Zasady rozpatrywania skarg

FUMBI NETWORK j. s. a., z siedzibą przy Mlynské nivy 5, 821 09 Bratysława, REGON: 52 005 895, wpisana do Rejestru handlowego przy Sądzie Okręgowym w Bratysławie III, Dział: Sja, numer wpisu: 57/B (zwana dalej „Spółką”) wydaje niniejszy regulamin wewnętrzny, który reguluje procedury składania skarg i sugestii przez Użytkownika lub potencjalnego Użytkownika oraz procedurę ich rozwiązywania.

1. Skarga

1.1 Za skargę lub sugestię (zwaną dalej „Skarga”) uważa się pisemne oświadczenie Użytkownika lub potencjalnego Użytkownika, w którym Użytkownik lub potencjalny Użytkownik wyraża swoje niezadowolenie ze sposobu wykonania i rezultatu świadczenia określonej usługi przez Spółkę lub osobę współpracującą ze Spółką.

1.2 Każdy Użytkownik usług świadczonych przez Spółkę lub każdy potencjalny Użytkownik takich usług („Skarżący”) jest uprawniony do złożenia skargi.

2. Złożenie Skargi

2.1 Skarżący jest zobowiązany do składania skarg w następujący sposób:

a) w formie pisemnej na adres siedziby Spółki;

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail support.pl@fumbi.network; support.en@fumbi.network;

Spółka nie będzie uwzględniać Reklamacji złożonych w inny sposób niż określony w punktach a) – b) niniejszego artykułu.

2.2 Skarga powinna zawierać w szczególności:

a) dane identyfikacyjne Skarżącego, obejmujące imię, nazwisko, adres stałego zamieszkania lub adres e-mail – w przypadku osoby fizycznej Skarżącego; w przypadku osoby prawnej Skarżącego – dane identyfikacyjne obejmujące nazwę firmy, adres siedziby, numer identyfikacyjny osoby prawnej, informację o wpisie do właściwego rejestru, adres e-mail oraz dane identyfikacyjne osoby kontaktowej,

b) przedmiot skargi, przedstawiając fakty będące jej podstawą oraz wskazując proponowany sposób naprawy,

c) dokumenty lub informacje potwierdzające zasadność Skargi.

3. Przyjmowanie i rozpatrywanie Skarg

3.1. Po otrzymaniu Skargi, Firma zapewni, że zostanie ona przydzielona wyznaczonemu pracownikowi (zwana dalej „Wyznaczoną osobą odpowiedzialną”), który zarejestruje otrzymanie Skargi, oceni, czy dana Skarga spełnia wymogi określone w Artykule 2.2 niniejszego rozporządzenia wewnętrznego. Jeżeli Skarga nie zawiera zalecanych obowiązkowych elementów, Wyznaczona osoba odpowiedzialna wzywa Skarżącego do uzupełnienia Skargi lub, w razie potrzeby, do usunięcia braków pierwotnej Skargi.

3.2 Jeśli otrzymana Skarga spełnia wymogi określone w art. 2.2 niniejszego rozporządzenia wewnętrznego, osoba wyznaczona dokonuje oceny zasadności Skargi i zapewnia jej rozwiązanie.

3.3 Spółka jest zobowiązana do rozpatrzenia Skargi i podjęcia działań w celu jej załatwienia w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i w tym terminie jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia Skargi. W uzasadnionych przypadkach Spółka jest uprawniona do przedłużenia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, maksymalnie do 45 dni od dnia otrzymania Skargi, przy czym Spółka zawiadamia Skarżącego o przyczynach przedłużenia terminu w terminie 30 dni od dnia otrzymania Skargi.

3.4 W tym zakresie Spółka zastrzega sobie prawo do ustalania kolejności rozpatrywania Skarg.

4. Prowadzenie rejestru Skarg

4.1 Spółka zobowiązuje się do zapewnienia prowadzenia rejestru Skarg w następującym zakresie:

a) imię, nazwisko i adres zamieszkania Skarżącego, jeśli jest on osobą fizyczną; nazwa lub firma, adres siedziby, numer identyfikacyjny osoby prawnej, numer rejestracji we właściwym rejestrze oraz dane identyfikacyjne osoby kontaktowej, jeśli jest ona osobą prawną,

b) przedmiot Skargi,

c) datę otrzymania Skargi,

d) identyfikację osób, przeciwko którym została złożona Skarga,

e) ocenę, czy Skarga była uzasadniona,

f) sposób rozpatrzenia Skargi,

g) działania podjęte w celu rozpatrzenia Skargi,

h) datę rozpatrzenia Skargi.

5. Złożenie odwołania od wyniku Skargi

5.1 Jeżeli Skarżący nie jest zadowolony z wyniku rozpatrzenia Skargi, ma prawo złożyć odwołanie od wyniku rozpatrzenia Skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyniku rozpatrzenia Skargi. W przypadku złożenia przez Skarżącego odwołania od wyniku rozpatrzenia Skargi, Spółka jest zobowiązana do rozpatrzenia odwołania w terminie 30 dni od daty otrzymania odwołania.

5.2 Odwołanie od wyniku Skargi, oprócz danych szczegółowych dotyczących Skargi zgodnie z niniejszym rozporządzeniem wewnętrznym, zawiera szczegóły dotyczące daty otrzymania wyniku Skargi do celów wykazania zgodności z terminem na mocy art. 5.1 niniejszego rozporządzenia wewnętrznego oraz przedstawia fakty uzasadniające odwołanie.