A panaszkezelés szabályai

A FUMBI NETWORK j.s.a cég, székhelye: Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava, Cégazonosító: 52 005 895, bejegyzett Pozsonyi I. kerületi Bíróság Cégjegyzékébe, szakasz: Sja, Beillesztési szám: 57/ A B (a továbbiakban: Társaság) jelen belső szabályzatot adja ki, amely módosítja a felhasználó, illetve potenciális felhasználó panaszainak, javaslatainak és azok kezelésének rendjét.

1. Panasz

1.1 Panasz vagy javaslat (a „Panasz”) olyan felhasználó vagy potenciális felhasználó írásbeli jelzését jelenti, aki abban kifejezi, hogy nem ért egyet a FUMBI vagy a FUMBI-val együttműködő személy által nyújtott konkrét szolgáltatás teljesítésének módjával és eredményével.

1.2 A FUMBI által nyújtott szolgáltatások bármely felhasználója vagy potenciális felhasználója (a „panaszos”) jogosult panaszt tenni.

2. A Panasz benyújtása

2.1 A Panaszos a panaszt az alábbi módokon köteles benyújtani:

papír formában a FUMBI székhelyének címére,

e-mailben a support.en@fumbi.network címre. support.en@fumbi.network;

A FUMBI nem veszi figyelembe a jelen cikk fenti (a) és (b) bekezdésében meghatározottaktól eltérő módon benyújtott panaszokat.

2.2 A Panasz kötelező részletei a következők:

a) a Panaszos azonosító adatait név, vezetéknév, állandó lakcím vagy e-mail cím erejéig, ha a Panaszos természetes személy; ha a Panaszos jogi személy, akkor azonosító adatai a cégnév , székhelye, a jogi személy azonosító száma, a vonatkozó nyilvántartásba való bejegyzésére vonatkozó információ, e-mail cím, valamint a kapcsolattartó személy azonosító adatai,

b) a Panasz tárgyát, ideértve a Panasz benyújtásának alapjául szolgáló tényeket és a javasolt jogorvoslatot,

c) a Panasz jogosságát igazoló dokumentumok vagy információk.

3. A panasz átvétele és kezelése

3.1 A Reklamáció kézbesítésekor a FUMBI gondoskodik arról, hogy a reklamációt a kijelölt alkalmazotthoz rendeljék, aki rögzíti a kézbesítést, értékeli a panaszt, és értékeli, hogy a panasz tartalmazza-e a fenti 2.2. bekezdésben előírt adatokat. Ha a Panaszból hiányoznak a szükséges adatok, a kijelölt felelős személy felkéri a Panaszost a Panasz kiegészítésére vagy az eredeti Panasz hiányosságainak megszüntetésére.

3.2 Ha a beérkezett Panasz megfelel a fenti 2.2 pontban foglalt követelményeknek, a kijelölt személy köteles felmérni és értékelni a Panasz jogosságát, és gondoskodni annak kezeléséről.

3.3 A FUMBI a panaszt a kézbesítéstől számított harminc (30) napon belül feldolgozza és intézkedik a Panasz rendezésére, és az említett határidőn belül a FUMBI írásban értesíti a Panaszost a Panasz rendezésének módjáról. Indokolt esetben a FUMBI jogosult az előző mondat szerinti határidőt a panasz kézbesítésétől számított legfeljebb negyvenöt (45) napra meghosszabbítani, amely esetben a FUMBI értesíti a Panaszost a hosszabbítás okairól. a panasz kézbesítésétől számított harminc (30) napon belül.

3.4 E tekintetben a FUMBI fenntartja a jogot, hogy meghatározza az egyes panaszok kezelésének sorrendjét.

4. A panaszok nyilvántartása

4.1 A FUMBI vállalja, hogy gondoskodik arról, hogy a Panaszokról nyilvántartást vezet a következő mértékben:

b) ha a Panaszos természetes személy, akkor a Panaszos nevét, vezetéknevét és állandó lakcímét; ha a Panaszos jogi személy, akkor a cég neve, székhelye, azonosító száma, a vonatkozó nyilvántartásba való bejegyzésére vonatkozó adatok és a kapcsolattartó személy azonosító adatai,

b) a panasz tárgyát,

c) a panasz kézbesítésének időpontja,

d) azon személyek azonosítása, akik ellen a panaszt benyújtották,

e) annak értékelése, hogy a panasz jogos volt-e,

f) a Panasz rendezésének módja,

g) a panasz rendezésére tett intézkedéseket,

h) a Panasz rendezésének időpontja.

5. Fellebbezés benyújtása a panaszkezelés eredménye ellen

5.1 Ha a Panaszos elégedetlen a Panaszkezelés eredményével, a Panaszkezelés eredményének kézbesítésétől számított tizennégy (14) napon belül fellebbezést nyújthat be az ellen. Ha a Panaszos fellebbezést nyújt be a panaszkezelés eredménye ellen, a FUMBI a fellebbezés kézbesítésétől számított harminc (30) napon belül dönt a fellebbezésről.

5.2 A Panaszban foglaltakon túlmenően a Panaszkezelés eredménye elleni fellebbezésnek tartalmaznia kell a Panaszkezelés eredményének kézbesítésének időpontját annak bizonyítása érdekében, hogy a fenti 5.1. teljesült, és közölje a fellebbezést megalapozó tényeket is.