Panaszkezelési szabályok

A FUMBI NETWORK j.s.a cég, székhelye: Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava, cégazonosító szám: 52 005 895, bejegyzett a Pozsonyi III. Városi Bíróság Cégjegyzékébe, szakasz: Sja, Beillesztési szám: 57/ A B (továbbiakban Társaság) jelen belső szabályzatot a felhasználó, illetve potenciális felhasználó panaszai és javaslatai, valamint azok kezelésének rendjét módosítva adja ki.

1. Panasz

1.1 Panasz vagy javaslat (a „Panasz”) olyan felhasználó vagy potenciális felhasználó írásbeli kitöltését jelenti, aki abban kifejezi, hogy nem ért egyet a FUMBI vagy személy által nyújtott konkrét szolgáltatás teljesítésének módjával és eredményével. együttműködik a FUMBI-val.

1.2 A FUMBI által nyújtott szolgáltatások bármely felhasználója vagy potenciális felhasználója (a „panaszos”) jogosult panaszt tenni.

2. A Panasz benyújtása

2.1 A Panaszosnak az alábbi módokon kell panaszt benyújtania:

papír formában a FUMBI székhelyének címére,

e-mailben a support.en@fumbi.network címre.support.en@fumbi.network.

A FUMBI nem veszi figyelembe a jelen cikk (a) és (b) bekezdésében meghatározottaktól eltérő módon benyújtott panaszokat.

2.2 A panasz szükséges részletei a következők:

 1. a) a Panaszos azonosító adatait név, vezetéknév, állandó lakcím vagy e-mail cím erejéig, ha a Panaszos természetes személy; ha a Panaszos jogi személy, akkor azonosító adatai a cégnév erejéig, székhelye, a jogi személy azonosító száma, a vonatkozó nyilvántartásba való bejegyzésére vonatkozó információ, e-mail cím és a kapcsolattartó azonosító adatai. személy,
 2. b) a Panasz tárgya, beleértve a Panasz benyújtásának alapjául szolgáló tényeket és a javasolt jogorvoslatot,
 3. c) a Panasz jogosságát igazoló dokumentumok vagy információk.

3. A panasz átvétele és kezelése

3.1 A Reklamáció kézbesítésekor a FUMBI gondoskodik arról, hogy a panaszt a kijelölt alkalmazotthoz (a továbbiakban: „Kijelölt Felelős személy”) rendeljék hozzá, aki rögzíti annak kézbesítését, értékeli a panaszt és értékeli, hogy a Panasz tartalmazza-e a pontban előírt adatokat. a fenti 2.2. Ha a Panaszból hiányoznak a szükséges adatok, a Kijelölt Felelős személy felkéri a Panaszost a Panasz kiegészítésére vagy az eredeti Panasz hiányosságainak megszüntetésére.

3.2 Ha a beérkezett Panasz megfelel a fenti 2.2. pontban foglalt követelményeknek, a Kijelölt Felelős személy köteles felmérni és értékelni a Panasz jogosságát, és gondoskodni annak kezeléséről.

3.3 A FUMBI a panaszt a kézbesítéstől számított harminc (30) napon belül feldolgozza és intézkedik a Panasz rendezésére, és az említett határidőn belül a FUMBI írásban értesíti a Panaszost a Panasz rendezésének módjáról. Indokolt esetben a FUMBI jogosult az előző mondat szerinti határidőt a panasz kézbesítésétől számított legfeljebb negyvenöt (45) napra meghosszabbítani, amely esetben a FUMBI értesíti a Panaszost a hosszabbítás okairól. a Panasz kézbesítésétől számított harminc (30) napon belül.

3.4 E tekintetben a FUMBI fenntartja a jogot, hogy meghatározza az egyes panaszok kezelésének sorrendjét.

4. A panaszok nyilvántartása

4.1 A FUMBI vállalja, hogy gondoskodik arról, hogy a Panaszokról nyilvántartást vezet a következő mértékben:

 1. b) ha a Panaszos természetes személy, akkor a Panaszos nevét, vezetéknevét és állandó lakcímét; ha a Panaszos jogi személy, akkor a jogi személy cégneve, székhelye, azonosító száma, a vonatkozó nyilvántartásba való bejegyzésére vonatkozó adatok és a kapcsolattartó személy azonosító adatai,
 2. b) a panasz tárgyát,
 3. c) a panasz kézbesítésének időpontja,
 4. d) azon személyek azonosítása, akik ellen a panaszt benyújtották,
 5. annak értékelése, hogy a panasz jogos volt-e,
 6. a Panasz rendezésének módja,
 7. a panasz rendezésére tett intézkedéseket,
 8. a Panasz rendezésének időpontja.

5. Fellebbezés benyújtása a panaszkezelés eredménye ellen

5.1 Ha a Panaszos elégedetlen a Panaszkezelés eredményével, a Panaszkezelés eredményének kézbesítésétől számított tizennégy (14) napon belül fellebbezést nyújthat be az eredmény ellen. Ha a Panaszos fellebbezést nyújt be a Panaszkezelés eredménye ellen, a FUMBI a fellebbezés kézbesítésétől számított harminc (30) napon belül dönt a fellebbezésről.

5.2 A Panaszban foglaltakon túlmenően a Panaszkezelés eredménye elleni fellebbezésnek tartalmaznia kell a Panaszkezelés eredményének kézbesítésének időpontját is annak bizonyítása érdekében, hogy a fenti 5.1. teljesült, és közölje a fellebbezést megalapozó tényeket is.