Užívateľská Zmluva

UŽÍVATEĽSKÁ ZMLUVA
(USER AGREEMENT)
Táto užívateľská zmluva (ďalej len „Zmluva“) sa uzatvára medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

(1) FUMBI NETWORK j. s. a., jednoduchou spoločnosťou na akcie založenou v Slovenskej republike, so sídlom: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, IČO: 52 005 895, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sja, Vložka č.: 57/B (ďalej len „FUMBI” a podľa kontextu „my“ alebo „náš“); a

(2) Vami, ako užívateľom, ktorý má záujem o poskytnutie služieb zo strany FUMBI podľa tejto Zmluvy (ďalej len „Užívateľ“ a podľa kontextu „Vy“ alebo „Váš“);
FUMBI a Užívateľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „Zmluvná strana“.

PREAMBULA

Virtuálne meny a súvisiaci trh virtuálnych mien predstavujú vzhľadom na svoje rané technologické štádium zvýšenú mieru rizika, ako aj súvisiace riziko cenovej volatility, avšak s rastovým potenciálom.

V dôsledku takejto volatility môže hodnota Vami nadobudnutých virtuálnych mien prudko narastať, ale aj klesať, prípadne môže dôjsť aj k úplnému znehodnoteniu predmetných virtuálnych mien.

FUMBI pre účely zníženia rizík spojených s virtuálnymi menami a pre zabezpečenie prístupu k tejto technológii poskytuje možnosť nadobudnutia virtuálnych mien a poskytovania služieb spojenými s virtuálnymi menami prostredníctvom https://fumbi.network alebo akejkoľvek inej webstránky alebo iného softvérového riešenia vo vlastníctve FUMBI (ďalej spolu ako „FUMBI Platforma“).

Za účelom nadobudnutia virtuálnych mien a poskytovania služieb podľa tejto Zmluvy Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu.

UPOZORNENIA

A. Nadobudnutie virtuálnych mien nesie so sebou osobitné riziká, ktoré sa zvyčajne netýkajú mien alebo peňazí vydaných a garantovaných štátmi alebo nadštátnymi subjektmi (fiat), na rozdiel od ktorých je ich hodnota je zabezpečená technologickými riešeniami alebo je od technologického riešenia odvodená. V súčasnosti neexistuje jednotný ústredný orgán alebo subjekt s možnosťou jednostranne ovplyvniť hodnotu virtuálnych mien a ich množstva v obehu, garantovať ochranu hodnoty virtuálnych mien, ani ich cenovú stabilitu.

B. Virtuálne meny predstavujú celosvetový digitálny, decentralizovaný systém na vytváranie sietí peer-to-peer, s použitím kryptografických šifrovacích riešení na zabezpečenie integrity, anonymity alebo pseudonymity s možnosťou ich využitia ako média výmeny alebo uchovania hodnoty, prípadne na iné špecifické aplikačné riešenia podľa funkcionality konkrétnych virtuálnych mien.

C. Vzhľadom na rané technologické štádium virtuálnych mien a súvisiaci nedostatok právnej istoty existuje riziko, že ponuka a/alebo používanie virtuálnych mien môže byť na základe všeobecného právneho predpisu zakázané alebo iným spôsobom obmedzené. Technológie DLT a blockchain ako technológie virtuálnych mien umožňujú vzniku nových druhov právnych vzťahov, z tohto dôvodu je možné, že niektoré právne poriadky môžu používanie virtuálnych mien zakázať, limitovať alebo podmieniť. Virtuálne meny a ich používanie predstavuje v súčasnosti do značnej miery neregulované odvetvie.

D. FUMBI vo vzťahu k virtuálnym menám pre účely zvýšenia bezpečnosti ich vlastníctva, používania a ochrany Užívateľov poskytuje služby podľa tejto Zmluvy. FUMBI v tejto súvislosti poskytuje službu sprostredkovania nadobudnutia virtuálnych mien, poradenstva vo vzťahu k obsahu portfólia virtuálnych mien a úschovné služby vo vzťahu k virtuálnym menám.

E. V súvislosti s virtuálnymi menami môžu existovať aj ďalšie riziká, ktoré nie sú uvedené alebo predvídané touto Zmluvou.

1. PREDMET ZMLUVY

1.1. Predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie služieb súvisiacich s virtuálnymi menami zo strany FUMBI v prospech Užívateľa. Služby, ktoré FUMBI poskytuje sú najmä:

• služby poradenstva vo vzťahu k virtuálnym menám (ďalej len „Poradenské služby”);
• služby konverzie prostriedkov Užívateľa do virtuálnych mien, služby konverzie medzi virtuálnymi menami a služby konverzie virtuálnych mien na peňažné prostriedky (ďalej len „Služby konverzie”);
• služby úschovy virtuálnych mien (ďalej len „Služby úschovy”).

(Poradenské služby, Služby konverzie, Služby úschovy a ďalej spolu len „Služby”)

1.2. V rámci poskytovania Služieb, FUMBI ponúka ich kombinácie v rámci nasledujúcich produktov špecifikovaných v prílohách tejto Zmluvy:

• FUMBI Index Portfólio (Príloha č. 4);
• FUMBI Vlastná Voľba (Príloha č. 5);
• FUMBI Úschova (Príloha č. 6);
• FUMBI Bitcoin a Zlato (Príloha č. 7).

(ďalej spolu len „Produkty“ a samostatne aj „Produkt“).

Produkty predstavujú rôzne kombinácie Služieb s osobitnými podmienkami ich poskytovania. Podrobnosti o podmienkach a funkcionalite Produktov sú uvedené v prílohách k tejto Zmluve.
FUMBI si vyhradzuje právo uvádzať a sprístupňovať Produkty v zmysle tejto Zmluvy podľa vlastného uváženia, pričom si rovnako vyhradzuje právo sprístupniť niektorý z Produktov výlučne pre špecifický okruh užívateľov podľa konkrétnych podmienok príslušného Produktu.
FUMBI si taktiež vyhradzuje právo dopĺňať skladbu Produktov, prípadne pozmeňovať podmienky prístupnosti jednotlivých Produktov v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

2. REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA

2.1. Užívateľ je povinný sa pred poskytnutím Služieb zaregistrovať na FUMBI Platforme a zriadiť svoj účet (ďalej len „Účet”). Podmienkou pre zriadenie Účtu je poskytnutie i) e-mailovej adresy, a ii) potvrdenie podmienok tejto Zmluvy potvrdením akceptačného tlačidla. Potvrdenie akceptačného tlačidla predstavuje súhlas Užívateľa so znením Zmluvy, vrátane jej príloh.

2.2. Po registrácii a zriadení Účtu je Užívateľ pre využitie funkcionality FUMBI Platformy a poskytnutie Služieb povinný potvrdiť zriadenie predmetného Účtu prostredníctvom odkazu zaslaného na poskytnutú e-mailovú adresu.

3. ÚKONY PRED POSKYTNUTÍM SLUŽIEB

FUMBI je povinnou osobou v zmysle § 5 ods. 1, písm. o), p) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „AML Zákon”). V tejto súvislosti je FUMBI povinná pred poskytnutím Služieb na základe tejto Zmluvy, poskytnutím vkladu podľa tejto Zmluvy alebo inými úkonmi podľa tejto Zmluvy, vykonať klasifikáciu Užívateľa v súlade s ustanoveniami AML Zákona a Politikou posudzovania rizika v zmysle AML Smernice (ďalej len „Klasifikácia“) a poskytnúť Užívateľovi v súlade s nižšie uvedenými princípmi príslušnú starostlivosť.

3.1. Zjednodušená starostlivosť

FUMBI podľa AML Zákona a AML Smernice a v zmysle podmienok v nich uvedených je oprávnená požadovať od Užívateľov, ktorí sú fyzickými osobami údaje v nasledujúcom rozsahu informačného formulára dostupného na FUMBI Platforme:

• meno a priezvisko;
• rodné číslo (ak nebolo pridelené, tak dátum narodenia);
• štátna príslušnosť,
• pohlavie;
• adresa trvalého pobytu alebo iného oprávneného pobytu; a
• druh a číslo dokladu totožnosti.

(ďalej len „Identifikačné údaje“).

3.2. Základná starostlivosť

V prípade, ak Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, nenapĺňa príslušné podmienky pre poskytnutie zjednodušenej starostlivosti podľa článku 3.1. tejto Zmluvy, predmetnému Užívateľovi bude poskytnutá základná starostlivosť.

Pre účely poskytnutia základnej starostlivosti je Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, pred ďalším poskytnutím Služieb povinný nad rozsah Identifikačných údajov poskytnúť FUMBI dodatočné informácie, resp. dokumenty v nasledujúcom rozsahu:

• kópia dokladu totožnosti;
• potvrdenie o trvalom pobyte alebo inom oprávnenom pobyte (riadne vystavená faktúra za dodávku elektrickej energie, prípadne výpis z bankového účtu s uvedením identifikačných údajov a súhlasnej adresy Užívateľa, výpis z registra obyvateľov);
• fotografia podobizne Užívateľa (selfie) spoločne so zreteľne čitateľnými údajmi z dokladu totožnosti a rozpoznateľnou tvárou Užívateľa; a
• informácia o pôvode finančných prostriedkov.

FUMBI je povinná poskytnúť základnú starostlivosť v zmysle tejto Zmluvy v súlade s podmienkami AML Zákona a AML Smernice Užívateľovi, ktorý je právnickou osobou. Pre účely poskytnutia základnej starostlivosti Užívateľovi, ktorý je právnickou osobou je FUMBI povinná požadovať nasledujúce informácie, resp. dokumenty:

• obchodné meno;
• IČO;
• adresa sídla;
• identifikačné údaje zápisu v príslušnom registri;
• kópia dokladov totožnosti štatutárnych orgánov a konečných užívateľov výhod Užívateľa a ich údaje v rozsahu ich Identifikačných údajov podľa článku 3.1. tejto Zmluvy;
• potvrdenie o adrese sídla (riadne vystavená faktúra za dodávku elektrickej energie, prípadne výpis z bankového účtu s uvedením identifikačných údajov a súhlasnej adresy Užívateľa, výpis z Obchodného registra alebo obdobného registra);
• fotografia podobizne osoby (selfie) uskutočňujúcej zriadenie Účtu Užívateľa spoločne so zreteľne čitateľnými údajmi z dokladu totožnosti a rozpoznateľnou tvárou, ako aj Identifikačné údaje takejto osoby;
• informácie o vlastníckej štruktúre Užívateľa v rozsahu Identifikačných údajov podľa článku 3.1. tejto Zmluvy, ak sú spoločníkmi fyzické osoby a v prípade, ak sú spoločníkmi Užívateľa právnické osoby, tak v rozsahu: i) obchodné meno, ii) IČO, iii) adresa sídla spoločníka Užívateľa, iv) identifikačné údaje spoločníka Užívateľa týkajúce zápisu v príslušnom registri; a
• informácia o pôvode finančných prostriedkov.

FUMBI si vyhradzuje právo poskytnúť základnú starostlivosť podľa tejto Zmluvy aj Užívateľovi, ktorý pre účely vkladu finančných prostriedkov použil predplatenú poukážku, tzv. voucher.

3.3. Zvýšená starostlivosť

V prípade, ak FUMBI na základe analýzy rizík v zmysle AML Zákona a/alebo AML Smernice vyhodnotí, že konkrétny Užívateľ predstavuje vyššie riziko legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu je FUMBI oprávnená a povinná od predmetného Užívateľa vyžiadať informácie alebo dokumenty nad rozsah údajov požadovaných pri poskytovaní zjednodušenej starostlivosti alebo základnej starostlivosti podľa článkov 3.1. a 3.2. tejto Zmluvy.

FUMBI je oprávnená vo vzťahu k Užívateľovi vykonať zvýšenú starostlivosť podľa tejto Zmluvy a v zmysle AML Zákona aj na žiadosť príslušného orgánu a/alebo inej oprávnenej inštitúcie, ako aj z vlastného rozhodnutia pre účely zamedzenia legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu napríklad daňové priznanie, výpis z bankového účtu alebo dokument preukazujúci zdroj príjmov Užívateľa.

3.4. Pravdivosť a aktuálnosť poskytnutých informácií

Užívateľ je zodpovedný za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov, poskytnutých FUMBI v akejkoľvek komunikácii. FUMBI má za to, že tieto údaje zodpovedajú skutočnosti a FUMBI sa v tejto súvislosti vzdáva zodpovednosti za akúkoľvek ujmu, ktorá vznikne alebo môže vzniknúť v dôsledku akýchkoľvek chýb, nesprávností, neúplnosti a/alebo iných nedostatkov v poskytnutých informáciách.

Užívateľ poskytnutím akýchkoľvek informácií podľa tejto Zmluvy potvrdzuje, že informácie, poskytnuté FUMBI sú pravdivé, presné a úplné. Užívateľ sa v tejto súvislosti zaväzuje prípadné zmeny v poskytnutých informáciách alebo dokumentoch oznámiť FUMBI bez zbytočného odkladu od takejto zmeny, najneskôr však v lehote 15 (slovom: pätnástich) dní.

FUMBI si v súvislosti s overením aktuálnosti, pravdivosti alebo presnosti údajov poskytnutých Užívateľom vyhradzuje právo počas trvania tejto Zmluvy poskytnúť Užívateľovi príslušnú mieru starostlivosti podľa tejto Zmluvy aj opakovane.

3.5. Overenie identity Užívateľa

3.5.1. Pre účely overenia poskytnutých Identifikačných údajov alebo ďalších údajov alebo dokumentov je FUMBI oprávnená vykonať všetky kroky potrebné pre overenie identity Užívateľa a identity konečných užívateľov výhod Užívateľa, uskutočniť nevyhnutné kroky ochrany pred podvodným konaním, legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, financovaním terorizmu alebo akýmkoľvek iným protiprávnym konaním, a to priamo alebo prostredníctvom tretej strany.

3.5.2. FUMBI si vyhradzuje pre účely overenia identity Užívateľa právo na overenie pravdivosti a úplnosti údajov a/alebo dokumentov poskytnutých Užívateľom.

3.5.3. FUMBI preskúma, či údaje, písomnosti alebo iné dokumenty. ktoré je na základe Zmluvy povinná prevziať zodpovedajú podmienkam Zmluvy. FUMBI však nezodpovedá za pravosť, platnosť a preklad týchto písomností ani za obsahovú zhodu, ani za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov v nich uvedených.

3.6. Platobné spojenie

Podmienkou poskytnutia Služieb podľa tejto Zmluvy je zhoda údajov platobného spojenia Užívateľa v rozhraní Účtu s bankovým účtom Užívateľa alebo iným platobným účtom, vo vzťahu ku ktorému má Užívateľ dispozičné právo. Užívateľ taktiež môže pre účely poskytnutia Služieb využiť predplatenú poukážku, tzv. voucher, distribuovanú partnermi FUMBI.

3.7. Obmedzenie práva Užívateľa nakladať s Účtom

FUMBI si vyhradzuje právo v nevyhnutnej miere obmedziť právo Užívateľa nakladať s Účtom, až do momentu poskytnutia príslušnej miery starostlivosti podľa článku 3 tejto Zmluvy.

3.7.1. FUMBI si vyhradzuje právo obmedziť prístup Užívateľa k Účtu v prípade, ak Užívateľ neposkytne FUMBI informácie alebo dokumenty potrebné pre poskytnutie príslušnej starostlivosti v zmysle tejto Zmluvy alebo ak Užívateľ neposkytne predmetné informácie v potrebnom rozsahu alebo kvalite.

3.7.2. FUMBI si vyhradzuje právo obmedziť prístup Užívateľa k Účtu v prípade dôvodného podozrenia, že v súvislosti s Účtom Užívateľa došlo, alebo môže dôjsť k spáchaniu trestného činu alebo inej protiprávnej činnosti.

V prípade, ak dôjde k obmedzeniu prístupu Užívateľa k Účtu FUMBI sa zaväzuje o tejto skutočnosti Užívateľa informovať bez zbytočného odkladu, ak oznámenie tejto skutočnosti nie je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom alebo rozhodnutím príslušného orgánu.

3.8. Ochrana Účtu a prístupnosť

3.8.1. Užívateľ je povinný zachovávať dôvernosť svojich prístupových údajov k Účtu, ako aj v primeranej miere zabezpečiť ochranu zariadení prostredníctvom ktorých má Užívateľ prístup k FUMBI Platforme alebo Účtu.

3.8.2. FUMBI Platforma môže pre účely niektorých úkonov súvisiacich s Účtom umožniť Užívateľovi nastavenie dvojfaktorovej autorizácie prostredníctvom SMS alebo mobilnej aplikácie, napr. aplikácie Google Authenticator alebo inej obdobnej aplikácie (ďalej len „Dvojfaktorová autorizácia“). Nastavenie Dvojfaktorovej autorizácie je možné prostredníctvom FUMBI Platformy.

3.8.3. Užívateľ je povinný pre účely využívania Služieb a používania FUMBI Platformy používať vhodné zariadenie (smartphone, tablet, počítač alebo iné zariadenie). Užívateľ zodpovedá za obstaranie, udržiavanie a zabezpečenie kompatibility predmetného zariadenia so softvérom, hardvérom, alebo inými technickými požiadavkami pre poskytnutie Služieb, vrátane stabilného internetového pripojenia.

3.9. Naše právo na odmietnutie

FUMBI si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie Služieb, Produktu alebo akejkoľvek ich časti. V prípade, ak FUMBI využije svoje právo odmietnuť poskytnutie Služieb alebo v prípade, ak Užívateľ v lehote podľa tejto Zmluvy alebo inej primeranej lehote určenej FUMBI nesplní podmienky poskytnutia starostlivosti podľa tejto Zmluvy je FUMBI povinná vrátiť plnenie poskytnuté Užívateľom, najneskôr v lehote 15 (slovom: pätnástich) dní od uplynutia príslušnej lehoty.

4. SLUŽBY

4.1. Poradenské služby

4.1.1. FUMBI ako súčasť Služieb poskytuje Poradenské služby predmetom ktorých je návrh skladby a podielu portfólia jednotlivých virtuálnych mien v rámci konkrétnych Produktov a návrh rebalansovania predmetného portfólia prostredníctvom algoritmických riešení. V rámci poskytovania Poradenských služieb a pre naplnenie ich účelu, FUMBI vo vzťahu k tvorbe navrhovanej skladby a podielov jednotlivých virtuálnych mien zohľadňuje formálne kritériá a fundamentálne kritériá, tak ako sú definované v tejto Zmluve, prípadne iné metriky špecifické vo vzťahu ku konkrétnemu Produktu. Účelom poskytovania Poradenských služieb je optimalizácia ziskovosti Služieb pri limitácii rizika súvisiaceho s virtuálnymi menami (ďalej len „Poradenské služby“).

4.2. Služby konverzie

4.2.1. FUMBI v súvislosti s virtuálnymi menami poskytuje službu konverzie, t.j. sprostredkovania nadobudnutia virtuálnych mien prostredníctvom prevodu hodnoty peňažných prostriedkov Užívateľa na virtuálne meny (ďalej len „Služby konverzie”). FUMBI má pri poskytovaní Služieb konverzie pri predaji virtuálnych mien Užívateľovi postavenie predávajúceho virtuálnych mien a pri predaji virtuálnych mien Užívateľom podľa tejto Zmluvy má FUMBI postavenie kupujúceho.

4.2.2. FUMBI v rámci Služieb konverzie, prípadne ako súčasť jedného z Produktov môže poskytovať službu zámeny virtuálnych mien za iné virtuálne meny, prípadne zámeny virtuálnych mien za iné aktíva podľa podmienok tejto Zmluvy.

4.2.3. FUMBI poskytuje Služby konverzie virtuálnych mien denominovaných v mene EUR. Kurzový lístok súvisiaci s poskytovaním Služieb konverzie je uvedený v rozhraní FUMBI Platformy. FUMBI sa zaväzuje kurzový lístok priebežne aktualizovať. Kurzový lístok obsahuje informácie o konverziách hodnoty vkladov do virtuálnych mien, prípadne virtuálnych mien na iné virtuálne meny.

4.3. Služby úschovy

4.3.1. FUMBI vo vzťahu k virtuálnym menám pre účely zabezpečenia ich ochrany poskytuje Služby úschovy. FUMBI poskytuje služby úschovy najmä za účelom poskytovania profesionálnych úschovných služieb vo vzťahu k virtuálnym menám.

4.3.2. FUMBI poskytuje služby úschovy virtuálnych mien spôsobom a za podmienok, ktoré predstavujú ich bezpečné uloženie, ochranu pred scudzením, stratou alebo náhodným zničením vo vzťahu k dátam potrebným pre nakladanie s virtuálnymi menami (ďalej len „Služby úschovy“). Pre zabezpečenie profesionálnej úrovne ochrany virtuálnych mien (a dát potrebných pre nakladanie s nimi – tzv. privátnych kľúčov) Užívateľov pri poskytovaní Služieb úschovy FUMBI používa tzv. cold storage riešenia, t.j. riešenia, ktoré nevyužívajú pripojenie na internet, ak nie je v tejto Zmluve ustanovené inak.

4.3.3. FUMBI poskytuje Služby úschovy pri zabezpečení najvyšších štandardov úschovy virtuálnych mien, najmä využitím služby Ledger Vault, papierových peňaženiek virtuálnych mien a iných cold storage riešení, ich kombináciou alebo kombináciou týchto riešení spoločne s fyzickým uložením v trezoroch pod kontrolou FUMBI. Pri poskytovaní Služieb úschovy si FUMBI vyhradzuje právo dočasne a v obmedzenom rozsahu uchovávať časť virtuálnych mien na adresách tretích strán, najmä overených a bezpečných portáloch poskytovateľov služieb zmenárne virtuálnych mien, poskytovateľov služieb peňaženky virtuálnych mien alebo obdobných služieb spojených s virtuálnymi menami.

4.3.4. FUMBI sa zaväzuje, že pri poskytovaní Služieb úschovy bude disponovať s virtuálnymi menami Užívateľov a súvisiacimi privátnymi kľúčmi výlučne podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve alebo podmienok poskytovania príslušného Produktu.

4.3.5. FUMBI si v rámci poskytovania Služieb úschovy vyhradzuje právo samostatne manažovať podobu a formu poskytovania Služieb úschovy najmä za účelom zabezpečenia primeranej ochrany virtuálnych mien Užívateľa a súvisiacich privátnych kľúčov a zabezpečenia primeranej likvidity prostriedkov.

5. PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB

5.1. Užívateľ po vytvorení Účtu a poskytnutí príslušnej miery starostlivosti podľa tejto Zmluvy, má možnosť využiť Služby alebo Produkty. Užívateľ je povinný pred poskytnutím niektorej zo Služieb povinný uhradiť vklad, najmenej však vo výške zodpovedajúcej hodnote minimálneho vkladu v zmysle platného cenníka Služieb.

5.2. Užívateľ je povinný uskutočniť prevod peňažných prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku v mene EUR v prospech bankového spojenia FUMBI uvedeného v rozhraní FUMBI Platformy bankovým prevodom alebo prostredníctvom použitia inej platobnej metódy podporovanej FUMBI Platformou (ďalej len „Vklad”), napr. prostredníctvom uplatnenia predplatených poukážok na poskytnutie Služieb, tzv. voucher.

5.3. Užívateľ je povinný odoslať hodnotu Vkladu výlučne z bankového účtu vedeného na Užívateľa alebo z účtu vo vzťahu ku ktorému má Užívateľ dispozičné právo alebo iné obdobné právo. Užívateľ je povinný v súvislosti s odoslaním hodnoty Vkladov uviesť platobné údaje špecifikované na FUMBI Platforme (špecifický symbol, konštantný symbol alebo iné), ktoré sú nevyhnutné na identifikáciu Vkladu Užívateľa.

5.4. Porušenie povinnosti Užívateľa podľa predchádzajúceho článku 5.3. alebo v rozpore s inými ustanoveniami upravujúcimi poskytnutie Vkladu sa považuje za porušenie tejto Zmluvy. V prípade, ak dôjde k takému vadnému plneniu, FUMBI nie je povinná poskytnúť Užívateľovi Služby až do momentu zabezpečenia súladu s touto Zmluvou. FUMBI v tejto súvislosti vyhlasuje, že v prípade vadného plnenia Užívateľa nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ujmu, prípadne iný nepriaznivý následok vzniknutú Užívateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe v dôsledku porušenia podmienok tejto Zmluvy.

5.5. Po pripísaní hodnoty Vkladu a poskytnutí príslušnej starostlivosti podľa tejto Zmluvy je FUMBI povinná poskytnúť Užívateľovi príslušné Služby. FUMBI sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi Službu konverzie najneskôr v lehote 5 (slovom: piatich) dní odo dňa pripísania Vkladu v prospech FUMBI. Pre účely poskytovania Služieb je Užívateľ povinný realizovať Vklad najmenej v hodnote 50 EUR (slovom: päťdesiat eur) (ďalej len „Minimálny vklad”).

5.6. Pripísaním Vkladu na bankový účet FUMBI Užívateľ udeľuje súhlas a ukladá neodvolateľnú inštrukciu na poskytnutie Služieb. V tejto súvislosti si dovoľujeme zdôrazniť, že v zmysle príslušných právnych predpisov Užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v lehote 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa jej uzavretia, vzhľadom na skutočnosť, že poskytovanie Služieb a efektívne aj cena virtuálnych mien závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorú FUMBI nemôže ovplyvniť.

6. VÝBER PROSTRIEDKOV A PREVOD VIRTUÁLNYCH MIEN

6.1. Užívateľ je oprávnený najskôr po uplynutí lehoty 30 (slovom: tridsať) dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy zadať pokyn na predaj virtuálnych mien nadobudnutých z prostriedkov Vkladu alebo akejkoľvek jeho časti (ďalej len „Minimálna lehota pre výber”). Užívateľ je oprávnený po uplynutí Minimálnej lehoty pre výber predať svoje virtuálne meny alebo ich časť FUMBI podľa podmienok tejto Zmluvy (ďalej len „Výber“).

6.2. Užívateľ je pre účely Výberu povinný použiť rozhranie FUMBI Platformy a riadiť sa príslušnými inštrukciami.

6.3. FUMBI sa v súvislosti s Výberom zaväzuje odkúpiť požadované virtuálne meny Užívateľa a podľa podmienok tejto Zmluvy a v lehote 5 (slovom: piatich) dní odo dňa zadania pokynu o Výber odoslať hodnotu, ktorá je výsledkom Výberu na adresu bankového spojenia Užívateľa.

6.4. FUMBI môže umožniť Užívateľovi pri zachovaní podmienok podľa tejto Zmluvy a podľa podmienok uvedených v cenníku Služieb zrealizovať Výber aj čiastočne (ďalej len „Čiastočný výber“). Pre realizáciu Čiastočného výberu je nevyhnutné aby sa hodnota virtuálnych mien Užívateľa rovnala alebo prevyšovala sumu 50 EUR (slovom: päťdesiat eur), a zároveň suma, ktorá je predmetom Výberu napĺňala požiadavky hodnoty Minimálneho výberu. Predmetom Čiastočného výberu je prioritne suma predstavujúca zhodnotenie Vkladov (ďalej len „Zisk“) a až následne hodnota investície. Investícia predstavuje súčet Vkladov, znížený o súčet tej časti Čiastočných výberov, o ktorú jednotlivé Čiastočné výbery prevyšovali aktuálny Zisk k momentu príslušného Čiastočného výberu (ďalej len „Investícia“). Výška Investície je kalkulovaná pre každý Produkt samostatne.

6.5. Užívateľ je oprávnený po uplynutí Minimálnej lehoty na výber požiadať FUMBI o zabezpečenie prevodu virtuálnych mien, a to vo vzťahu ku všetkým virtuálnym menám Užívateľa alebo ich časti (ďalej len „Prevod”). Užívateľ je v tejto súvislosti oprávnený požiadať FUMBI o Prevod virtuálnych mien Užívateľa na základe žiadosti o prevod virtuálnych mien (ďalej len „Žiadosť o prevod virtuálnych mien”).

6.6. Užívateľ je povinný podať Žiadosť o prevod virtuálnych mien prostredníctvom FUMBI Platformy. Užívateľ je v príslušnej formulárovej žiadosti povinný špecifikovať príslušné verejné adresy pre účely Prevodu virtuálnych mien Užívateľa. Pre účely spracovania Žiadosti o prevod virtuálnych mien je Užívateľ povinný odoslať FUMBI riadne vyplnený formulár na základe ktorého FUMBI vypracuje a odošle Užívateľovi na podpis príslušnú formálnu žiadosť.

6.7. Užívateľ je povinný pre účely spracovania Žiadosti o prevod virtuálnych mien zabezpečiť doručenie tejto žiadosti FUMBI s úradným osvedčením pravosti podpisu Užívateľa v lehote 15 (slovom: pätnástich) dní odo dňa zaslania formálnej žiadosti. Za riadne doručenú Žiadosť o prevode virtuálnych mien podľa tejto Zmluvy sa považuje, taká žiadosť, ktorá je jasne čitateľná, opatrená príslušnou doložkou o osvedčení pravosti podpisu Užívateľa.

6.8. FUMBI si v súvislosti s Prevodom vyhradzuje právo na poskytnutie zvýšenej starostlivosti podľa tejto Zmluvy. FUMBI je povinná zabezpečiť Prevod virtuálnych mien Užívateľa špecifikovaných v Žiadosti o prevod virtuálnych mien v lehote 10. (slovom: desiatich) dní odo dňa riadneho doručenia predmetnej žiadosti a poskytnutia príslušnej miery starostlivosti v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. V prípade, ak sú predmetom Prevodu všetky virtuálne meny evidované v Účte, dôsledkom Prevodu môže byť ukončenie tejto Zmluvy.

7. VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. FUMBI vyhlasuje a zaväzuje sa, že:

a) je jednoduchá spoločnosť na akcie, riadne založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a je oprávnená vykonávať svoju podnikateľskú činnosť v súlade s podmienkami tejto Zmluvy;
b) je oprávnená uzatvoriť túto Zmluvu a vykonávať všetky svoje práva a plniť povinnosti, ktoré jej z tejto Zmluvy vyplývajú;
c) táto Zmluva predstavuje právne záväzné a platné záväzky FUMBI, ktoré sú voči nej vykonateľné, s prihliadnutím na príslušné právne predpisy upravujúce úpadok, konkurz, reštrukturalizáciu a oddlženie, ktoré vo všeobecnosti majú vplyv na výkon práv veriteľov;
d) uzatvorenie a plnenie tejto Zmluvy a záväzkov podľa tejto Zmluvy nebude mať za následok porušenie akéhokoľvek právneho predpisu alebo zmluvného či iného záväzku alebo zakladateľského dokumentu FUMBI.

7.2. Užívateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že:

a) má právnu spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony nevyhnutnú pre uzatvorenie tejto Zmluvy a poskytnutie Služieb a je oprávnený uzatvoriť túto Zmluvu a vykonávať všetky svoje práva a plniť povinnosti, ktoré z tejto Zmluvy vyplývajú;
b) táto Zmluva predstavuje právne záväzné a platné záväzky Užívateľa, ktoré sú voči Užívateľovi vykonateľné, s prihliadnutím na príslušné právne predpisy upravujúce úpadok, konkurz a oddlženie, ktoré vo všeobecnosti majú vplyv na výkon práv veriteľov;
c) uzatvorenie a plnenie tejto Zmluvy a záväzkov podľa tejto Zmluvy nebude mať za následok porušenie akéhokoľvek právneho predpisu alebo zmluvného či iného záväzku;
d) Užívateľ poskytol a počas trvania tohto zmluvného vzťahu bude poskytovať FUMBI pravdivé, presné a úplné informácie v rozsahu a spôsobom potrebným pre poskytovanie Služieb a v rozsahu požadovanom touto Zmluvou;
e) nebude prijímať Služby inak než v súlade s touto Zmluvou alebo s ich zamýšľaným účelom, v každom prípade nie v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi;
f) sa v dostatočnej miere oboznámil s funkcionalitou FUMBI Platformy a Účtu, ako aj s podstatou a fungovaním technológií virtuálnych mien;
g) sa bude priebežne oboznamovať funkcionalitou FUMBI Platformy, podmienkami poskytovania Služieb, ako aj ďalšími informáciami súvisiacimi s plneniami podľa tejto Zmluvy.

8. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

8.1. Užívateľ je povinný pri používaní FUMBI Platformy, Účtu a prijímaní Služieb dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, túto Zmluvu, ako aj rešpektovať práva FUMBI a tretích osôb.

Užívateľ sa ďalej zaväzuje, že nebude:

a) akýmkoľvek spôsobom zasahovať do funkcionality FUMBI Platformy, Účtu alebo akýchkoľvek riešení vyvinutých FUMBI alebo v jej prospech, súvisiacich so Službami, ohrozovať a/alebo narušovať ich plynulú prevádzku;
b) používať programy, zariadenia alebo postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na funkcionalitu FUMBI Platformy, Účtu alebo Služieb;
c) neoprávnene získavať osobné údaje iných užívateľov alebo akékoľvek informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva FUMBI alebo ktoré sú dôvernými informáciami FUMBI; a
d) používať nezabezpečený e-mail alebo sprístupňovať údaje k Účtu akejkoľvek tretej osobe.

8.2. Užívateľ je zodpovedný za všetky aktivity súvisiace s použitím prihlasovacích údajov Užívateľa k Účtu. V tejto súvislosti je Užívateľ povinný najmä:

a) uistiť sa, že po ukončení používania FUMBI Platformy dodržal primerané bezpečnostné opatrenia, napr. po skončení každej návštevy FUMBI Platformy zatvoril internetový prehliadač alebo iné rozhranie použité pre prístup k Účtu a riadne sa z Účtu odhlásil;
b) bez zbytočného odkladu informovať FUMBI, v prípade, ak má Užívateľ dôvodné podozrenie, že došlo k neoprávnenému prístupu do Účtu, použitia alebo sprístupnenia prihlasovacích údajov Užívateľa, neoprávnenému prístupu alebo použitia Účtu a/alebo akéhokoľvek iného narušenia bezpečnosti, Účtu alebo poskytovania Služieb.

8.3. Užívateľ je sa zaväzuje, že nebude používať Služby na páchanie akéhokoľvek druhu nelegálnej činnosti alebo činnosti, ktorá môže negatívne ovplyvniť FUMBI, poskytovanie Služieb alebo iných užívateľov. Užívateľ sa v tejto súvislosti zaväzuje, že sa nebude v súvislosti s touto Zmluvou podieľať na:

a) neoprávnenom pokuse o zmenu funkcionality alebo programového narušenia alebo iného zásahu do FUMBI Platformy, Účtu, Služieb alebo ich akýchkoľvek súčastí;
b) pokuse o získanie neoprávneného prístupu k Službám alebo k Účtu iného užívateľa;
c) pokuse obísť alebo zmariť akékoľvek bezpečnostné opatrenia, vrátane poskytnutia starostlivosti vo vzťahu k Užívateľovi podľa tejto Zmluvy; alebo
d) rozmnožovať, duplikovať, kopírovať, predávať alebo obchodovať so Službami na akýkoľvek účel bez súhlasu FUMBI.

8.4. Užívateľ je povinný okrem ďalších povinností uvedených v tejto Zmluve, taktiež:

a) používať Účet v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a v súlade s touto Zmluvou;
b) pre účely prístupu k Účtu a FUMBI Platforme používať výlučne dôveryhodné zariadenia a primerané zabezpečenie pred počítačovými vírusmi, programami typu spyware, programami typu scareware, programami typu trójsky kôň, programami typu worms alebo iným technologickým škodlivým softvérom;
c) uchovávať v tajnosti prístupové heslá k Účtu alebo akékoľvek obdobné údaje súvisiace s Účtom alebo plnením Zmluvy s primeranou mierou ich ochrany.

8.5. Užívateľ berie na vedomie, že FUMBI nebude bez predchádzajúceho kontaktu kontaktovať Užívateľa ohľadom údajov týkajúcich sa Účtu, najmä prihlasovacích údajov k predmetnému Účtu. V prípade, ak má Užívateľ podozrenie, že je kontaktovaný za účelom podvodu vo vzťahu k jeho Účtu je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť FUMBI.

9. POPLATKY A VÝDAVKY

9.1. Poskytovanie Služieb je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka Služieb (ďalej len „Cenník”). Cenník tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a jeho aktuálna verzia je dostupná prostredníctvom FUMBI Platformy. FUMBI si vyhradzuje právo jednostranne započítať akékoľvek splatné poplatky a výdavky alebo iné pohľadávky súvisiace s poskytovaním Služieb a/alebo Produktov voči Užívateľovi.

9.2. FUMBI si v súvislosti s poskytovaním Služieb a prípadným rozširovaním ich portfólia, vyhradzuje právo na zmenu Cenníka, prípadne na zavedenie nových poplatkov. FUMBI je oprávnená zmeniť Cenník prípadne zmeniť ceny jednotlivých položiek s účinnosťou v lehote 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa doručenia oznámenia o tejto zmene na e-mailovú adresu Užívateľa. Nový Cenník nadobúda účinnosť uplynutím 14. (slovom: štrnásteho) dňa odo dňa doručenia oznámenia o zmene Cenníka Užívateľovi.

9.3. Poplatky sa účtujú samostatne pre jednotlivé Produkty, pričom popis a schéma poplatkov podľa Cenníka je nasledujúca:

9.3.1. Výmenný poplatok predstavuje poplatok súvisiaci s poskytovaním Konverzných služieb vo vzťahu k Vkladu a Výberu Užívateľa a s pokrytím súvisiacich nákladov spojených s konverziou na virtuálne meny alebo na peňažné prostriedky (ďalej len „Výmenný poplatok”);

9.3.2. Portfóliový poplatok predstavuje poplatok súvisiaci s poskytovaním Poradenských služieb súvisiacich s riadením a algoritmickou optimalizáciou portfólia Užívateľa (ďalej len „Portfóliový poplatok“). Portfóliový poplatok zahŕňa portfóliový poplatok pri Vklade a obnovovací portfóliový poplatok. Portfóliový poplatok pri vklade je ročný poplatok účtovaný vopred na jeden rok poskytovania Poradenských služieb v prípade prvého Vkladu a pri každom ďalšom Vklade alikvotne ku dňu výročia prvého Vkladu. Základom pre výpočet obnovovacieho portfóliového poplatku je aktuálna hodnota virtuálnych mien ku dňu výročia prvého Vkladu.

9.3.3. Poplatok za poskytovanie Služieb úschovy predstavuje poplatok za poskytovanie Služieb úschovy podľa podmienok tejto Zmluvy (ďalej len „Úschovný poplatok“). Úschovný poplatok je ročný poplatok účtovaný ročne vopred za každý (aj začatý) kalendárny rok poskytovania Služieb úschovy. Je účtovaný vopred pri prvom Vklade a pri každom ďalšom Vklade alikvotne ku dňu výročia prvého Vkladu. Základom pre výpočet obnovovacieho úschovného poplatku je aktuálna hodnota virtuálnych mien ku dňu výročia prvého Vkladu.

9.3.4. Poplatok zo Zisku predstavuje poplatok hradený Užívateľom zo Zisku dosiahnutého v súvislosti s poskytovaním Poradenských služieb. Poplatok zo Zisku je účtovaný v prípade Výberu, Čiastočného výberu alebo Prevodu (ďalej len „Poplatok zo zisku”). Základom pre vyčíslenie Poplatku zo zisku pri Výbere alebo Prevode je Zisk Užívateľa v momente Výberu alebo Prevodu. Pri Čiastočnom výbere je základom pre vyčíslenie Poplatku zo zisku, buď suma Čiastočného výberu alebo suma Zisku, pričom sa vždy použije suma, ktorá je nižšia.

9.3.5. Poplatok za Prevod predstavuje poplatok súvisiaci s úhradou nákladov pri Prevode vo vzťahu k poskytovaniu Služieb úschovy. Výška poplatku za Prevod zodpovedá nákladom súvisiacim s Prevodom v závislosti od rýchlosti spracovania požadovaného Prevodu prípadne počtu virtuálnych mien, ktoré sú predmetom Prevodu. Poplatku za Prevod podliehajú úkony spojené s Prevodom v prípade ukončenia poskytovania Služieb úschovy podľa tejto Zmluvy.

9.3.6. FUMBI je oprávnená účtovať aj ďalšie poplatky súvisiace s poskytovaním Služieb podľa tejto Zmluvy alebo za úkony touto Zmluvou predpokladané v sadzbách podľa Cenníka.

10. UKONČENIE ZMLUVY A POZASTAVENIE VÝKONU ZMLUVY

Túto Zmluvu možno ukončiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) dohodou Zmluvných strán;
b) výpoveďou ktorejkoľvek zo Zmluvných strán (podľa článku 10.1 tejto Zmluvy);
c) odstúpením od Zmluvy zo strany FUMBI (podľa článku 10.2 tejto Zmluvy);
d) odstúpením od Zmluvy zo strany Užívateľa (podľa článku 10.3 tejto Zmluvy);
e) výpoveďou alebo odstúpením z iných dôvodov upravených touto Zmluvou.

(ďalej spolu „Ukončenie zmluvy”)

Zmluvné strany sú povinné ku dňu účinnosti Ukončenia zmluvy vykonať všetky úkony potrebné na zabránenie vzniku škody a splniť svoje záväzky podľa tejto Zmluvy, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

10.1. FUMBI alebo Užívateľ môžu kedykoľvek ukončiť Zmluvu písomnou výpoveďou, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota v prípade Ukončenia zmluvy výpoveďou podľa predchádzajúcej vety je trojmesačná. FUMBI je oprávnená vypovedať túto Zmluvu písomne, jej doručením na e-mailovú adresu Užívateľa uvedenú v Účte. Užívateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu písomne jej doručením na e-mailovú adresu zákazníckej podpory FUMBI: info@fumbi.network

Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni doručenia výpovede druhej Zmluvnej strane.

Užívateľ je po podaní výpovede, avšak najneskôr v lehote 1 (slovom: jedného) mesiaca pred nadobudnutím účinnosti takejto výpovede, povinný informovať FUMBI, či v súvislosti s ukončením zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou žiada o Prevod alebo o Výber vo vzťahu k ním nadobudnutým virtuálnym menám.

V prípade, ak má na základe výpovede Užívateľa dôjsť k Prevodu, Užívateľ je povinný podať Žiadosť o prevod virtuálnych mien v zmysle článku 6.6 tejto Zmluvy. Po naplnení príslušných podmienok pre realizáciu Prevodu a uhradení príslušných poplatkov sa FUMBI zaväzuje vykonať Prevod najneskôr v lehote 15 (slovom: pätnástich) dní odo dňa uplynutia výpovednej lehoty. Užívateľ sa zaväzuje pre účely Prevodu v súvislosti s Ukončením zmluvy poskytnúť FUMBI všetku potrebnú súčinnosť.

V prípade, ak má na základe výpovede Užívateľa dôjsť k Výberu, FUMBI je povinná vyplatiť Užívateľovi hodnotu virtuálnych mien v mene v ktorej bol uskutočnený Vklad v lehote 15 (slovom: pätnástich) dní odo dňa uplynutia výpovednej lehoty podľa tohto článku.

V prípade, ak Užívateľ nedoručí FUMBI Žiadosť o prevod virtuálnych mien podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve alebo neinformuje FUMBI ohľadom požiadavky na Výber, FUMBI je oprávnená odkúpiť virtuálne meny Užívateľa a zrealizovať Výber a vyplatiť Užívateľovi príslušnú hodnotu v mene, v ktorej bol uskutočnený Vklad na bankový účet Užívateľa.

10.2. Ak táto Zmluva, alebo podmienky niektorej zo Služieb alebo niektorého Produktu, neustanovujú inak, FUMBI je oprávnená od Zmluvy odstúpiť a zrušiť Účet takéhoto Užívateľa a/alebo ukončiť poskytovanie Služieb takémuto Užívateľovi s okamžitou účinnosťou, ak:

a) Užívateľ uviedol v súvislosti s uzavretím Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením nepravdivé informácie, zamlčal alebo neposkytol podstatné informácie alebo dokumenty, ktoré sú nevyhnutné pre existenciu a plnenie povinností podľa tejto Zmluvy;
b) Užívateľ je v omeškaní s plnením povinností podľa Zmluvy, pričom túto povinnosť nesplnil ani v dodatočnej lehote v trvaní najmenej 30 (slovom: tridsať) dní poskytnutej zo strany FUMBI;
c) FUMBI nadobudla dôvodné a preukázateľné podozrenie, že konanie Užívateľa odporuje všeobecne záväzným právnym predpisom alebo ich obchádza alebo sa prieči dobrým mravom;
d) FUMBI nadobudla dôvodné a preukázateľné podozrenie, že Účet bol použitý neoprávneným spôsobom alebo za účelom spáchania trestného činu, či iného protiprávneho konania;
e) povinnosť odstúpenia FUMBI od Zmluvy vyplýva z rozhodnutia súdu, orgánu verejnej správy alebo zo všeobecne záväzného právneho predpisu.

FUMBI je oprávnená v prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku 10.2. speňažiť virtuálne meny Užívateľa a po zohľadnení príslušných poplatkov tejto Zmluvy, poukázať predmetné peňažné prostriedky v mene, v ktorej bol uskutočnený Vklad na bankový účet Užívateľa, v prípade, ak poukázanie prostriedkov Užívateľa v prospech jeho bankového účtu neodporuje právnym predpisom alebo rozhodnutiu príslušného orgánu.

10.3. Ak táto Zmluva, alebo podmienky niektorej zo Služieb alebo niektorého Produktu, neustanovujú inak, Užívateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť a ukončiť poskytovanie Služieb zo strany FUMBI, s okamžitou účinnosťou, v prípade:

a) závažného alebo opakovaného porušenia Zmluvy zo strany FUMBI;
b) zániku oprávnenia FUMBI na poskytovanie Služieb.
FUMBI je oprávnená v prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku 10.3 speňažiť virtuálne meny Užívateľa a po zohľadnení príslušných poplatkov tejto Zmluvy poukázať predmetné peňažné prostriedky v mene, v ktorej bol uskutočnený Vklad na bankový účet Užívateľa, v prípade, ak poukázanie prostriedkov Užívateľa v prospech jeho bankového účtu neodporuje podmienkam tejto Zmluvy, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo rozhodnutiam príslušných orgánov. V prípade, ak Užívateľ v písomnom odstúpení od Zmluvy neuvedie adresu pre zrealizovanie Prevodu virtuálnych mien Užívateľa, FUMBI je povinná virtuálne meny takéhoto Užívateľa odkúpiť a vyplatiť Užívateľovi hodnotu virtuálnych mien na bankový účet podľa podmienok tejto Zmluvy. Užívateľ sa v tejto súvislosti zaväzuje uhradiť všetky náklady spojené so zabezpečením Prevodu a súvisiace poplatky, ako aj na poskytnutie potrebnej súčinnosti.

10.4. FUMBI si vyhradzuje právo dočasne pozastaviť výkon svojich práv a povinností vo vzťahu k Užívateľovi podľa tejto Zmluvy (ďalej len „Pozastavenie poskytovania služieb”), najmä v prípade:

a) ak Užívateľovi nebola poskytnutá príslušná miera starostlivosti podľa podmienok tejto Zmluvy z dôvodov na strane Užívateľa;
b) dôvodného podozrenia, že Užívateľ poskytol FUMBI nepravdivé, neaktuálne, neúplné alebo akékoľvek zavádzajúce údaje;
c) dôvodného podozrenia, že Užívateľ porušuje podmienky Zmluvy alebo koná v rozpore so Zmluvou;
d) ak si Užívateľ vymienil poskytnutie Služieb neoprávneným alebo podvodným spôsobom;
e) ak Účet alebo prostriedky naň prijaté, prípadne virtuálne meny s ním súvisiace boli použité na spáchanie protiprávneho konania;
f) ak používanie Účtu a prostriedky na ňom alebo s ním súvisiace sú predmetom sporu, vyšetrovania alebo obdobného úradného konania;
g) ak je FUMBI predmetom útoku za účelom odcudzenia virtuálnych mien (vrátane privátnych kľúčov k nim) alebo akéhokoľvek obmedzenia nakladania s nimi;
h) ak povinnosť pozastavenia poskytovania Služieb vyplýva z rozhodnutia súdu, orgánu verejnej moci alebo všeobecne záväzného právneho predpisu;
i) ak právo na Pozastavenie poskytovania Služieb vyplýva z ustanovení tejto Zmluvy.

FUMBI sa zaväzuje, v prípade, ak dôjde k naplneniu podmienok pre Pozastavenie poskytovania služieb, túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Užívateľovi, ak takéto oznámenie nie je v rozpore s touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo rozhodnutím príslušného orgánu.

FUMBI sa zaväzuje obnoviť funkcionalitu Účtu v lehote 5 (slovom: piatich) dní odo dňa kedy dôvody pre Pozastavenie poskytovania služieb pominú.

11. ZODPOVEDNOSŤ

11.1. FUMBI zodpovedá výlučne za škodu ňou zavinenú. FUMBI nezodpovedá za škodu alebo iné nepriaznivé následky spôsobené:

a) uvedením alebo predložením nepravdivých, neaktuálnych, neúplných alebo akokoľvek zavádzajúcich údajov Užívateľom;
b) konaním alebo opomenutím konania Užívateľa, ak na konanie alebo opomenutie takéhoto konania bol povinný alebo ak takýmto konaním alebo opomenutím konania porušil svoju povinnosť alebo konal na svoju zodpovednosť;
c) odmietnutím poskytnutia Služby v dôsledku nesplnenia podmienok podľa tejto Zmluvy Užívateľom;
d) smerovaním a vývojom trhu virtuálnych mien, ako aj za škodu v súvislosti so znížením hodnoty Vkladu, znížením hodnoty virtuálnych mien, ako aj potenciálnou stratou ich hodnoty;
e) neočakávanou zmenou právnej úpravy týkajúcej sa podnikateľskej činnosti FUMBI alebo právnej úpravy virtuálnych mien alebo poskytovania služieb s nimi súvisiacimi;
f) Pozastavením poskytovania služieb podľa tejto Zmluvy;
g) dočasnou nedostupnosťou FUMBI Platformy alebo Služieb;
h) konaním tretej strany;
i) použitím prihlasovacích údajov k Účtu alebo iného zabezpečovacieho mechanizmu v rozpore s touto Zmluvou;
j) akceptovaním úkonov tých osôb, ktoré považuje na základe predložených údajov, listín alebo dokumentov za oprávnené konať v mene Užívateľa;
k) okolnosťami mimo kontrolu podľa článku 11.4. Zmluvy.

11.2. Užívateľ je zodpovedný za ním spôsobenú škodu, ako aj škodu ktorú Užívateľ spôsobil porušením povinnosti podľa tejto Zmluvy. Užívateľ je zodpovedný za akúkoľvek škodu, ujmu alebo nepriaznivý následok spôsobený Užívateľom, ktorý vznikne v dôsledku Užívateľovho konania a/alebo opomenutia, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a/alebo touto Zmluvou.

11.3. Zmluvné strany sú povinné nahradiť škodu nimi spôsobenú, v dôsledku porušenia podmienok tejto Zmluvy, podmienok poskytovania Služieb alebo porušenia niektorého z vyhlásení Zmluvných strán, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

11.4. FUMBI nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ujmu, nepriaznivý následok alebo nemožnosť alebo neschopnosť plnenia povinností, ak je dôvodom takéhoto porušenia povinnosti zo strany FUMBI:

a) nepredvídateľná alebo neočakávaná udalosť, okolnosť alebo ich súbor, mimo rozumnú kontrolu FUMBI, najmä, nie však výlučne, akákoľvek zmena, výluka alebo porucha na strane tretej osoby, najmä, nie však výlučne na strane poskytovateľa platobných služieb, poskytovateľa služby zmenárne virtuálnych aktív, poskytovateľa služby peňaženky virtuálnych mien alebo prevádzkovateľa trhu s cennými papiermi, sprostredkovateľa takýchto služieb alebo poskytovateľa akýchkoľvek iných služieb nevyhnutných pre poskytovanie Služieb alebo plnenie povinností podľa tejto Zmluvy;
b) nepredvídateľná zmena právnej úpravy upravujúcej výkon činnosti FUMBI a/alebo právnej úpravy a podmienok disponovania s virtuálnymi menami;
c) vyhlásenie krízovej situácie, zásahu vyššej moci, teroristických aktivít, vojny, nepokojov, intervencie ozbrojených síl alebo uzurpovania moci či zabavenia majetkových hodnôt;
d) akéhokoľvek zdržania alebo poruchy spôsobenej problémom akéhokoľvek systému alebo siete, prerušenia alebo poruchy prenosu, komunikácie, spracovania dát alebo počítačových zariadení alebo akejkoľvek mechanickej poruchy zariadenia nevyhnutného na poskytovanie Služieb alebo plnenia povinností podľa tejto Zmluvy.

(ďalej spolu len „Okolnosti mimo kontrolu“)

12. REFERENČNÝ SYSTÉM

12.1. FUMBI poskytuje Užívateľovi možnosť referovať nových užívateľov prostredníctvom referenčného systému dostupného na FUMBI Platforme (ďalej len „Referenčný systém“).

12.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Užívateľ bude úspešne referovať nového užívateľa, FUMBI je oprávnená za podmienok uvedených v tejto Zmluve poskytnúť predmetnému Užívateľovi odmenu. Úspešne referovaným užívateľom sa rozumie osoba, ktorá prostredníctvom FUMBI Platformy zriadi svoj Účet pri použití údajov určených na referovanie užívateľov podľa článku 12.3 a ktorá podľa podmienok tejto Zmluvy zrealizuje Vklad (ďalej len „Nový užívateľ”).

12.3. Užívateľ pri referovaní Nových užívateľov má povinnosť použiť výlučne odkaz alebo kód Referenčného systému uvedený v rozhraní FUMBI Platformy. V prípade, ak Nový užívateľ zrealizuje Vklad (ďalej len „Vklad Nového užívateľa”), FUMBI je v súvislosti s Vkladom Nového užívateľa oprávnená poskytnúť Užívateľovi odmenu podľa podmienok tejto Zmluvy (ďalej len “Odmena”).

12.4. Referenčný systém alebo činnosti s ním súvisiace nepredstavujú zmluvný vzťah obchodného zastúpenia, sprostredkovania alebo iného oprávnenia na zastupovanie FUMBI alebo konanie v jej mene zo strany Užívateľa.

12.5. Užívateľ je povinný používať Referenčný systém výlučne v súlade s touto Zmluvou. Užívateľ sa pri využívaní Referenčného systému zaväzuje, že:

a) Užívateľ nebude využívať Referenčný systém za účelom vykonania protiprávnej činnosti, podvodu, spôsobom ktorý odporuje Zmluve alebo sa prieči dobrým mravom;
b) Užívateľ nebude využívať Referenčný systém spôsobom s využitím nevyžiadaných správ, tak v elektronickej, ako aj listinnej podobe, adresovaných tretím osobám;
c) Užívateľ sa nebude prezentovať ako osoba oprávnená konať v mene alebo na účet FUMBI alebo jej splnomocnený zástupca, obchodný partner, sprostredkovateľ alebo konať iným spôsobom, ktorý by mohol naznačovať takúto skutočnosť.

12.6. FUMBI je oprávnená nie však povinná, vyplatiť Užívateľovi Odmenu v prípade, ak dôjde k uskutočneniu Vkladu Nového užívateľa podľa podmienok tejto Zmluvy. Model pre kalkuláciu Odmeny je uvedený v Cenníku. Odmena bude Užívateľovi vyplatená pripísaním príslušnej hodnoty Odmeny k hodnote Vkladu predmetného Užívateľa vo forme virtuálnych mien.

12.7. V prípade, ak Užívateľ získal Odmenu v rozpore s podmienkami Referenčného systému, podmienkami tejto Zmluvy alebo iným neoprávneným spôsobom, Užívateľ je povinný hodnotu takto získanej Odmeny vrátiť a nahradiť škodu spôsobenú takýmto konaním.

13. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

13.1. FUMBI si vyhradzuje právo kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom pozmeňovať, upravovať alebo aktualizovať FUMBI Platformu, jej funkcionalitu alebo akékoľvek jej súčasti.

13.2. V prípade, ak FUMBI plánuje uskutočniť zmenu, úpravu alebo aktualizáciu FUMBI Platformy alebo jej funkcionality a takáto činnosť môže mať vplyv na poskytovanie Služieb, FUMBI je povinná oznámiť túto skutočnosť Užívateľovi najneskôr 1 (slovom: jeden) deň pred takouto zmenou, úpravou alebo aktualizáciou.

13.3. FUMBI si vyhradzuje právo Pozastaviť poskytovanie Služieb na nevyhnutne potrebný čas za účelom ochrany prostriedkov Užívateľa, v prípade, ak bude FUMBI predmetom útoku za účelom získania prístupu k prostriedkom Užívateľa, FUMBI alebo iných užívateľov. FUMBI sa zaväzuje o pozastavení poskytovania Služieb podľa tohto bodu informovať Užívateľa bez zbytočného odkladu.

13.4. Vzhľadom na skutočnosť, že poskytovanie Služieb môže byť prerušené i) z dôvodu poruchy zariadenia, ii) pravidelných procesov údržby alebo opráv, iii) Okolnosťami mimo kontrolu podľa tejto Zmluvy, alebo iv) inými neočakávanými udalosťami, FUMBI v súvislosti s poskytovaním Služieb nemôže garantovať nepretržitú prevádzku FUMBI Platformy a poskytovanie Služieb. FUMBI sa však v tejto súvislosti zaväzuje uskutočniť všetky úkony potrebné na zabezpečenie čo možno najplynulejšej prevádzky FUMBI Platformy a poskytovania Služieb.

13.5. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe osobitnej dohody je Užívateľ oprávnený dočasne udeliť práva a povinnosti zodpovedajúce vlastníckym právam vo vzťahu k virtuálnym menám Užívateľa (ďalej len „Dohoda o disponovaní s virtuálnymi menami”) pre účely disponovania s takýmito virtuálnymi menami zo strany FUMBI vo vzťahu k tretím stranám. V prípade, ak medzi Zmluvnými stranami dôjde k uzavretiu Dohody o disponovaní s virtuálnymi menami Užívateľ môže byť oslobodený od povinnosti hradiť poplatky podľa Cenníka v zmysle Dohody o disponovaní s virtuálnymi menami, pri zachovaní jeho ostatných uhradzovacích povinností podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak dôjde medzi Zmluvnými stranami k Dohode o disponovaní s virtuálnymi menami, FUMBI sa zaväzuje umiestniť virtuálne meny výlučne u overených tretích strán, ktorých technologické alebo programové zabezpečenie virtuálnych mien je najmenej obdobné zabezpečeniu poskytovanému FUMBI podľa tejto Zmluvy alebo prostredníctvom technologického riešenia smart contracts, ktoré sú predmetom auditu.

13.6. Vzhľadom na skutočnosť, že ekosystémy virtuálnych mien sú v súčasnosti v raných štádiách vývoja. Ich vývojári pre účely rozšírenia ich používania a oboznámenia o ich existencii a funkcionalite môžu nové virtuálne meny bezodplatne distribuovať prostredníctvom pripísania takýchto nových virtuálnych mien na adresy už existujúcich virtuálnych mien (ďalej len „Airdrop”).

13.7. V súvislosti s technologickým vývojom virtuálnych mien môže dôjsť k zmene podkladového technologického riešenia predmetnej virtuálnej meny, ktoré môže mať za následok rozdelenie transakčného reťazca (blockchain/ DLT) alebo jeho duplikáciu a odčlenenie na novú sieť (ďalej len „Hard fork”).

13.8. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek virtuálne meny získané Užívateľom prostredníctvom Airdropu alebo Hard forku sú vo vlastníctve Užívateľa, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak. Užívateľ je povinný v súvislosti s nakladaním s virtuálnymi menami získanými prostredníctvom Airdropu alebo Hard forku znášať súvisiace náklady a poplatky podľa Cenníka alebo iné náklady súvisiace s predmetnými virtuálnymi menami podľa tejto Zmluvy.

13.9. FUMBI vyhlasuje, že v zmysle tejto Zmluvy nemá žiadnu povinnosť vo vzťahu k uplatneniu práva na nadobudnutie akýchkoľvek virtuálnych mien prostredníctvom procesu Airdrop alebo Hard fork, ak sa uplatnenie takéhoto práva na nadobudnutie príslušných virtuálnych mien vyžaduje.

14. DÔVERNÉ INFORMÁCIE

14.1. Dôverné informácie znamenajú informácie určené Zmluvnými stranami, ktoré sú citlivé na základe uváženia Zmluvných strán, informácie ktoré tvoria obsah akéhokoľvek dokumentu alebo iné informácie, vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek informácií tykajúcich sa alebo súvisiacich so Službami, Produktami, FUMBI Platformou, portfóliom virtuálnych mien a jeho podmienkami, obchodným tajomstvom alebo inými dôvernými obchodnými informáciami FUMBI (ďalej len „Dôverné informácie“).

14.2. Prístup k Dôverným informáciám je vyhradený len pre Zmluvné strany a Zmluvné strany sa zaväzujú používať Dôverné informácie len pre účely, ktoré sú v súlade s touto Zmluvou. Z tohto dôvodu, sa Zmluvné strany zaväzujú, že nebudú sprístupňovať Dôverné informácie iným osobám, okrem prípadov povolených v tejto Zmluve. Zmluvné strany nie sú́ oprávnené použiť Dôverné informácie akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol viesť k spôsobeniu škody druhej Zmluvnej strane.

14.3. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať dôverný charakter Dôverných informácií, ktoré získali na základe tejto Zmluvy. Zmluvné strany nie sú oprávnené poskytovať Dôverné informácie tretej osobe, ibaže tak vyžaduje právny predpis alebo rozhodnutie súdu, a aj v takom prípade je príslušná Zmluvná strana povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane túto skutočnosť najmenej 10 (slovom: desať) dní pred požadovaným zverejnením. V prípade, ak príslušný právny predpis alebo súdne rozhodnutie neumožňuje notifikovať druhú Zmluvnú stranu, povinná Zmluvná strana poskytne takú notifikáciu, v rozsahu a spôsobom v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ak to dovoľujú.

14.4. Zmluvné strany si vyhradzujú akékoľvek práva vo vzťahu k ich Dôverným informáciám, aj keď v tejto Zmluve nie sú výslovne uvedené.

14.5. Dôverné informácie nezahŕňajú informácie, ktoré (i) boli verejne dostupné pred ich oznámením Zmluvným stranám; (ii) mali Zmluvné strany legálne k dispozícii pred uzatvorením tejto Zmluvy; alebo (iii) sa stali verejne dostupnými ich zverejnením alebo iným nie nezákonným spôsobom zo strany Zmluvnej strany.

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v momente zakliknutia akceptačného tlačidla Užívateľom v rozhraní FUMBI Platformy. Užívateľ týmto výslovne súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní tejto Zmluvy.

15.2. Táto Zmluva, ako aj všetky prílohy k tejto Zmluve, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, je pre Zmluvné strany záväzná po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami. Zmluva je Užívateľovi dostupná na FUMBI Platforme.

15.3. Komunikácia

Pre účely plnenia tejto Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že ich komunikácia bude adresovaná nasledovne:

FUMBI NETWORK j. s. a., sídlo: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, info@fumbi.network

Kontaktnými údajmi Užívateľa sú údaje poskytnuté Užívateľom. Užívateľ je povinný priebežne zabezpečovať aktuálnosť kontaktných údajov Užívateľa, najneskôr je však Užívateľ povinný oznámiť FUMBI zmenu v kontaktných údajov Užívateľa v lehote 15 (slovom: pätnástich) dní od dňa zmeny kontaktných údajov.

15.4. Zmena Zmluvy

15.4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek komunikácia podľa tejto Zmluvy bude v elektronickej podobe, pričom Zmluvné strany budú takejto komunikácii pripisovať účinky písomnej, resp. listinnej komunikácie, ak táto Zmluva neurčuje inak.

15.4.2. Táto Zmluva, vrátane jej príloh k Zmluve, predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami a nahrádza akékoľvek predchádzajúce dohody alebo akékoľvek rokovania alebo dojednania, ústne či písomné, týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.

15.4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že FUMBI je oprávnená aktualizovať, meniť či dopĺňať znenie tejto Zmluvy, jej časti alebo jej prílohy. FUMBI je povinná pred účinnosťou zmeny Zmluvy alebo účinnosťou nového znenia Zmluvy informovať Užívateľa o tejto zmene spoločne s informovaním o znení Zmluvy.

15.4.4. FUMBI je povinná informovať Užívateľa o zmene Zmluvy, jej časti alebo jej príloh písomne na prostredníctvom e-mailu na adrese Užívateľa uvedenej v Účte. V prípade, ak Užívateľ nesúhlasí s novým znením Zmluvy alebo akýmikoľvek jej zmenami je Užívateľ oprávnený v lehote 14 (slovom: štrnásť) dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene Zmluvy od Zmluvy odstúpiť v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.

15.4.5. Zmena Zmluvy nadobúda účinnosť uplynutím 14. (slovom: štrnásteho) dňa odo doručenia oznámenia o zmene Zmluvy Užívateľovi. Márnym uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy v súvislosti so zmenou Zmluvy, Užívateľ udeľuje svoj súhlas s novým znením bez akýchkoľvek výhrad. Aktuálne znenie Zmluvy a Cenníka je dostupné prostredníctvom FUMBI Platformy.

15.4.6. Zmluvné strany sa dohodli, že za zmenu Zmluvy sa nepovažuje oprava chýb v písaní, počítaní alebo iných obdobných chýb a zrejmých nesprávností v znení Zmluvy alebo akejkoľvek z jej príloh.

15.5. Reklamácie, podnety a sťažnosti

V prípade akýchkoľvek podnetov, prípadne reklamácií súvisiacich s poskytovaním Služieb je Užívateľ oprávnený kedykoľvek počas platnosti tejto Zmluvy kontaktovať FUMBI na príslušnej adrese podpory.

support.sk@fumbi.network

Užívateľ ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa v záujme riešenia sťažností súvisiacich s poskytovaním Služieb na FUMBI doručením sťažnosti na adresu support.sk@fumbi.network

Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo obrátiť sa na FUMBI so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým FUMBI vybavila jeho sťažnosť, alebo ak sa domnieva, že FUMBI porušila jeho práva. Užívateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak FUMBI na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej doručenia. Návrh podáva Užívateľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Návrh je možné podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorú je možné nájsť na internetovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Orgánom dohľadu je:

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Odbor výkonu dozoru,
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Slovenská republika

15.6. Nadpisy

Nadpisy jednotlivých odsekov v tejto Zmluve slúžia len pre uľahčenie orientácie a nemajú žiadny vplyv na výklad ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy.

15.7. Zabezpečenie

Užívateľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu FUMBI zriadiť žiadne záložné právo, vecné bremeno alebo akékoľvek iné právo v prospech tretej osoby na virtuálne meny, ktoré sú predmetom poskytovania Služieb podľa tejto Zmluvy.

15.8. Dane

Užívateľ zodpovedá za určenie či a v akom rozsahu sa aplikuje akákoľvek daňová povinnosť vo vzťahu k poskytnutým Službám (ďalej len „Dane”), odvedenie a úhradu Daní vo vzťahu k príslušnému správcovi Dane. FUMBI prostredníctvom FUMBI Platformy pre tieto účely umožňuje export transakčnej histórie. FUMBI nie je oprávnená, ani povinná podľa tejto Zmluvy skúmať daňovú povinnosť Užívateľa, ani zastupovať užívateľa v súvislosti s Daňami.

15.9. Oddeliteľnosť

Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak, ak ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy bude neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné v akejkoľvek jurisdikcii, nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú rokovať v dobrej viere a dodatkom k Zmluve nahradiť neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie Zmluvy takým novým ustanovením, ktoré bude platné, účinné a vykonateľné a ktoré bude z hľadiska svojho účelu a funkcie čo najviac zodpovedať pôvodnému ustanoveniu.

15.10. Postúpenie

Táto Zmluva je záväzná a jej plnenie plynie v prospech Užívateľa. Užívateľ nie je oprávnený previesť alebo postúpiť svoje práva a/alebo záväzky podľa tejto Zmluvy v prospech akejkoľvek ďalšej osoby. FUMBI je oprávnená kedykoľvek previesť alebo postúpiť svoje práva a/alebo záväzky podľa tejto Zmluvy, za predpokladu, že takýto prevod alebo postúpenie nebude mať materiálny vplyv na kvalitu alebo obsah poskytovaných Služieb.

15.11. Vzdanie sa

Pokiaľ si Zmluvná strana neuplatní alebo uplatní s oneskorením akékoľvek právo alebo oprávnenie podľa tejto Zmluvy, nezakladá to vzdanie sa takého práva a rovnako nebude jednorazové alebo čiastočné uplatnenie takého práva alebo oprávnenia znemožňovať jeho akékoľvek iné alebo ďalšie uplatnenie alebo uplatnenie iných práv alebo oprávnení.

15.12. Jazyk

Táto Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku.

15.13. Rozhodné právo a riešenie sporov

Táto Zmluva a zmluvné vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory alebo nároky, ktoré vzniknú z alebo v súvislosti s touto Zmluvou, vrátane sporov týkajúcich sa jej platnosti, porušenia, ukončenia alebo neexistencie, budú s konečnou platnosťou rozhodnuté súdmi Slovenskej republiky.

15.14. Ochrana prostriedkov

FUMBI v súvislosti s poskytovaním Služieb podľa tejto Zmluvy zdôrazňuje, že Vklady alebo akékoľvek iné prostriedky Užívateľa, vrátane virtuálnych mien nadobudnutých Užívateľom pri poskytovaní Služieb nie je predmetom ochrany vkladov v zmysle zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a rovnako ani predmetom ochrany zo strany Garančného fondu investícií v zmysle zákona č. 566/2001 Zb. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

15.15. Pretrvávajúce záväzky

Všetky ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré by vzhľadom na ich povahu mali pretrvať aj po skončení platnosti tejto Zmluvy, vrátane, nie však výlučne, ustanovení týkajúcich sa pozastavenia alebo zrušenia Účtu, záväzkov Užívateľa voči FUMBI, používania FUMBI Platformy, Služieb, náhrady škody, obmedzenia zodpovednosti, rozhodného práva a riešenia sporov, zostávajú aj naďalej platné a účinné v rozsahu nevyhnutnom pre zachovanie práv a povinností z nich vyplývajúcich.

S nami bezpečne

Výhody fumbi

benefit-icon

Jednoduché investovanie

Len pár kliknutiami môžete investovať do dynamického portfólia špičkových kryptomien.

benefit-icon

Minimálne riziko

Vaše portfólio je špebjbciálne navrhnuté tak, aby sledovalo celkovú trhovú hodnotu a nespoliehalo sa na jednotlivé kryptomeny.

benefit-icon

Priame vlastníctvo

S nami vždy vlastníte kryptomeny priamo, nie prostredníctvom kolektívneho investovania.

benefit-icon

Nezávislý audit

Sme prvá platforma pre investovanie do kryptomien s nezávislým auditom peňaženiek.

benefit-icon

Malá vstupná investícia

Investovať cez Fumbi môžete už od 5€.

benefit-icon

Maximálne zabezpečenie

Ledger Vault je najdôveryhodnejším a najbezpečnejším riešením úschovy kryptomien na svete.