wirtualna – może podlegać dużym wahaniom wartości, a nawet stać się bezwartościowa. Kupno, sprzedaż lub wymiana jakiejkolwiek kryptowaluty na rynku wiąże się nieodłącznie z ryzykiem wystąpienia strat.

B. Cena lub wartość kryptowaluty może w każdej chwili gwałtownie wzrosnąć lub obniżyć się, a nawet spaść do zera. Ryzyko straty związanej z obrotem kryptowalutami lub ich posiadaniem może być znaczne i wiązać się z utraceniem wszystkich zaangażowanych środków finansowych Użytkownika.

C. Wymiana kryptowalut wiąże się również ze szczególnym ryzykiem, które zazwyczaj nie występuje w przypadku oficjalnych walut lub pieniądza fiducjarnego. W odróżnieniu od większości walut, które mają charakter scentralizowany i są gwarantowane przez rządy lub inne instytucje centralne albo bazują na towarach takich jak złoto, kryptowaluta jest unikalnym rodzajem waluty bazującym na technologii i zaufaniu społeczności. Nie istnieje żaden organ centralny, który podejmowałby działania korygujące w celu ochrony wartości kryptowaluty lub emisji większej ilości takiej waluty w czasie kryzysu.

D. Zamiast tego, kryptowaluty są, póki co, autonomicznym i w dużej mierze nieuregulowanym ogólnoświatowym systemem o charakterze cyfrowym, zdecentralizowanym i częściowo anonimowym,

którego integralność gwarantowana jest poprzez interakcje typu peer-to-peer i użycie techniki
kryptograficznej.

E. Istnieje ryzyko, że oferowanie lub korzystanie z kryptowalut może zostać zakazane przez obowiązujące
prawo. Technologie rozproszonego rejestru (ang. Distributed Ledger Technology, DLT) i łańcucha blokowego (ang. blockchain) umożliwiają nowe formy interakcji i możliwe jest, że niektóre jurysdykcje będą stosować istniejące przepisy lub wprowadzać nowe regulacje dotyczące aplikacji korzystających z technologii blockchain i sprzedaży kryptowalut. FUMBI może zaprzestać prowadzenia działalności w danej jurysdykcji w przypadku, gdy działania organów regulacyjnych lub zmiany w obowiązujących przepisach prawa spowodują, że prowadzenie działalności lub korzystanie z kryptowalut w tej jurysdykcji okaże się niezgodne z prawem lub spowoduje, że uzyskanie niezbędnych zezwoleń regulacyjnych na prowadzenie działalności w tej jurysdykcji stanie się komercyjnie niepożądane.

F. Wymiana kryptowalut prawdopodobnie wiąże się z podwyższonym ryzykiem występowania takich zjawisk jak bezzasadne (lub zasadne) „bańki spekulacyjne” lub utrata zaufania, które mogą doprowadzić do załamania popytu w stosunku do podaży. Na przykład, zaufanie do dowolnej kryptowaluty może załamać się z powodu nieoczekiwanych zmian narzuconych przez twórców oprogramowania lub inne osoby, stworzenia doskonalszych konkurencyjnych walut alternatywnych, wprowadzenia restrykcji rządowych lub ze względu na problemy techniczne (tj. w przypadku naruszenia anonimowości systemu, utraty lub kradzieży pieniędzy albo w przypadku wystąpienia cyberataku lub pojawienia się po stronie władz rządowych zdolności zapobieżenia rozliczaniu transakcji).

G. Mogą istnieć dodatkowe zagrożenia, których nie przewidzieliśmy lub nie wskazaliśmy w Umowie. USŁUGI FUMBI
FUMBI oferuje Użytkownikowi możliwość inwestowania w kryptowaluty o najwyższej kapitalizacji rynkowej na podstawie zaleceń wynikających z konkretnego algorytmu obliczającego neutralną pozycję kryptowalut w danym momencie. Inwestowane przez Użytkownika środki zostaną przeliczone na kryptowaluty i będą w nie lokowane w taki sposób, aby wartość jego portfela kryptowalut w możliwie najwyższym stopniu pozostawała wprost proporcjonalna do wzrostu lub spadku wartości całego rynku kryptowalut.

Na zasadach określonych w Umowie, FUMBI świadczy na rzecz Użytkownika następujące usługi:

1.1 USŁUGI FUMBI IP

FUMBI IP obsługuje i udostępnia Użytkownikowi algorytm („Usługi FUMBI IP”), który ma na celu utrzymanie wartości portfela najlepszych kryptowalut (uszeregowanych według kapitalizacji rynkowej po wyłączeniu kryptowalut wpisanych na „Czarną listę”) wszystkich użytkowników Usług FUMBI możliwie najbliżej Pozycji neutralnej (zdefiniowanej w punkcie 5.2.4 poniżej). Pozycja neutralna jest określana na nowo po każdym wejściu nowego użytkownika, zwiększeniu bądź zmniejszeniu wartości zaangażowania dotychczasowego użytkownika lub też po wyjściu dotychczasowego użytkownika. Pozycja neutralna uzależniona jest wyłącznie od aktualnej podaży każdej z Kryptowalut znajdujących się w obiegu. Portfel kryptowalut każdego użytkownika, zawierający Kryptowaluty nabywane przy użyciu Algorytmu FUMBI (zdefiniowanego w punkcie 5.1 poniżej), jest następnie ponownie równoważony w celu osiągnięcia przez nie stanu jak najbardziej odpowiadającego Pozycji neutralnej, poprzez ciągłe wykonywanie wirtualnych swapów peer-to- peer o sumie zerowej na bazie środków lokowanych przez nowych bądź istniejących użytkowników lub dokonywanych przez nich wypłat.

1.2 Usługi wymiany FUMBI
FUMBI Network udostępnia Użytkownikowi usługę wymiany Kryptowalut, umożliwiając mu inwestowanie w Kryptowaluty i ich umarzanie, częściowo lub w całości, w momencie wyjścia Użytkownika z inwestycji (zwaną „Usługami wymiany FUMBI”).

1.3 Usługi depozytowe FUMBI
Klucze prywatne do Kryptowalut (zwane „Kluczami prywatnymi”) są przechowywane offline w postaci tzw. „portfeli papierowych” (ang. paper wallets, zwanych dalej „Portfelami papierowymi”), tj. danych przechowywanych przez FUMBI Network na nośniku fizycznym niepodłączonym do Internetu (czyli metodą tzw. cold storage) w zabezpieczonych magazynach. FUMBI Network działa również jako depozytariusz Portfeli papierowych (świadcząc „Usługi depozytowe FUMBI”), jednak FUMBI Network nie może uzyskać dostępu do Portfeli papierowych lub rozporządzać nimi, w inny sposób bez uzyskania zgody i wyraźnej dyspozycji Użytkownika wyrażonej w sposób określony w Umowie.

Usługi FUMBI IP, Usługi wymiany FUMBI i Usługi depozytowe FUMBI są dalej łącznie zwane „Usługami FUMBI”.

2 PROFIL FUMBI 2.1 Rejestracja

Aby móc korzystać z Usług FUMBI, Użytkownik musi otworzyć konto na Stronie FUMBI (zwane dalej „Profilem FUMBI”), poprzez: (i) podanie swojego adresu e-mail (swojej nazwy użytkownika) i utworzenie hasła oraz (ii) kliknięcie przycisku potwierdzającego zapoznanie się przez Użytkownika z Umową i Polityką prywatności oraz ich akceptację. Na tym etapie, Użytkownik posiada status „zarejestrowanego użytkownika”.

2.2 Potwierdzenie
Po dokonaniu rejestracji, o której mowa w powyższym punkcie 2.1, Użytkownik otrzyma e-mail potwierdzający, który zawiera link do logowania, po kliknięciu którego Użytkownik uzyska dostęp do strefy użytkownika na Stronie FUMBI (zwanej dalej „Strefą użytkownika”). Na tym etapie Użytkownik posiada status „potwierdzonego użytkownika”.

2.3 Profil FUMBI
Na swoim Profilu FUMBI Użytkownik może wybrać między korzystaniem z Usług FUMBI, poprzez: (i) dokonanie wpłaty o niskiej wartości albo (ii) dokonanie wpłaty o dużej wartości. Wyboru jednej z powyższych opcji Użytkownik dokonuje poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.

2.3.1 Wpłata niskiej wartości
Klikając przycisk „WPŁATY NISKIEJ WARTOŚCI” (SMALL DEPOSIT), Użytkownik zostanie przekierowany do formularza (zwanego dalej „Formularzem przystąpienia”), w którym musi podać swoje imię, nazwisko i kraj zamieszkania.

Następnie Użytkownik otrzyma następujące informacje:
• Ze względów regulacyjnych Usługi FUMBI nie są obecnie dostępne dla osób fizycznych i prawnych z USA;
• Lokowane środki (zdefiniowane poniżej) muszą być przekazane z rachunku bankowego, którego dane identyfikacyjne posiadacza odpowiadają imieniu i nazwisku wpisanemu w Formularzu przystąpienia;
• Użytkownik może wypłacić środki otrzymane po umorzeniu Kryptowalut wyłącznie przy użyciu metody płatności wykorzystanej do przekazania po raz pierwszy Lokowanych środków i wyłącznie na rachunek bankowy użyty do przekazania po raz pierwszy Lokowanych środków; oraz
• w momencie, w którym wartość środków lokowanych przez Użytkownika przekroczy kwotę 10 000 EUR, Użytkownik będzie zobowiązany do otwarcia rachunku do wpłat o wysokiej wartości.
Po kliknięciu na pole wyboru poniżej tego powiadomienia, Użytkownik zostanie automatycznie przekierowany na stronę zawierającą dane do płatności dotyczące rachunku bankowego FUMBI Network (zwanego dalej „Rachunkiem bankowym FUMBI”), na który zobowiązany jest wpłacić Lokowane środki.

2.3.2 Wpłata o wysokiej wartości
Po kliknięciu przycisku „WPŁATA O WYSOKIEJ WARTOŚCI” (HIGH DEPOSIT) Użytkownik zostanie przekierowany do formularza danych osobowych (zwanego dalej „Formularzem danych osobowych”), w którym należy podać dodatkowe informacje identyfikacyjne klienta (wg standardu Know Your Customer, KYC), w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika i dokonania oceny ryzyka biznesowego związanego z jego osobą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, m.in poprzez podanie adresu Użytkownika (i ewentualnie uaktualnienia imienia i nazwiska podanego w Formularzu przystąpienia) oraz przesłanie kopii: (i) paszportu lub innego dokumentu tożsamości oraz (ii) dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania (tj. rewersu dokumentu tożsamości, o ile zawiera on adres, rachunku za media lub wyciągu z rejestru meldunkowego).

Po przesłaniu przez Użytkownika dokumentów służących weryfikacji jego tożsamości, dokonamy zatwierdzenia Użytkownika albo poprosimy o dalsze informacje.

2.4 WeryfikacjatożsamościUżytkownika
W celu zweryfikowania informacji przekazanych przez Użytkownika w Formularzu przystąpienia lub Formularzu danych osobowych wysłanym w trakcie procesu rejestracji Profilu FUMBI, Użytkownik niniejszym upoważnia FUMBI do przeprowadzenia (bezpośrednio lub przy pomocy osób trzecich) działań sprawdzających, które FUMBI uzna za niezbędne do zweryfikowania tożsamości Użytkownika lub w celu ochrony Użytkownika lub FUMBI przed oszustwem, praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu lub jakimkolwiek innym przestępstwem finansowym, a także do podjęcia kroków, które FUMBI uzna za niezbędne na podstawie wyników takich działań sprawdzających. Ponadto, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że jego dane osobowe mogą być ujawniane biurom informacji kredytowej i organom zajmującym się zapobieganiem oszustwom lub przestępstwom finansowym, w przypadkach określonych przez obowiązujące przepisy prawa, oraz że podmioty te mogą w pełnym zakresie odpowiadać na zapytania przesłane przez FUMBI.

FUMBI może zlecać osobom trzecim wspieranie FUMBI w zakresie świadczenia Usług FUMBI na rzecz Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że korzystanie przez niego z Usług FUMBI może wymagać od FUMBI udostępnienia informacji o Użytkowniku osobom trzecim, które mogą dokonać weryfikacji możliwości korzystania przez Użytkownika z Usług FUMBI zgodnie z ich własnymi procedurami kontrolnymi.
Przekazując nam powyższe lub inne informacje, które mogą być wymagane, Użytkownik potwierdza, że są one zgodne z prawdą, dokładne i kompletne, jak również zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania FUMBI w przypadku zmian okoliczności ujawnionych w przekazanych informacjach, a także zobowiązuje się zabezpieczyć FUMBI przed odpowiedzialnością w przypadku, w którym dowolne z przekazanych informacji są lub staną się nieprawdziwe, niedokładne lub niekompletne.

2.5 MożliwośćkorzystaniazUsługFUMBI
Aby móc korzystać z Usług FUMBI, Użytkownik musi mieć ukończone osiemnaście (18) lat.
Możliwość korzystania przez Użytkownika z Usług FUMBI uzależniona jest również od jego kraju zamieszkania (który musi znajdować się na tzw. „Białej liście krajów”). Jeżeli kraj zamieszkania Użytkownika nie znajduje się na Białej liście krajów w momencie rejestracji Użytkownika na Stronie FUMBI, zawiadomimy Użytkownika o tym fakcie pocztą elektroniczną. Odpowiednie zawiadomienie Użytkownik otrzyma również w momencie wpisania jego kraju zamieszkania na Białą listę krajów.

2.6 OchronaProfiluFUMBIUżytkownika
Na Użytkowniku spoczywa całkowita odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i innych informacji umożliwiających uzyskanie dostępu do jego Profilu FUMBI.
Aby poprawić bezpieczeństwo Profilu FUMBI Użytkownika, FUMBI może zaproponować Użytkownikowi uwierzytelnienie drugiego poziomu za pomocą urządzenia mobilnego (usługi krótkich wiadomości tekstowych SMS, lub obsługiwanej weryfikacji hasła przy użyciu aplikacji Google Authenticator).

2.7 Niezbędnewyposażenie
Aby uzyskać dostęp do Strony FUMBI i korzystać z Usług FUMBI, Użytkownik musi posiadać niezbędne wyposażenie (takie jak smartfon, tablet lub notebook). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie i utrzymanie oprogramowania i sprzętu oraz za zapewnienie jego kompatybilności z wymaganiami dotyczącymi oprogramowania, sprzętu, zasilania i innymi wymogami technicznymi związanymi z korzystaniem z Usług FUMBI, w tym między innymi za połączenia oraz łącza telekomunikacyjne i internetowe, przeglądarki internetowe lub inne urządzenia i programy niezbędne do uzyskania dostępu i korzystania z Usług FUMBI. Dostęp do Usług FUMBI można uzyskać bezpośrednio, logując się do swojego Profilu Użytkownika FUMBI na Stronie FUMBI.

2.8 PrzysługująceFUMBIprawodoodmowy
FUMBI zastrzega prawo do odmowy otwarcia Profilu FUMBI Użytkownika bez podania przyczyny.

3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG WYMIANY FUMBI

FUMBI Network umożliwia Użytkownikowi nabywanie Kryptowalut, poprzez wymianę środków Użytkownika na Kryptowaluty.

3.1 Finansowanie
Z zastrzeżeniem Limitu wysokości lokowanych środków, jeżeli Użytkownik decyduje się na inwestowanie w Kryptowaluty, musi zasilić opcjonalną kwotą denominowany w EUR Rachunek bankowy FUMBI, którą to kwotę (zwaną dalej „Lokowanymi środkami”) musi przekazać przelewem albo inną metodą płatności dostępną na Stronie FUMBI.

3.2 ZakupKryptowalut
Po otrzymaniu Lokowanych środków FUMBI Network, działając jako bezpośredni przedstawiciel Użytkownika w imieniu i na rachunek Użytkownika, przetwarza Lokowane środki poprzez przeliczenie ich na Kryptowaluty, a Kryptowaluty Użytkownika są wyświetlane w jego Profilu FUMBI w ciągu dwóch (2) kolejnych Dni roboczych.
Kryptowaluty nabyte przez FUMBI Network na rzecz Użytkownika zostaną przeniesione na publiczny adres Portfeli papierowych i wyświetlone na Profilu FUMBI Użytkownika, a Użytkownikowi przysługiwać będzie własność takich Kryptowalut. Takie przeniesienie nastąpi pierwszego kolejnego Dnia roboczego po sfinalizowaniu transakcji nabycia przez FUMBI Network.

3.3 Odwołanie
Przesyłając Lokowane środki na Rachunek bankowy FUMBI Użytkownik udziela FUMBI zgody i zleca FUMBI zamianę otrzymanych Lokowanych środków na Kryptowaluty, a Użytkownik nie może odwołać udzielonej zgody oraz zlecenia dotyczących tego nabycia, ponieważ wartość Kryptowalut i powiązanych Usług FUMBI świadczonych przez FUMBI uzależniona jest wahań cen na giełdach Kryptowalut, na które FUMBI nie ma wpływu, i które występują w sposób ciągły.

3.4 Wypłata
Po upływie Okresu wstrzymania, Użytkownikowi przysługuje prawo umorzenia wszystkich jego Kryptowalut wyświetlonych na Profilu FUMBI Użytkownika (zwane dalej „Wypłatą”).
Użytkownikowi przysługuje prawo do umorzenia jego Kryptowalut wyświetlonych na jego Profilu FUMBI w trybie Wypłaty również częściowo, jeżeli kwota Kryptowalut Użytkownika, które zamierza umorzyć odpowiada bądź przekracza Limit częściowy, a pozostałe saldo Lokowanych środków Użytkownika wynosi co najmniej 50 EUR (słownie: pięćdziesiąt euro). Należy również zapoznać się z postanowieniami punktu 4.4 Umowy.
Po wprowadzeniu hasła i kliknięciu przycisku „DALEJ” (PROCEED), Wypłata zostanie przetworzona. Po potrąceniu należnych Opłat FUMBI, środki otrzymane za Kryptowaluty przeliczone przez FUMBI Network na wartość wyrażoną w pieniądzu fiducjarnym (EUR) zostaną przelane na rachunek bankowy wskazany FUMBI przez Użytkownika. FUMBI wykona taki przelew w terminie dwóch (2) kolejnych Dni roboczych.

4 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DEPOZYTOWYCH FUMBI

4.1 Dostępdo Profilu FUMBI
Strona FUMBI prowadzona jest przez FUMBI Network. Użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do swojego Profilu FUMBI w dowolnym momencie w celu sprawdzenia informacji o swoich Kryptowalutach, dokonania nowej inwestycji lub umorzenia swoich Kryptowalut. Profil FUMBI umożliwia Użytkownikowi śledzenie sald swoich Kryptowalut i uzyskanie wglądu w historię transakcji, wyszczególniającą m.in.: (i) kwotę poszczególnych Kryptowalut znajdujących się w Portfelu kryptowalut Użytkownika, (ii) historię ostatnio dokonanych swapów P2P Kryptowalut, oraz (iii) wykaz wszelkich opłat pobieranych przez FUMBI i premii wypłacanych przez FUMBI.

FUMBI Network może jednak ograniczyć Użytkownikowi dostęp do jego Profilu FUMBI, jeżeli według powziętego w dobrej wierze przekonania FUMBI Network takie ograniczenie jest w uzasadniony sposób konieczne do zapewnienia przestrzegania programów i polityki FUMBI Network w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy lub jakichkolwiek wymogów wynikających z obowiązującego prawa.

4.2 Stosunekzdepozytariuszem
Ze względów bezpieczeństwa, Klucze prywatne do Kryptowalut Użytkownika są przechowywane w Portfelach papierowych przechowywanych w FUMBI Network. Portfele papierowe stanowią jedną z najbezpieczniejszych metod przechowywania Kluczy prywatnych. FUMBI Network sprawuje pieczę nad Portfelami papierowymi i przechowuje je w zabezpieczonych magazynach.

FUMBI Network niniejszym przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że jest depozytariuszem Portfeli papierowych i że nie przysługuje jej prawo, interes prawny bądź tytuł własności do Kluczy prywatnych lub Kryptowalut Użytkowników. FUMBI Network potwierdza ponadto, że Kryptowaluty Użytkownika nie stanowią aktywów wykazywanych w bilansie FUMBI Network oraz że Kryptowaluty Użytkownika można przez cały czas zidentyfikować w bazie danych FUMBI Network jako przechowywane na rzecz Użytkownika.

4.3 ObowiązkiizobowiązaniaFUMBINetwork
Obowiązki i zobowiązania FUMBI Network obejmują:

4.3.1 Przechowywanie Portfeli papierowych
FUMBI Network dokłada wszelkich starań w celu bezpiecznego przechowywania Portfeli papierowych. Wszystkie Klucze prywatne

(i) są przechowywane w Portfelach papierowych, a Portfele papierowe są przechowywane w zabezpieczonych magazynach pozostających pod stałą kontrolą FUMBI Network, oraz

(ii) są odpowiednio oznaczone jako rzeczy przechowywane dla użytkowników.

4.3.2 Prowadzenie dokumentacji
FUMBI Network prowadzi właściwą dokumentację Usług depozytowych FUMBI, a Portfele papierowe są odpowiednio oznaczone jako rzeczy przechowywane dla użytkowników. Cała dokumentacja prowadzona zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu jest przechowywana przez FUMBI Network przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa, po upływie którego dalsze przechowywanie takiej dokumentacji uzależnione jest od jednostronnej decyzji FUMBI Network (nie dotyczy to okresu przechowywania dokumentacji Usług depozytowych zawierających dane osobowe, w odniesieniu do których maksymalny okres ich przetwarzania przez FUMBI Network również wynika z obowiązujących przepisów prawa).

4.4 Zaprzestanie świadczenia Usług depozytowych FUMBI
Użytkownik jest również uprawniony do rezygnacji z Usług depozytowych FUMBI i wypłaty wszystkich swoich Kryptowalut. Klikając odpowiedni przycisk („Dyspozycję zakończenia depozytu”, Custody Cancellation Request) Użytkownik zostanie przekierowany do formularza, w którym musi wskazać wszystkie publiczne adresy, na które chce otrzymać wypłacone Kryptowaluty. FUMBI Network zatwierdzi takie adresy publiczne i dostarczy Kryptowaluty Użytkownika na wskazane adresy publiczne w ciągu jednego (1) tygodnia od złożenia Dyspozycji zakończenia depozytu. Ze względu na wypłatę wszystkich Kryptowalut Użytkownika i zakończenie korzystania przez niego z Usług depozytowych FUMBI, FUMBI Network zamknie Profil FUMBI Użytkownika.

5 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG FUMBI IP

5.1 AlgorytmFUMBI
Algorytm FUMBI jest sieciowym procesem (zwanym dalej „Algorytmem FUMBI”), który ma na celu utrzymanie wartości Portfela kryptowalut wszystkich użytkowników Usług FUMBI jak najbliżej Pozycji neutralnej.
Algorytm FUMBI obejmuje następujące fazy:
(a) określenie Kryptowalut znajdujących się na Czarnej liście;
(b) selekcja wybranych Kryptowalut;
(c) zmiany w Portfelu kryptowalut;
(d) obliczenie Pozycji neutralnej; oraz
(e) wirtualne swapy P2P.

5.2 Fazy Algorytmu FUMBI

5.2.1 Określenie Kryptowalut znajdujących się na Czarnej liście
FUMBI IP określa, które kryptowaluty nie spełniają określonych przez FUMBI kryteriów bezpieczeństwa i należytej staranności. Wykaz takich kryptowalut (zwany dalej „Czarną listą kryptowalut”) będzie często aktualizowany, jednak FUMBI IP nie gwarantuje, że Czarna lista kryptowalut stanowi pewne zabezpieczenie przed kryptowalutami niskiej jakości.

Przy ustalaniu lub aktualizacji Czarnej listy kryptowalut FUMBI IP bierze pod uwagę następujące kryteria:

(i) istnienie podejrzenia dotyczące oszukańczego charakteru kryptowaluty (np. w sytuacji, w której stanowi ona element działań typu „pump & dump”, piramidy finansowej, bardzo agresywnych działań marketingowych) lub fakt wykorzystywania jej do prowadzenia działalności przestępczej oraz brak możliwości dopuszczenia prowadzenia jej obrotu przez FUMBI przy zachowaniu należytej staranności;

(ii) ograniczenie wartości jednostkowej kryptowaluty wynikające z jej definicji; albo

(iii) brak możliwości zapisania kryptowaluty offline metodą cold storage w postaci portfela
papierowego.

Z zastrzeżeniem powyższych kryteriów, FUMBI nie dokonuje oceny kryptowalut i ich potencjału wzrostu oraz nie dokonuje arbitralnej selekcji kryptowalut w oparciu o jakiekolwiek oczekiwania.

5.2.2 Selekcja wybranych Kryptowalut
FUMBI IP określi liczbę Kryptowalut, które mogą wejść do portfela (zwaną dalej „Zakresem portfela”, albo „Liczbą N”) na podstawie różnych wymagań, w tym wymagań technicznych. W Zakres portfela wchodzić będzie nie mniej niż trzydzieści (30) Kryptowalut, a liczba ta ma docelowo wzrosnąć do co najmniej stu (100) Kryptowalut.
Portfel obejmował będzie Liczbę N Kryptowalut (zwanych dalej „Wybranymi kryptowalutami”) o najwyższej kapitalizacji rynkowej, po wyłączeniu Kryptowalut widniejących na Czarnej liście. Selekcja Wybranych kryptowalut następować będzie po każdym wejściu nowego użytkownika, zwiększeniu bądź zmniejszeniu wartości zaangażowania dotychczasowego użytkownika lub też po wyjściu z inwestycji dotychczasowego użytkownika.

5.2.3 Zmiany w Portfelu kryptowalut
W przypadku, gdy aktualnie Wybrane kryptowaluty różnią się od poprzednio wyselekcjonowanych, może pojawić się potrzeba sprzedaży niektórych Kryptowalut lub zakupu nowych. Może to się zdarzyć szczególnie wtedy, gdy:

(i) określone Kryptowaluty z Portfela znajdą się na Czarnej liście kryptowalut; albo gdy

(ii) określone Kryptowaluty z Portfela stracą na wartości, w porównaniu z pozostałymi Kryptowalutami i zostaną usunięte z Zakresu portfela (oraz zastąpione przez inne Kryptowaluty); albo gdy

(iii) Zakres portfela ulegnie zmianie.

5.2.4 Obliczenie Pozycji neutralnej
„Pozycja neutralna” oznacza, że wyrażona w EUR wartość Lokowanych środków każdego z użytkowników zmienia się wprost proporcjonalnie do wartości całkowitej kapitalizacji rynkowej Kryptowalut znajdujących się w Portfelu w każdej kombinacji indywidualnych ruchów cen rzeczonych Kryptowalut.
Pozycja neutralna będzie na nowo obliczana przez FUMBI IP dla każdego zestawu Wybranych kryptowalut. Portfele wszystkich użytkowników zostaną ponownie zrównoważone w celu osiągnięcia przez nie stanu jak najbardziej odpowiadającego Pozycji neutralnej, poprzez wykonanie Wirtualnych swapów P2P (zdefiniowanych poniżej).

5.2.5 Wirtualne swapy P2P
W przypadku pojawienia się nowego użytkownika lub zwiększenia zaangażowania dotychczasowego użytkownika, FUMBI Network dokonuje wymiany nowej kwoty Lokowanych środków na Kryptowaluty w zakresie wymaganym do ponownego zrównoważenia Portfela dotychczasowych użytkowników, zgodnie z kalkulacjami FUMBI IP.

Następnie Kryptowaluty nowego użytkownika podlegają wymianie w drodze dokonywanych z pozostałymi użytkownikami transakcjami typu swap, w celu osiągnięcia równowagi w Portfelu każdego z użytkowników.
W przypadku wyjścia użytkownika z inwestycji albo zmniejszenia zaangażowania dotychczasowego użytkownika, wszyscy pozostali użytkownicy dokonają z takim użytkownikiem swapów swoich Kryptowalut, w wyniku których Kryptowaluty im zbędne, określone w trybie, o którym mowa w punktach 5.2.2, 5.2.3 i 5.2.4, przekazane zostaną dotychczasowemu użytkownikowi, z jednoczesnym nabyciem od niego niezbędnych Kryptowalut. Następnie, zbędne Kryptowaluty są sprzedawane w celu realizacji Dyspozycji umorzenia.

Wirtualne swapy P2P zawsze są swapami o sumie zerowej denominowanymi w EUR.

Użytkownik niniejszym upoważnia: (i) FUMBI IP do obliczenia, w jego imieniu, parametrów Wirtualnych swapów P2P, oraz (ii) FUMBI Network do wykonania Wirtualnych swapów P2P według obliczeń FUMBI IP. Użytkownik może odwołać niniejsze upoważnienie w każdym momencie, natomiast takie odwołanie skutkować będzie zamknięciem Profilu FUMBI Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z postanowieniami punktu 9 niniejszej Umowy.

5.3 Własność intelektualna
Użytkownik wyraża zgodę i potwierdza, że FUMBI jest właścicielem wszelkich praw, tytułów prawnych i interesu prawnego (w tym wszelkich praw autorskich, znaków towarowych, tajemnicy przedsiębiorstwa i wszelkich innych praw własności intelektualnej) w Usługach FUMBI, związanych z nimi oprogramowania, usług przetwarzania danych, aplikacji, usług komunikacyjnych i narzędzi technicznych, Strony FUMBI, treści wyświetlanych na Stronie FUMBI (w tym wszelkich marek, logo, znaków usług, wzorów, adresów URL i nazw handlowych) oraz innych treści stworzonych lub oferowanych przez FUMBI, w tym do Algorytmu FUMBI (zwanych dalej łącznie „Prawami WI FUMBI”).

5.4 Ograniczona licencja
FUMBI niniejszym udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, odwołalnej i niezbywalnej licencji, w okresie obowiązywania Umowy i z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy, której przedmiotem jest możliwość uzyskania dostępu do i korzystania z Praw WI FUMBI, wyłącznie w zakresie niezbędnym do uzyskania dostępu do i korzystania z Usług FUMBI w celu zamiany Lokowanych środków na Kryptowaluty, bez prawa do udzielania sublicencji (zwanej dalej „Licencją”).

Korzystanie ze Strony FUMBI lub Praw WI FUMBI w inny sposób jest wyraźnie zabronione, a wszelkie pozostałe prawa, tytuły prawne i udziały w Stronie FUMBI lub Prawach WI FUMBI pozostają wyłączną własnością FUMBI i jego licencjodawców.

Użytkownik zobowiązuje się do nieudzielania sublicencji, nie wypożyczania, nie wynajmowania, nie wydzierżawiania, nie rozprowadzania, nie kopiowania, nie reprodukowania, nie pobierania, nie wyświetlania, nie modyfikowania, ani nie korzystania z całości bądź części Praw WI FUMBI oraz do nie wykorzystywania Praw WI FUMBI jako składnika lub bazy produktów lub usług przeznaczonych do sprzedaży komercyjnej, sublicencjonowania, wydzierżawiania albo dystrybucji. Użytkownik nie może dokonywać jakichkolwiek opracowań bazujących na Prawach WI FUMBI, ani też wykonywać ich tłumaczeń, odtwarzać ich metodami inżynierii rewersyjnej, dekompilować ich lub dezasemblować.

6 OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I PRZYRZECZENIA

6.1 FUMBIIPoświadcza,gwarantujeiprzyrzeka,że:
(i) jest spółką należycie utworzoną i istniejącą zgodnie z prawem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej, oraz że funkcjonuje zgodnie z prawem właściwym dla miejsca utworzenia spółki i wykonuje przez to prawo wymagane obowiązki, a także że posiada wszelkie umocowania udzielone przez swoje organy wymagane do prowadzenia przez nią działalności w obecnym kształcie, oraz że posiada odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia działalności i spełnia obowiązki prawne w każdej jurysdykcji, w której takie kwalifikacje są niezbędne;

(ii) ma pełne uprawnienie do podpisania i doręczenia Umowy oraz do wykonywania wszystkich obowiązków i zobowiązań, które mają być przez nią wykonane na mocy Umowy; oraz

(iii) podpisanie, doręczenie i wykonanie przez FUMBI IP Umowy oraz świadczenie usług, o których mowa w Umowie objęte jest zakresem umocowania udzielonego przez organy FUMBI IP i zostały

należycie zatwierdzone przez wszystkie niezbędne czynności organów FUMBI IP. Umowa stanowi ważną i wiążącą umowę zawartą przez FUMBI IP i jest wykonalna w stosunku do FUMBI IP zgodnie z jej postanowieniami (z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów dotyczących upadłości (w tym konsumenckiej), rozporządzeń dokonywanych w celu pokrzywdzenia wierzyciela, restrukturyzacji, moratorium na dochodzenie należności oraz innych przepisów mających ogólny wpływ na prawa wierzycieli i ogólnych zasad słuszności), a także nie narusza i nie skutkuje niewłaściwym wykonaniem zobowiązań wynikających z przepisów obowiązującego prawa, aktu założycielskiego lub innych dokumentów, na podstawie których powstała FUMBI IP, ani też żadnej umowy, orzeczenia, nakazu, postanowienia, zarządzenia lub innego podobnego aktu wydanego ze skutkiem wiążącym dla FUMBI IP.

6.2 FUMBINetworkoświadcza,gwarantujeiprzyrzeka,że:
(i) jest spółką należycie utworzoną i istniejącą zgodnie z prawem Republiki Słowackiej, oraz że
funkcjonuje zgodnie z prawem właściwym dla miejsce utworzenia spółki i wykonuje przez to prawo wymagane obowiązki, a także że posiada wszelkie umocowania udzielone przez swoje organy wymagane do prowadzenia przez nią działalności w obecnym kształcie, oraz że posiada odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia działalności i spełnia obowiązki prawne w każdej jurysdykcji, w której takie kwalifikacje są niezbędne;

(ii) ma pełne uprawnienie do podpisania i doręczenia Umowy oraz do wykonywania wszystkich obowiązków i zobowiązań, które mają być przez nią wykonane na mocy Umowy;

(iii) podpisanie, doręczenie i wykonanie przez FUMBI Network Umowy oraz świadczenie usług, o których mowa w Umowie objęte jest zakresem umocowania udzielonego przez organy FUMBI Network i zostały należycie zatwierdzone przez wszystkie niezbędne czynności organów FUMBI Network. Umowa stanowi ważną i wiążącą umowę zawartą przez FUMBI Network i jest wykonalna w stosunku do FUMBI Network zgodnie z jej postanowieniami (z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów dotyczących upadłości (w tym konsumenckiej), rozporządzeń dokonywanych w celu pokrzywdzenia wierzyciela, restrukturyzacji, moratorium na dochodzenie należności oraz innych przepisów mających ogólny wpływ na prawa wierzycieli i ogólnych zasad słuszności), a także nie narusza i nie skutkuje niewłaściwym wykonaniem zobowiązań wynikających z przepisów obowiązującego prawa, aktu założycielskiego lub innych dokumentów, na podstawie których powstała FUMBI Network, ani też żadnej umowy, orzeczenia, nakazu, postanowienia, zarządzenia lub innego podobnego aktu wydanego ze skutkiem wiążącym dla FUMBI Network.

(iv) FUMBI Network nie posiada uprawnień właścicielskich do Kryptowalut lub Kluczy prywatnych użytkownika.

6.3 Użytkownikoświadcza,gwarantujeiprzyrzeka,że:

(i) jest osobą pełnoletnią i jest uprawniony do zawarcia wiążącej umowy i że przysługuje mu pełne prawo do zawarcia Umowy oraz do wykonywania wszystkich obowiązków i zobowiązań, które mają być przez niego wykonane na mocy Umowy;

(ii) posiada zdolność prawną do podpisania, doręczenia i wykonania Umowy. Umowa stanowi ważną i wiążącą umowę zawartą przez Użytkownika i jest wykonalna w stosunku do Użytkownika zgodnie z jej postanowieniami (z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów dotyczących upadłości (w tym konsumenckiej), rozporządzeń dokonywanych w celu pokrzywdzenia wierzyciela, restrukturyzacji, moratorium na dochodzenie należności oraz innych przepisów mających ogólny wpływ na prawa wierzycieli i ogólnych zasad słuszności), a także nie narusza i nie skutkuje niewłaściwym wykonaniem zobowiązań wynikających z przepisów obowiązującego prawa, ani też żadnej umowy, orzeczenia, nakazu, postanowienia, zarządzenia lub innego podobnego aktu wydanego ze skutkiem wiążącym dla Użytkownika;

(iii) podał i będzie podawał FUMBI prawdziwe, dokładne i pełne informacje wymagane do uzyskania dostępu do i korzystania z Usług FUMBI;

(iv) będzie korzystał z Usług FUMBI wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i zgodnie z ogólnymi zakazami dotyczącymi jego Konta FUMBI wynikającymi z Umowy; oraz

(v) zna specyfikę i zasady działania technologii kryptowalutowej, a w szczególności zdaje sobie sprawę z nieodwracalności transakcji i oczywistego ryzyka związanego z zaangażowaniem w kryptowaluty.

7 KORZYSTANIE Z USŁUG FUMBI

7.1 Nieuprawniony dostęp

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności podjęte za pomocą jego hasła lub Profilu FUMBI. Użytkownik jest zobowiązany:
(i) upewnić się, że wylogował się ze swojego Profilu FUMBI na końcu każdej sesji i zamyka przeglądarkę, z której korzysta podczas takiej sesji uzyskując dostęp do Usług FUMBI; oraz

(ii) niezwłocznie zawiadomić FUMBI Network poprzez swój Profil FUMBI o każdym przypadku
uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do jego danych uwierzytelniania Profilu FUMBI lub ich użycia bądź ujawnienia, a także nieuprawnionego dostępu do jego Profilu FUMBI, użycia tego profilu lub innych naruszeniach bezpieczeństwa.

Chociaż z nieautoryzowanym logowaniem się do Profilu FUMBI Użytkownika wiąże się niewielkie ryzyko utraty Kryptowalut lub powstania innego rodzaju szkody pieniężnej, Użytkownik powinien zachować ostrożność i nie udostępniać nikomu danych uwierzytelniania swojego Profilu FUMBI. Jeżeli Użytkownik udostępni swoje hasło do Profilu FUMBI innym osobom, FUMBI nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, którą Użytkownik może ponieść w wyniku użycia jego hasła lub Profilu FUMBI przez inną osobę, za jego wiedzą bądź bez jego wiedzy. Użytkownik nie może pozwalać innym użytkownikom na korzystanie ze swojego Profilu FUMBI.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania, które mają miejsce na skutek użycia jego Profilu FUMBI, informacji bezpieczeństwa lub hasła i zobowiązuje się nie korzystać z Usług FUMBI i Praw WI FUMBI w niedopuszczalny sposób.

7.2 Zakazanadziałalność

Użytkownik zobowiązuje się do niekorzystania z Usług FUMBI w celu prowadzenia jakiegokolwiek rodzaju działań niezgodnych z prawem lub podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie Usług FUMBI.

Użytkownik nie może wykorzystywać Usług FUMBI do podejmowania żadnych z poniższych działań, ani udzielać pomocy osobom trzecim w takich działaniach:

(i) podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do Usług FUMBI lub profilu innego użytkownika;

(ii) podejmować prób ominięcia lub obejścia jakichkolwiek zabezpieczeń;

(iii) naruszać obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub miejscowego;

(iv) odtwarzać, powielać, kopiować, sprzedawać lub odsprzedawać Usług FUMBI lub Prawa WI FUMBI w jakimkolwiek celu; albo

(v) angażować się w jakąkolwiek działalność, która narusza lub zakłóca Usługi FUMBI.

Korzystanie z Usług FUMBI podlega obowiązującym w Republice Słowackiej i Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przepisom prawa dotyczącym zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że korzystanie przez niego z Usług FUMBI odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

8 OPŁATY I WYDATKI

Opłaty, które FUMBI pobiera za Usługi FUMBI (zwane dalej „Opłatami FUMBI”), wyszczególnione są w
niniejszym Punkcie 8.

Użytkownik płaci Opłaty FUMBI według aktualnego cennika wygenerowanego dla Użytkownika (zwanego
dalej „Cennikiem”), który ma być dostępny w Strefie użytkownika.

FUMBI może dokonywać zmian w Cenniku lub wprowadzać nowe opłaty, zgodnie z postanowieniami punktu 13.1 Umowy, informując o tym Użytkownika w wiadomości przesłanej na adres e-mail Użytkownika z co najmniej 60-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik potwierdza, że FUMBI jest uprawniona do potrącania z Lokowanych środków Użytkownika i rozliczania za ich pomocą wszelkich opłat i kosztów, które Użytkownik jest zobowiązany pokryć w ramach Umowy z kwoty Lokowanych środków.

8.1 Opłata multi-exchange
Obciążamy Użytkownika opłatą za wielokrotną wymianę związaną z przeprowadzeniem wymiany Kryptowalut i pokryciem ponoszonych przez FUMBI kosztów wymiany, która to opłata (zwana dalej „Opłatą multi-exchange”) zostanie pobrana z kwoty Lokowanych środków. Opłata multi-exchange jest pobierana przez FUMBI Network.

8.2 Opłata licencyjna
Korzystanie przez Użytkownika z Algorytmu FUMBI podlega opłacie licencyjnej pobieranej od Użytkownika przez FUMBI IP (zwanej dalej „Opłatą licencyjną”). Opłata licencyjna pobierana jest raz w roku, z góry, za każdy rozpoczęty roku kalendarzowy korzystania z Usług FUMBI IP.

8.3 Opłata depozytowa
Przechowywanie Kluczy prywatnych w Portfelach papierowych przez FUMBI Network podlega opłacie depozytowej (zwanej dalej „Opłatą depozytową”). Opłata depozytowa jest opłatą miesięczną i może być pobierana, z góry, za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy korzystania z Usług depozytowych FUMBI.

8.4 Prowizjazasukces
Po wyjściu Użytkownika z inwestycji i umorzeniu wszystkich jego Kryptowalut, FUMBI pobiera od Użytkownika prowizję typu success fee, którą potrąca się z osiągniętego przez Użytkownika zysku na rzecz FUMBI IP (zwaną dalej „Prowizją za sukces”).

9 ZAWIESZENIE, ZAMKNIĘCIE I ZAKOŃCZENIE

9.1 Przysługujące Użytkownikowi prawo do zamknięcia swojego Profilu FUMBI
Po zakończeniu Okresu wstrzymania, Użytkownik może zamknąć swój Profil FUMBI składając FUMBI dyspozycję za pomocą swojego Profilu FUMBI (zwany dalej „Dyspozycją zamknięcia”). O ile Umowa nie stanowi inaczej, okres wypowiedzenia (zwany dalej „Okresem wypowiedzenia”) wynosi trzy (3) miesiące i rozpoczyna się pierwszego (1.) dnia miesiąca, następującego po miesiącu złożenia przez Użytkownika FUMBI Dyspozycji zamknięcia.
Po zakończeniu korzystania z Usług depozytowych FUMBI przez Użytkownika i wypłaceniu wszystkich jego Kryptowalut zgodnie z postanowieniami punktu 4.4 Umowy, FUMBI Network zamknie Profil FUMBI Użytkownika.
Przed zamknięciem Użytkownik będzie zobowiązany do zapłacenia FUMBI wszelkich wymagalnych Opłat FUMBI.

9.2 Przysługujące FUMBI prawo do usunięcia Profilu FUMBI Użytkownika
FUMBI może, wedle własnego uznania, (a) zawiesić, ograniczyć lub zakończyć dostęp Użytkownika do wszystkich bądź niektórych Usług FUMBI, albo (b) zawiesić lub zamknąć Profil FUMBI Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym z dowolnego powodu, w tym w następujących przypadkach:

(i) w sytuacji, w której zapewnienie, gwarancja lub oświadczenie Użytkownika było lub stanie się nieprawidłowe w dowolnym istotnym aspekcie;

(ii) w sytuacji, w której FUMBI poweźmie uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik postępuje niezgodnie z Umową albo działa w sposób skutkujący jej naruszeniem;

(iii) w sytuacji, w której FUMBI jest zmuszona podjąć powyższe działania z uwagi na obowiązujące przepisy prawa albo orzeczenie sądu bądź innego organu, któremu podlega w którejkolwiek jurysdykcji;

(iv) w sytuacji, w której po stronie FUMBI pojawią się obawy dotyczące bezpieczeństwa Profilu FUMBI Użytkownika albo podejrzenia wykorzystywania Usługi FUMBI w sposób oszukańczy bądź nieuprawniony;

(v) w sytuacji, w której po stronie FUMBI pojawią się podejrzenia oszustwa, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu bądź jakiegokolwiek innego przestępstwa finansowego; lub

(vi) w sytuacji, w której Profil FUMBI Użytkownika stanowi przedmiot toczącego się postępowania sądowego, przygotowawczego albo innego postępowania prowadzonego przez władze rządowe lub w której FUMBI dostrzega ryzyko naruszenia norm prawnych lub regulacyjnych związane z działalnością Profilu FUMBI Użytkownika.
Jeżeli FUMBI zawiesi lub zamknie Profil FUMBI Użytkownika lub uniemożliwi w ten sposób Użytkownikowi korzystanie z Usług FUMBI, FUMBI powiadomi Użytkownika (chyba że dokonanie takiego powiadomienia byłoby niezgodne z prawem) o podjętych działaniach i przyczynach zawieszenia lub zamknięcia oraz, w stosownych przypadkach, o procedurze skorygowania wszelkich błędów dotyczących okoliczności faktycznych, które doprowadziły do tego zawieszenia lub zamknięcia.

W przypadku zawieszenia Profilu FUMBI Użytkownika zawieszenie zostanie zniesione tak szybko, jak to będzie możliwe, po ustaniu jego przyczyn.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podjęta przez FUMBI decyzja o podjęciu określonych działań, w tym o ograniczeniu jego dostępu do Profilu FUMBI, zawieszeniu lub zamknięciu Profilu FUMBI, może zostać podjęta na podstawie kryteriów niejawnych, które są istotne z punktu widzenia procedur zarządzania ryzykiem i protokołów bezpieczeństwa FUMBI. Użytkownik potwierdza, że FUMBI nie ma obowiązku ujawniania Użytkownikowi szczegółowych informacji na temat swoich procedur zarządzania ryzykiem i protokołów bezpieczeństwa.
FUMBI nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Użytkownika w związku z zawieszeniem, ograniczeniem lub zakończeniem jego dostępu do Usług FUMBI lub zawieszeniem bądź zamknięciem jego Profilu FUMBI, z powodu naruszenia Umowy przez Użytkownika.

9.3 SkutkizamknięciaProfiluFUMBI
Po zamknięciu Profilu FUMBI Użytkownika, które nie jest efektem Dyspozycji zakończenia depozytu, o którym mowa w punkcie 4.4 Umowy, oraz po upływie Okresu wypowiedzenia, FUMBI umorzy na zlecenie Użytkownika wszystkie jego Kryptowaluty albo zleci ich umorzenie. Środki otrzymane za Kryptowaluty Użytkownika przeliczone przez FUMBI Network na wartość wyrażoną w pieniądzu fiducjarnym (EUR) zostaną przelane na rachunek bankowy wskazany FUMBI przez Użytkownika podczas rejestracji Profilu FUMBI Użytkownika. Przelew zostanie wykonany w terminie jednego (1) miesiąca od dostarczenia Dyspozycji zamknięcia.

Przed wykupieniem Kryptowalut Użytkownika FUMBI może podjąć działania sprawdzające w celu zapobieżenia oszustwom, praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu lub innym przestępstwom finansowym, które mogą skutkować brakiem możliwości przekazania Użytkownikowi środków lub opóźnieniem w ich przekazaniu.
W przypadku zamknięcia Profilu FUMBI Użytkownika Użytkownik wyraża zgodę na:

(i) pozostawanie związanym postanowieniami Umowy zgodnie z brzmieniem punktu 13.17 (Dalsze obowiązywanie);

(ii) wygaśnięcie wszelkich licencji udzielonych mu na mocy Umowy;

(iii) rozliczenie i przetworzenie przez FUMBI wszystkich wymagalnych w dacie zamknięcia Opłat FUMBI
wyszczególnionych w Umowie; oraz na

(iv) zwolnienie FUMBI z odpowiedzialności wobec Użytkownika i osób trzecich z tytułu pozbawienia
możliwości dalszego uzyskiwania dostępu do Usług FUMBI.

10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10.1 Zabezpieczenie przed odpowiedzialnością

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić FUMBI oraz wszystkich jej akcjonariuszy, członków zarządu lub rady dyrektorów, członków kierownictwa, pracowników, pełnomocników, podmioty stowarzyszone i powiązane oraz przedstawicieli (zwanych dalej „Stronami zabezpieczonymi”) z odpowiedzialności za wszelkie szkody, powództwa, roszczenia, długi, żądania lub zobowiązania (w tym z tytułu kosztów, wydatków i uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) dochodzonej przez jakiekolwiek osoby i wynikającej z któregokolwiek z poniższych tytułów: (a) Umowy; (b) wszelkich rzeczywistych bądź zarzucanych naruszeń, zapewnień bądź gwarancji Użytkownika, o których mowa w niniejszej Umowie albo ze zobowiązań Użytkownika w niej wskazanych; (c) niewłaściwego bądź nieprawidłowego korzystania z Usług FUMBI przez Użytkownika; lub (d) przypadków uzyskania nieprawidłowego dostępu do Usług FUMBI bądź korzystania z Usług FUMBI przy pomocy danych uwierzytelniania Profilu FUMBI Użytkownika, z powodu okoliczności leżących po stronie Użytkownika.

10.2 Ograniczenie odpowiedzialności
Niezależnie od okoliczności i w żadnym wypadku ani FUMBI, ani jego podmioty stowarzyszone nie ponoszą wobec Użytkownika lub osób trzecich odpowiedzialności odszkodowawczej za szkodę generalną, szczególną, bezpośrednią, pośrednią, uboczną, wtórną, a także odpowiedzialności za zapłatę odszkodowania retorsyjnego bądź sankcyjnego (w tym za szkodę, kradzież, zniknięcie, utracone zyski, utracone przychody, utracone dane lub zakłócenie prowadzenia działalności) dochodzonej powództwem na

podstawie umowy bądź wynikającej z niedbalstwa, związaną w dowolny sposób z korzystaniem albo niemożnością korzystania przez dowolną osobę ze Strony FUMBI lub Usług FUMBI albo pozostającą w związku z niewykonaniem, błędem, zaniechaniem, zakłóceniem, wadą, opóźnieniem dotyczącym działania albo przesłania, wirusem komputerowym albo defektem linii bądź systemu, nawet wówczas, kiedy FUMBI albo jego podmioty powiązane bądź stowarzyszone zostały poinformowane o możliwości wystąpienia takiego odszkodowania, szkody lub wydatków. Ani FUMBI, ani jej podmioty powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zniesławiające, obraźliwe lub niezgodne z prawem postępowanie któregokolwiek z użytkowników. Jedynym środkiem zaradczym przysługującym Użytkownikowi w przypadku wystąpienia po jego stronie zastrzeżeń do Strony FUMBI lub Usług FUMBI jest zaprzestanie korzystania ze Strony FUMBI lub Usług FUMBI.

W żadnym wypadku FUMBI nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osób trzecich za jakiekolwiek uszkodzenia i szkody rzeczowe i na osobie wynikające z działalności hakerskiej, ingerencji, przenoszenia wirusów lub innego nieautoryzowanego dostępu do (lub korzystania z) Usług FUMBI, Profilu FUMBI Użytkownika lub jakichkolwiek informacji w nim zawartych.

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności FUMBI i odpowiedzialności Użytkownika za oszustwo (w tym za świadome wprowadzenie w błąd lub zatajenie), naruszenie umowy, umyślne niewykonanie zobowiązania, niedbalstwo lub jakąkolwiek inną odpowiedzialność, która nie może być zgodnie z prawem wyłączona lub ograniczona.

10.3 Limit odpowiedzialności
Jeżeli powyższe ograniczenie zostanie uznane za nieważne, Użytkownik wyraża zgodę na ograniczenie całkowitej odpowiedzialności FUMBI i jej podmiotów powiązanych wobec Użytkownika za wszelkie odszkodowania, szkody lub faktyczne przesłanki powództwa do kwoty należnych FUMBI opłat z tytułu korzystanie z Usług FUMBI przez Użytkownika za okres sześciu (6) miesięcy bezpośrednio poprzedzających zdarzenie będące podstawą roszczenia z tytułu odpowiedzialności.

10.4 Prawo właściwe
Powyższe ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo obowiązujące w danej jurysdykcji.

10.5 Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji
Świadczymy Usługi FUMBI i udostępniamy Algorytm FUMBI w stanie faktycznie zastanym („as is”) w momencie wykonania (udostępnienia) („as available”), a Użytkownik korzysta z Usług FUMBI na własne ryzyko.
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, FUMBI świadczy Usługi FUMBI bez udzielania jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych (w tym bez udzielania gwarancji pokupności, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw osób trzecich). Nie ograniczając zakresu powyższych postanowień, FUMBI nie udziela gwarancji bezbłędnego działania Usług FUMBI (i Strony FUMBI) oraz gwarancji naprawienia takich wad i usunięcia takich błędów; gwarancji spełnienia przez takie usługi i stronę wymagań Użytkownika oraz ich dostępności, nieprzerwanego działania i bezpieczeństwa w danym momencie lub w danej lokalizacji; gwarancji dostarczenia ich w stanie wolnym od wirusów lub innych szkodliwych treści; FUMBI nie udziela również żadnej gwarancji w zakresie efektów, które można uzyskać poprzez korzystanie z Usług FUMBI.

W żadnym wypadku FUMBI IP oraz jej akcjonariusze lub udziałowcy, członkowie zarządu lub rady dyrektorów, członkowie kierownictwa, pracownicy, niezależni wykonawcy, autorzy Algorytmu FUMBI, podmioty powiązane i stowarzyszone z FUMBI, posiadacze praw autorskich lub żaden z ich usługodawców nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika i osób trzecich za wykorzystanie, zakłócenie, opóźnienie lub niemożność korzystania z Usług FUMBI, utracone przychody lub zyski, opóźnienia, zakłócenia lub utratę usług, ograniczenie perspektyw rozwijania działalności lub zmniejszenie wartości firmy, utratę lub uszkodzenie danych, szkodę wynikającą z awarii, nieprawidłowego działania lub wyłączenia systemu lub usługi systemowej, nie dostarczenia aktualnych lub poprawnych informacji, braku kompatybilności systemu lub dostarczenia nieprawidłowych informacji dotyczących kompatybilności lub naruszenia bezpieczeństwa systemu, lub za zapłatę odszkodowania za szkodę wtórną, przypadkową lub pośrednią, bądź odszkodowania sankcyjnego, za szkodę szczególną lub odszkodowania retorsyjnego wynikającego z Usług FUMBI bądź z nimi związanego albo wynikającego z korzystania z Usług FUMBI bądź z innych czynności, których przedmiotem

są Usługi FUMBI, niezależnie od tego, czy odpowiedzialność taka wynika z niniejszej Umowy, naruszenia innej umowy, czynu niedozwolonego (w tym niedbalstwa) albo z innego tytułu, oraz niezależnie od tego, czy powstanie takiej szkodę (lub obowiązku zapłaty odszkodowania) można było przewidzieć i czy FUMBI została poinformowana o możliwości powstania takiej szkody, obowiązku zapłaty odszkodowania bądź innego rodzaju odpowiedzialności oraz niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z powództwa ex contractu, ex delicto bądź z innego tytułu. Powyższe ograniczenia / wyłączenia odpowiedzialności mają zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo obowiązujące w danej jurysdykcji.

10.6 Bezpieczeństwo i zabezpieczenia komputerów i urządzeń Użytkownika

FUMBI używa standardowych technik branżowych w celu zabezpieczenia Strony FUMBI przed wirusami i innymi atakami.

FUMBI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez wirusy komputerowe, oprogramowanie szpiegujące, programy typu scareware, trojany, robaki lub inne technologie złośliwego oprogramowania, które mogą zainfekować komputer, inny sprzęt lub dane Użytkownika lub ataki phishingowe, spoofingowe lub innego rodzaju ataki, do których doszło w związku z korzystaniem ze Strony FUMBI.
FUMBI zaleca regularne korzystanie z renomowanego i łatwo dostępnego oprogramowania służącego do wykrywania wirusów i zapobiegania infekcjom przez nie powodowanym. Użytkownik powinien mieć również świadomość, że serwisy poczty elektronicznej są podatne na ataki spoofingowe i phishingowe oraz powinien zachować ostrożność przy przeglądaniu fałszywych wiadomości, które rzekomo pochodzą od nas. Pracownicy działu obsługi klienta FUMBI nigdy nie będą prosić o udostępnienie zrzutu ekranu lub w inny sposób starać się uzyskać dostęp do komputera lub konta Użytkownika; FUMBI nie będzie również prosić Użytkownika o kody uwierzytelniające drugiego poziomu.

10.7 Okoliczności pozostające poza kontrolą FUMBI
FUMBI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą zostać poniesione przez Użytkownika z powodu jakichkolwiek nietypowych, nieprzewidywalnych lub nieoczekiwanych okoliczności pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą, uniknięcie których byłoby niemożliwe pomimo dołożenia wszelkich właściwych starań, w tym za jakiekolwiek zmiany, zawieszenia lub awarie systemów płatności, rynków lub giełd (pieniądza fiducjarnego lub kryptowalut); działania organów państwowych, rządowych lub instytucji finansowych (w tym wszelkie czynności nadzorcze); wszelkie opóźnienia lub awarie wywołane problemami dotyczącymi systemów lub sieci; wszelkie usterki lub awarie urządzeń przesyłowych, komunikacyjnych, służących do przetwarzania danych lub komputerowych; wszelkie awarie mechaniczne; działania wojenne, zamieszki lub akty terrorystyczne, działania sił przyrody, strajki bądź innego rodzaju analogiczne protesty pracownicze; albo brak możliwości (bądź trudności dotyczące) uzyskania fizycznych bądź wirtualnych walut lub innych materiałów bądź zaopatrzenia niezbędnego do świadczenia Usług FUMBI lub wykonania zobowiązań FUMBI wynikających z Umowy.

11 PROGRAM POLECEŃ

11.1 Uzgodnienia dotyczące programu poleceń
FUMBI umożliwia Użytkownikowi uczestniczenie w programie poleceń FUMBI (zwanym dalej „Programem poleceń”) i otrzymywanie Premii za polecenie Usług FUMBI nowym użytkownikom. Określenie „Użytkownik z polecenia” oznacza osobę bądź podmiot, który korzystając z linku do Strony FUMBI przekazanego mu przez Użytkownika zakłada nowy profil FUMBI.

Niniejszy punkt zawiera postanowienia obowiązujące FUMBI i Użytkownika, który zdecyduje się na uczestniczenie w Programie poleceń.

11.2 Promowanie relacji
FUMBI udostępni Użytkownikowi link służący do polecania FUMBI nowym użytkownikom (zwany dalej „Linkiem”), który, z zastrzeżeniem niniejszych postanowień, Użytkownik może wysyłać z dowolną częstotliwością i do dowolnej liczby osób lub podmiotów.

11.3 Śledzenie Użytkowników z polecenia
FUMBI będzie rejestrować Użytkowników z polecenia, jednakże zastrzega prawo do odmowy przyjęcia takiego użytkownika lub zamknięcia jego profilu, jeżeli będzie to konieczne do spełnienia wszelkich wymagań, które FUMBI może okresowo ustalać.

FUMBI będzie rejestrować zaangażowanie Użytkowników z polecenia Użytkownika w celu obliczenia przysługującej Użytkownikowi Premii za polecenie, a wszystkie istotne informacje zostaną udostępnione polecającemu Użytkownikowi w jego Profilu FUMBI w Strefie użytkownika.

11.4 Prawa i obowiązki Użytkownika
Użytkownik może podejmować wyłącznie takie działania polecające, które nie naruszają przepisów prawa i w pozytywny sposób wpływają na renomę biznesową FUMBI. Linku nie można umieszczać w treści niezamówionych wiadomości e-mail, nieautoryzowanych postów grup dyskusyjnych, czatów lub rozpowszechniać za pomocą botów.
W przypadku nielegalnego pozyskania Użytkowników z polecenia premia nie będzie wypłacana.

Użytkownik pokrywa wszystkie koszty i wydatki poniesione w związku z poleceniem FUMBI nowym użytkownikom.
Na Użytkowniku spoczywa wyłączna odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich przepisów prawnych, w tym przepisów podatkowych, które mogą mieć zastosowanie do Premii za polecenie lub czynności podejmowanych przez niego w celu polecania FUMBI nowym użytkownikom.

11.5 Premia za polecenie
Użytkownik otrzyma „Premię za polecenie” w okresie, w którym polecony przez niego Użytkownik z polecenia korzysta z Usług FUMBI, w wysokości określonej na podstawie Opłaty licencyjnej i Prowizji za sukces zgodnie z aktualną Polityką premii FUMBI, przez cały okres, w którym polecający Użytkownik pozostawać będzie aktywnym użytkownikiem Usług FUMBI. Jeżeli Użytkownik z polecenia, który zarejestrował się dzięki poleceniu Użytkownika, otrzyma zakaz korzystania z Usług FUMBI z dowolnej przyczyny, a FUMBI obowiązana będzie do zwrotu Użytkownikowi z polecenia całości bądź części lokowanych przez niego środków, FUMBI nie zapłaci polecającemu Użytkownikowi Premii za polecenie takiego Użytkownika z polecenia objętego zakazem.

Premia za polecenie stanie się płatna niezwłocznie, tj. w momencie, w którym FUMBI otrzyma przychód wygenerowany przez środki lokowane przez tego konkretnego Użytkownika z polecenia. FUMBI wypłaca Premię za polecenie w Kryptowalutach przeniesionych na Profil FUMBI Użytkownika i na nim zapisanych, zgodnie z Polityką premii FUMBI i obowiązującymi przepisami prawa.

11.6 Zakończenie Programu poleceń
FUMBI przysługuje prawo do zakończenia Programu poleceń bez wcześniejszego zawiadomienia w przypadku naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek postanowień Umowy.

Po zakończenie programu Użytkownik jest zobowiązany do zaprzestania przekazywania Linków osobom trzecim.
Użytkownikowi przysługiwać będzie prawo do otrzymania niewypłaconej Premii za polecenie (o ile taka istnieje), która należna jest za okres poprzedzający datę zakończenie Programu poleceń. Jeżeli Użytkownik nie wykonał swoich obowiązków i zobowiązań, FUMBI nie wypłaci Premii za polecenie, która w odmiennym przypadku byłaby należna w momencie zakończenia Programu poleceń. Jeżeli po zakończeniu Programu poleceń FUMBI nadal uzyskuje jakiekolwiek przychody generowane przez Użytkowników z polecenia, nie stanowi to kontynuacji lub przedłużenia stosunku między FUMBI i Użytkownikiem wynikającej z Programu poleceń, ani też rezygnacji z zakończenia tego programu.

11.7 Wynikający z Programu poleceń stosunek między FUMBI i Użytkownikiem
Wyraźnie uzgadnia się, że FUMBI i Użytkownik są niezależnymi wykonawcami i żadne postanowienia Umowy nie ustanawiają (ani nie są uznawane za skutkujące ustanowieniem) stosunku spółki osobowej, przedstawicielstwa lub joint venture, stosunku franczyzy, przedstawicielstwa handlowego lub stosunku pracy pomiędzy FUMBI a Użytkownikiem. W związku z powyższym, Użytkownik nie może oświadczać innym osobom, że łączą go z FUMBI jakiekolwiek inne stosunki niż te, które zostały wyraźnie określone w

Umowie. Ponadto, Użytkownikowi nie przysługuje umocowanie do składania jakichkolwiek oświadczeń, ani do podejmowania jakichkolwiek innych działań w imieniu FUMBI.

Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu, Użytkownikowi nie przysługuje umocowanie do składania oświadczeń skutkujących powstaniem po stronie FUMBI jakichkolwiek zobowiązań, a także Użytkownik nie może składać żadnych dotyczących FUMBI lub Usług FUMBI oświadczeń potencjalnym użytkownikom lub innym osobom, chyba że umocowanie takie wynika wprost z postanowień niniejszego punktu lub zostało udzielone przez FUMBI w inny sposób na piśmie.

11.8 Wyłączenie odpowiedzialności

FUMBI nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień w odniesieniu do Programu poleceń, Premii za polecenie i ustaleń dotyczących poleceń.

12 POSTANOWIENIA OGÓLNE

12.1 Bezpieczeństwo
Aby uzyskać dostęp do Usług FUMBI Użytkownik musi podać adres e-mail i utworzyć hasło.
Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń elektronicznych, za pośrednictwem których uzyskuje dostęp do Usług FUMBI oraz za utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i kontroli nad wszystkimi poufnymi danymi, które wykorzystuje w celu uzyskania dostępu do Usług FUMBI. Użytkownik odpowiada w tym zakresie m.in. za podjęcie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu uniknięcie utraty, kradzieży lub niewłaściwego użycia rzeczonych urządzeń elektronicznych oraz zapewnienie, że urządzenia te są chronione hasłem. Jakakolwiek utrata lub naruszenie zabezpieczeń osobistych urządzeń elektronicznych lub danych poufnych może skutkować uzyskaniem nieuprawnionego dostępu do Profilu FUMBI Użytkownika przez osoby trzecie oraz niewłaściwym wykorzystaniem wszelkich związanych z nim rachunków, w tym powiązanych rachunków bankowych i kart kredytowych/debetowych.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za każdy przypadek uzyskania uprawnionego lub nieuprawnionego dostępu do swojego Profilu FUMBI przez jakąkolwiek osobę. Użytkownik przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich urządzeń zabezpieczających, informacji lub haseł.

12.2 Dostępność Usług FUMBI
FUMBI nie może zagwarantować wartości jakiejkolwiek kryptowaluty w momencie złożenia przez Użytkownika dyspozycji nabycia Kryptowalut lub umorzenia Kryptowalut Użytkownika.
Usługi FUMBI świadczone są bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźniej lub dorozumianej. FUMBI nie składa żadnych zapewnień dotyczących nieprzerwanej dostępności Usług FUMBI zgodnie z zapotrzebowaniem Użytkownika.
FUMBI dołoży wszelkich starań, aby udostępnić Użytkownikowi Usługi FUMBI w najkrótszym możliwym terminie, ale nie gwarantuje, że dostęp do Usług FUMBI lub Profilu FUMBI Użytkownika nie zostanie przerwany, ani że nie wystąpią opóźnienia, awarie, błędy, pominięcia lub utrata przekazywanych informacji.
FUMBI podejmie jednak uzasadnione działania w celu umożliwienia Użytkownikowi uzyskania normalnego dostępu do Usług FUMBI zgodnie z Umową.

FUMBI może zawiesić możliwość korzystania z Usług FUMBI w celu wykonania prac serwisowych i dołoży wszelkich starań, aby powiadomić o tym Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wcześniejsze powiadomienie może okazać się niemożliwe w nagłych przypadkach.

12.3 Dostępność
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługi FUMBI mogą z różnych powodów okazywać się niedostępne lub nieczynne, między innymi ze względu na: (i) wadliwe działanie sprzętu; (ii) okresowe procedury serwisowe lub naprawy, które mogą być przeprowadzane przez FUMBI; lub (iii) przyczyny pozostające poza kontrolą FUMBI albo takie, których FUMBI nie może w uzasadniony sposób przewidzieć.
12.4 Rzetelność informacji podawanych na stronie internetowej

Chociaż FUMBI zamierza podawać na Stronie FUMBI dokładne i aktualne informacje, na Stronie FUMBI (łącznie z pojawiającymi się na niej treściami) mogą czasem pojawić się informacje, które nie są w pełni dokładne, kompletne lub aktualne, a także Strona FUMBI może zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. W celu dalszego dostarczania Użytkownikowi jak najbardziej kompletnych i dokładnych informacji, informacje takie mogą, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, być zmieniane lub aktualizowane bez powiadomienia, a takie zmiany i aktualizacje mogą dotyczyć m.in. informacje na temat Usług FUMBI.

W związku z powyższym, Użytkownik powinien weryfikować wszystkie informacje przed powołaniem się na nie, a wszystkie decyzje podejmowane na podstawie informacji zawartych na Stronie FUMBI są podejmowane przez Użytkownika na jego wyłączną odpowiedzialność, a FUMBI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie decyzje.

12.5 Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie
Bez względu na wszelkie odmienne postanowienia niniejszej Umowy, FUMBI nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za niewykonanie lub niemożność wykonania Umowy lub za utratę jego Kryptowalut w takim zakresie, w jakim FUMBI nie spowodowała lub nie przyczyniła się do takiej utraty lub niewykonania, a takie niewykonanie, niemożność wykonania lub utrata wynika z:

(i) okoliczności pozostających poza uzasadnioną kontrolą FUMBI przy zachowaniu należytej staranności, w tym za jakiekolwiek zmiany, zawieszenia lub awarie systemów płatności, rynków lub giełd (pieniądza fiducjarnego lub kryptowalut); działania organów państwowych, rządowych lub instytucji finansowych (w tym wszelkie czynności nadzorcze); działania sił przyrody, działań terrorystycznych, wojennych, rebelii, puczu wojskowego lub bezprawnego przejęcia władzy albo konfiskaty;

(ii) działań podjętych przez FUMBI w dobrej wierze i w przekonaniu, że są one zasadnie niezbędne do spełnienia wymagań wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym wymagań wynikających z wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, z wyłączeniem jednak przypadków, w których działania takie nie wynikają z działalności lub statusu Użytkownika bądź też do których podjęcia nie przyczyniła się działalność lub status Użytkownika;

(iii) niedbalstwa Użytkownika;

(iv) istotnego naruszenia niniejszej Umowy przez Użytkownika;

(v) niezachowania przez Użytkownika poufności lub bezpieczeństwa danych uwierzytelniania
logowania do Profilu FUMBI Użytkownika; albo

(vi) uzyskania przez nieuprawnioną osobę dostępu do urządzenia, z którego Użytkownik korzysta w
celu uzyskania dostępu do Profilu FUMBI.

12.6 Poufność
„Informacje poufne” oznaczają informacje wskazane przez Strony Umowy, które Strony jednostronnie uznają za wrażliwe, treść dokumentów lub inne informacje (w tym informacje albo transakcje dotyczące Algorytmu FUMBI, Usług FUMBI, Kryptowalut, tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych poufnych informacji handlowych).
Dostęp do informacji poufnych przysługuje wyłącznie Stronom, które mogą wykorzystywać Informacje poufne wyłącznie do celów zgodnych z Umową. Realizując powyższe postanowienia, Strony obowiązane są zakazać rozpowszechniania Informacji poufnych osobom innym niż Strony, o ile co innego nie wynika z postanowień Umowy. Strony nie mogą wykorzystywać Informacji poufnych w sposób niekorzystny dla Stron.

Strony zachowają poufny charakter Informacji poufnych, które otrzymują na mocy Umowy. Strony nie mogą ujawniać Informacji poufnych osobom trzecim, chyba że obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa lub orzeczenia sądu, jednak nawet w takim przypadku wezwana do ujawnienia Strona musi zawiadomić o tym pozostałe Strony Umowy na co najmniej 10 dni przed datą ujawnienia wymaganego na mocy przepisów prawa lub orzeczenia sądu, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku, w którym zachowanie takiego co najmniej 10-dniowego terminu będzie niemożliwe z uwagi na brzmienie obowiązujących przepisów prawa albo treść orzeczenia sądu, wezwana do ujawnienia Strona musi zawiadomić drugą Stronę z największym faktycznie i prawnie możliwym wyprzedzeniem.

Strony zastrzegają wszelkie prawa do swoich Informacji poufnych, które nie zostały wyraźnie przyznane w Umowie.
Informacje poufne nie obejmują informacji, które (i) były publicznie dostępne przed ich ujawnieniem Stronom; (ii) znajdowały się zgodnie z prawem w posiadaniu Stron przed zawarciem przez nie Umowy; albo (iii) znajdą się w obrocie publicznym w drodze publikacji bądź w inny sposób, nie na skutek nieuprawnionego działania bądź zaniechania Stron.

13 POSTANOWIENIA RÓŻNE

13.1 Zmiany
FUMBI może aktualizować lub zmieniać Umowę poprzez opublikowanie zmienionej wersji Umowy w Strefie użytkownika na Stronie FUMBI.

FUMBI dołoży właściwych starań, aby powiadomić o tym Użytkownika, dostarczając mu zawiadomienie oraz linki do takiej zmienionej Umowy pocztą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

Jeżeli Użytkownik nie wyrazi w ciągu czternastu (14) dni sprzeciwu wobec zmienionej wersji Umowy, dalsze korzystanie z Usług FUMBI stanowi akceptację zmienionej wersji Umowy oraz zgodę na związanie się jej postanowieniami. Wspomniane aktualizacje lub zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmienionej Umowy, powinien zamknąć swój Profil FUMBI zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczącymi jej rozwiązania i zaprzestać korzystania z Usług FUMBI.
Treść najbardziej aktualnej wersji Umowy będzie zawsze dostępna w Strefie użytkownika na Stronie FUMBI.

13.2 Nagłówki
Nagłówki jednostek redakcyjnych Umowy służą wyłącznie ułatwieniu jej lektury i nie mają wpływu na interpretację lub wykładnię postanowień Umowy.

13.3 Stosunek między Stronami
Żadne z postanowień Umowy nie może być uznawane jako podstawa (ani nie zostało sporządzone w celu) traktowania Użytkownika (bądź FUMBI) jako przedstawiciela lub wspólnika drugiej ze Stron, albo uczestnika joint venture prowadzonego z drugą Stroną, albo też uznanie ich za osoby prowadzące wspólnie działalność dla osiągnięcia zysku.

13.4 Dane kontaktowe
Użytkownik odpowiada za podawanie aktualnego adresu e-mail i numeru telefonu w swoim Profilu FUMBI w celu otrzymywania wszelkich powiadomień i ostrzeżeń, które mogą być wysyłane przez FUMBI.

13.5 Podatki

Obowiązkiem Użytkownika jest ustalenie, czy i w jakim zakresie wykonywane przez niego za pośrednictwem Strony FUMBI transakcje skutkują powstaniem obowiązku zapłaty podatków (zwanych dalej „Podatkami”), a także odpowiada za potrącanie, pobieranie, zgłaszanie i zapłatę odpowiednich kwot Podatków odpowiednim organom podatkowym. Na prośbę Użytkownika, FUMBI może udostępnić mu historię transakcji na Profilu FUMBI Użytkownika.
FUMBI nie jest zobowiązana do ustalenia istnienia obowiązku zapłaty Podatków i nie będzie podejmować działań w tym celu, ani też nie będzie naliczać, pobierać, zgłaszać lub wpłacać Podatków do organów podatkowych w związku z jakąkolwiek transakcją.

Użytkownik zabezpieczy FUMBI przed odpowiedzialnością za wszelkie szkody związane z Podatkami innymi niż Podatki wynikające z zaniedbania lub umyślnego uchybienia FUMBI, które FUMBI ma obowiązek potrącić lub pobrać lub wpłacić zgodnie z obowiązującym prawem (w trybie domiaru podatkowego lub w inny sposób).

13.6 Mienie porzucone
W przypadku, gdy jakiekolwiek Kryptowaluty są zapisane na Profilu FUMBI Użytkownika, a FUMBI nie jest w stanie skontaktować się z Użytkownikiem, a z dokumentacji wynika, że Użytkownik nie korzystał z Usług

FUMBI przez kilka lat, wówczas, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy być zobowiązani do zgłoszenia Kryptowalut Użytkownika władzom w niektórych jurysdykcjach z uwagi na uznanie takich Kryptowalut za mienie porzucone. FUMBI podejmie starania by skontaktować się z Użytkownikiem pod adresem wskazanym w naszej dokumentacji. Jeżeli jednak podejmowane przez FUMBI próby okażą się nieskuteczne, FUMBI może zostać zobowiązana do przekazania takich Kryptowalut lub środków pieniężnych otrzymanych w związku z ich umorzeniem władzom w niektórych jurysdykcjach z uwagi na uznanie je za mienie porzucone. Zastrzegamy prawo do potrącenia opłaty za brak korzystania (tzw. dormancy fee) lub innych opłat administracyjnych od wartości takich nieodebranych środków, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

13.7 Całość porozumienia umownego
Umowa (w tym dokumenty włączone do jej treści przez odniesienie) odzwierciedla całość porozumienia umownego i ustaleń między Stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy i ustalenia, ustne lub pisemne, odnoszące się do jej przedmiotu.

13.8 Rozdzielność postanowień Umowy
W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy zostanie uznane za nieważne lub bezskuteczne na mocy przepisów ustawy bądź innego rodzaju orzeczeń lub regulacji, albo gdy wyłączona zostanie możliwość jego zastosowania w odniesieniu do określonych osób lub w danych okolicznościach, takie ustalenie nie będzie miało wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy, a każde z tych postanowień pozostanie ważne i skuteczne w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Z chwilą dokonania takiego ustalenia, Strony zobowiązane będą podjąć i prowadzić w dobrej wierze rokowania w celu zmodyfikowania treści Umowy w sposób umożliwiający zachowanie, w jak najszerszym zakresie, pierwotnego zamiaru Stron w możliwy do zaakceptowania sposób, tak aby Usługi FUMBI, o których mowa w Umowie mogły być wykonywane zgodnie z pierwotnym założeniem w największym możliwym stopniu.

13.9 Cesja, przeniesienie
Umowa została zawarta z indywidualnie wskazanym Użytkownikiem i Użytkownik nie może przenieść (w tym w drodze cesji) praw, licencji, interesu lub zobowiązań wynikających z Umowy na inną osobę.
FUMBI może w dowolnym momencie przenieść (w tym w drodze cesji) przysługujące jej prawa, licencje, interes lub zobowiązania, pod warunkiem, że takie przeniesienie nie wpłynie w istotny sposób na jakość Usług FUMBI świadczonych na rzecz Użytkownika.

13.10 Brakzrzeczeniesię
Niezgłoszenie przez FUMBI żądania wykonania któregokolwiek z uprawnień bądź postanowień, o których mowa w Umowie, nie stanowi zrzeczenia się takiego uprawnienia bądź zrzeczenia się prawa do domagania się wykonywania takiego postanowienia, a jednostkowe zrzeczenie się prawa do domagania się wykonywania postanowienia nie jest uznawane za dalsze bądź ciągłe zrzeczenie się takiego prawa w odniesieniu do tego albo jakiegokolwiek innego postanowienia.

13.11 Brak porady
W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że w związku z Usługami FUMBI, o których mowa w Umowie, FUMBI nie udziela żadnych porad prawnych, podatkowych ani inwestycyjnych. Jakakolwiek decyzja o angażowaniu się w inwestycję w Kryptowaluty oferowane w ramach Usług FUMBI jest samodzielną decyzją Użytkownika, a FUMBI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za poniesioną przez Użytkownika z tego tytułu szkodę. Jeżeli Użytkownik ma wątpliwości dotyczące stosowności angażowania się w inwestycje w kryptowaluty, powinien skontaktować się z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

13.11 Roszczenia
Zgodnie z zamiarem Stron, działania, zaniechania, a także niewykonanie bądź niewłaściwe wykonanie zobowiązań, o których mowa w Umowie, nie skutkuje przyznaniem uprawnień lub możliwości dochodzenia jakichkolwiek uprawnień, roszczeń lub środków prawnych wobec którejkolwiek ze Stron żadnemu beneficjentowi lub osobie nie będącej Stroną Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony przyjmują do wiadomości i potwierdzają, że treść powyższego zdania nie wpływa na przysługujące

„Stronie zabezpieczonej” na mocy postanowień punktu 10.1 Umowy prawo do domagania się od Użytkownika naprawienia szkody wynikającej ze strat, roszczeń, odszkodowań, zobowiązań lub wydatków tam wskazanych.

13.12 Zabezpieczenia
Użytkownik nie może ustanawiać na swoich Kryptowalutach zabezpieczeń bez uzyskania od FUMBI wcześniejszej zgody na piśmie.

13.13 Prawo Umowy i arbitraż
Prawem właściwym dla Umowy jest: (i) w odniesieniu do Usług FUMBI świadczonych na mocy Umowy przez FUMBI IP – prawo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a (ii) w odniesieniu do Usług FUMBI świadczonych na mocy Umowy przez FUMBI Network – prawo Republiki Słowackiej.
Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub z nią związane, w tym spory dotyczące obowiązywania, naruszenia, rozwiązania lub nieważności Umowy, będą ostatecznie rozstrzygane zgodnie z Regulaminem postępowania arbitrażowego Międzynarodowego Centrum Arbitrażowego Austriackiej Federalnej Izby Gospodarczej w Wiedniu (zwanym dalej „Regulaminem Wiedeńskim”) przez trzech arbitrów wyznaczonych zgodnie z Regulaminem Wiedeńskim. Miejscem prowadzenia postępowania arbitrażowego jest Wiedeń w Austrii.
Jeżeli jakakolwiek część niniejszej klauzuli arbitrażowej zostanie w późniejszym czasie uznana za nieważną z mocy prawa, wówczas pozostałe postanowienia niniejszego punktu pozostaną w mocy.

13.14 Zawiadomienia
Użytkownik wyraża zgodę na przyjmowanie od FUMBI korespondencji w formacie elektronicznym oraz potwierdza, że wszystkie postanowienia, umowy, powiadomienia, oświadczenia ujawniające lub inne rodzaje korespondencji, które przekazujemy mu w formie elektronicznej, będą uznawane za dokonane „w formie pisemnej”.

13.15 Język
Umowa jest sporządzona w języku angielskim i należy ją interpretować na podstawie jej brzmienia angielskiego. W zakresie dozwolonym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w przypadku przetłumaczenia niniejszej Umowy na inny język, tłumaczenie takie mieć będzie wyłącznie charakter poglądowy. Cała korespondencja między Stronami musi być prowadzona w języku angielskim.

13.16 Dalsze obowiązywanie
Wszystkie postanowienia Umowy, które, ze względu na swój charakter, obowiązują w czasie po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, w tym postanowienia punktów dotyczących zawieszenia lub zamknięcia Profilu FUMBI, należności wobec FUMBI, ogólnego użytkowania Strony FUMBI, sporów z FUMBI, zabezpieczenia przed odpowiedzialnością, braku gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności, prawa właściwego i arbitrażu będą obowiązywać w dalszym ciągu po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu Umowy.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 DEFINICJE
Określenie „Dyspozycja zamknięcia” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 9.1.
Określenie „Informacje poufne” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 12.6.
Określenie „Kryptowaluty” oznacza najlepsze kryptowaluty na rynku kryptowalut o najwyższej kapitalizacji rynkowej, z wyłączeniem jednak kryptowalut wpisanych na Czarną listę kryptowalut.
Określenie „Czarna lista kryptowalut” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 5.2.1. Określenie „Wybrane kryptowaluty” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 5.2.2. Określenie „Dyspozycja zakończenia depozytu” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 4.4. Określenie „Opłata depozytowa” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 8.3.
Określenie „Biała lista krajów” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 2.5.
Nazwa „FUMBI” posiada znaczenie przypisane jej w Preambule.
Określenie „Algorytm FUMBI” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 5.1.
Określenie „Rachunek bankowy FUMBI” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 2.3.1. Określenie „Usługi wymiany FUMBI” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 1.2. Określenie „Usługi depozytowe FUMBI” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 1.3. Określenie „Opłaty FUMBI” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 8.
Nazwa „FUMBI IP” posiada znaczenie przypisane jej w Preambule.
Określenie „Prawa WI FUMBI” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 5.3. Określenie „Usługi FUMBI IP” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 1.1. Nazwa „FUMBI Network” posiada znaczenie przypisane jej w Preambule. Określenie „Profil FUMBI” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 2.1. Określenie „Usługi FUMBI” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 1.3. Określenie „Strona FUMBI” posiada znaczenie przypisane mu w Preambule.
Okresu wstrzymania oznacza okres jednego (1) miesiąca kalendarzowego rozpoczynający się w dniu zaakceptowania przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy, w którym Użytkownik nie jest uprawniony do umorzenia (wykupu) swoich Kryptowalut.
Określenie „Strona zabezpieczona” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 10.1. Określenie „Lokowane środki” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 3.1.
„Limit wysokości lokowanych środków” oznacza minimalną wartość Lokowanych środków określoną zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem.
Określenie „Formularz przystąpienia” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 2.3.1. Określenie „Licencja” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 5.4.
Określenie „Opłata licencyjna” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 8.2. Określenie „Strefa użytkownika” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 2.2. Określenie „Opłata multi-exchange” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie. Określenie „Pozycja neutralna” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 5.2.4. Określenie „Okres wypowiedzenia” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 9.1. UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM / 2.1 21
Określenie „Portfele papierowe” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 1.3.

Określenie „Strona” posiada znaczenie przypisane mu w Preambule.
Określenie „Formularz danych osobowych” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie
„Portfel” oznacza zbiór Kryptowalut należących do Użytkownika.
Określenie „Zakres portfela” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 5.2.2.
Określenie „Cennik” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 8.
Określenie „Klucze prywatne” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 1.3.
Określenie „Użytkownik z polecenia” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 11.1.
Określenie „Premii za polecenie” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 11.5.
Określenie „Program poleceń” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 11.1.
Określenie „Prowizja za sukces” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 8.4.
Określenie „Podatki” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 13.5.
„Limit częściowy” oznacza minimalną wartość Kryptowalut Użytkownika, które można poddać częściowemu (a nie całkowitemu) umorzeniu, określoną zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem.
Określenie „Użytkownik” posiada znaczenie przypisane mu w Preambule.
Określenie „Regulamin Wiedeński” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 13.14. Określenie „Wirtualne swapy P2P” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 5.2.5. Określenie „Wypłata” posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 3.4.

Załącznik nr 2 POLITYKA PRYWATNOŚCI
zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzeniem ogólnym w sprawie ochrony danych osobowych, zwanym dalej „RODO”).

1. Polityka FUMBI dotycząca ochrony danych osobowych
Firma FUMBI poświęca ogromną uwagę ochronie danych osobowych swoich Użytkowników. Niniejsza „Polityka ochrony danych osobowych” stanowi podstawę przetwarzania wszystkich danych osobowych uzyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem zawartej przez FUMBI Umowy z Użytkownikiem (zwanej dalej „Umową”), jak również korzystania przez Użytkownika z naszej strony internetowej https://fumbi.network (zwanej dalej „Stroną internetową”). Polityka ochrony danych osobowych reguluje gromadzenie, wykorzystywanie, retencję i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez FUMBI oraz zawiera informacje na temat praw przysługujących Użytkownikowi na podstawie RODO.
Administratorami wszelkich danych osobowych Użytkownika znajdujących się w posiadaniu FUMBI w rozumieniu RODO są FUMBI NETWORK j. s. a., uproszczona spółka akcyjna zarejestrowana w Republice Słowackiej, numer identyfikacyjny 52 005 895, z siedzibą pod adresem Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, Republika Słowacka oraz FUMBI CONVERSION HUB LTD., prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z siedzibą pod adresem 2nd Floor Kestrel House, Primett Road, Stevenage, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej). Wszystkie działania związane z przetwarzaniem danych osobowych prowadzone są zgodnie z RODO oraz niniejszą Polityką ochrony danych osobowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki ochrony danych osobowych w celu uzyskania informacji na temat przyjętej przez FUMBI strategii i procedur dotyczących danych osobowych Użytkownika oraz sposobu obchodzenia się z nimi.

2. Przestrzegane przez FUMBI zasady ochrony danych

FUMBI przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z następującymi zasadami ustanowionymi przez RODO:
(a) zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
FUMBI przetwarza dane osobowe Użytkownika w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty.
(b) ograniczenie celu
FUMBI gromadzi dane osobowe Użytkownika w określonym, wyraźnym i zgodnym z prawem celu i nie przetwarza ich dodatkowo w sposób niezgodny z tym celem.
(c) minimalizacja danych
Przetwarzane przez FUMBI dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania.
(d) prawidłowość
FUMBI utrzymuje prawidłowość danych osobowych Użytkownika i aktualizuje je w razie potrzeby.
(e) ograniczenie przechowywania
FUMBI przechowuje dane osobowe Użytkownika w postaci umożliwiającej jego identyfikację nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
(f) integralność i poufność
FUMBI gwarantuje właściwą ochronę danych osobowych Użytkownika, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
(g) rozliczalność
FUMBI przetwarza dane osobowe Użytkownika w sposób odpowiedzialny i zgodnie z RODO.

3. Źródła i zakres przetwarzanych przez FUMBI danych osobowych
Co do zasady, FUMBI gromadzi dane osobowe Użytkownika uzyskane bezpośrednio od Użytkownika. Podczas procesu rejestracji i otwierania Profilu FUMBI Użytkownika, Użytkownik podaje nam swój adres e-mail (nazwę użytkownika) oraz tworzy hasło do swojego Profilu FUMBI.
Po otwarciu Profilu FUMBI Użytkownika i przed rozpoczęciem świadczenia przez FUMBI jakichkolwiek usług na jego rzecz, poprosimy Użytkownika o przekazanie nam dodatkowych informacji, tj. o podanie imienia, nazwiska i kraju zamieszkania w Formularzu przystąpienia.

Ponadto, FUMBI gromadzi i przetwarza dane dotyczące płatności podane przez Użytkownika za każdym razem, gdy dokonuje on płatności na rzecz FUMBI. Jeżeli Użytkownik poda FUMBI dane rachunku bankowego, FUMBI wykorzysta je wyłącznie w celu uzyskania od niego płatności i ułatwienia realizacji płatności na rzecz Użytkownika.
Jeżeli Użytkownik podejmie decyzję o korzystaniu z Usług FUMBI z wykorzystaniem konta dla wpłat o wysokiej wartości, Użytkownik ma obowiązek wypełnić Formularz danych osobowych, w którym będzie musiał przekazać FUMBI dodatkowe informacje identyfikacyjne klienta (według standardu Know Your Customer, KYC) w celu weryfikacji swojej tożsamości i dokonania oceny ryzyka biznesowego związanego z jego osobą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, m.in poprzez podanie adresu Użytkownika oraz przesłanie kopii: (i) paszportu lub innego dokumentu tożsamości oraz (ii) dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania (FUMBI akceptuje w tym zakresie następujące dokumenty: wydany przez władze krajowe dokument tożsamości, którego rewers zawiera adres zamieszkania, a także aktualny rachunek za media lub wyciągu z rejestru meldunkowego).

FUMBI może również gromadzić określone informacje o Użytkowniku pochodzące z rejestrów publicznych i innych publicznie dostępnych źródeł w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika, oceny ryzyka biznesowego, wykrycia oszustwa, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub innych przestępstw finansowych.
Jeżeli Użytkownik odwiedza Stronę internetową FUMBI, FUMBI może automatycznie gromadzić dane o Użytkowniku za pomocą usługi Google Analytics w celu określenia sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z naszej Strony internetowej. Dane takie są gromadzone i dostarczane FUMBI przez firmę Google LLC działającą jako podmiot przetwarzający dane FUMBI. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby usługa Analytics działała w jego przeglądarce, może zainstalować dodatek Google Analytics do przeglądarki. Więcej informacji na temat usługi Google Analytics i ochrony prywatności znaleźć można tutaj.

4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika
Przestrzeganie postanowień Polityki FUMBI dotyczącej ochrony danych osobowych
FUMBI wykorzystuje dane osobowe Użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki ochrony danych osobowych. FUMBI nigdy nie sprzeda danych osobowych Użytkownika osobom trzecim, chyba że otrzyma od niego wyraźną zgodę na taką sprzedaż.
Wykorzystanie danych osobowych
FUMBI może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika na poniższych podstawach prawnych.
(a) wykonanie umowy
FUMBI będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w przypadkach niezbędnych do zawarcia, wykonywania, zmiany i rozwiązania Umowy. W tym zakresie FUMBI przetwarza imię, nazwisko, adres i dane rachunku bankowego Użytkownika. Zawarcie i wykonywanie Umowy jest możliwe wyłącznie po utworzeniu Profilu FUMBI Użytkownika co oznacza, że FUMBI przetwarza również adres e-mail Użytkownika (nazwę użytkownika) oraz hasło do Profilu FUMBI Użytkownika.
Okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika określony jest długością okresu obowiązywania Umowy. W określonych sytuacjach FUMBI może przetwarzać dane osobowe Użytkownika również po rozwiązanie Umowy, na innych podstawach prawnych.
(b) wywiązanie się z obowiązku prawnego

FUMBI będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w przypadkach niezbędnych do wywiązania się z nałożonego na FUMBI obowiązku prawnego. FUMBI będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących wykrywania oszustw, zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wszelkim innego rodzaju przestępstwom finansowym. W tym zakresie

FUMBI zwróci się do Użytkownika o przesłanie kopii paszportu lub dokumentu tożsamości i wypełnienie formularzy KYC i AML.

FUMBI może ujawniać dane osobowe Użytkownika w przypadkach, w których będzie to niezbędne do wykonania obowiązku ustanowionego na mocy ustawy, orzeczenia sądu bądź przepisu proceduralnego.
Okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika określony jest długością okresu obowiązywania właściwych obowiązków prawnych.

(c) prawnie uzasadniony interes
FUMBI może również przetwarzać dane osobowe Użytkownika w sytuacji, w której jest to niezbędne do realizacji celu wynikającego z jej prawnie uzasadnionych interesów, z wyłączeniem jednak przypadków, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności Użytkownika. Prawnie uzasadniony interes FUMBI obejmuje swoim zakresem:

• ochronę praw przysługujących FUMBI
FUMBI może przechowywać dane osobowe Użytkownika w przypadkach niezbędnych do ochrony praw przysługujących jej na podstawie Umowy lub obowiązujących przepisów prawa. FUMBI będzie przechowywać takie dane osobowe tylko przez niezbędny okres, nie dłuższy niż 10 lat od rozwiązania Umowy.

• zapobieganie oszustwom
Przez okres nie dłuższy niż 5 lat od rozwiązania Umowy FUMBI może przechowywać dane osobowe Użytkownika w przypadkach niezbędnych do zapobieżenia oszustwu, które może skutkować powstaniem u FUMBI szkody i negatywnie wpłynąć na jej interesy.

• dochodzenie roszczeń
FUMBI może przechowywać dane osobowe Użytkownika w przypadkach niezbędnych do dochodzenia roszczeń przysługujących FUMBI wobec Użytkownika. FUMBI będzie przechowywać takie dane osobowe do momentu upływu właściwego okresu przedawnienia.

• marketing bezpośredni
FUMBI wykorzystuje imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika w celu przekazywania mu informacji o oferowanych produktach i usługach. W celu dostarczenia Użytkownikowi takich informacji FUMBI będzie wysyłać mu pocztą elektroniczną newsletter, chyba że Użytkownik wyraził lub kiedykolwiek wyrazi w sprzeciw.

• rekomendacje i premie
FUMBI przechowuje informacje o wszelkich rekomendacjach dotyczących usług FUMBI przesyłanych przez dotychczasowych Użytkowników na wypadek przystąpienia na ich podstawie do FUMBI nowego Użytkownika, w celu oceny możliwości przyznania premii w ramach właściwego programu premiowania. Informacje takie są przechowywane, zarówno w odniesieniu do dotychczasowego, udzielającego rekomendacji Użytkownika, jak i nowego Użytkownika, który dołączył do FUMBI na podstawie takiej rekomendacji.

5. Wykorzystanie plików cookie
FUMBI wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić Użytkownikowi jak najlepszy komfort użytkowania naszej Strony internetowej. Plik cookie („ciasteczko”) jest niewielkimi plikiem tekstowym, który jest zapisywany na dysku twardym Użytkownika przez serwer internetowy. Pliki cookie są indywidualnie przypisane do Użytkownika i mogą być odczytywane tylko przez serwer internetowy w domenie, która przesłała plik cookie do Użytkownika. Jedną z głównych funkcji plików cookie jest zapewnienie Użytkownikowi komfortu wynikającego z oszczędności czasu. Plik cookie informuje serwer internetowy o tym, że Użytkownik powrócił na konkretną stronę. Na przykład, jeżeli Użytkownik spersonalizuje podstrony Strony internetowej FUMBI, plik cookie pomaga FUMBI w przywołaniu konkretnych informacji podczas kolejnych wizyt Użytkownika.

W przypadku powrotu Użytkownika na daną stronę internetową podane wcześniej informacje mogą zostać ponownie uzyskane, co ułatwia Użytkownikowi korzystanie z uprzednio dostosowanych przez niego funkcji.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj Użytkownik może zmodyfikować ustawienia przeglądarki w sposób skutkujący odrzucaniem przez nią plików cookie. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na odrzucanie plików cookies, niektóre z interaktywnych funkcji Strony internetowej FUMBI mogą okazać się niedostępne.

6. Odbiorcy i podmioty przetwarzające dane osobowe Użytkownika
Na mocy umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych FUMBI może wyznaczyć osoby trzecie – podmioty przetwarzające – do wykonania określonych czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. FUMBI wyznaczy wyłącznie takie podmioty przetwarzające, które zapewniają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wystarczające do zapewnienia zgodności przetwarzania z wymogami RODO i gwarantują ochronę praw Użytkownika.
FUMBI korzysta z usług następujących podmiotów przetwarzających dane osobowe, które mogą otrzymać i przetwarzać dane osobowe Użytkownika w jej imieniu:
• spółki Google LLC (zwanej dalej „Google”), z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (United States)
• spółki Liquid Web, LLC z siedzibą pod adresem 2703 Ena Dr., Lansing, MI 48917, Stany Zjednoczone (United States)
• spółki Mailgun Technologies, Inc. z siedzibą pod adresem 535 Mission St., Fl 14, San Francisco, CA 94105, Stany Zjednoczone (United States).
FUMBI może przekazać dane osobowe Użytkownika podmiotom przetwarzającym lub innym odbiorcom znajdującym się w państwach trzecich wyłącznie w przypadku, gdy (i) Komisja Europejska (KE) podjęła decyzję, że dane państwo trzecie, terytorium bądź określony sektor lub określone sektory w takim państwie trzecim zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, albo gdy (ii) podmiot przetwarzający zapewnia odpowiednie zabezpieczenia, pod warunkiem dostępności możliwych do wykonywania praw osób, których dane dotyczą, i skutecznych środków ochrony prawnej.

7. Prawa Użytkownika
Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych:

(a) prawo do informacji
Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych. FUMBI informuje Użytkownika o takim przetwarzaniu w niniejszej Polityce ochrony danych osobowych.

(b) prawo wglądu w dane osobowe Użytkownika
Jeżeli Użytkownik chciałby uzyskać wgląd w jego dane osobowe posiadane przez FUMBI, prosimy o kontakt.

(c) prawo do sprostowania
Jeżeli posiadane przez FUMBI dane osobowe Użytkownika są niedokładne lub niekompletne, Użytkownik ma prawo wystąpić o ich sprostowanie. Jeżeli te dane osobowe zostały przekazane osobom trzecim za zgodą Użytkownika lub z przyczyn prawnych, także i FUMBI ma obowiązek zwrócić się o ich sprostowanie.

(d) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Użytkownik ma prawo zwrócenia się do FUMBI o usunięcie wszystkich swoich danych osobowych. FUMBI nie będzie jednak zobowiązana do usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania lub jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy.

(e) Prawo do ograniczenia przetwarzania
Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrócenia się do FUMBI o ograniczenie sposobu, w który FUMBI przetwarza jego dane osobowe, jeżeli

• Użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych;
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
• FUMBI nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Powyższe oznacza, że FUMBI może przechowywać dane, ale nie może kontynuować ich przetwarzania. FUMBI przechowuje tylko tyle danych, ile niezbędne jest do spełnienia żądań Użytkownika w przyszłości.

(f) prawo do przenoszenia danych
FUMBI jest zobowiązana do umożliwienia Użytkownikowi uzyskania i ponownego wykorzystania jego danych osobowych do jego własnych celów w ramach usług w sposób bezpieczny i pewny, bez uszczerbku dla użyteczności jego danych osobowych.

(g) prawo do sprzeciwu
Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych powołując się na swój prawnie uzasadniony interes.
FUMBI nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych Użytkownika, chyba że FUMBI wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

(h) prawo do cofnięcia zgody
Jeżeli Użytkownik udzielił FUMBI zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale następnie zmieni zdanie, przysługuje mu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. W przypadku cofnięcia przez Użytkownika wcześniej udzielonej zgody, FUMBI zaprzestanie przetwarzania danych Użytkownika. Co do zasady jednak FUMBI nie przetwarza danych osobowych Użytkownika na podstawie udzielonej przez niego zgody.

(i) prawo złożenia skargi
Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych w sytuacji, w której Użytkownik stwierdzi, że jego dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z RODO lub że FUMBI nie respektuje jego praw.

Dane kontaktowe krajowych organów ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej pod adresem http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Z wyjątkiem prawa do złożenia skargi, z którego powinien skorzystać zwracając się bezpośrednio do właściwego organu ochrony danych osobowych, Użytkownik może skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw zwracając się do FUMBI z odpowiednim wnioskiem przesłanym pocztą elektroniczną na adres info@fumbi.network.

8. Linki do innych stron internetowych
Strona internetowa FUMBI może zawierać linki łączące ze stronami internetowymi naszych partnerów, reklamodawców, serwisów społecznościowych itp. Jeżeli Użytkownik skorzysta z linku do którejkolwiek z tych stron, powinien pamiętać, że umieszczone są na nich informacje dotyczące ich odrębnych zasad polityki prywatności oraz że FUMBI nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią takich informacji przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem tych stron internetowych.

9. W jaki sposób FUMBI chroni dane osobowe Użytkownika?
FUMBI stosuje wiele różnych technologii i procedur bezpieczeństwa w celu lepszego zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. FUMBI chroni dane osobowe Użytkownika przechowując je na bezpiecznych serwerach w kontrolowanym i chronionym środowisku, gdzie są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Wszelkie dane wrażliwe gromadzone na Stronie internetowej FUMBI lub przekazywane do innych stron

internetowych (np. dane rachunków bankowych lub dane geolokalizacyjne) są chronione poprzez zastosowanie szyfrowania, np. protokołu Secure Socket Layer (SSL).

Bez względu na podejmowane przez FUMBI starania w celu zapewnienia jak najbezpieczniejszego środowiska przetwarzania danych osobowych Użytkownika, FUMBI nie może całkowicie wykluczyć możliwości uzyskania nieuprawnionego dostępu do takich danych, czy też ich nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia. W przypadku takiego naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych FUMBI niezwłocznie poinformuje właściwy organ nadzorczy i podejmie natychmiastowe działania w celu opanowania sytuacji. Jeżeli takie naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych może narazić Użytkownika na szkodę, FUMBI poinformuje go o tym bez zbędnej zwłoki.

10. Zmiany Polityki FUMBI dotyczącej ochrony danych osobowych
FUMBI może wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce ochrony danych osobowych. W każdym przypadku wprowadzenia takiej zmiany FUMBI przekaże Użytkownikowi zmienioną wersję Polityki ochrony danych osobowych.

Kontakt z FUMBI
W przypadku pojawienia się po stronie Użytkownika pytań dotyczących niniejszej Polityki ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem info@fumbi.network.

Fumbi Cookies

Korzystając z serwisu internetowego prowadzonego przez Fumbi Network j.s.a., wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookie, w celu zapewnienia Państwu lepszej jakości usług. Więcej informacji →