UŽÍVATEĽSKÁ ZMLUVA

(USER AGREEMENT)
Táto užívateľská zmluva (ďalej len „Zmluva“) sa uzatvára medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

(1) FUMBI NETWORK j. s. a., jednoduchou spoločnosťou na akcie založenou v Slovenskej republike, so sídlom: Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 005 895, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sja, Vložka č.: 57/B (ďalej len „FUMBI” a podľa kontextu „my“ alebo „náš“) (FUMBI rovnako môže špecifikovať ktorúkoľvek zo spriaznených spoločností v skupine FUMBI); a

(2) Vami, ako užívateľom, ktorý má záujem o poskytnutie služieb zo strany FUMBI podľa tejto Zmluvy (ďalej len „Užívateľ“ a podľa kontextu „Vy“ alebo „Váš“);

FUMBI a Užívateľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „Zmluvná strana“.

Krypto-aktíva, kryptomeny a iné aktíva využívajúce technológie distribuovaných záznamov (ďalej spolu len „kryptoaktíva“) a súvisiaci trh predstavujú vzhľadom na svoje rané technologické štádium zvýšenú mieru rizika, ako aj súvisiace riziko cenovej volatility. V dôsledku takejto volatility môže cena predmetných aktív narastať a klesať, významne rýchlejšie ako iných aktív. V niektorých prípadoch môže dôjsť aj k úplnému znehodnoteniu predmetných aktív z dôvodov spôsobených treťou stranou alebo technologického zlyhania.  Nadobudnutie a vlastníctvo kryptoaktív so sebou preto prináša osobitné výzvy a riziká, ktoré sa zvyčajne netýkajú mien alebo peňazí vydaných a garantovaných štátmi alebo nadštátnymi subjektmi, napríklad (fiat) meny.

Vzhľadom na rané technologické štádium kryptoaktív ako globálnych aktív, je možné, že ponuka a/alebo používanie kryptoaktív alebo disponovanie s nimi môže byť na základe všeobecného právneho predpisu v niektorých štátoch limitované, podmienené, prípadne zakázané.

FUMBI pre účely zníženia rizík spojených s kryptoaktívami a pre zabezpečenie prístupu k tejto technológii poskytuje službu zmenárne kryptoaktív a peňaženky kryptoaktív, ako aj ďalšie služby spojené kryptoaktívami prostredníctvom https://fumbi.network (vrátane jej jazykových mutácií) alebo akejkoľvek inej webstránky alebo iného softvérového riešenia prevádzkovaného alebo vlastneného FUMBI (ďalej spolu ako „Platforma“).

Trh kryptoaktív je volatilný a hodnota kryptoaktív môže z tohto dôvodu rýchlo narastať, ale aj klesať. Z uvedeného dôvodu sa investícia do kryptoaktív považuje v súčasnosti za rizikovú. FUMBI disponuje príslušnými povoleniami na poskytovanie služieb spojených s kryptoaktívami v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky.

V súvislosti s rizikovým profilom kryptoaktív sa odporúča investovať len časť voľných prostriedkov, ktoré máte vyhradené pre investičné účely, a o časť ktorých ste v prípade poklesu ochotní prísť. Neodporúčame investovať prostriedky, ktoré sú zapožičané, alebo by inak mohli ovplyvniť vašu životnú situáciu. FUMBI nevie zaručiť istý výnos, ani hodnoverne predpokladať smerovanie trhu kryptoaktív, pričom doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.

Užívateľ potvrdzuje, že uzavrel osobitnú zmluvu o používaní Platformy.

1. PREDMET ZMLUVY

1.1 Predmetom Zmluvy je poskytovanie služieb súvisiacich s kryptoaktívami zo strany FUMBI v prospech Užívateľa. Na základe tejto Zmluvy bude FUMBI poskytovať Užívateľovi nasledujúce služby:

 • služby poradenstva vo vzťahu ku kryptoaktívam (ďalej len „Poradenské služby”);
 • služby konverzie prostriedkov Užívateľa do kryptoaktív mien, služby konverzie medzi kryptoaktívami a služby konverzie kryptoaktív na peňažné prostriedky (ďalej len „Zmenárenské služby”);
 • služby úschovy kryptoaktív (ďalej len „Služby úschovy”).
 • iné služby podľa tejto Zmluvy, napríklad staking alebo technické zabezpečenie sprostredkovania iných služieb spojených s kryptoaktívami; a
 • iné služby dohodnuté medzi Zmluvnými stranami.

(ďalej spolu len „Služby”)

1.2 V rámci poskytovania Služieb, FUMBI ponúka ich kombinácie v rámci produktov špecifikovaných v prílohách tejto Zmluvy, prípadne iných produktov popísaných v zmysle podmienok Zmluvy na Platforme:

 • FUMBI Portfóliové Produkty (FUMBI Index Portfólio, FUMBI Bitcoin a Zlato, FUMBI Staking Portfólio a ďalšie portfóliové produkty) (Príloha č. 2);
 • FUMBI Vlastná Voľba (Príloha č. 3);
 • FUMBI Úschova (Príloha č. 4);
 • FUMBI Sporenie;
 • FUMBI Zamestnanecký Program;
 • FUMBI Staking;
 • FUMBI Lending

(ďalej spolu len „Produkty“ a samostatne „Produkt“).

The Products represent various combinations of Services with special conditions of their provision. Details of the terms and functionality of the Products are listed in the annexes to this Agreement.

FUMBI si vyhradzuje právo uvádzať a sprístupňovať Produkty v zmysle tejto Zmluvy, najmä podľa lokalizačných podmienok Užívateľa pričom si rovnako vyhradzuje právo sprístupniť niektorý z Produktov výlučne pre špecifický okruh užívateľov podľa konkrétnych podmienok príslušného Produktu.

FUMBI also reserves the right to supplement the composition of the Products, or to change the conditions of accessibility of individual Products in accordance with the provisions of this Agreement.

2. USER REGISTRATION

2.1 Pred poskytnutím Služieb je Užívateľ povinný uzavrieť zmluvu o podmienkach používania Platformy, vykonať svoju registráciu na Platforme založením užívateľského účtu (ďalej len „Konto”) a potvrdiť svoju registráciu. Uzavretie zmluvy o podmienkach používania Platformy je predpokladom poskytovania Služieb podľa tejto Zmluvy.

2.2 Užívateľom môže byť fyzická osoba staršia ako 16 rokov alebo právnická osoba, ktorá naplnila podmienky tejto Zmluvy a ktorej bola riadne poskytnutá starostlivosť v zmysle jej podmienok alebo podmienok AML Smernice.

3. ÚKONY PRED POSKYTNUTÍM SLUŽIEB

FUMBI je povinnou osobou v zmysle § 5 ods. 1, písm. o), p) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len  „AML Zákon”). V tejto súvislosti je FUMBI povinná pred poskytnutím Služieb na základe tejto Zmluvy, poskytnutím vkladu podľa tejto Zmluvy alebo inými úkonmi podľa tejto Zmluvy vykonať klasifikáciu Užívateľa v súlade s ustanoveniami AML Zákona ako aj úkony v súlade s AML Smernicou FUMBI, najmä Politikou posudzovania rizika (ďalej len „Klasifikácia“).

3.1 Základná starostlivosť

FUMBI podľa AML Zákona a AML Smernice a v zmysle podmienok v nich uvedených je oprávnená požadovať od Užívateľov, ktorí sú fyzickými osobami, údaje v nasledujúcom rozsahu:

 • meno a priezvisko;
 • rodné číslo (ak nebolo pridelené, tak dátum narodenia);
 • štátna príslušnosť,
 • pohlavie;
 • adresa trvalého pobytu alebo iného oprávneného pobytu; a
 • druh a číslo dokladu totožnosti.

(ďalej len „Identifikačné údaje“).

Okrem uvedených údajov FUMBI pre účely budúceho poskytnutia Služieb (a pred poskytnutím) Služieb nad rozsah Identifikačných údajov je FUMBI v zmysle právnych predpisov povinná vyžiadať od Užívateľa poskytnutie podporných informácií a dokumentov, napríklad:

 • kópiu dokladu totožnosti;
 • potvrdenie o trvalom pobyte alebo inom oprávnenom pobyte;
 • dokumenty preukazujúce miesto pobytu, napríklad riadne vystavenú faktúra za dodávku elektrickej energie alebo iných služieb, prípadne výpis z bankového účtu s uvedením identifikačných údajov a súhlasnej adresy Užívateľa, výpis z registra obyvateľov);
 • záznam podobizne Užívateľa (selfie) spoločne so zreteľne čitateľnými údajmi z dokladu totožnosti a rozpoznateľnou tvárou Užívateľa;
 • informáciu o pôvode finančných prostriedkov.

FUMBI is obliged to provide basic care within the meaning of this Agreement in accordance with the terms of the AML Act and the AML Directive to a User who is a legal entity. For the purposes of providing basic care to the User, who is a legal entity, FUMBI is obliged to request the following information or documents:

 • obchodné meno;
 • IČO;
 • adresa sídla;
 • identifikačné údaje zápisu v príslušnom registri;
 • kópia dokladov totožnosti štatutárnych orgánov a konečných užívateľov výhod Užívateľa a ich údaje v rozsahu ich Identifikačných údajov podľa článku 3.1. tejto Zmluvy;
 • potvrdenie o adrese sídla (riadne vystavená faktúra za dodávku elektrickej energie, prípadne výpis z bankového účtu s uvedením identifikačných údajov a súhlasnej adresy Užívateľa, výpis z Obchodného registra alebo obdobného registra);
 • fotografia podobizne osoby (selfie) uskutočňujúcej zriadenie Účtu Užívateľa spoločne so zreteľne čitateľnými údajmi z dokladu totožnosti s rozpoznateľnou tvárou, ako aj Identifikačné údaje takejto osoby;
 • informácie o vlastníckej štruktúre Užívateľa v rozsahu Identifikačných údajov podľa článku 3.1. tejto Zmluvy, ak sú spoločníkmi fyzické osoby a v prípade, ak sú spoločníkmi Užívateľa právnické osoby, tak v rozsahu: i) obchodné meno, ii) IČO, iii) adresa sídla spoločníka Užívateľa, iv) identifikačné údaje spoločníka Užívateľa týkajúce zápisu v príslušnom registri;
 • informácia o pôvode finančných prostriedkov.

3.2 Zvýšená starostlivosť

V prípade, ak FUMBI na základe analýzy rizík v zmysle podmienok AML Zákona a/alebo AML Smernice vyhodnotí, že konkrétny Užívateľ predstavuje vyššie riziko legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu je FUMBI oprávnená a povinná od predmetného Užívateľa vyžiadať informácie alebo dokumenty nad rozsah údajov požadovaných pri poskytovaní zjednodušenej starostlivosti alebo základnej starostlivosti podľa článkov 3.1. a 3.2. tejto Zmluvy.

FUMBI je oprávnená vo vzťahu k Užívateľovi vykonať zvýšenú starostlivosť podľa tejto Zmluvy a v zmysle AML Zákona aj na žiadosť príslušného orgánu a/alebo inej oprávnenej inštitúcie, ako aj z vlastného rozhodnutia pre účely naplnenia svojich zákonných a iných povinností, napríklad vyžiadať daňové priznanie, výpis z bankového účtu alebo dokument preukazujúci zdroj príjmov alebo iný dokument Užívateľa.

3.3 Pravdivosť a aktuálnosť poskytnutých informácií

Užívateľ je zodpovedný za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov, poskytnutých FUMBI najmä údajov poskytnutých pri vykonaní registrácie a poskytovania informácií pre účely overenia totožnosti a iných úkonov predpokladaných touto Zmluvou. FUMBI má za to, že tieto údaje zodpovedajú skutočnosti a FUMBI sa v tejto súvislosti vzdáva zodpovednosti za akúkoľvek ujmu, ktorá vznikne alebo môže vzniknúť v dôsledku akýchkoľvek chýb, nesprávností, neúplnosti a/alebo iných nedostatkov v poskytnutých informáciách.

By providing any information under this Agreement, the User confirms that the information provided to FUMBI is true, accurate and complete. In this context, the user undertakes to notify FUMBI of any changes in the information or documents provided without undue delay from such a change, but no later than within 15 (in words: fifteen) days.

In connection with the verification of the timeliness, truthfulness or accuracy of the data provided by the User, FUMBI reserves the right to provide the User the appropriate level of care under this Agreement repeatedly during the term of this Agreement.

3.4 Overenie identity Užívateľa

Pre účely overenia poskytnutých Identifikačných údajov alebo ďalších údajov alebo dokumentov je FUMBI oprávnená vykonať všetky kroky potrebné pre overenie identity Užívateľa a identity konečných užívateľov výhod Užívateľa, uskutočniť nevyhnutné kroky ochrany pred podvodným konaním, legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, financovaním terorizmu alebo akýmkoľvek iným protiprávnym konaním, a to priamo alebo prostredníctvom tretej strany.

FUMBI si vyhradzuje pre účely overenia identity Užívateľa právo na overenie pravdivosti a úplnosti údajov a/alebo dokumentov poskytnutých Užívateľom.

FUMBI preskúma, či údaje, písomnosti alebo iné dokumenty, ktoré je na základe Zmluvy povinná prevziať zodpovedajú podmienkam Zmluvy. FUMBI však nezodpovedá za pravosť, platnosť a preklad týchto písomností, ani za obsahovú zhodu, ani za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov v nich uvedených.

Za účelom overenia identity Užívateľa, prípadne realizácie úkonov súvisiacich poskytnutím starostlivosti v zmysle AML zákona FUMBI môže využívať riešenia tretích strán, vrátane softvérových riešení využívajúcich biometrické overenia alebo riešenia umelej inteligencie.

3.5 Platobné spojenie, platobné metódy a FUMBI Kredit

Podmienkou poskytnutia Služieb podľa tejto Zmluvy je zhoda údajov platobného spojenia Užívateľa v rozhraní Účtu s bankovým účtom Užívateľa alebo iným platobným účtom, vo vzťahu ku ktorému má Užívateľ dispozičné právo. Užívateľ taktiež môže pre účely poskytnutia Služieb využiť aj iné platobné metódy akceptované FUMBI, platbu na pošte, predplatené poukážky, tzv. vouchery, prípadne iné platobné metódy podľa ich dostupnosti na Platforme. V tejto súvislosti FUMBI pre účely zvýšenia užívateľského komfortu umožňuje Užívateľom využiť FUMBI Kredit.

FUMBI Kredit predstavuje jednotku kreditného systému určeného na úhradu za Produkty a Služby. FUMBI Kredit je možné zakúpiť výlučne v rozhraní Platformy, a je ho možné použiť výlučne na úhradu za Produkty a Služby. FUMBI Kredit je možné zakúpiť výlučne v rozhraní Platformy za EUR v konštantnom v pomere 1:1. FUMBI Kredit nemá materiálny ani formálny charakter elektronických peňazí, ani kryptoaktív. FUMBI Kredit môže byť využitý na cielenie marketingových aktivít, vernostných programov alebo iných promočných aktivít FUMBI.

3.6 Ochrana Účtu

Užívateľ je povinný zachovávať dôvernosť svojich prístupových údajov k Účtu, ako aj vprimeranej miere zabezpečiť ochranu zariadení prostredníctvom ktorých má Užívateľ prístup k Platforme alebo Účtu.

Platforma môže pre účely niektorých úkonov súvisiacich s Účtom umožniť Užívateľovi nastavenie dvojfaktorovej autorizácie prostredníctvom SMS alebo mobilnej aplikácie, napr.  aplikácie Google Authenticator alebo inej obdobnej aplikácie (ďalej len „Dwuetapowa autoryzacja“). Nastavenie Dvojfaktorovej autorizácie je možné prostredníctvom Platformy.

Užívateľ je povinný pre účely využívania Služieb a používania Platformy používať vhodné zariadenie (smartphone, tablet, počítač alebo iné zariadenie). Užívateľ zodpovedá za obstaranie, udržiavanie a zabezpečenie kompatibility predmetného zariadenia so softvérom, hardvérom, alebo inými technickými požiadavkami pre poskytnutie Služieb, vrátane stabilného internetového pripojenia.

FUMBI si pre účely zabezpečenia Účtu vyhradzuje právo v nevyhnutnej miere obmedziť právo Užívateľa nakladať s Účtom, až do momentu poskytnutia príslušnej miery starostlivosti podľa článku 3 tejto Zmluvy.

3.6.1 FUMBI si vyhradzuje právo obmedziť prístup Užívateľa k Účtu v prípade, ak Užívateľ neposkytne FUMBI informácie alebo dokumenty potrebné pre poskytnutie príslušnej starostlivosti v zmysle tejto Zmluvy alebo ak Užívateľ neposkytne predmetné informácie v potrebnom rozsahu alebo kvalite.

3.6.2 FUMBI si vyhradzuje právo obmedziť prístup Užívateľa k Účtu v prípade dôvodného podozrenia, že v súvislosti s Účtom Užívateľa došlo, alebo môže dôjsť k spáchaniu trestného činu alebo inej protiprávnej činnosti.

V prípade, ak dôjde k obmedzeniu prístupu Užívateľa k Účtu, FUMBI sa zaväzuje o tejto skutočnosti Užívateľa informovať bez zbytočného odkladu, ak oznámenie tejto skutočnosti nie je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom alebo rozhodnutím príslušného orgánu.

4. SLUŽBY

4.1 Poradenské služby

FUMBI ako súčasť Služieb poskytuje Poradenské služby predmetom ktorých je návrh skladby a podielu kryptoaktív v rámci konkrétnych Produktov a prípadne návrh rebalansovania predmetného portfólia prostredníctvom algoritmických riešení, vrátane frekvencie takéhoto rebalansovania.

V rámci poskytovania Poradenských služieb a pre naplnenie ich účelu, FUMBI vo vzťahu k tvorbe navrhovanej skladby a podielov jednotlivých kryptoaktív zohľadňuje rôzne kritériá, najmä formálne kritériá a fundamentálne kritériá, v zmysle investičných téz jednotlivých Produktov, tak ako sú uvedené na Platforme (ďalej len „Poradenské služby“).

4.2 Zmenárenské služby

4.2.1 FUMBI v súvislosti s kryptoaktívami poskytuje zmenárenské služby, t.j. službu zmeny peňažných prostriedkov Užívateľa na kryptoaktíva, službu zmeny kryptoaktív Užívateľa na peňažné prostriedky, ako aj službu zmeny kryptoaktív na iné kryptoaktíva (ďalej len „Zmenárenské služby”). FUMBI má pri poskytovaní Zmenárenských služieb pri predaji kryptoaktív Užívateľovi postavenie predávajúceho a pri predaji kryptoaktív Užívateľom podľa tejto Zmluvy má FUMBI postavenie kupujúceho.

4.2.2 FUMBI v rámci Zmenárenských služieb, prípadne ako súčasť jedného z Produktov môže poskytovať službu zámeny kryptoatkív za iné kryptoaktíva, prípadne zámeny kryptoaktív za iné aktíva podľa podmienok tejto Zmluvy.

4.2.3 FUMBI poskytuje Zmenárenské služby. Kurzový lístok súvisiaci s poskytovaním Zmenárenských služieb je uvedený v rozhraní Platformy. Kurzový lístok obsahuje informácie o konverziách hodnoty vkladov do kryptoaktív, prípadne kryptoaktív na iné kryptoaktíva.

4.3 Služby úschovy

4.3.1 FUMBI vo vzťahu ku kryptoaktívam pre účely zabezpečenia ich ochrany poskytuje Služby úschovy. FUMBI poskytuje služby úschovy najmä za účelom poskytovania profesionálnych úschovných služieb vo vzťahu ku kryptoaktívam.

4.3. 2 FUMBI poskytuje služby úschovy kryptoaktív spôsobom ktorý predstavuje ich bezpečné uloženie, ochranu pred scudzením, stratou alebo náhodným zničením vo vzťahu k dátam potrebným pre nakladanie s kryptoaktívami (ďalej len „Služby úschovy“). Pre zabezpečenie profesionálnej úrovne ochrany kryptoaktív (a dát potrebných pre nakladanie s nimi – tzv. privátnych kľúčov) Užívateľov pri poskytovaní Služieb úschovy, FUMBI používa tzv. cold storage riešenia, t.j. riešenia, ktoré nevyužívajú pripojenie na internet, ak nie je v tejto Zmluve ustanovené inak.

4.3.3 FUMBI poskytuje Služby úschovy pri zabezpečení najvyšších štandardov úschovy kryptoaktív, najmä využitím služby Ledger Vault, papierových peňaženiek kryptoaktív a iných riešení úschovy kryptoaktív vrátane cold storage riešení, ich kombináciou alebo kombináciou týchto riešení spoločne s fyzickým uložením v trezoroch pod kontrolou FUMBI. Pri poskytovaní Služieb úschovy si FUMBI vyhradzuje právo dočasne a v obmedzenom rozsahu uchovávať časť kryptoaktív na adresách tretích strán, najmä overených a bezpečných portáloch poskytovateľov služieb zmenárne kryptoaktív, poskytovateľov služieb peňaženky kryptoaktív alebo obdobných služieb spojených s kryptoaktívami.

4.3.4 FUMBI sa zaväzuje, že pri poskytovaní Služieb úschovy bude disponovať s kryptoaktívami Užívateľov a súvisiacimi privátnymi kľúčmi výlučne podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve alebo podľa podmienok poskytovania príslušného Produktu.

4.3.5 FUMBI si v rámci poskytovania Služieb úschovy vyhradzuje právo samostatne manažovať podobu a formu poskytovania Služieb úschovy, najmä za účelom zabezpečenia primeranej ochrany kryptoaktív Užívateľa, privátnych kľúčov a zabezpečenia primeranej likvidity prostriedkov. Pre účely poskytovania Služieb úschovy sa FUMBI zaväzuje používať vlastné technické riešenia, riešenia dôveryhodných tretích strán, ako aj ich kombinácie.

4.3.6 FUMBI si vyhradzuje právo limitovať rozsah poskytovania Služieb úschovy v súvislosti s poskytovaním niektorých Produktov, prípadne v kombinácii s inými Službami, ktoré zo svojej podstaty nevyhnutne môžu vplývať na obsah poskytovania Služieb úschovy, osobitné podmienky prípadného poskytovania Služieb úschovy sú uvedené na Platforme.

4.4 Staking a služby technického a iného sprostredkovania služieb spojených s kryptoaktívami

4.4.1 FUMBI môže podľa podmienok tejto Zmluvy sprístupňovať Užívateľom Služby a Produkty, ktoré umožňujú Užívateľom disponovať s kryptoaktívam s možnosťou získania zhodnotenia prostredníctvom technických riešení blokchainových protokolov.

4.4.2 Niektoré protokoly alebo ekosystémy kryptoaktív umožňujú vlastníkom kryptoaktív získavať odmeny za účasť na zabezpečovaní chodu predmetného protokolu alebo siete kryptoaktív. FUMBI má záujem aby Užívatelia mali možnosť podieľať sa na takejto aktivite a preto za týmto účelom v zmysle podmienok Zmluvy poskytnúť Užívateľom prostredníctvom Platformy aj služby tzv. stakingu – možnosti Užívateľa podieľať sa zabezpečovaní siete kryptoaktív. V tejto súvislosti má Užívateľ možnosť rozhodnúť sa na použití ním vlastnených kryptoaktív na Platforme na zabezpečovanie siete predmetného kryptoaktíva alebo kryptoaktív v rámci poskytovaných Služieb, pričom Užívateľ za disponovanie s kryptoaktívami môže získať odmeny denominované v kryptoaktívach v zmysle špecifických podmienok Produktu alebo Služby uvedených na Platforme.

4.4.3 Pri poskytovaní služby stakingu FUMBI po inštrukcii a poverení zo strany Užívateľa FUMBI zabezpečí alokáciu kryptoaktív na predmetné účely priamo alebo prostredníctvom dôveryhodnej tretej strany. Po udelení inštrukcie a poverenia Užívateľom. Užívateľovi v rámci poskytovania služieb stakingu budú pripočítavané odmeny denominované v jednotkách kryptoaktív na ktorých alokáciu takýmto spôsobom udelil inštrukciu a poverenie za podmienok v zmysle tejto Zmluvy a Cenníka, prípadne prehľadu odmien stakingu uvedeného na Platforme. Odmeny za poskytovanie služby stakingu budú Užívateľovi pripisované priamo v Platforme  do rozhrania Účtu v lehotách, frekvencii a výške stanovenej príslušnými ekosystémami kryptoaktív, Cenníkom alebo inými podmienkami vyplývajúcimi z popisu Produktu.

4.4.4 Užívateľ je oprávnený v zmysle tejto Zmluvy službu stakingu kedykoľvek po jej poskytnutí pozastaviť, zrušiť, prípadne opätovne o jej poskytovanie požiadať prostredníctvom Platformy.

4.4.5 FUMBI môže Užívateľom poskytovať aj obdobné služby technického, prípadne iného sprostredkovania vo vzťahu ku kryptoaktívam Užívateľa na základe inštrukcií alebo poverení. Takýmito službami v rámci rôznych Produktov môžu byť najmä sprostredkovanie poskytovania pôžičiek kryptoaktív vo vlastníctve Užívateľa (tzv. lending) alebo iné možnosti nakladania s kryptoaktívami zo strany Užívateľa podľa dostupných Produktov v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

4.4.6 Poskytovanie služieb podľa tohto článku Zmluvy je spoplatnené v zmysle Cenníka.

4.4.7 Užívateľ je prostredníctvom Platformy oprávnený poveriť FUMBI na vykonanie a zabezpečenie úkonov potrebných pre alokáciu kryptoaktív za týmto účelom, a to buď jednotlivo pre jednotlivé kryptoaktíva vo vlastníctve Užívateľa, prípadne pre súbor kryptoaktív, napríklad konkrétneho Produktu, ktorý takúto funkcionalitu Užívateľom ponúka.

5. PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB

5.1 Užívateľ po vytvorení Účtu a poskytnutí príslušnej miery starostlivosti podľa tejto Zmluvy, má možnosť využiť Služby alebo Produkty. Užívateľ je povinný pred poskytnutím niektorej zo Služieb realizovať vklad, najmenej však vo výške zodpovedajúcej hodnote minimálneho vkladu v zmysle platného Cenníka.

5.2 Užívateľ je povinný uskutočniť prevod peňažných prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku v prospech bankového spojenia FUMBI uvedeného v rozhraní Platformy bankovým prevodom alebo prostredníctvom použitia inej platobnej metódy podporovanej Platformou (ďalej len „Wpłata/Depozyt”).

5.3 Užívateľ je povinný zrealizovať Vklad výlučne spôsobmi a za podmienok uvedených na Platforme, pričom v tejto súvislosti sa môže FUMBI vyžadovať uvedenie konkrétnych platobných údajov (špecifický symbol, konštantný symbol alebo iné), ktoré sú nevyhnutné na identifikáciu Vkladu Užívateľa. V prípade odoslania Vkladu z bankového účtu sa vyžaduje jeho odoslanie z bankového účtu vedeného na Užívateľa alebo z účtu vo vzťahu ku ktorému má Užívateľ dispozičné právo alebo iné obdobné právo.

5.4 Porušenie povinnosti Užívateľa podľa predchádzajúceho článku 5.3. alebo v rozpore s inými ustanoveniami upravujúcimi poskytnutie Vkladu sa považuje za porušenie tejto Zmluvy. V prípade, ak dôjde k takému vadnému plneniu, FUMBI nie je povinná poskytnúť Užívateľovi Služby až do momentu zabezpečenia súladu s touto Zmluvou. FUMBI v tejto súvislosti vyhlasuje, že v prípade vadného plnenia Užívateľa nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ujmu, prípadne iný nepriaznivý následok vzniknutú Užívateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe v dôsledku porušenia podmienok tejto Zmluvy.

5.5 Po pripísaní hodnoty Vkladu a poskytnutí príslušnej starostlivosti podľa tejto Zmluvy (ak sa vyžaduje) je FUMBI povinná poskytnúť Užívateľovi príslušné Služby. FUMBI sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi Zmenárenské služby najneskôr v lehote 5 (slovom: piatich) dní odo dňa pripísania Vkladu v prospech FUMBI a naplnenia podmienok podľa Zmluvy. Pre účely poskytovania Služieb je Užívateľ povinný realizovať Vklad najmenej v hodnote 50 EUR (slovom: päťdesiat eur) (ďalej len „Minimálny vklad”).

5.6 Pripísaním Vkladu na bankový účet FUMBI Užívateľ udeľuje súhlas a ukladá neodvolateľnú inštrukciu na poskytnutie Služieb. V tejto súvislosti si dovoľujeme zdôrazniť, že v zmysle príslušných právnych predpisov Užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v lehote 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa pripísania Vkladu, vzhľadom na skutočnosť, že poskytovanie Služieb a efektívne aj cena kryptoaktív závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ako aj ďalších trhov ktorú FUMBI nemôže ovplyvniť.

5.7 Právo na odmietnutie

FUMBI si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie Služieb alebo akejkoľvek ich časti. V prípade, ak FUMBI využije svoje právo odmietnuť poskytnutie Služieb alebo v prípade, ak Užívateľ v lehote podľa tejto Zmluvy alebo inej primeranej lehote určenej FUMBI nesplní podmienky tejto Zmluvy alebo podmienky poskytnutia starostlivosti nevyhnutné pre poskytnutie Služieb podľa tejto Zmluvy je FUMBI povinná vrátiť plnenie poskytnuté Užívateľom, najneskôr v lehote 15 (slovom: pätnástich) dní od uplynutia príslušnej lehoty.

6. VÝBER PROSTRIEDKOV

6.1 Užívateľ je oprávnený kedykoľvek odo dňa uzatvorenia Zmluvy zadať pokyn na predaj kryptoaktív v súvislosti s ktorými boli poskytnuté Služby, najmä nadobudnutých z Vkladu alebo akejkoľvek jeho časti. Užívateľ je oprávnený predať svoje kryptoaktíva alebo ich časť FUMBI podľa podmienok tejto Zmluvy (ďalej len „Výber“).

6.2 Užívateľ je pre účely Výberu povinný použiť rozhranie Platformy a riadiť sa príslušnými inštrukciami.

6.3 FUMBI sa v súvislosti s Výberom zaväzuje odkúpiť kryptoaktíva špecifikované Užívateľom a podľa podmienok tejto Zmluvy a v lehote 5 (slovom: piatich) dní odo dňa zadania pokynu na Výber. FUMBI je povinná zaslať hodnotu za ktorú Užívateľ predal pri Výbere kryptoaktíva FUMBI na adresu bankového spojenia Užívateľa, ktorý bol verifikovaný ako bankový účet predmetného Užívateľa. FUMBI si vyhradzuje predĺžiť lehotu na spracovanie Výberu a zaslanie sumy odpredaných kryptoaktív v prospech Užívateľa o nevyhnutne potrebných čas, najviac však o ďalších 5 (slovom: päť) dní v prípade, ak Užívateľ realizuje Výber vo vysokých objemoch, alebo v prípade, ak konanie Užívateľa sa javí ako neštandardné.

6.4 FUMBI môže umožniť Užívateľovi pri zachovaní podmienok podľa tejto Zmluvy a podľa podmienok uvedených v Cenníku zrealizovať Výber aj čiastočne (ďalej len „Čiastočný výber“). Pre realizáciu Čiastočného výberu je nevyhnutné, aby sa hodnota kryptoaktív Užívateľa rovnala alebo prevyšovala sumu 50 EUR (slovom: päťdesiat eur), a zároveň suma, ktorá je predmetom Výberu napĺňala požiadavky hodnoty Minimálneho výberu. Predmetom Čiastočného výberu je prioritne suma predstavujúca zhodnotenie Vkladov (ďalej len „Zysk“) a až následne hodnota investície. Investícia predstavuje súčet Vkladov, znížený o súčet tej časti Čiastočných výberov, o ktorú jednotlivé Čiastočné výbery prevyšovali aktuálny Zisk k momentu príslušného Čiastočného výberu (ďalej len „Investícia“). Výška Investície je kalkulovaná pre každý Produkt samostatne. Užívateľ je oprávnený realizovať Výber (vrátane Čiastočného výberu) aj do FUMBI Kreditu, ktorý je možné použiť na úhradu za Produkty a Služby FUMBI.

6.5 Užívateľ je oprávnený po uplynutí Minimálnej lehoty na výber požiadať FUMBI o zabezpečenie prevodu kryptoaktív, a to vo vzťahu ku kryptoaktívam Užívateľa (ďalej len „Prevod”). Užívateľ je v tejto súvislosti oprávnený požiadať FUMBI o zaslanie kryptoaktív Užívateľ na adresy kryptoaktív vo vlastníctve Užívateľa na základe žiadosti o zrušenie úschovy (ďalej len „Žiadosť o zrušenie úschovy”).

6.6 Užívateľ je povinný podať Žiadosť o zrušenie úschovy prostredníctvom Platformy. Užívateľ je pre účely zaslania kryptoaktív v príslušnej formulárovej žiadosti povinný špecifikovať príslušné verejné adresy vlastnené Užívateľom. Pre účely spracovania Žiadosti o zrušenie úschovy Užívateľ povinný odoslať FUMBI riadne vyplnený formulár na základe ktorého FUMBI vypracuje a odošle Užívateľovi na podpis príslušnú formálnu žiadosť.

6.7 Užívateľ je povinný pre účely spracovania Žiadosti o zrušenie úschovy zabezpečiť doručenie tejto žiadosti FUMBI s úradným osvedčením pravosti podpisu Užívateľa v lehote 15 (slovom: pätnástich) dní odo dňa zaslania formálnej žiadosti. Za riadne doručenú Žiadosť o zrušenie úschovy podľa tejto Zmluvy sa považuje, taká žiadosť, ktorá je jasne čitateľná a opatrená príslušnou doložkou o osvedčení pravosti podpisu Užívateľa.

6.8 FUMBI si v súvislosti so zrušením úschovy kryptoaktív vyhradzuje právo na poskytnutie zvýšenej starostlivosti podľa tejto Zmluvy. FUMBI je povinná zabezpečiť Prevod kryptoaktív Užívateľa špecifikovaných v Žiadosti o zrušenie úschovy v lehote 10 (slovom: desiatich) dní odo dňa riadneho doručenia predmetnej žiadosti a poskytnutia príslušnej miery starostlivosti v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. V prípade, ak sú predmetom Prevodu všetky kryptoaktíva evidované v Účte, dôsledkom Prevodu môže byť ukončenie tejto Zmluvy.

6.9 Poskytovanie niektorých Produktov a Služieb, najmä Produktov a Služieb umožňujúcich Užívateľovi utilizovať ním vlastnené kryptoaktíva môže mať vplyv na Výber, prípadne na Prevod. Lehota na realizáciu týchto úkonov môže byť z dôvodov na strane technického riešenia, prípadne z dovôdov na strane tretieho subjektu byť predĺžená o 21 (slovom: dvadsať jeden) dní.

7. VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN

 7.1 FUMBI vyhlasuje a zaväzuje sa, že:

(a) je jednoduchá spoločnosť na akcie, riadne založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a je oprávnená vykonávať svoju podnikateľskú činnosť v súlade s podmienkami tejto Zmluvy;

(b) je oprávnená uzatvoriť túto Zmluvu a vykonávať všetky svoje práva a plniť povinnosti, ktoré jej z tejto Zmluvy vyplývajú;

(c) táto Zmluva predstavuje právne záväzné a platné záväzky FUMBI, ktoré sú voči nej vykonateľné, s prihliadnutím na príslušné právne predpisy upravujúce úpadok, konkurz, reštrukturalizáciu a oddlženie, ktoré vo všeobecnosti majú vplyv na výkon práv veriteľov; d)uzatvorenie a plnenie tejto Zmluvy a záväzkov podľa tejto Zmluvy nebude mať za následok porušenie akéhokoľvek právneho predpisu alebo zmluvného či iného záväzku alebo zakladateľského dokumentu FUMBI.

7.2 Užívateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že:

(a) má právnu spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony nevyhnutnú pre uzatvorenie tejto Zmluvy a poskytnutie Služieb a je oprávnený uzatvoriť túto Zmluvu a vykonávať všetky svoje práva a plniť povinnosti, ktoré z tejto Zmluvy vyplývajú;

(b) táto Zmluva predstavuje právne záväzné a platné záväzky Užívateľa, ktoré sú voči Užívateľovi vykonateľné, s prihliadnutím na príslušné právne predpisy upravujúce úpadok, konkurz a oddlženie, ktoré vo všeobecnosti majú vplyv na výkon práv veriteľov;

(c) uzatvorenie a plnenie tejto Zmluvy a záväzkov podľa tejto Zmluvy nebude mať za následok porušenie akéhokoľvek právneho predpisu alebo zmluvného či iného záväzku;

(d) Užívateľ poskytol a počas trvania tohto zmluvného vzťahu bude poskytovať FUMBI pravdivé, presné a úplné informácie v rozsahu a spôsobom potrebným pre poskytovanie Služieb a v rozsahu požadovanom touto Zmluvou;

(e) nebude prijímať Služby inak než v súlade s touto Zmluvou alebo s ich zamýšľaným účelom, v každom prípade nie v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi;

(f) sa v dostatočnej miere oboznámil s funkcionalitou Platformy a Účtu, ako aj s podstatou a fungovaním technológií kryptoaktív;

(g) sa bude priebežne oboznamovať funkcionalitou Platformy, podmienkami poskytovania Služieb, ako aj ďalšími informáciami súvisiacimi s plneniami podľa tejto Zmluvy.

8. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

 8.1 Užívateľ je povinný pri používaní Platformy, Účtu a prijímaní Služieb dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, túto Zmluvu, ako aj rešpektovať práva FUMBI a tretích osôb.

The user further undertakes not to:

(a) akýmkoľvek spôsobom zasahovať do funkcionality Platformy, Účtu alebo akýchkoľvek riešení vyvinutých FUMBI alebo v jej prospech, súvisiacich so Službami, ohrozovať a/alebo narušovať ich plynulú prevádzku;

(b) používať programy, zariadenia alebo postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na funkcionalitu Platformy, Účtu alebo Služieb;

(c) neoprávnene získavať osobné údaje iných užívateľov alebo akékoľvek informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva FUMBI alebo ktoré sú dôvernými informáciami FUMBI; a

(d) používať nezabezpečený e-mail alebo sprístupňovať údaje k Účtu akejkoľvek tretej osobe.

8.2 Užívateľ je zodpovedný za všetky aktivity súvisiace s použitím prihlasovacích údajov Užívateľa k Účtu. V tejto súvislosti je Užívateľ povinný najmä:

(a) uistiť sa, že po ukončení používania Platformy dodržal primerané bezpečnostné opatrenia, napr. po skončení každej návštevy Platformy zatvoril internetový prehliadač alebo iné rozhranie použité pre prístup k Účtu a riadne sa z Účtu odhlásil;

(b) bez zbytočného odkladu informovať FUMBI, v prípade, ak má Užívateľ dôvodné podozrenie, že došlo k neoprávnenému prístupu do Účtu, použitia alebo sprístupnenia prihlasovacích údajov Užívateľa, neoprávnenému prístupu alebo použitia Účtu a/alebo akéhokoľvek iného narušenia bezpečnosti, Účtu alebo poskytovania Služieb.

8.3 Užívateľ je sa zaväzuje, že nebude používať Služby na páchanie akéhokoľvek druhu nelegálnej činnosti alebo činnosti, ktorá môže negatívne ovplyvniť FUMBI, poskytovanie Služieb alebo iných užívateľov. Užívateľ sa v tejto súvislosti zaväzuje, že sa nebude v súvislosti s touto Zmluvou podieľať na:

(a) neoprávnenom pokuse o zmenu funkcionality alebo programového narušenia alebo iného zásahu do Platformy, Účtu, Služieb alebo ich akýchkoľvek súčastí;

(b) pokuse o získanie neoprávneného prístupu k Službám alebo k Účtu iného užívateľa;

(c) pokuse obísť alebo zmariť akékoľvek bezpečnostné opatrenia, vrátane poskytnutia starostlivosti vo vzťahu k Užívateľovi podľa tejto Zmluvy; alebo

(d) rozmnožovať, duplikovať, kopírovať, predávať alebo obchodovať so Službami na akýkoľvek účel bez súhlasu FUMBI.

8.4 Užívateľ je povinný okrem ďalších povinností uvedených v tejto Zmluve, taktiež:

(a) používať Účet v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a v súlade s touto Zmluvou;

(b) pre účely prístupu k Účtu a k Platforme používať výlučne dôveryhodné zariadenia a primerané zabezpečenie pred počítačovými vírusmi, programami typu spyware, programami typu scareware, programami typu trójsky kôň, programami typu worms alebo iným škodlivým softvérom;

(c) uchovávať v tajnosti prístupové heslá k Účtu alebo akékoľvek obdobné údaje súvisiace s Účtom alebo plnením Zmluvy s primeranou mierou ich ochrany.

8.5 Užívateľ berie na vedomie, že FUMBI nebude bez predchádzajúceho kontaktu kontaktovať Užívateľa ohľadom údajov týkajúcich sa Účtu, najmä prihlasovacích údajov k predmetnému Účtu. V prípade, ak má Užívateľ podozrenie, že je kontaktovaný za účelom podvodu vo vzťahu k jeho Účtu je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť FUMBI.

9. POPLATKY

 9.1 Poskytovanie Služieb je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka Služieb (ďalej len „Cennik”) dostupného na Platforme. FUMBI si vyhradzuje právo jednostranne započítať akékoľvek splatné poplatky a výdavky alebo iné pohľadávky súvisiace s poskytovaním Služieb a/alebo Produktov voči Užívateľovi.

9.2 FUMBI si v súvislosti s poskytovaním Služieb a prípadným rozširovaním vyhradzuje právo na zmenu Cenníka, prípadne na zavedenie nových poplatkov. FUMBI je oprávnená zmeniť Cenník prípadne zmeniť ceny jednotlivých položiek s účinnosťou v lehote 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa doručenia oznámenia o tejto zmene na e-mailovú adresu Užívateľa. Nový Cenník nadobúda účinnosť uplynutím 14. (slovom: štrnásteho) dňa odo dňa doručenia oznámenia o zmene Cenníka Užívateľovi.

9.3 Poplatky sa účtujú samostatne pre jednotlivé Produkty, pričom popis a schéma poplatkov podľa Cenníka je nasledujúca:

9.3.1 Výmenný poplatok predstavuje poplatok súvisiaci s poskytovaním Zmenárenských služieb vo vzťahu k Vkladu a Výberu Užívateľa a s pokrytím súvisiacich nákladov spojených s konverziou na kryptoaktíva alebo na peňažné prostriedky (ďalej len „Výmenný poplatok”);

9.3.2 Portfóliový poplatok predstavuje poplatok súvisiaci s poskytovaním Poradenských služieb súvisiacich s riadením a algoritmickou optimalizáciou portfólia Užívateľa (ďalej len „Portfóliový poplatok“). Portfóliový poplatok zahŕňa portfóliový poplatok pri Vklade a obnovovací portfóliový poplatok. Portfóliový poplatok pri vklade je ročný poplatok účtovaný vopred na jeden rok poskytovania Poradenských služieb v prípade prvého Vkladu a pri každom ďalšom Vklade alikvotne ku dňu výročia prvého Vkladu. Základom pre výpočet obnovovacieho portfóliového poplatku je aktuálna hodnota kryptoaktív ku dňu výročia prvého Vkladu.

9.3.3 Poplatok za poskytovanie Služieb úschovy predstavuje poplatok za poskytovanie Služieb úschovy podľa podmienok tejto Zmluvy (ďalej len „Úschovný poplatok“). Úschovný poplatok je ročný poplatok účtovaný ročne vopred za každý (aj začatý) kalendárny rok poskytovania Služieb úschovy. Je účtovaný vopred pri prvom Vklade a pri každom ďalšom Vklade alikvotne ku dňu výročia prvého Vkladu. Základom pre výpočet obnovovacieho úschovného poplatku je aktuálna hodnota kryptoaktív ku dňu výročia prvého Vkladu.

9.3.4 Poplatok zo Zisku predstavuje poplatok hradený Užívateľom zo Zisku dosiahnutého v súvislosti s poskytovaním Poradenských služieb. Poplatok zo Zisku je účtovaný v prípade Výberu, Čiastočného výberu alebo Prevodu (ďalej len „Poplatok zo zisku”). Základom pre vyčíslenie Poplatku zo zisku pri Výbere alebo Prevode je Zisk Užívateľa v momente Výberu alebo Prevodu. Pri Čiastočnom výbere je základom pre vyčíslenie Poplatku zo zisku, buď suma Čiastočného výberu alebo suma Zisku, pričom sa vždy použije suma, ktorá je nižšia.

9.3.5 Poplatok za Prevod predstavuje poplatok súvisiaci s úhradou nákladov pri Prevode vo vzťahu k poskytovaniu Služieb úschovy. Výška poplatku za Prevod zodpovedá nákladom súvisiacim s Prevodom v závislosti od rýchlosti spracovania požadovaného Prevodu prípadne počtu kryptoaktív, ktoré sú predmetom Prevodu. Poplatku za Prevod podliehajú úkony spojené s Prevodom v prípade ukončenia poskytovania Služieb úschovy podľa tejto Zmluvy.

9.3.6 FUMBI je oprávnená účtovať aj ďalšie poplatky súvisiace s poskytovaním Služieb podľa tejto Zmluvy alebo za úkony touto Zmluvou predpokladané v sadzbách podľa Cenníka.

10. UKONČENIE ZMLUVY A POZASTAVENIE VÝKONU ZMLUVY

 This Agreement may be terminated in one of the following ways:

(a) dohodou Zmluvných strán;
(b) výpoveďou ktorejkoľvek zo Zmluvných strán (podľa článku 10.1 tejto Zmluvy);
(c) odstúpením od Zmluvy zo strany FUMBI (podľa článku 10.2 tejto Zmluvy);
(d) odstúpením od Zmluvy zo strany Užívateľa (podľa článku 10.3 tejto Zmluvy);
(e) výpoveďou alebo odstúpením z iných dôvodov upravených touto Zmluvou.

(ďalej spolu „Ukončenie zmluvy”)

The Contracting Parties are obliged to perform all actions necessary to prevent the occurrence of damage and fulfill their obligations under this Agreement as of the effective date of the Termination of the Agreement, unless this Agreement provides otherwise.

10.1 FUMBI alebo Užívateľ môžu kedykoľvek ukončiť Zmluvu písomnou výpoveďou a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota v prípade Ukončenia zmluvy výpoveďou podľa predchádzajúcej vety je jednomesačná. FUMBI je oprávnená vypovedať túto Zmluvu písomne, jej doručením na e-mailovú adresu Užívateľa uvedenú v Účte. Užívateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu písomne jej doručením na e-mailovú adresu zákazníckej podpory FUMBI: support.en@fumbi.network

The notice period is three months and starts from the day following the day of delivery of the notice to the other Contracting Party.

Užívateľ je po podaní výpovede, povinný informovať FUMBI, či v súvislosti s ukončením zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou žiada o Výber alebo Prevod vo vzťahu k ním nadobudnutým kryptoaktívam.

V prípade, ak má na základe výpovede Užívateľa dôjsť k Prevodu, Užívateľ je povinný podať Žiadosť o zrušenie úschovy v zmysle článku 6.6 tejto Zmluvy. Po naplnení príslušných podmienok pre realizáciu Prevodu a uhradení príslušných poplatkov sa FUMBI zaväzuje vykonať Prevod najneskôr v lehote 15 (slovom: pätnástich) dní odo dňa uplynutia výpovednej lehoty. Užívateľ sa zaväzuje pre účely Prevodu v súvislosti s Ukončením zmluvy poskytnúť FUMBI všetku potrebnú súčinnosť.

V prípade, ak má na základe výpovede Užívateľa dôjsť k Výberu, FUMBI je povinná vyplatiť Užívateľovi hodnotu kryptoaktív v mene v ktorej bol uskutočnený Vklad v lehote 15 (slovom: pätnástich) dní odo dňa uplynutia výpovednej lehoty podľa tohto článku.

V prípade, ak Užívateľ nedoručí FUMBI Žiadosť o zrušenie úschovy podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve alebo neinformuje FUMBI ohľadom požiadavky na Výber, FUMBI je oprávnená odkúpiť kryptoaktíva Užívateľa a zrealizovať Výber a vyplatiť Užívateľovi príslušnú hodnotu v mene, v ktorej bol uskutočnený Vklad na bankový účet Užívateľa.

10.2 Ak táto Zmluva alebo podmienky niektorej zo Služieb alebo niektorého Produktu, neustanovujú inak, FUMBI je oprávnená od Zmluvy odstúpiť a zrušiť Účet takéhoto Užívateľa a/alebo ukončiť poskytovanie Služieb takémuto Užívateľovi s okamžitou účinnosťou, ak:

(a) Užívateľ uviedol v súvislosti s uzavretím Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením nepravdivé informácie, zamlčal alebo neposkytol podstatné informácie alebo dokumenty, ktoré sú nevyhnutné pre existenciu a plnenie povinností podľa tejto Zmluvy;

(b) Užívateľ je v omeškaní s plnením povinností podľa Zmluvy, pričom túto povinnosť nesplnil ani v dodatočnej lehote v trvaní najmenej 30 (slovom: tridsať) dní poskytnutej zo strany FUMBI;

(c) FUMBI nadobudla dôvodné a preukázateľné podozrenie, že konanie Užívateľa odporuje všeobecne záväzným právnym predpisom alebo ich obchádza alebo sa prieči dobrým mravom;

(d) FUMBI nadobudla dôvodné a preukázateľné podozrenie, že Účet bol použitý neoprávneným spôsobom alebo za účelom spáchania trestného činu, či iného protiprávneho konania;

(e) povinnosť odstúpenia FUMBI od Zmluvy vyplýva z rozhodnutia súdu, orgánu verejnej správy alebo zo všeobecne záväzného právneho predpisu.

FUMBI je oprávnená v prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku 10.2. speňažiť kryptoaktíva Užívateľa a po zohľadnení príslušných poplatkov tejto Zmluvy, poukázať predmetné peňažné prostriedky v mene, v ktorej bol uskutočnený Vklad na bankový účet Užívateľa, v prípade, ak poukázanie prostriedkov Užívateľa v prospech jeho bankového účtu neodporuje právnym predpisom alebo rozhodnutiu príslušného orgánu.

10.3 Ak táto Zmluva alebo podmienky niektorej zo Služieb alebo niektorého Produktu, neustanovujú inak, Užívateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť a ukončiť poskytovanie Služieb zo strany FUMBI, s okamžitou účinnosťou, v prípade:

(a) závažného alebo opakovaného porušenia Zmluvy zo strany FUMBI;

(b) zániku oprávnenia FUMBI na poskytovanie Služieb.

FUMBI je oprávnená v prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku 10.3 speňažiť kryptoaktíva Užívateľa a po zohľadnení príslušných poplatkov tejto Zmluvy poukázať predmetné peňažné prostriedky v mene, v ktorej bol uskutočnený Vklad na bankový účet Užívateľa, v prípade, ak poukázanie prostriedkov Užívateľa v prospech jeho bankového účtu neodporuje podmienkam tejto Zmluvy, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo rozhodnutiam príslušných orgánov. V prípade, ak Užívateľ v písomnom odstúpení od Zmluvy neuvedie adresu pre zrealizovanie Prevodu, FUMBI je povinná kryptoaktíva takéhoto Užívateľa odkúpiť a vyplatiť Užívateľovi hodnotu kryptoaktív na bankový účet podľa podmienok tejto Zmluvy. Užívateľ sa v tejto súvislosti zaväzuje uhradiť všetky náklady spojené so zabezpečením Prevodu a súvisiace poplatky, ako aj na poskytnutie potrebnej súčinnosti.

10.4 FUMBI si vyhradzuje právo dočasne pozastaviť výkon svojich práv a povinností vo vzťahu k Užívateľovi podľa tejto Zmluvy (ďalej len „Pozastavenie poskytovania služieb”), najmä v prípade:

(a) ak Užívateľovi nebola poskytnutá príslušná miera starostlivosti podľa podmienok tejto Zmluvy z dôvodov na strane Užívateľa;

(b) dôvodného podozrenia, že Užívateľ poskytol FUMBI nepravdivé, neaktuálne, neúplné alebo akékoľvek zavádzajúce údaje;

(c) dôvodného podozrenia, že Užívateľ porušuje podmienky Zmluvy alebo koná v rozpore so Zmluvou;

(d) ak si Užívateľ vymienil poskytnutie Služieb neoprávneným alebo podvodným spôsobom;

(e) ak Účet alebo prostriedky naň prijaté, prípadne kryptoaktíva s ním súvisiace boli použité na spáchanie protiprávneho konania;

(f) ak používanie Účtu a prostriedky na ňom alebo s ním súvisiace sú predmetom sporu, vyšetrovania alebo obdobného úradného konania;

(g) ak je FUMBI predmetom útoku za účelom odcudzenia kryptoaktív (vrátane privátnych kľúčov k nim) alebo akéhokoľvek obmedzenia nakladania s nimi;

(h) ak povinnosť pozastavenia poskytovania Služieb vyplýva z rozhodnutia súdu, orgánu verejnej moci alebo všeobecne záväzného právneho predpisu;

(j) ak právo na Pozastavenie poskytovania Služieb vyplýva z ustanovení tejto Zmluvy.

FUMBI undertakes, if the conditions for the Suspension of the Provision of the Services are met, to notify the User without delay, provided that such notification is not in conflict with this Agreement, generally binding legal regulations or a decision of the competent authority.

FUMBI undertakes to restore the functionality of the Account within 5 (in words: five) days from the day when the reasons for the Suspension of the Provision of the Services cease to exist.

11. ZODPOVEDNOSŤ

11.1 FUMBI zodpovedá výlučne za škodu ňou zavinenú. FUMBI nezodpovedá za škodu alebo iné nepriaznivé následky spôsobené:

(a) uvedením alebo predložením nepravdivých, neaktuálnych, neúplných alebo akokoľvek zavádzajúcich údajov Užívateľom;

(b) konaním alebo opomenutím konania Užívateľa, ak na konanie alebo opomenutie takéhoto konania bol povinný alebo ak takýmto konaním alebo opomenutím konania porušil svoju povinnosť alebo konal na svoju zodpovednosť;

(c) odmietnutím poskytnutia Služby v dôsledku nesplnenia podmienok podľa tejto Zmluvy Užívateľom;

(d) smerovaním a vývojom trhu kryptoaktív, ako aj za škodu v súvislosti so znížením hodnoty Vkladu, znížením hodnoty kryptoaktív, ako aj potenciálnou stratou ich hodnoty;

(e) neočakávanou zmenou právnej úpravy týkajúcej sa podnikateľskej činnosti FUMBI alebo právnej úpravy kryptoaktív alebo poskytovania služieb s nimi súvisiacimi;

(f) Pozastavením poskytovania služieb podľa tejto Zmluvy;

(g) dočasnou nedostupnosťou Platformy alebo Služieb;

(h) konaním tretej strany;

(i) použitím prihlasovacích údajov k Účtu alebo iného zabezpečovacieho mechanizmu v rozpore s touto Zmluvou;

(j) akceptovaním úkonov tých osôb, ktoré považuje na základe predložených údajov, listín alebo dokumentov za oprávnené konať v mene Užívateľa;

(k) okolnosťami mimo kontrolu podľa článku 11.4. Zmluvy.

11.2 Užívateľ je zodpovedný za ním spôsobenú škodu, ako aj škodu ktorú Užívateľ spôsobil porušením povinnosti podľa tejto Zmluvy. Užívateľ je zodpovedný za akúkoľvek škodu, ujmu alebo nepriaznivý následok spôsobený Užívateľom, ktorý vznikne v dôsledku Užívateľovho konania a/alebo opomenutia, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a/alebo touto Zmluvou.

11.3 Zmluvné strany sú povinné nahradiť škodu nimi spôsobenú, v dôsledku porušenia podmienok tejto Zmluvy, podmienok poskytovania Služieb alebo porušenia niektorého z vyhlásení Zmluvných strán, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

11.4 FUMBI nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ujmu, nepriaznivý následok alebo nemožnosť alebo neschopnosť plnenia povinností, ak je dôvodom takéhoto porušenia povinnosti zo strany FUMBI:

(a) nepredvídateľná alebo neočakávaná udalosť, okolnosť alebo ich súbor, mimo rozumnú kontrolu FUMBI, najmä, nie však výlučne, akákoľvek zmena, výluka alebo porucha na strane tretej osoby, najmä, nie však výlučne na strane poskytovateľa platobných služieb, poskytovateľa služby zmenárne kryptoaktív, poskytovateľa služby peňaženky kryptoaktív alebo prevádzkovateľa trhu s cennými papiermi, sprostredkovateľa takýchto služieb alebo poskytovateľa akýchkoľvek iných služieb nevyhnutných pre poskytovanie Služieb alebo plnenie povinností podľa tejto Zmluvy;

(b) nepredvídateľná zmena právnej úpravy upravujúcej výkon činnosti FUMBI a/alebo právnej úpravy a podmienok disponovania s kryptoaktívami;

(c) vyhlásenie krízovej situácie, zásahu vyššej moci, teroristických aktivít, vojny, nepokojov, intervencie ozbrojených síl alebo uzurpovania moci či zabavenia majetkových hodnôt;

(d) akéhokoľvek zdržania alebo poruchy spôsobenej problémom akéhokoľvek systému alebo siete, prerušenia alebo poruchy prenosu, komunikácie, spracovania dát alebo počítačových zariadení alebo akejkoľvek mechanickej poruchy zariadenia nevyhnutného na poskytovanie Služieb alebo plnenia povinností podľa tejto Zmluvy.

(ďalej spolu len „Okolnosti mimo kontrolu“)

12. REFERENČNÝ SYSTÉM

12.1 FUMBI poskytuje Užívateľovi možnosť referovať nových užívateľov prostredníctvom referenčného systému dostupného na Platforme (ďalej len „Referenčný systém“).

12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Užívateľ bude úspešne referovať nového užívateľa, FUMBI je oprávnená za podmienok uvedených v tejto Zmluve poskytnúť predmetnému Užívateľovi odmenu. Úspešne referovaným užívateľom sa rozumie osoba, ktorá prostredníctvom Platformy zriadi svoj Účet pri použití údajov určených na referovanie užívateľov podľa článku 12.3 a ktorá podľa podmienok tejto Zmluvy zrealizuje Vklad (ďalej len „Nový užívateľ”).

12.3 Užívateľ pri referovaní Nových užívateľov má povinnosť použiť výlučne odkaz alebo kód Referenčného systému uvedený v rozhraní Platformy. V prípade, ak Nový užívateľ zrealizuje Vklad (ďalej len „Vklad Nového užívateľa”), FUMBI je v súvislosti s Vkladom Nového užívateľa oprávnená poskytnúť Užívateľovi odmenu podľa podmienok tejto Zmluvy (ďalej len “Odmena”).

12.4 Referenčný systém alebo činnosti s ním súvisiace nepredstavujú zmluvný vzťah obchodného zastúpenia, sprostredkovania alebo iného oprávnenia na zastupovanie FUMBI alebo konanie v jej mene zo strany Užívateľa.

12.5 Užívateľ je povinný používať Referenčný systém výlučne v súlade s touto Zmluvou. Užívateľ sa pri využívaní Referenčného systému zaväzuje, že:

(a) Užívateľ nebude využívať Referenčný systém za účelom vykonania protiprávnej činnosti, podvodu, spôsobom ktorý odporuje Zmluve alebo sa prieči dobrým mravom;

(b) Užívateľ nebude využívať Referenčný systém spôsobom s využitím nevyžiadaných správ, tak v elektronickej, ako aj listinnej podobe, adresovaných tretím osobám;

(c) Užívateľ sa nebude prezentovať ako osoba oprávnená konať v mene alebo na účet FUMBI alebo jej splnomocnený zástupca, obchodný partner, sprostredkovateľ alebo konať iným spôsobom, ktorý by mohol naznačovať takúto skutočnosť.

12.6 FUMBI je oprávnená nie však povinná, vyplatiť Užívateľovi Odmenu v prípade, ak dôjde k uskutočneniu Vkladu Nového užívateľa podľa podmienok tejto Zmluvy. Model pre kalkuláciu Odmeny je dostupný na Platforme. Odmena bude Užívateľovi vyplatená pripísaním príslušnej hodnoty Odmeny k hodnote Vkladu predmetného Užívateľa vo forme kryptoaktív.

12.7 V prípade, ak Užívateľ získal Odmenu v rozpore s podmienkami Referenčného systému, podmienkami tejto Zmluvy alebo iným neoprávneným spôsobom, Užívateľ je povinný hodnotu takto získanej Odmeny vrátiť a nahradiť škodu spôsobenú takýmto konaním.

13. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

13.1 FUMBI si vyhradzuje právo kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom pozmeňovať, upravovať alebo aktualizovať Platformu, jej funkcionalitu alebo akékoľvek jej súčasti.

13.2 V prípade, ak FUMBI plánuje uskutočniť zmenu, úpravu alebo aktualizáciu Platformy alebo jej funkcionality a takáto činnosť môže mať vplyv na poskytovanie Služieb, FUMBI je povinná oznámiť túto skutočnosť Užívateľovi najneskôr 1 (slovom: jeden) deň pred takouto zmenou, úpravou alebo aktualizáciou.

13.3 FUMBI si vyhradzuje právo Pozastaviť poskytovanie Služieb na nevyhnutne potrebný čas za účelom ochrany prostriedkov Užívateľa, v prípade, ak bude FUMBI predmetom útoku za účelom získania prístupu k prostriedkom Užívateľa, FUMBI alebo iných užívateľov. FUMBI sa zaväzuje o pozastavení poskytovania Služieb podľa tohto bodu informovať Užívateľa bez zbytočného odkladu.

13.4 Vzhľadom na skutočnosť, že poskytovanie Služieb môže byť prerušené i) z dôvodu poruchy zariadenia, ii) pravidelných procesov údržby alebo opráv, iii) Okolnosťami mimo kontrolu podľa tejto Zmluvy, alebo iv) inými neočakávanými udalosťami, FUMBI v súvislosti s poskytovaním Služieb nemôže garantovať nepretržitú prevádzku Platformy a poskytovanie Služieb. FUMBI sa však v tejto súvislosti zaväzuje uskutočniť všetky úkony potrebné na zabezpečenie čo možno najplynulejšej prevádzky Platformy a poskytovania Služieb.  

13.5 Zmluvné strany sa dohodli, že na základe osobitnej dohody je Užívateľ oprávnený dočasne udeliť práva a povinnosti  zodpovedajúce vlastníckym právam vo vzťahu ku kryptoaktívam Užívateľa (ďalej len „Dohoda o disponovaní s kryptoaktívami”) a poveriť tak FUMBI na disponovanie s takýmito kryptoaktívami vo vzťahu k tretím stranám.

13.6 Vzhľadom na skutočnosť, že ekosystémy kryptoaktív sú v súčasnosti v raných štádiách vývoja a adopcie, pre účely rozšírenia ich používania a oboznámenia o ich existencii a funkcionalite sa môžu nové kryptoaktíva meny bezodplatne distribuovať prostredníctvom pripísania nových kryptoaktív na adresy už existujúcich kryptoaktív (ďalej len „Airdrop”). V súvislosti s technologickým vývojom kryptoaktív môže dôjsť k zmene podkladového technologického riešenia predmetného kryptoaktíva, ktoré môže mať za následok rozdelenie transakčného reťazca (blockchain/ DLT) alebo jeho duplikáciu a odčlenenie na novú sieť (ďalej len „Fork”) a následnej distribúcií nových kryptoaktív procesom Airdrop, prípadne iným obdobným procesom. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek kryptoaktíva pripísané Užívateľovi v súvislosti s poskytovaním Služieb zo strany FUMBI na základe Airdropu, Forku alebo v ich súvislosti sú vo vlastníctve Užívateľa, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak. Užívateľ je povinný v súvislosti s nakladaním s kryptoaktívami získanými prostredníctvom Airdropu alebo Forku znášať súvisiace náklady a poplatky podľa Cenníka alebo iné náklady súvisiace s predmetnými kryptoaktívami podľa tejto Zmluvy.

13.7 FUMBI vyhlasuje, že v zmysle tejto Zmluvy nemá žiadnu povinnosť vo vzťahu k uplatneniu práva na nadobudnutie akýchkoľvek kryptoaktív prostredníctvom procesu Airdropu alebo v súvislosti s Forkom, ak sa uplatnenie takéhoto práva na nadobudnutie príslušných kryptoaktív vyžaduje.

14. DÔVERNÉ INFORMÁCIE

14.1 Dôverné informácie znamenajú informácie určené Zmluvnými stranami, ktoré sú citlivé na základe uváženia Zmluvných strán, informácie ktoré tvoria obsah akéhokoľvek dokumentu alebo iné informácie, vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek informácií tykajúcich sa alebo súvisiacich so Službami, Produktami, Platformou, portfóliom kryptoaktív a jeho podmienkami, obchodným tajomstvom alebo inými dôvernými obchodnými informáciami FUMBI (ďalej len „Dôverné informácie“).

14.2 Prístup k Dôverným informáciám je vyhradený len pre Zmluvné strany a Zmluvné strany sa zaväzujú používať Dôverné informácie len pre účely, ktoré sú v súlade s touto Zmluvou. Z tohto dôvodu, sa Zmluvné strany zaväzujú, že nebudú sprístupňovať Dôverné informácie iným osobám, okrem prípadov povolených v tejto Zmluve. Zmluvné strany nie sú́ oprávnené použiť Dôverné informácie akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol viesť k spôsobeniu škody druhej Zmluvnej strane.

14.3 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať dôverný charakter Dôverných informácií, ktoré získali na základe tejto Zmluvy. Zmluvné strany nie sú oprávnené poskytovať Dôverné informácie tretej osobe, ibaže tak vyžaduje právny predpis alebo rozhodnutie súdu, a aj v takom prípade je príslušná Zmluvná strana povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane túto skutočnosť najmenej 10 (slovom: desať) dní pred požadovaným zverejnením. V prípade, ak príslušný právny predpis alebo súdne rozhodnutie neumožňuje notifikovať druhú Zmluvnú stranu,  povinná  Zmluvná strana poskytne takú notifikáciu, v rozsahu a spôsobom v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ak to dovoľujú.

14.4 Zmluvné strany si vyhradzujú akékoľvek práva vo vzťahu k ich Dôverným informáciám, aj keď v tejto Zmluve nie sú výslovne uvedené.

14.5 Dôverné informácie nezahŕňajú informácie, ktoré (i) boli verejne dostupné pred ich oznámením Zmluvným stranám; (ii) mali Zmluvné strany legálne k dispozícii pred uzatvorením tejto Zmluvy; alebo (iii) sa stali verejne dostupnými ich zverejnením alebo iným nie nezákonným spôsobom zo strany Zmluvnej strany.

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v momente zakliknutia akceptačného tlačidla Užívateľom v rozhraní Platformy. Užívateľ týmto výslovne súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní tejto Zmluvy.

15.2 Táto Zmluva, ako aj všetky prílohy k tejto Zmluve, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, je pre Zmluvné strany záväzná po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami. Zmluva je Užívateľovi dostupná na Platforme.

15.3 Komunikácia

For the purposes of the performance of this Agreement, the Contracting Parties agreed that their communication will be addressed as follows:  

FUMBI NETWORK j. s. a., sídlo: Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 821 09, Slovenská republika, support.sk@fumbi.network

Kontaktnými údajmi Užívateľa sú údaje poskytnuté Užívateľom. Užívateľ je povinný priebežne zabezpečovať aktuálnosť kontaktných údajov Užívateľa, najneskôr je však Užívateľ povinný oznámiť FUMBI zmenu v kontaktných údajov Užívateľa v lehote 15 (slovom: pätnástich) dní od dňa zmeny kontaktných údajov.  Za písomnú komunikáciu podľa tejto zmluvu sa považuje aj elektronická komunikácia zaslaná na e-mailovú adresu Užívateľa v rozhraní uvedenú v rozhraní Platformy.

15.4 Zmena Zmluvy

15.4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek komunikácia podľa tejto Zmluvy bude v elektronickej podobe, pričom Zmluvné strany budú takejto komunikácii pripisovať účinky písomnej, resp. listinnej komunikácie, ak táto Zmluva neurčuje inak.  

15.4.2 Táto Zmluva, vrátane jej príloh k Zmluve, predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami a nahrádza akékoľvek predchádzajúce dohody alebo akékoľvek rokovania alebo dojednania, ústne či písomné, týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.

15.4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že FUMBI je oprávnená aktualizovať, meniť či dopĺňať znenie tejto Zmluvy, jej časti alebo jej prílohy. FUMBI je povinná pred účinnosťou zmeny Zmluvy alebo účinnosťou nového znenia Zmluvy informovať Užívateľa o tejto zmene spoločne s informovaním o znení Zmluvy.  

15.4.4 FUMBI je povinná informovať Užívateľa o zmene Zmluvy, jej časti alebo jej príloh písomne na prostredníctvom e-mailu na adrese Užívateľa uvedenej v Účte. V prípade, ak Užívateľ nesúhlasí s novým znením Zmluvy alebo akýmikoľvek jej zmenami je Užívateľ oprávnený v lehote 14 (slovom: štrnásť) dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene Zmluvy od Zmluvy odstúpiť v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.  

15.4.5 Zmena Zmluvy nadobúda účinnosť uplynutím 14. (slovom: štrnásteho) dňa odo doručenia oznámenia o zmene Zmluvy Užívateľovi. Márnym uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy v súvislosti so zmenou Zmluvy, Užívateľ udeľuje svoj súhlas s novým znením bez akýchkoľvek výhrad. Aktuálne znenie Zmluvy a Cenníka je dostupné prostredníctvom Platformy.

15.4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že za zmenu Zmluvy sa nepovažuje oprava chýb v písaní, počítaní alebo iných obdobných chýb a zrejmých nesprávností v znení Zmluvy alebo akejkoľvek z jej príloh.

15.5 Reklamácie, podnety a sťažnosti

In the event of any suggestions or complaints related to the provision of Services, the User is entitled to contact FUMBI at the appropriate support address at any time during the validity of this Agreement.

support.en@fumbi.network

Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa v záujme riešenia sťažností súvisiacich s poskytovaním Služieb na FUMBI doručením sťažnosti na adresu support.en@fumbi.network

The User who is a consumer has the right to address his/her complaint to FUMBI if he/she is not satisfied with the way of handling of his/her complaint by FUMBI or if such User deems that FUMBI has violated his/her rights. The User has right to file a motion to initiate an alternative dispute resolution proceeding if FUMBI rejected such complaint or if FUMBI has not answered in the period of 30 days from its delivery. The proposal shall be submitted to the relevant subject of alternative dispute resolution, such proposal should not affect the right of the User to seek protection by the relevant court.

The proposal can also be submitted through the alternative consumer dispute resolution Platform, available on this page

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

The supervisory authority is:

The Slovak Trade Inspection Office
Inspectorate for the Bratislava Region
Supervision Department
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, Slovenská republika

15.6 Nadpisy

The headings of the individual paragraphs in this Agreement are for convenience only and do not affect the interpretation of any provision of this Agreement.

15.7 Bezpieczeństwo

Užívateľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu FUMBI zriadiť žiadne záložné právo, vecné bremeno alebo akékoľvek iné právo v prospech tretej osoby na kryptoaktíva, ktoré sú predmetom poskytovania Služieb podľa tejto Zmluvy.

15.8 Opodatkowanie

Užívateľ zodpovedá za určenie či a v akom rozsahu sa aplikuje akákoľvek daňová povinnosť vo vzťahu k poskytnutým Službám (ďalej len „Opodatkowanie”), odvedenie a úhradu Daní vo vzťahu k príslušnému správcovi Dane. FUMBI prostredníctvom Platformy pre tieto účely umožňuje export transakčnej histórie. FUMBI nie je oprávnená, ani povinná podľa tejto Zmluvy skúmať daňovú povinnosť Užívateľa, ani zastupovať užívateľa v súvislosti s Daňami.

15.9 Oddeliteľnosť

Unless expressly stated otherwise in this Agreement, any provision of this Agreement shall be invalid, ineffective or unenforceable in any jurisdiction, without prejudice to the validity, effectiveness and enforceability of the other provisions of this Agreement. The Contracting Parties undertake to negotiate in good faith and to replace the invalid, ineffective or unenforceable provision of the Agreement with an amendment to the new provision which will be valid, effective and enforceable and which, in terms of its purpose and function, shall correspond as closely as possible to the original provision.

15.10 Postúpenie

This Agreement is binding and its performance is for the benefit of the User. The User is not entitled to transfer or assign their rights and/or obligations under this Agreement for the benefit of any other person. FUMBI is entitled to transfer or assign its rights and/or obligations under this Agreement at any time, provided that such transfer or assignment does not materially affect the quality or content of the Services provided.

15.11 Vzdanie sa

If the Contracting Party fails to exercise or delay the exercise of any right or entitlement according to this Agreement, it shall not constitute a waiver of such right, nor shall single exercise or partial exercise of such right or entitlement preclude any other or further exercise or exercise of other rights or entitlements.

15.12 Jazyk

This Agreement represents translation from the Slovak language version. In case of any discrepancies, the Slovak language version available on FUMBI Platform shall prevail.

15.13 Rozhodné právo a riešenie sporov

This Agreement and the contractual relations arising therefrom are governed by the law of the Slovak Republic. All disputes or claims arising therefrom or in connection with this Agreement, including disputes concerning its validity, violation, termination or non-existence, shall be finally decided by the courts of the Slovak Republic.

15.14. Ochrana prostriedkov

FUMBI v súvislosti s poskytovaním Služieb podľa tejto Zmluvy zdôrazňuje, že Vklady alebo akékoľvek iné prostriedky Užívateľa, vrátane kryptoaktív nadobudnutých Užívateľom pri poskytovaní Služieb nie sú predmetom ochrany vkladov v zmysle zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a rovnako ani predmetom ochrany zo strany Garančného fondu investícií v zmysle zákona č. 566/2001 Zb. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

15.15 Pretrvávajúce záväzky

Všetky ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré by vzhľadom na ich povahu mali pretrvať aj po skončení platnosti tejto Zmluvy vrátane, nie však výlučne, ustanovení týkajúcich sa pozastavenia alebo zrušenia Účtu, záväzkov Užívateľa voči FUMBI, používania Platformy, Služieb, náhrady škody, obmedzenia zodpovednosti, rozhodného práva a riešenia sporov, zostávajú aj naďalej platné a účinné v rozsahu nevyhnutnom pre zachovanie práv a povinností z nich vyplývajúcich.

Z nami bezpiecznie

Algorytm fumbi

benefit-icon

Łatwe inwestowanie

Wystarczy kilka kliknięć, aby zainwestować w dynamiczny portfel najlepszych kryptowalut.

benefit-icon

Minimalne ryzyko

Vaše portfólio je špebjbciálne navrhnuté tak, aby sledovalo celkovú trhovú hodnotu a nespoliehalo sa na jednotlivé kryptomeny.

benefit-icon

Twoja własność

S nami vždy vlastníte kryptomeny priamo, nie prostredníctvom kolektívneho investovania.

benefit-icon

Niezależny audyt

Jesteśmy pierwszą platformą do inwestowania w kryptowaluty z niezależnym audytem portfela.

benefit-icon

Niska kwota inwestycji początkowej

Investovať cez Fumbi môžete už od 5€.

benefit-icon

Maksymalne bezpieczeństwo

Ledger Vault je najdôveryhodnejším a najbezpečnejším riešením úschovy kryptomien na svete.