Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“).

1. Naša Politika Ochrany Osobných Údajov

Bezpečnosť a súkromie Vašich osobných údajov berieme vo FUMBI veľmi vážne. Táto Politika Ochrany Osobných Údajov („Politika Ochrany Údajov“) predstavuje základ pre spracúvanie všetkých osobných údajov získaných v súvislosti s uzatvorením a plnením Užívateľskej Zmluvy („Zmluva“) medzi Vami a FUMBI, ako aj s používaním našej webstránky https://fumbi.network („Webstránka“). Táto Politika Ochrany Údajov upravuje získavanie, použitie, uchovávanie a vymazanie Vašich osobných údajov a poskytuje Vám informácie o Vašich právach podľa GDPR.

Na účely GDPR, prevádzkovateľom akýchkoľvek osobných informácií, ktoré o Vás máme, je spoločnosť FUMBI NETWORK j. s. a., jednoduchá spoločnosť na akcie založená v Slovenskej republike, IČO: 52 005 895, so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, aspoločnosť FUMBI CONVERSION HUB LTD., spoločnosť s ručením obmedzeným založená v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, so sídlom Kestrel House 2. poschodie, Primett Road, Stevenage, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Akákoľvek činnosť, ktorá zahŕňa spracúvanie osobných údajov je vykonávaná v súlade s GDPR a touto Politikou Ochrany Údajov.

Prosím, pozorne si túto Politiku Ochrany Údajov prečítajte, aby ste porozumeli nášmu pohľadu a postupom vo vzťahu k Vašim osobným údajom a ako s nimi nakladáme.

2. Zásady Ochrany Osobných Údajov, ktoré dodržiavame

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s nasledujúcimi princípmi stanovenými GDPR:
(a) Zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť
Vaše osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne.
(b) Obmedzenie účelu
Vaše osobné údaje získavame na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely, a ďalej Vaše osobné údaje nespracúvame spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.
(c) Minimalizácia údajov
Osobné údaje, ktoré spracúvame sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.
(d) Správnosť
Vaše osobné údaje uchovávame správne a podľa potreby aktualizované.
(e) Minimalizácia uchovávania
Vaše osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje Vašu identifikáciu najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré Vaše osobné údaje spracúvame.
(f) Integrita a dôvernosť
Zaručujeme primeranú bezpečnosť Vašich osobných údajov, vrátanie ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.
(g) Zodpovednosť
Akékoľvek spracúvanie Vašich osobných údajov vykonávame zodpovedne a v súlade s GDPR.

3. Zdroje a Rozsah Osobných Údajov, ktoré spracúvame

Vaše osobné údaje získavame predovšetkým priamo od Vás. Počas procesu registrácie a otvorenia Vášho FUMBI Profilu nám poskytnete Vašu e-mailovú adresu (Vaše prihlasovacie meno) a nastavíte si heslo k FUMBI Profilu.

UŽÍVATEĽSKÁ ZMLUVA / 2.1 23

Po otvorení Vášho FUMBI Profilu, a pred tým ako Vám poskytneme akékoľvek služby, požiadame Vás o poskytnutie dodatočných informácií, t.j. o vyplnenie Vášho mena, priezviska a krajinu Vášho pobytu, resp. sídla, v Registračnom formulári.

Ďalej, zhromažďujeme a spracúvame Vaše platobné informácie kedykoľvek nám uhradíte platbu. Ak nám poskytnete údaje o bankovom účte, použijeme ich výlučne na zinkasovanie Vašej platby určenej nám a vykonanie našich platieb určených Vám.
Keď sa rozhodnete využívať FUMBI Služby formou „účtu s vysokým vkladom“, budeme od Vás požadovať vyplnenie osobného Informačného Formuláru, v ktorom budeme od Vás požadovať doplňujúce KYC informácie na účely overenia Vašej identity a posúdenia podnikateľského rizika v súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, a to Vašu adresu a kópiu (i) Vášho pasu alebo občianskeho preukazu a (ii) potvrdenia o pobyte pre overenie Vašej adresy (t.j. zadná strana občianskeho preukazu, v prípade že obsahuje adresu bydliska, faktúru za energie alebo výpis z registra obyvateľov).

Taktiež o Vás môžeme zhromažďovať osobitné informácie z verejných registrov a iných verejne dostupných zdrojov za účelom overenia Vašej identity, posúdenia Vášho obchodného rizika, odhalenia podvodu, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu alebo iného finančného zločinu.

Ak navštívite našu Webstránku, môžeme o Vás automaticky získavať informácie použitím služby Google Analytics, aby sme porozumeli, ako našu Webstránku používate. Tieto informácie nám zhromažďuje a poskytuje Google LLC, ako náš sprostredkovateľ údajov. Ak si neželáte, aby bol Google Analytics použitý vo Vašom prehliadači, môžete si nainštalovať Google Analytics Opt-Out Browser Add-On. Viac informácií o službe Google Analytics a ochrane osobných údajov sa dozviete tu.

4. Spracúvanie Vašich Osobných Údajov

Súlad s našou Politikou Ochrany Údajov
Vaše osobné údaje používame v súlade s touto Politikou Ochrany Údajov. Pokiaľ nám nedáte Váš výslovný súhlas, nikdy nedáme Vaše osobné údaje tretej osobe.
Využívanie Osobných Údajov

Vaše osobné údaje môžeme použiť len na základe nasledujúcich právnych základov:
(a) Plnenie zmluvy
Vaše osobné údaje spracúvame, ak je to nevyhnutné na uzatvorenie, plnenie, zmenu alebo ukončenie Zmluvy. V tomto ohľade spracúvame Vaše meno, priezvisko, adresu a údaje o Vašom bankovom účte. Uzatvorenie a plnenie Zmluvy je možné iba po otvorení Vášho FUMBI Profilu a preto spracúvame tiež Vašu e-mailovú adresu (Vaše prihlasovacie meno) a heslo do FUMBI Profilu. Trvanie spracúvania Vašich osobných údajov je určené dĺžkou trvania Zmluvy. V spracúvaní Vašich osobných údajov môžeme pokračovať prípadne aj po ukončení Zmluvy na základe iného právneho základu.

(b) Dodržanie zákonnej povinnosti
Vaše osobné údaje spracúvame, ak je to nevyhnutné na splnenie našej zákonnej povinnosti. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom nášho dodržania platných právnych predpisov o odhaľovaní podvodu, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, alebo akéhokoľvek iného finančného zločinu. V tejto súvislosti Vás požiadame, aby ste nahrali kópiu Vášho pasu alebo občianskeho preukazu, a vyplnili KYC a AML formulár.
Vaše osobné údaje môžeme poskytovať ďalej, ak je to potrebné na dodržanie právneho predpisu, rozhodnutia súdu alebo právneho postupu. Trvanie spracúvania Vašich osobných údajov je určené dĺžkou trvania konkrétnych zákonných povinností.

(c) Oprávnené záujmy
Vaše osobné údaje môžeme taktiež spracúvať, keď je to potrebné na účely našich oprávnených záujmov, okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú Vaše záujmy, alebo základné práva a slobody. Naše oprávnené záujmy zahŕňajú nasledovné:

• Ochrana našich práv
UŽÍVATEĽSKÁ ZMLUVA / 2.1 24
Vaše osobné údaje môžeme uchovávať, ak je to nevyhnutné na ochranu našich práva podľa tejto Zmluvy, alebo platných právnych predpisov. Tieto Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba po nevyhnutne dlhú dobu, ktorá neprekročí 10 rokov od skončenia tejto Zmluvy.
• Prevencia podvodného správania
Vaše osobné údaje môžeme uchovávať, ak je to nevyhnutné za účelom prevencie podvodu, ktorý
môže spôsobiť škodu nám a uškodiť našim záujmom, po dobu 5 rokov po skončení Zmluvy.
• Vymáhanie nárokov
Uchovávame Vaše osobné údaje, ak je to nevyhnutné na vymáhanie nárokov, ktoré môžeme mať voči Vám. Osobné údaje uchovávame kým neuplynie príslušná premlčacia doba.
• Priamy marketing
Používame Vaše meno a e-mailovú adresu, aby sme Vám poskytli informácie o našich produktoch a službách. Pokiaľ ste proti tomu nevzniesli, alebo neznesiete kedykoľvek v budúcnosti námietky, pošleme Vám v záujme poskytnutia týchto informácií e-mail newsletter.
• Odporúčania a odmeny
Ukladáme informáciu o každom odporúčaní, ktoré vykoná existujúci používateľ FUMBI služieb ak sa nový používateľ pripojí do FUMBI na základe odporúčania, za účelom hodnotenia oprávnenosti získať odmenu podľa príslušnej schémy odmien. Tieto informácie sú uložené vovzťahu k používateľovi, ktorý vykonal odporúčanie a taktiež k novému používateľovi, ktorý sa pripojil do FUMBI na základe odporúčania.

5. Použitie Cookies

Používame „cookies“, ktoré Vám pomôžu personalizovať si používanie našej Webstránky. Cookie je textový súbor, ktorý je umiestnený na Vašom hard disku webovým serverom. Cookies je pridelený výlučne Vám, a môže byť čitateľný iba doménou webového servera, ktorý Vám cookies vydal. Jedným z hlavných účelov cookies je poskytovať vhodné funkcie na ušetrenie Vášho času. Účelom cookies je povedať webovému serveru, že ste sa vrátili na konkrétnu stránku. Napríklad, ak si personalizujete stránky na našej Webstránke, cookies nám pomôžu obnoviť Vaše konkrétne informácie pri Vašich každých ďalších návštevách tejto stránky. Ak sa vrátite na rovnakú webstránku, informácie, ktoré ste pred tým poskytli je možné obnoviť, takže môžete poľahky používať prispôsobené funkcie.
Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma cookies, ale zvyčajne môžete upraviť nastavenia Vášho prehliadača tak, aby odmietal cookies, ak to uprednostňujete. Ak odmietnete cookies, je možné, že nebudete schopný plne využívať interaktívne funkcie našej Webstránky.

6. Príjemcovia a Sprostredkovatelia Vašich osobných údajov

Môžeme určiť tretie osoby – sprostredkovateľov – ktorý môžu vykonávať konkrétne úkony spojené so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa dohody o spracúvaní osobných údajov. Určíme iba takých sprostredkovateľov, ktorí poskytujú dostatočnú garanciu na implementovanie primeraných technických a organizačných opatrení v takom spôsobe, že spracúvanie bude spĺňať požiadavky GDPR a zaistí ochranu Vašich práv.
Používame nasledovných sprostredkovateľov, ktorí môžu získavať a spracúvať Vaše osobné údaje v našom mene:
• Google LLC („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené Štáty
americké
• Liquid Web, LLC, 2703 Ena Dr., Lansing, MI 48917, Spojené Štáty americké
• Mailgun Technologies, Inc., 535 Mission St., Fl 14, San Francisco, CA 94105, Spojené štáty americké.
Sme oprávnení Vaše osobné údaje previesť sprostredkovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách iba ak (i) Európska Komisia rozhodla, že tretia krajina, územie alebo jeden alebo viac určených sektorov v danej tretej krajine zaručí adekvátnu úroveň ochrany, alebo (ii) sprostredkovateľ poskytol primerané záruky, a za podmienky, že dotknuté osoby majú k dispozícií vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy.

7. Vaše práva

Podľa GDPR máte nasledovné práva týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov:
(a) Právo byť informovaný
UŽÍVATEĽSKÁ ZMLUVA / 2.1 25

Máte právo byť informovaný o spracúvaní Vašich osobných údajov. Informáciu o takomto spracúvaní Vám poskytujeme v tejto Politike Ochrany Údajov.
(b) Právo na prístup k Vašim osobným údajom
Ak si želáte získať prístup k osobným údajom ktoré o Vás máme, kontaktuje nás.
(c) Právo na opravu
Ak sú osobné údaje, ktoré o Vás máme, nesprávne alebo neúplné, máte právo požiadať nás o ich opravu. Ak boli tieto osobné údaje posunuté tretej strane s Vašim súhlasom, alebo kvôli právnym dôvodom, musíme ich požiadať o opravu takýchto údajov.
(d) Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)
Máte právo požiadať nás o vymazanie všetkých Vašich osobných údajov. Avšak, nie sme povinní vymazať Vaše osobné údaje, ak máme právny dôvod spracúvať ich alebo ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie Zmluvy.
(e) Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spôsob spracúvania Vašich osobných údajov, ak:
• namietate správnosť Vašich osobných údajov;
• spracúvanie je protizákonné, a namietate proti vymazaniu osobných údajov, a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
• už viac nepotrebujeme osobné údaje na účel spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
• namietali ste spracúvanie podľa Článku 21 ods. 1 GDPR počas overenia či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
To znamená, že sme oprávnení uschovať údaje, bez ďalšieho spracúvania. Ponecháme si len toľko údajov, aby sme sa uistili, že v budúcnosti budeme Vašu žiadosť rešpektovať.
(f) Právo na správnosť údajov
Sme povinní umožniť Vám získať a znova použiť Vaše osobné údaje pre Vaše vlastné účely vo všetkých službách bezpečným spôsobom, bez toho, aby tým bola dotknutá použiteľnosť Vašich údajov.
(g) Právo namietať
Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ak je to založené na našich oprávnených záujmoch. Pokiaľ nepreukážeme oprávnené dôvody na spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, nebudeme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje.
(h) Právo na odvolanie súhlasu
Ak nám dáte svoj súhlas na spracúvanie Vašich údajov, ale neskôr zmeníte názor, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Ak odvoláte predtým udelený súhlas, prestaneme spracúvať vaše údaje. Avšak, vo všeobecnosti nespracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu.
(i) Právo na sťažnosť
Máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov, ak máte pocit, že Vaše údaje spracúvame spôsobom nekonzistentným s GDPR, alebo ak máte pocit, že nerešpektujeme Vaše práva. Kontaktné údaje orgánov na ochranu údajov všetkých členských štátov EÚ sú dostupné na: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.
Všetky vyššie uvedené práva (okrem práva na sťažnosť, ktoré sa má uplatňovať priamym kontaktovaním kompetentnému orgánu na ochranu osobných údajov) si môžete u nás uplatniť odoslaním primeranej žiadosti. Prosím, kontaktujte nás emailom na info@fumbi.network.
8. Linky na iné Webstránky
Naša Webstránka môže obsahovať linky na alebo z webstránok našich partnerov, inzerentov, stránok sociálnych médií atď. Ak sa prostredníctvom linku dostanete na akúkoľvek z takých webstránok, berte prosím na vedomie, že tieto webstránky môžu mať svoje vlastné oznámenia o ochrane osobných údajov, a že nie sme zodpovední
UŽÍVATEĽSKÁ ZMLUVA / 2.1 26

a neručíme za akékoľvek takéto oznámenia. Prosím, ak sú dostupné, oboznámte sa s týmito oznámeniami pred tým, ako týmto webstránkam odovzdáte svoje osobné údaje.

9. Ako chránime Vaše Osobné Údaje

Používame množstvo bezpečnostných technológií apostupov na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, použitím alebo poskytnutím. Vaše osobné údaje zabezpečujeme na počítačových serveroch v kontrolovanom a bezpečnom prostredí, chránenom pred neoprávneným prístupom, použitím alebo poskytnutím. Ak je na našej Webstránke získaná citlivá informácia (ako napríklad detaily o bankovom účte, a/alebo geo-logické údaje) a/alebo prenesená na iné webstránky, je chránená použitím šifrovania, ako napríklad Secure Socket Layer (SSL) protokol.
Napriek tomu, že sa usilujeme poskytovať čo najviac zabezpečené prostredie na spracúvanie Vašich osobných údajov, nemôžeme úplne vylúčiť možnosť neoprávneného prístupu, použitia alebo poskytnutia osobných údajov. V prípade takého porušenia ochrany osobných údajov budeme bezodkladne informovať príslušný dozorný orgán, a promptne riešiť situáciu. Ak je pravdepodobné, že Vás porušenie ochrany osobných údajov môže spôsobiť škodu, taktiež bezodkladne informujeme aj Vás o porušení ochrany osobných údajov.

10. Zmeny našej Politiky Ochrany Údajov

Našu Politiku Ochrany Údajov môžeme z času na čas dopĺňať, v takom prípade Vám vždy poskytneme doplnenú verziu
Politiky Ochrany Údajov.

Kontaktujte Nás
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tejto Politiky Ochrany Údajov, môžete nás kontaktovať na info@fumbi.network.

Fumbi Cookies

Používaním stránok prevádzkovaných Fumbi Network j.s.a súhlasite s cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info →