Uživatelská Smlouva

UŽIVATELSKÁ SMLOUVA
(USER AGREEMENT)

Tato uživatelská smlouva (dále jen „Smlouva“) se uzavírá mezi následujícími smluvními stranami:

(1)  FUMBI NETWORK j. s. a., jednoduchou společností na akcie založenou ve Slovenské republice, se sídlem: Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, Bratislava – FUMBI NETWORK j. s. a., se sídlem: Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, Bratislava – městská část Staré Město 821 09, IČO: 52005895, zapsanou v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sja, Vložka č.: 57/B, jednající prostřednictvím své organizační složky FUMBI NETWORK j. s. a., odštěpný závod, se sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka A 79751 (dále jen „FUMBI”); a

(2)  Uživatelem, jakožto uživatelem, který má zájem o poskytnutí služeb ze strany FUMBI dle této Smlouvy

(dále jen „Uživatel“);
FUMBI a Uživatel dále společně jako „Smluvní strany“ a samostatně též jako „Smluvní strana“.

PREAMBULE

Virtuální aktiva a související trh virtuálních aktiv představují vzhledem k jejich ranému technologickému stádiu zvýšenou míru rizika, s nímž souvisí i riziko cenové volatility, avšak s potenciálem růstu.

V důsledku těchto výkyvů může hodnota Uživatelem nabytých virtuálních aktiv prudce stoupnout, nebo klesnout, případně mohou být předmětná virtuální aktiva zcela znehodnocena.

Za účelem zmírnění rizik spojených s virtuálními aktivy a zajištění přístupu k této technologii poskytuje FUMBI možnost nabýt virtuální aktiva a poskytuje služby spojené s virtuálními aktivy prostřednictvím https://fumbi.network nebo jakýchkoliv jiných webových stránek či jiného softwarového řešení ve vlastnictví FUMBI (dále společně jako „FUMBI Platforma“).

Smluvní strany za účelem nabytí virtuálních aktiv a poskytování služeb dle této Smlouvy uzavírají tuto Smlouvu:

UPOZORNĚNÍ

A. Nabytí virtuálních aktiv s sebou nese specifická rizika, která obvykle nejsou spojena s měnami nebo penězi vydávanými a garantovanými státy nebo nadnárodními subjekty (fiat); na rozdíl od nich je hodnota virtuálních aktiv zajištěna určitým technologickým řešením nebo je z takového řešení odvozena. V současné době neexistuje jednotný ústřední orgán nebo subjekt, který by byl oprávněn jednostranně ovlivňovat hodnotu virtuálních aktiv a jejich množství v oběhu, ani garantovat ochranu hodnoty virtuálních aktiv nebo jejich cenovou stabilitu.

B. Virtuální aktiva existují v prostředí globálních, digitálních, decentralizovaných systémů k vytváření peer-to-peer sítí, které využívají kryptografická šifrovací řešení k zajištění integrity a anonymity nebo pseudonymity. Tyto systémy umožňují využití virtuálních aktiv jako prostředků směny nebo uchovatele hodnoty, případně pro jiná specifická aplikační řešení dle rozsahu funkcí konkrétních virtuálních aktiv.

C. Vzhledem k ranému technologickému stádiu virtuálních aktiv a souvisejícímu nedostatku právní jistoty je zde určité riziko, že by na základě všeobecného právního předpisu mohlo dojít k zákazu nebo jinému omezení nabídky nebo používání virtuálních aktiv. Technologie DLT a blockchain, jakožto technologie virtuálních aktiv, umožňují vznik nových právních vztahů, v důsledku čehož mohou některé právní řády používání virtuálních aktiv zakázat, omezit nebo podmínit. V současné době představují služby spojené s virtuálními aktivy do značné míry neregulované odvětví.

D. FUMBI ve vztahu kvirtuálním aktivům za účelem zvýšení bezpečnosti jejich vlastnictví apoužívání, jakož iochrany Uživatelů, poskytuje Služby dle této Smlouvy. FUMBI vtéto souvislosti poskytuje službu zprostředkování nabytí virtuálních aktiv, poradenství ve vztahu k obsahu portfolia virtuálních aktiv a služby úschovy virtuálních aktiv.

E. S virtuálními aktivy mohou souviset rovněž další rizika, jež nejsou v této Smlouvě uvedena nebo touto Smlouvou předjímána.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1.  Předmětem této Smlouvy je poskytování služeb souvisejících s virtuálními aktivy ze strany FUMBI ve prospěch Uživatele. Mezi služby, které FUMBI poskytuje, patří zejména:

• poradenské služby ve vztahu k virtuálním aktivům (dále jen „Poradenské služby“);
• služby konverze prostředků Uživatelů na virtuální aktiva, služby konverze mezi virtuálními aktivy a služby konverze virtuálních aktiv na peněžní prostředky (dále jen „Služby konverze“);
• služby úschovy virtuálních aktiv (dále jen „Služby úschovy“).

(Poradenské služby, Služby konverze a Služby úschovy dále společně jen „Služby“)

1.2.  FUMBI v rámci poskytování Služeb nabízí jejich kombinace v rámci následujících produktů

specifikovaných v přílohách této Smlouvy:

• FUMBI Index Portfolio (Příloha č. 3);
• FUMBI Vlastní Volba (Příloha č. 4);
• FUMBI Úschova (Příloha č. 5);
• FUMBI Bitcoin a Zlato (Příloha č. 6).

(dále společně jen „Produkty“ a samostatně též „Produkt“)

Tyto Produkty představují různé kombinace Služeb, jejichž poskytování podléhá zvláštním podmínkám. Podrobnosti o podmínkách a rozsahu funkcí Produktů jsou uvedeny v přílohách k této Smlouvě.

FUMBI si vyhrazuje právo sestavovat a zpřístupňovat Produkty ve smyslu této Smlouvy podle vlastního uvážení, jakož i právo zpřístupnit kterýkoliv Produkt výhradně pro specifický okruh uživatelů podle konkrétních podmínek příslušného Produktu.

FUMBI si dále vyhrazuje právo doplňovat složení Produktů, případně měnit podmínky dostupnosti jednotlivých Produktů v souladu s ustanoveními této Smlouvy.

2. REGISTRACE UŽIVATELE

2.1.  Uživatel je povinen se před poskytnutím Služeb zaregistrovat na FUMBI Platformě a založit si účet (dále jen „Účet“). Podmínkou pro založení Účtu je poskytnutí i) e-mailové adresy a ii) potvrzení přijetí podmínek této Smlouvy tlačítkem pro přijetí. Potvrzením tlačítka pro přijetí Uživatel vyjadřuje souhlas se zněním této Smlouvy včetně jejích příloh.

2.2.  Po registraci a založení Účtu je Uživatel povinen pro využití funkcí FUMBI Platformy a poskytování Služeb potvrdit založení předmětného Účtu prostřednictvím odkazu zaslaného na poskytnutou e-mailovou adresu.

3. ÚKONY PŘED POSKYTNUTÍM SLUŽEB

FUMBI je povinnou osobou ve smyslu § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML Zákon“). FUMBI je v této souvislosti povinna před poskytnutím Služeb na základě této Smlouvy, poskytnutím vkladu dle této Smlouvy nebo jinými úkony dle této Smlouvy provést identifikaci a kontrolu Uživatele v souladu s ustanoveními AML Zákona.

3.1.  Zjednodušená identifikace a kontrola

FUMBI je dle AML Zákona a ve smyslu podmínek v něm uvedených oprávněna požadovat od Uživatelů – fyzických osob údaje v následujícím rozsahu informačního formuláře dostupného na FUMBI Platformě:

• jméno a příjmení;
• rodné číslo (nebylo-li přiděleno, tak datum narození);
• státní příslušnost;
• pohlaví;
• adresa trvalého pobytu nebo jiného oprávněného pobytu; a
• druh a číslo dokladu totožnosti.

(dále jen „Identifikační údaje“)

3.2.  Základní identifikace a kontrola

V případě, že Uživatel – fyzická osoba nesplňuje příslušné podmínky pro zjednodušenou identifikaci a kontrolu dle článku 3.1. této Smlouvy, daný Uživatel bude podroben základní identifikaci a kontrole.

Pro účely základní identifikace a kontroly je Uživatel – fyzická osoba před dalším poskytnutím Služeb povinen nad rozsah Identifikačních údajů poskytnout FUMBI dodatečné informace nebo dokumenty v následujícím rozsahu:

• kopie dokladu totožnosti;
• potvrzení o trvalém pobytu nebo jiném oprávněném pobytu (řádně vystavená faktura za dodávky elektrické energie, případně výpis z bankovního účtu s uvedením identifikačních údajů a odpovídající adresy Uživatele, výpis z registru obyvatel);
• fotografie Uživatele (selfie) spolu se zřetelně čitelnými údaji zdokladu totožnosti a s rozpoznatelným obličejem Uživatele; a
• informace o původu finančních prostředků.

FUMBI je v souladu s podmínkami AML Zákona a AML Směrnice povinna provést základní identifikaci a kontrolu Uživatele – právnické osoby. Pro účely základní identifikace a kontroly Uživatele – právnické osoby je FUMBI povinna požadovat následující informace nebo dokumenty:

• obchodní firma;
• IČO;
• adresa sídla;
• identifikační údaje dle zápisu v příslušném rejstříku;
• originál dokladu o existenci právnické osoby získaný z důvěryhodného zdroje;
• kopie dokladů totožnosti statutárních orgánů a skutečných majitelů Uživatele a jejich údaje
v rozsahu Identifikačních údajů dle článku 3.1. této Smlouvy;
• potvrzení o adrese sídla (řádně vystavená faktura za dodávky elektrické energie, případně  výpis z bankovního účtu s uvedením identifikačních údajů a odpovídající adresy Uživatele, výpis z obchodního, nebo obdobného rejstříku);
• fotografie osoby (selfie), která zakládá Účet Uživatele, spolu se zřetelně čitelnými údaji z dokladu totožnosti a s rozpoznatelným obličejem, jakož i Identifikační údaje této osoby;
• informace o vlastnické struktuře Uživatele v rozsahu Identifikačních údajů dle článku 3.1. této Smlouvy, jsou-li společníky fyzické osoby, apokud jsou společníky Uživatele právnické osoby, tak v následujícím rozsahu: i) obchodní firma, ii) IČO, iii) adresa sídla společníka Uživatele, iv) identifikační údaje společníka Uživatele dle zápisu v příslušném rejstříku; a
• informace o původu finančních prostředků.

FUMBI si vyhrazuje právo provést základní identifikaci a kontrolu podle této Smlouvy rovněž ve vztahu k Uživateli, který pro účely vkladu finančních prostředků použil předplacený poukaz, tzv. voucher.

3.3.  Zesílená identifikace a kontrola

V případě, že FUMBI na základě hodnocení rizik ve smyslu AML Zákona anebo AML Směrnice dospěje k závěru, že konkrétní Uživatel představuje vyšší riziko legalizace příjmů z trestné činnosti nebo financování terorismu, je FUMBI oprávněna a povinna od daného Uživatele požadovat informace nebo dokumenty nad rozsah údajů požadovaných při zjednodušené identifikaci a kontrole nebo základní identifikaci a kontrole dle článků 3.1. a 3.2. této Smlouvy.

FUMBI je oprávněna provést ve vztahu k Uživateli zesílenou identifikaci a kontrolu dle této Smlouvy a ve smyslu AML Zákona, jakož i na žádost příslušného orgánu anebo jiné oprávněné instituce, příp. z vlastního rozhodnutí, požadovat pro účely zamezení legalizace příjmů z trestné činnosti nebo financování terorismu např. daňové přiznání, výpis z bankovního účtu nebo dokument dokládající zdroj příjmů Uživatele.

3.4.  Pravdivost a aktuálnost poskytnutých informací

Uživatel je odpovědný za pravdivost, správnost a úplnost údajů poskytnutých FUMBI v rámci jakékoliv komunikace. FUMBI má za to, že tyto informace odpovídají skutečnosti a FUMBI se v této souvislosti vzdává odpovědnosti za jakoukoliv újmu, která vznikne nebo může vzniknout v důsledku jakýchkoliv chyb, nesprávností, neúplnosti anebo jiných nedostatků poskytnutých informací.

Uživatel poskytnutím jakýchkoliv informací dle této Smlouvy potvrzuje, že informace, které poskytl FUMBI, jsou pravdivé, přesné a úplné. Uživatel se v této souvislosti zavazuje oznámit FUMBI případné změny v poskytnutých informacích nebo dokumentech bez zbytečného odkladu ode dne, kdy ke změně došlo, avšak nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů.

FUMBI si v souvislosti s ověřením aktuálnosti, pravdivosti nebo přesnosti údajů poskytnutých Uživatelem vyhrazuje právo opakovaně provádět příslušnou identifikaci a kontrolu Uživatele během doby platnosti této Smlouvy.

3.5.  Ověření identity Uživatele

3.5.1.  Za účelem ověření poskytnutých Identifikačních údajů nebo jiných údajů či dokumentů je FUMBI oprávněna provést veškeré potřebné kroky k ověření identity Uživatele a identity skutečných majitelů Uživatele, přijmout nezbytná opatření k ochraně před podvodným jednáním, legalizací příjmů z trestné činnosti, financováním terorismu nebo jakýmkoliv jiným protiprávním jednáním, ať už přímo nebo prostřednictvím třetí strany.

3.5.2.  FUMBI si za účelem ověření identity Uživatele vyhrazuje právo na ověření pravdivosti a úplnosti údajů anebo dokumentů poskytnutých Uživatelem.

3.5.3.  FUMBI posoudí, zda jsou údaje, dokumenty nebo jiné informace, které je na základě této Smlouvy povinna převzít, v souladu s podmínkami této Smlouvy. FUMBI však neodpovídá za pravost, platnost či překlad těchto dokumentů, ani za jejich obsahovou shodu, a ani za pravdivost, správnost a úplnost informací v nich uvedených.

3.6.  Platební spojení

Podmínkou pro poskytnutí Služeb dle této Smlouvy je shoda platebních údajů Uživatele uvedených v rozhraní Účtu s bankovním účtem Uživatele nebo jiným platebním účtem, ke kterému má Uživatel dispoziční oprávnění. Uživatel je rovněž oprávněn za účelem poskytnutí Služeb využít předplaceny poukaz, tzv. voucher, distribuovaný partnery FUMBI.

3.7.  Omezení práva Uživatele nakládat s Účtem
FUMBI si vyhrazuje právo omezit v nezbytné míře právo Uživatele nakládat s Účtem až do

provedení příslušné identifikace a kontroly dle článku 3 této Smlouvy.

3.7.1.  FUMBI si vyhrazuje právo omezit přístup Uživatele k Účtu v případě, že Uživatele neposkytne FUMBI informace nebo dokumenty potřebné k příslušné identifikaci a kontrole ve smyslu této Smlouvy, nebo pokud Uživatel tyto informace neposkytne v požadovaném rozsahu nebo v požadované kvalitě.

3.7.2.  FUMBI si vyhrazuje právo omezit přístup Uživatele k Účtu v případě důvodného podezření, že v souvislosti s Účtem Uživatele došlo nebo může dojít ke spáchání trestního činu nebo jinému protiprávnímu jednání.

Dojde-li k omezení přístupu Uživatele k Účtu, FUMBI se zavazuje o tom uvědomit Uživatele bez zbytečného odkladu, za předpokladu, že takové oznámení není v rozporu s žádným obecně závazným právním předpisem nebo rozhodnutím příslušného orgánu.

3.8.  Ochrana Účtu a přístupnost

3.8.1.  Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně svých přístupových údajů k Účtu, jakož i v přiměřené míře zajistit ochranu zařízení, prostřednictvím nichž má Uživatel přístup k FUMBI Platformě nebo k Účtu.

3.8.2.  FUMBI Platforma může pro účely jistých úkonů souvisejících s Účtem umožnit Uživateli nastavení dvoufaktorového ověření prostřednictvím SMS nebo mobilní aplikace, jako např.Google Authenticator, nebo jiné obdobné aplikace (dále jen „Dvoufaktorové ověření“). Dvoufaktorové ověření lze nastavit prostřednictvím FUMBI Platformy.

3.8.3.  Uživatel je povinen k využívání Služeb a FUMBI Platformy používat vhodné zařízení (smartphone, tablet, počítač nebo jiné zařízení). Uživatel nese odpovědnost za pořízení, udržování a zajištění kompatibility příslušného zařízení se softwarem a hardwarem nebo sjinými technickými požadavky na poskytování Služeb, včetně stabilního internetového připojení.

3.9.  Právo na odmítnutí

FUMBI si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí Služeb, Produktu nebo jakékoliv jejich části. V případě, že FUMBI využije svého práva odmítnout poskytnutí Služeb, nebo pokud Uživatel ve lhůtě dle této Smlouvy nebo jiné přiměřené lhůtě, kterou FUMBI určí, nesplní podmínky identifikace a kontroly dle této Smlouvy, je FUMBI povinna vrátit Uživateli plnění, které poskytl, nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne uplynutí příslušné lhůty, nestanoví-li zákon jinak.

4. SLUŽBY

4.1. Poradenské služby

4.1.1. Součástí Služeb, které FUMBI poskytuje, jsou Poradenské služby, jejichž předmětem je návrh složení portfolia a podílů jednotlivých virtuálních aktiv v rámci konkrétních Produktů anávrh rebalancování portfolia prostřednictvím algoritmických řešení. Jakožto součást Poradenských služeb a k naplnění jejich účelu, FUMBI ve vztahu ktvorbě navrhovaného složení apodílů jednotlivých virtuálních aktiv zohledňuje formální kritéria a základní kritéria vymezená v této Smlouvě, případně jiné metriky specifické pro konkrétní Produkt. Účelem poskytování Poradenských služeb je optimalizace ziskovosti Služeb při současném omezení rizik souvisejících s virtuálními aktivy (dále jen „Poradenské služby“).

4.2. Služby konverze

4.2.1. FUMBI v souvislosti s virtuálními aktivy poskytuje službu konverze, tj. zprostředkování nabytí virtuálních aktiv prostřednictvím převodu hodnoty peněžních prostředků Uživatele na virtuální aktiva (dále jen „Služby konverze“). FUMBI je při poskytování Služeb konverze při prodeji virtuálních aktiv Uživateli vpostavení prodávajícího a při prodeji virtuálních aktiv Uživatelem dle této Smlouvy v postavení kupujícího.

4.2.2.  FUMBI je oprávněna vrámci Služeb konverze, případně jako součást jednoho zProduktů, poskytovat službu směny virtuálních aktiv za jiná virtuální aktiva, příp. směny virtuálních aktiv za jiná aktiva, a to v souladu s podmínkami této Smlouvy.

4.2.3.  FUMBI poskytuje Služby konverze virtuálních aktiv denominovaných v měně EUR. Kurzovní lístek související s poskytováním Služeb konverze je uveden v rozhraní FUMBI Platformy. FUMBI se zavazuje kurzovní lístek průběžně aktualizovat. Kurzovní lístek obsahuje informace o konverzi hodnoty vkladů na virtuální aktiva, případně virtuálních aktiv na jiná virtuální aktiva.

4.3. Služby úschovy

4.3.1.  FUMBI za účelem zajištění ochrany virtuálních aktiv poskytuje Služby úschovy ve vztahu k virtuálním aktivům za účelem zajištění jejich ochrany. FUMBI tyto Služby úschovy poskytuje zejména za účelem poskytnutí profesionálních úschovních služeb ve vztahu k virtuálním aktivům.

4.3.2.  FUMBI poskytuje tyto Služby úschovy virtuálních aktiv takovým způsobem a za takových podmínek, aby byla zajištěna jejich bezpečná úschova a ochrana před zcizením, ztrátou nebo nahodilým zničením ve vztahu k údajům nezbytným pro nakládání s virtuálními aktivy (dále jen „Služby úschovy“). FUMBI za účelem zajištění profesionální úrovně ochrany virtuálních aktiv Uživatelů (aúdajů nezbytných k nakládání s těmito aktivy – tzv. privátních klíčů) používá při poskytování Služeb úschovy tzv.cold storage řešení, tj.řešení, jež nevyužívají připojení kinternetu, nestanoví-li tato Smlouva jinak.

4.3.3.  FUMBI poskytuje Služby úschovy s ohledem na zajištění nejvyšších standardů úschovy virtuálních aktiv , zejména pomocí služby Ledger V ault, papírových peněženek virtuálních aktiv a jiných cold storage řešení, jejich kombinací nebo kombinací těchto řešení společně s fyzickým uložením v trezorech pod dohledem FUMBI. Při poskytování Služeb úschovy si FUMBI vyhrazuje právo dočasně a v omezeném rozsahu uchovávat část virtuálních aktiv na adresách třetích osob, a to zejména na ověřených a bezpečných portálech poskytovatelů služeb směnárny virtuálních aktiv, poskytovatelů služeb peněženky virtuálních aktiv nebo poskytovatelů obdobných služeb spojených s virtuálními aktivy.

4.3.4.  FUMBI se zavazuje během poskytování Služeb úschovy nakládat s virtuálními aktivy Uživatelů a souvisejícími privátními klíči výhradně v souladu s podmínkami uvedenými v této Smlouvě nebo podmínkami poskytování příslušného Produktu.

4.3.5.  FUMBI si v rámci poskytování Služeb úschovy vyhrazuje právo samostatně spravovat podobu aformu poskytování Služeb úschovy, ato zejména za účelem zajištění přiměřené ochrany virtuálních aktiv Uživatele a souvisejících privátních klíčů, jakož i zajištění přiměřené likvidity prostředků.

5. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

5.1. Uživatel má po založení Účtu a provedení identifikace a kontroly dle této Smlouvy možnost využít Služeb nebo Produktů. Uživatel je povinen před poskytnutím kterékoliv Služby uhradit vklad nejméně ve výši odpovídající hodnotě minimálního vkladu ve smyslu platného ceníku Služeb.

5.2.  Uživatel je povinen převést peněžní prostředky dle předchozího odstavce v měně EUR ve prospěch bankovního spojení FUMBI uvedeného v rozhraní FUMBI Platformy bankovním převodem nebo prostřednictvím jiné platební metody, kterou FUMBI Platforma podporuje (dále jen „Vklad“), např. uplatněním předplacených poukazů na poskytnutí Služeb, tzv. vouchers.

5.3.  Uživatel je povinen odeslat příslušnou částku ve výši hodnoty Vkladu z bankovního účtu vedeného na jméno Uživatele, nebo z účtu, k němuž má Uživatel dispoziční oprávnění nebo jiné obdobné právo. Uživatel je povinen v souvislosti s odesíláním částek ve výši hodnoty Vkladů uvést platební údaje specifikované na FUMBI Platformě (specifický symbol, konstantní symbol a další), které jsou nezbytné pro identifikaci Vkladu Uživatele.

5.4.  Porušení povinnosti Uživatele dle předchozího článku 5.3. nebo v rozporu s jinými ustanoveními, které upravují poskytnutí Vkladu, se považuje za porušení této Smlouvy. Dojde- li k takovému vadnému plnění, FUMBI není povinna poskytnout Uživateli Služby, dokud nebude zajištěn soulad s touto Smlouvou. FUMBI v této souvislosti prohlašuje, že v případě vadného plnění ze strany Uživatele FUMBI nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu nebo újmu vzniklou Uživateli nebo jakékoliv třetí straně v důsledku porušení podmínek této Smlouvy, ani za jiný tímto způsobem vzniklý nepříznivý následek.

5.5.  Po připsání částky ve výši hodnoty Vkladu a provedení příslušné identifikace a kontroly dle této Smlouvy je FUMBI povinna poskytnout Uživateli příslušné Služby. FUMBI se zavazuje poskytnout Uživateli Službu konverze nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů ode dne připsání Vkladu ve prospěch FUMBI. Uživatel je za účelem poskytnutí Služeb povinen provést Vklad nejméně ve výši 1 400 CZK (slovy: tisíc čtyři sta korun českých) (dále jen „Minimální vklad“).

5.6.  Připsáním Vkladu na bankovní účet FUMBI Uživatel uděluje souhlas s poskytnutím Služeb a neodvolatelný pokyn k jejich poskytnutí. FUMBI si v této souvislosti dovoluje zdůraznit, že ve smyslu příslušných právních předpisů Uživatel není oprávněn odstoupit od této Smlouvy ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne jejího uzavření, a to vzhledem ke skutečnosti, že poskytování Služeb, a tedy i cena virtuálních aktiv, závisí na vývoji cen na finančním trhu, který FUMBI nemůže nijak ovlivnit.

6. VÝBĚR PROSTŘEDKŮ A PŘEVOD VIRTUÁLNÍCH AKTIV

6.1.  Uživatel je oprávněn zadat pokyn k prodeji virtuálních aktiv nabytých z prostředků Vkladu nebo jakékoliv jeho části nejdříve po uplynutí lhůty 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uzavření této Smlouvy (dále jen „Minimální lhůta pro výběr“). Uživatel je po uplynutí Minimální lhůty pro výběr oprávněn prodat svá virtuální aktiva nebo jejich část FUMBI dle podmínek této Smlouvy (dále jen „Výběr“).

6.2.  Uživatel je za účelem Výběru povinen použít rozhraní FUMBI Platformy a řídit se příslušnými pokyny.

6.3.  FUMBI se v souvislosti s Výběrem zavazuje odkoupit požadovaná virtuální aktiva a současně dle podmínek této Smlouvy a ve lhůtě 5 (slovy: pěti) dnů ode dne zadání pokynu na Výběr odeslat částku vyplývající z hodnoty Výběru na bankovní účet Uživatele.

6.4.  FUMBI může umožnit Uživateli provést i částečný Výběr (dále jen „Částečný výběr“), a to v souladu s podmínkami této Smlouvy a dle podmínek uvedených v ceníku Služeb. K provedení Částečného výběru je nezbytné, aby hodnota virtuálních aktiv Uživatele dosahovala alespoň částky 1 400 CZK (slovy: tisíc čtyři sta korun českých), a současně aby částka, která je předmětem Výběru, splňovala požadavky na hodnotu Minimálního výběru. Předmětem Částečného výběru je v první řadě částka odpovídající zhodnocení Výběru (dále jen „Zisk“) a až následně hodnota Investice. Investice odpovídá celkové částce Vkladů snížené o celkovou částku té části Částečných výběrů, o kterou jednotlivé Částečné výběry převýšily aktuální Zisk v době provedení příslušného Částečného výběru (dále jen „Investice“). Výše Investice se vypočítává pro každý Produkt samostatně.

6.5.  Uživatel je oprávněn po uplynutí Minimální lhůty pro výběr požádat FUMBI o zajištění převodu virtuálních aktiv, a to buď ve vztahu ke všem virtuálním aktivům Uživatele nebo k jakékoliv jejich části (dále jen „Převod“). Uživatel je v této souvislosti oprávněn požádat FUMBI o Převod virtuálních aktiv Uživatele na základě žádosti o převod virtuálních aktiv (dále jen „Žádost o převod virtuálních aktiv“).

6.6.  Uživatel je povinen podat Žádost o převod virtuálních aktiv prostřednictvím FUMBI Platformy. Uživatel je v příslušném formuláři žádosti povinen specifikovat příslušné veřejné adresy pro účely Převodu virtuálních aktiv Uživatele. Za účelem zpracování Žádosti o převod virtuálních aktiv je Uživatel povinen zaslat FUMBI řádně vyplněný formulář, na jehož základě FUMBI vyhotoví a zašle Uživateli k podpisu příslušnou formální žádost.

6.7.  Uživatele je povinen za účelem zpracování Žádosti o převod virtuálních aktiv zajistit doručení této žádosti FUMBI s úředně ověřeným podpisem Uživatele ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne odeslání formální žádosti. Za řádně doručenou Žádost o převod virtuálních aktiv se dle této Smlouvy považuje taková žádost, která je zřetelně čitelná a opatřena příslušnou doložkou o ověření pravosti podpisu Uživatele.

6.8.  FUMBI si v souvislosti s Převodem vyhrazuje právo na provedení Zesílené identifikace a kontroly dle této Smlouvy. FUMBI je povinna zajistit Převod virtuálních aktiv Uživatele specifikovaných v Žádosti o převod virtuálních aktiv ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne řádného doručení příslušné žádosti a provedení příslušné identifikace a kontroly v souladu s podmínkami této Smlouvy. Jsou-li předmětem Převodu veškerá virtuální aktiva evidována na Účtu, takový Převod může vést k ukončení této Smlouvy.

7. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

7.1.  FUMBI prohlašuje a zavazuje se, že:

a)  je jednoduchou společností na akcie řádně založenou a existující dle právního řádu Slovenské republiky a že je oprávněna vykonávat svoji podnikatelskou činnost v souladu s podmínkami této Smlouvy;

b)  je oprávněna uzavřít tuto Smlouvu a vykonávat veškerá svá práva a plnit veškeré své povinnosti vyplývající z této Smlouvy;

c)  tato Smlouva zakládá právně závazné a platné povinnosti FUMBI, které lze vůči ní vymáhat, s přihlédnutím k příslušným právním předpisům upravujícím úpadek, konkurz, restrukturalizaci a oddlužení, jež mají obvykle vliv na výkon práv věřitelů;

d)  uzavření a plnění této Smlouvy a povinností z ní vyplývajících nebude mít za následek porušení jakéhokoliv právního předpisu nebo smluvní či jiné povinnosti, ani zakladatelského dokumentu FUMBI.

7.2.  Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že:

a)  má způsobilost k právům a povinnostem a způsobilost právně jednat nezbytnou k uzavření této Smlouvy a k poskytování Služeb a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a vykonávat veškerá svá práva a plnit veškeré své povinnosti vyplývající z této Smlouvy;

b)  tato Smlouva zakládá právně závazné a platné povinnosti Uživatele, které lze vůči němu vymáhat, s přihlédnutím k příslušným právním předpisům upravujícím úpadek, konkurz, restrukturalizaci a oddlužení, jež mají obvykle vliv na výkon práv věřitelů;

c) uzavření a plnění této Smlouvy a povinností z ní vyplývajících nebude mít za následek porušení jakéhokoliv právního předpisu nebo smluvní či jiné povinnosti;

d)  Uživatel poskytl a během trvání tohoto smluvního vztahu bude i nadále poskytovat FUMBI pravdivé, přesné a úplné informace v nezbytném rozsahu a způsobem potřebným pro poskytování Služeb, jakož i v rozsahu požadovaném touto Smlouvou;

e)  nebude přijímat Služby jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo jejich zamýšleným účelem, a za žádných okolnosti nikoliv v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;

f)  se v dostatečné míře seznámil s funkcemi FUMBI Platformy a Účtu, jakož i s podstatou a fungováním technologií virtuálních aktiv;

g)  se bude průběžně seznamovat srozsahem funkcí FUMBI Platformy, podmínkami poskytování Služeb i s dalšími informacemi souvisejícími s plněním této Smlouvy.

8. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

8.1.  Uživatel je povinen při používání FUMBI Platformy a Účtu i při přijímání Služeb dodržovat obecně závazné právní předpisy a tuto Smlouvu, a současně respektovat práva FUMBI a třetích osob.

Uživatel se dále zavazuje:

a)  nezasahovat žádným způsobem do funkcí FUMBI Platformy, Účtu nebo jakýchkoliv jiných řešení vyvinutých FUMBI nebo v její prospěch a souvisejících se Službami, ani neohrožovat či nenarušovat jejich plynulý provoz;

b)  nepoužívat programy, zařízení nebo postupy, jež by mohly nepříznivě ovlivnit funkce FUMBI Platformy, Účtu nebo Služeb;

c)  nezískávat neoprávněně osobní údaje jiných uživatelů nebo jakékoliv jiné informace, které jsou předmětem obchodního tajemství FUMBI nebo důvěrnými informacemi FUMBI;

d)  nepoužívat nezabezpečený e-mail a nesdělovat údaje k Účtu jakékoliv třetí osobě.

8.2.  Uživatel nese odpovědnost za veškeré aktivity související s použitím přihlašovacích údajů Uživatele k Účtu. Uživatel je v této souvislosti povinen zejména:

a)  se ujistit, že po ukončení používání FUMBI Platformy učinil vhodná bezpečnostní opatření, např. že po skončení každé návštěvy FUMBI Platformy zavřel internetový prohlížeč nebo jiné rozhraní, které k přístupu k Účtu použil, a řádně se z Účtu odhlásil;

b)  bez zbytečného odkladu informovat FUMBI, pokud má Uživatel důvodné podezření, že došlo k neoprávněnému přístupu k Účtu, použití nebo zveřejnění přihlašovacích údajů Uživatele, neoprávněnému přístupu k Účtu nebo jeho použití, příp. k jakémukoliv jinému narušení bezpečnosti, Účtu nebo poskytování Služeb;

8.3.  Uživatel se zavazuje nepoužívat Služby na páchání jakékoliv druhu protiprávní činnosti nebo činnosti, která by mohla nepříznivě ovlivnit FUMBI, poskytování Služeb nebo jiné uživatele. Uživatel se v tomto ohledu zavazuje, že se nebude v souvislosti s touto Smlouvou podílet na:

a)  neoprávněném pokusu o změnu funkcí nebo programové narušení či jiný zásah do FUMBI Platformy, Účtu, Služeb nebo jakýchkoliv jejich součástí;

b)  pokusu o získání neoprávněného přístupu ke Službám nebo k Účtu jiného uživatele;

c)  pokusu o obejití nebo zmaření jakéhokoliv bezpečnostního opatření včetně identifikace a kontroly Uživatele dle této Smlouvy; ani

d)  rozmnožování, duplikování, kopírování, prodeji ani obchodování se Službami za jakýmkoliv účelem bez souhlasu FUMBI.

8.4. Nad rámec povinností uvedených v této Smlouvě je Uživatel rovněž povinen:

a)  používat Účet v souladu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy a touto Smlouvou;

b)  používat pro účely přístupu k Účtu a FUMBI Platformě výhradně důvěryhodná zařízení a vhodné zabezpečení před počítačovými viry, programy typu spyware, programy typu scareware, programy typu Trojský kůň, programy typu worms nebo jiným škodlivým softwarem;

c)  zachovávat důvěrnost přístupových hesel k Účtu nebo jakýchkoliv obdobných údajů souvisejících s Účtem nebo plněním této Smlouvy s přiměřenou mírou jejich ochrany.

8.5. Uživatel bere na vědomí, že FUMBI nebude bez předchozího kontaktu kontaktovat Uživatele ve věci údajů týkajících se Účtu, zejména přihlašovacích údajů k danému Účtu. Pojme-li Uživatel podezření, že byl kontaktován za účelem podvodu ve vztahu k jeho Účtu, je povinen bezodkladně o tom uvědomit FUMBI.

9. POPLATKY A PLATBY

9.1.  Poskytování Služeb je zpoplatněno dle aktuálního ceníku Služeb (dále jen „Ceník“). Ceník tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a jeho aktuální verze je k dispozici na FUMBI Platformě. FUMBI si vyhrazuje právo jednostranně započíst vůči Uživateli jakékoliv splatné poplatky a platby, jakož i jiné pohledávky související s poskytováním Služeb anebo Produktů.

9.2.  FUMBI si v souvislosti s poskytováním Služeb a rozšiřováním jejich portfolia vyhrazuje právo na změnu Ceníku, příp. na zavedení nových poplatků. FUMBI je oprávněna změnit Ceník, příp. ceny jednotlivých položek, s účinností ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne doručení oznámení o takové změně na e-mailovou adresu Uživatele. Nový Ceník nabývá účinnosti uplynutím 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne doručení oznámení o změně Ceníku Uživateli.

9.3.  Poplatky se účtují samostatně pro jednotlivé Produkty, přičemž popis a systém poplatků dle Ceníku je následující:

9.3.1.  Poplatek za konverzi představuje poplatek související s poskytováním Služeb konverze ve vztahu ke Vkladu Uživatele a s pokrytím souvisejících nákladů spojených s konverzí Vkladu na virtuální aktiva (dále jen „Poplatek za konverzi“);

9.3.2.  Portfoliový poplatek představuje poplatek související s poskytováním Poradenských služeb souvisejících se správou a algoritmickou optimalizací portfolia Uživatele (dále jen „Portfoliový poplatek“); Portfoliový poplatek při Vkladu je ročním poplatkem účtovaným předem na jeden rok poskytování Poradenských služeb v případě prvního Vkladu a ve vztahu ke každému dalšímu Vkladu v poměrné částce ke dni výročí prvního Vkladu. Základem pro výpočet Portfoliového poplatku na další rok je aktuální hodnota virtuálních aktiv ke dni výročí prvního Vkladu.

9.3.3.  Poplatek za poskytování Služeb úschovy představuje poplatek za poskytování Služeb úschovy dle podmínek této Smlouvy (dále jen „Poplatek za úschovu“). Poplatek za poskytování Služeb úschovy je ročním poplatkem účtovaným předem za každý (i započatý) kalendářní rok poskytování Služeb úschovy.

9.3.4. Poplatek ze zisku představuje poplatek hrazený Uživatelem ze Zisku dosaženého v souvislosti s poskytováním Poradenských služeb. Poplatek ze zisku se účtuje v případě Výběru, Částečného výběru nebo Převodu (dále jen „Poplatek ze zisku“).

Základem pro vyčíslení Poplatku ze zisku při Výběru nebo Převodu je Zisk Uživatele v době Výběru nebo Převodu. V případě Částečného výběru je základem pro vyčíslení Poplatku ze zisku buď výše Částečného výběru nebo výše Zisku, podle toho, která částka je nižší.

9.3.5.  Poplatek za převod představuje poplatek související s úhradou nákladů při Převodu ve vztahu k poskytování Služeb úschovy. Výše poplatku za převod odpovídá výši nákladů souvisejících s Převodem v závislosti na rychlosti zpracování požadovaného Převodu, příp. na počtu virtuálních aktiv, jež jsou předmětem Převodu. Poplatku za převod podléhají úkony spojené s Převodem v případě ukončení poskytování Služeb úschovy dle této Smlouvy.

9.3.6.  FUMBI je oprávněna účtovat i další poplatky upravené touto Smlouvou dle sazeb uvedených v Ceníku.

10. UKONČENÍ SMLOUVY A POZASTAVENÍ PLNĚNÍ SMLOUVY

Tuto Smlouvu lze ukončit jedním z následujících způsobů:

a)  dohodou Smluvních stran;
b)  výpovědí kterékoliv Smluvní strany (dle článku 10.1. této Smlouvy);
c)  odstoupením FUMBI od Smlouvy (dle článku 10.2. této Smlouvy);
d)  odstoupením Uživatele od Smlouvy (dle článku 10.3. této Smlouvy);
e)  výpovědí nebo odstoupením z jiných důvodů upravených touto Smlouvou.

(dále jen „Ukončení smlouvy“)

Smluvní strany jsou povinny ke dni účinnosti Ukončení smlouvy provést veškeré kroky potřebné k zabránění vzniku škody a ke splnění svých povinností dle této Smlouvy, nestanoví- li tato Smlouva jinak.

10.1. FUMBI nebo Uživatel mohou kdykoliv ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí, a to i bez udání důvodu. FUMBI nebo Uživatel jsou oprávněni vypovědět tuto Smlouvu v tříměsíční výpovědní lhůtě. FUMBI je oprávněna vypovědět tuto Smlouvu doručením písemné výpovědi na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v Účtu. Uživatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu doručením písemné výpovědi na e-mailovou adresu zákaznické podpory FUMBI. support.cz@fumbi.network

Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet ode dne následujícího po dni doručení výpovědi druhé Smluvní straně.

Uživatel je po podání výpovědi, nejpozději však ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce před nabytím účinnosti výpovědi, povinen informovat FUMBI, zda vsouvislosti sukončením smluvního vztahu založeného touto Smlouvou žádá o Převod nebo Výběr virtuálních aktiv nabytých Uživatelem.

Má-li na základě výpovědi Uživatele dojít k Převodu, Uživatel je povinen podat Žádost o převod virtuálních aktiv ve smyslu článku 6.7. této Smlouvy. Po splnění podmínek pro provedení Převodu a úhradě příslušných poplatků se FUMBI zavazuje provést Převod nejpozději ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne uplynutí výpovědní lhůty. Uživatel se zavazuje pro účely

Převodu v souvislosti s Ukončením smlouvy poskytnout FUMBI veškerou potřebnou součinnost.

Má-li na základě výpovědi Uživatele dojít k Výběru, FUMBI je povinna vyplatit Uživateli částku odpovídající hodnotě virtuálních aktiv ve stejné měně, v jaké byl proveden Vklad, a to ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne uplynutí výpovědní lhůty dle tohoto článku.

Nedoručí-li Uživatel FUMBI Žádost o převod virtuálních aktiv dle podmínek uvedených v této Smlouvě nebo nesdělí-li FUMBI požadavek na Výběr, FUMBI je oprávněna odkoupit virtuální aktiva Uživatele, provést Výběr a vyplatit Uživateli příslušnou částku ve stejné měně, v jaké byl proveden Vklad, na bankovní účet Uživatele.

10.2.  Nestanoví-li tato Smlouva nebo podmínky některé Služby či některého Produktu jinak, FUMBI je oprávněna odstoupit od této Smlouvy a zrušit Účet daného Uživatele anebo ukončit poskytování Služeb danému Uživateli s okamžitou platností, pokud:

a)  Uživatel uvedl v souvislosti s uzavřením této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním nepravdivé informace či zamlčel nebo neposkytl podstatné informace nebo dokumenty, které jsou nezbytné pro existenci a plnění povinností dle této Smlouvy;

b)  Uživatel je v prodlení s plněním jeho povinností dle této Smlouvy, přičemž danou povinnost nesplnil ani v dodatečné lhůtě v délce alespoň 30 (slovy: třiceti) dnů, kterou mu FUMBI poskytla;

c)  FUMBI nabyla důvodné a prokazatelné podezření, že jednání Uživatele je v rozporu s dobrými mravy nebo obecně závaznými právními předpisy, příp. je obchází;

d)  FUMBI nabyla důvodné a prokazatelné podezření, že Účet byl použit neoprávněným způsobem nebo za účelem spáchání trestního činu či jiného protiprávního jednání;

e)  povinnost FUMBI odstoupit od této Smlouvy vyplývá z rozhodnutí soudu, orgánu veřejné správy nebo obecně závazného právního předpisu.

FUMBI je v případě odstoupení od této Smlouvy dle článku 10.2. oprávněna zpeněžit virtuální aktiva Uživatele a po zohlednění příslušných poplatků dle této Smlouvy poukázat příslušné peněžní prostředky ve stejně měně, v jaké byl proveden Vklad, na bankovní účet Uživatele, neodporuje-li poukázání prostředků Uživatele ve prospěch jeho bankovního účtu právním předpisům nebo rozhodnutí příslušného orgánu.

10.3.  Nestanoví-li tato Smlouva nebo podmínky některé Služby či některého Produktu jinak, Uživatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy a ukončit poskytování Služeb ze strany FUMBI s okamžitou platností, pokud:

a)  FUMBI závažným způsobem poruší, nebo opakovaně porušuje, tuto Smlouvu;

b)  FUMBI pozbyde oprávnění na poskytování Služeb.

FUMBI je oprávněna v případě odstoupení od této Smlouvy dle článku 10.3. zpeněžit virtuální aktiva Uživatele a po zohlednění příslušných poplatků dle této Smlouvy poukázat příslušné peněžní prostředky ve stejně měně, v jaké byl proveden Vklad, na bankovní účet Uživatele, neodporuje-li poukázání prostředků Uživatele ve prospěch jeho bankovního účtu právním předpisům nebo rozhodnutí příslušného orgánu. Neuvede-li Uživatel v písemném odstoupení od této Smlouvy adresu pro Převod virtuálních aktiv Uživatele, FUMBI je povinna virtuální aktiva daného Uživatele odkoupit a vyplatit Uživateli částku ve výši hodnoty virtuálních aktiv na bankovní účet dle podmínek této Smlouvy. Uživatel se v této souvislosti zavazuje nahradit veškeré náklady spojené se zajištěním Převodu auhradit související poplatky, jakož i poskytnout potřebnou součinnost.

10.4. FUMBI si vyhrazuje právo dočasně pozastavit výkon svých práv a plnění svých povinností ve vztahu k Uživateli dle této Smlouvy (dále jen „Pozastavení poskytování služeb“) zejména:

a)  pokud Uživatel nebyl podroben příslušné identifikaci a kontrole dle podmínek této Smlouvy z důvodů ležících na straně Uživatele;
b)  v případě důvodného podezření, že Uživatel poskytl FUMBI nepravdivé, neaktuální, neúplné nebo jakkoliv zavádějící informace;
c)  v případě důvodného podezření, že Uživatel porušuje podmínky této Smlouvy nebo jedná v rozporu s touto Smlouvou;
d)  pokud Uživatel dosáhl poskytnutí Služeb neoprávněným nebo podvodným způsobem;
e)  pokud Účtu nebo prostředků na něm, případně virtuálních aktiv s nimi souvisejících, bylo použito ke spáchání protiprávního jednání;
f)  pokud používání Účtu a prostředky na něm nebo s ním související jsou předmětem sporu, vyšetřování nebo obdobného úředního postupu;
g)  pokud se FUMBI stane předmětem útoku za účelem odcizení virtuálních aktiv (včetně privátních klíčů k nim) nebo jakéhokoliv omezení nakládání s nimi;
h)  pokud povinnost pozastavit poskytování Služeb vyplývá z rozhodnutí soudu, orgánu veřejné moci nebo obecně závazného právního předpisu;
i)  pokud právo pozastavit poskytování Služeb vyplývá z ustanovení této Smlouvy.

Dojde-li ke splnění podmínek pro Pozastavení poskytování služeb, FUMBI se zavazuje bezodkladně uvědomit o této skutečnosti Uživatele, za předpokladu, že takové oznámení není v rozporu s touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu.

FUMBI se zavazuje obnovit rozsah funkcí Účtu do 5 (slovy: pěti) dnů ode dne pominutí důvodů pro Pozastavení poskytování služeb.

11. ODPOVĚDNOST

11.1. FUMBI odpovídá výlučně za škodu, kterou sama způsobila. FUMBI neodpovídá za škodu nebo jiné nepříznivé následky způsobené:

a)  uvedením nebo předložením nepravdivých, neaktuálních, neúplných nebo jakkoliv zavádějících údajů ze strany Uživatele;
b)  konáním nebo opomenutím Uživatele, pokud byl k takovému konání nebo opomenutí povinen, nebo pokud takovým konáním nebo opomenutím porušil svoji povinnost nebo jednal na svoji zodpovědnost
c)  odmítnutím poskytnout Služby v důsledku nesplnění podmínek dle této Smlouvy ze strany Uživatele;
d)  směřováním a vývojem trhu virtuálních aktiv, nebo za škodu vzniklou v souvislosti se snížením hodnoty Vkladu nebo snížením hodnoty či potenciální ztrátou hodnoty virtuálních aktiv;
e)  neočekávanou změnou právní úpravy týkající se podnikatelské činnosti FUMBI nebo právní úpravy, jíž se řídí virtuální aktiva či poskytování služeb s nimi souvisejících;
f)  Pozastavením poskytování služeb dle této Smlouvy;
g)  dočasnou nedostupností FUMBI Platformy nebo Služeb;
h)  jednáním třetí strany;i)  použitím přihlašovacích údajů kÚčtu nebo jiného zabezpečovacího mechanismu v rozporu s touto Smlouvou;
j)  přijetím úkonů takových osob, jež na základě předložených údajů, listin nebo dokumentů považuje za oprávněné jednat;
k)  Okolnostmi mimo kontrolu dle článku 11.4. této Smlouvy.

11.2.  Uživatel nese odpovědnost za škodu, kterou sám způsobil, jakož i za škodu, kterou Uživatel způsobil porušením povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Uživatel nese odpovědnost za jakoukoliv Uživatelem způsobenou škodu, újmu nebo nepříznivý následek, který vznikl v důsledku konání anebo opomenutí Uživatele v rozporu s dobrými mravy, obecně závaznými právními předpisy anebo touto Smlouvou.

11.3.  Smluvní strany jsou povinny nahradit jimi způsobenou škodu vzniklou v důsledku porušení podmínek vyplývajících ztéto Smlouvy, podmínek poskytování Služeb nebo porušení kteréhokoliv prohlášení Smluvních stran, nestanoví-li tato Smlouva jinak.

11.4.  FUMBI nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu, újmu, nepříznivý následek nebo nemožnost či neschopnost plnit povinnosti, je-li důvodem takového porušení povinnosti ze strany FUMBI:

a)  nepředvídatelná nebo neočekávaná událost nebo okolnost, příp.jejich sled, mimo přiměřenou kontrolu FUMBI, a to zejména jakákoliv změna, výluka nebo porucha na straně třetí osoby, zejména na straně poskytovatele platebních služeb, poskytovatele služeb směnárny virtuálních aktiv, poskytovatele služeb peněženky virtuálních aktiv nebo provozovatele trhu s cennými papíry, zprostředkovatele těchto služeb nebo poskytovatele jakýchkoliv jiných služeb nezbytných pro poskytování Služeb nebo plnění povinností dle této Smlouvy;

b)  nepředvídatelná změna právní úpravy, kterou se řídí výkon činností FUMBI anebo právní úpravy a podmínek nakládání s virtuálními aktivy;

c)  vyhlášení nouzového nebo krizového stavu, zásah vyšší moci, teroristická činnost, válka, nepokoje, intervence ozbrojených sil nebo násilné převzetí moci či zabavení majetku;

d)  jakékoliv prodlení nebo jakákoliv porucha, jejichž příčinou jsou jakékoliv systémové či síťové potíže nebo přerušení či selhání přenosu, komunikace, zpracování dat nebo počítačových zařízení, příp. jakákoliv mechanická porucha zařízení nezbytného pro poskytování Služeb nebo plnění povinností dle této Smlouvy.

(dále společně jen „Okolnosti mimo kontrolu“)

12. REFERENČNÍ SYSTÉM

12.1.  FUMBI poskytuje Uživateli možnost referovat nové uživatele prostřednictvím referenčního systému dostupného na FUMBI Platformě (dále jen „Referenční systém“).

12.2.  Smluvní strany se dohodly, že pokud Uživatel úspěšně referuje nového uživatele, FUMBI je oprávněna za podmínek uvedených v této Smlouvy poskytnout danému Uživateli odměnu. Úspěšně referovaným uživatelem se rozumí osoba, která si prostřednictvím FUMBI Platformy založí účet s použitím údajů určených pro referování uživatelů v souladu s článkem 12.3. a provede Vklad dle podmínek této Smlouvy (dále jen „Nový uživatel“).

12.3.  Uživatel má při referování Nových uživatelů povinnost použít výhradně odkaz nebo kód Referenčního systému uvedený v rozhraní FUMBI Platformy. Provede-li Nový uživatel Vklad (dále jen „Vklad Nového uživatele“), FUMBI je v souvislosti s Vkladem Nového uživatele oprávněna poskytnout Uživateli odměnu dle podmínek této Smlouvy (dále jen „Odměna“).

12.4.  Referenční systém ani činnosti s ním související se nepovažují za smluvní vztah obchodního zastoupení, zprostředkování nebo jiného oprávnění na zastupování FUMBI či jednání jménem FUMBI ze strany Uživatele.

12.5.  Uživatel je povinen používat Referenční systém výhradně v souladu s touto Smlouvou. Uživatel se při využívání Referenčního systému zavazuje:

a)  nevyužívat Referenční systém kprotiprávní činnosti nebo podvodnému jednání, ani jakýmkoliv způsobem, který je v rozporu s touto Smlouvou nebo se příčí dobrým mravům;

b)  nevyužívat Referenční systém k zasílání nevyžádaných zpráv, v elektronické ani tištěné podobě, adresovaných třetím osobám;

c)  nevystupovat jako osoba oprávněná jednat jménem nebo na účet FUMBI, ani jako její zplnomocněný zástupce, obchodní partner či zprostředkovatel, a ani nejednat jakýmkoliv jiným způsobem, který by mohl takové jednání naznačovat.

12.6.  Dojde-li k uskutečnění Vkladu Nového uživatele dle podmínek této Smlouvy, FUMBI je oprávněna, nikoliv však povinna, vyplatit Uživateli Odměnu. Model pro výpočet Odměny je uveden v Ceníku. Odměna bude Uživateli vyplacena připsáním příslušné výše Odměny k hodnotě Vkladu daného Uživatele ve formě virtuálních aktiv.

12.7.  Získá-li Uživatel Odměnu v rozporu s podmínkami Referenčního systému nebo této Smlouvy, příp. jakýmkoliv jiným neoprávněným způsobem, Uživatel je povinen částku Odměny získané tímto způsobem vrátit a nahradit škodu způsobenou takovým jednáním.

13. OBECNÁ USTANOVENÍ

13.1  FUMBI si vyhrazuje právo kdykoliv ajakýmkoliv způsobem měnit, upravovat nebo aktualizovat FUMBI Platformu, její funkce nebo jakoukoliv její součást.

13.2  Má-li FUMBI v úmyslu provést takovou změnu, úpravu nebo aktualizaci FUMBI Platformy nebo jejích funkcí, která by mohla mít vliv na poskytování Služeb, FUMBI je povinna uvědomit o tom Uživatele nejpozději 1 (slovy: jeden) den před takovou změnou, úpravou nebo aktualizací.

13.3  FUMBI si vyhrazuje právo pozastavit poskytování Služeb na dobu nezbytně nutnou k ochraně prostředků Uživatele, v případě, že se FUMBI stane předmětem útoku za účelem získání přístupu kprostředkům Uživatele, FUMBI nebo jiných uživatelů. FUMBI se zavazuje o pozastavení poskytování Služeb dle tohoto odstavce uvědomit Uživatele bez zbytečného odkladu.

13.4  Vzhledem k tomu, že může dojít k přerušení Služeb i) kvůli poruše zařízení, ii) při provádění pravidelné údržby nebo pravidelných oprav, iii) Okolnostmi mimo kontrolu dle této Smlouvy nebo iv) v důsledku jiných neočekávaných událostí, FUMBI v souvislosti s poskytováním Služeb nemůže garantovat nepřetržitý provoz FUMBI Platformy a nepřetržité poskytování Služeb. FUMBI se však v této souvislosti zavazuje učinit veškeré potřebné kroky k zajištění co možná nejplynulejšího provozu FUMBI Platformy a poskytování Služeb.

13.5  Smluvní strany se dohodly, že Uživatel je na základě samostatné dohody oprávněn dočasně udělit práva a povinnosti odpovídající vlastnickým právům ve vztahu k virtuálním aktivům Uživatele (dále jen „Dohoda o nakládání s virtuálními aktivy“), aby mohla FUMBI nakládat s těmito virtuálními aktivy ve vztahu k třetím stranám. Dojde-li mezi Smluvními stranami k uzavření Dohody o nakládání s virtuální aktivy, Uživatele lze osvobodit od povinnosti hradit poplatky dle Ceníku ve smyslu Dohody o nakládání s virtuálními aktivy s tím, že ostatní platební povinnosti Uživatele dle této Smlouvy zůstanou zachovány. Dojde-li mezi Smluvními stranami k uzavření Dohody o nakládání s virtuální aktivy, FUMBI se zavazuje uložit virtuální aktiva výhradně u ověřených třetích stran, jejichž technologické nebo programové zabezpečení virtuálních aktiv je alespoň podobné zabezpečení, které poskytuje FUMBI dle této Smlouvy, nebo prostřednictvím technologických řešení smart contracts, které jsou předmětem auditu.

13.6  Vzhledem k tomu, že ekosystémy virtuálních aktiv jsou v současné době v různých stadiích vývoje, jejich vývojáři mohou za účelem rozšíření jejich používání apovědomí ojejich existenci a fungování distribuovat některá virtuální aktiva formou připsání nového virtuálního aktiva k již existujícím virtuálním aktivům (dále jen „Airdrop“).

13.7  V souvislosti s technologickým vývojem virtuálních aktiv může dojít ke změně podkladového technologického řešení daného virtuálního aktiva, což může vést k rozvětvení transakčního řetězce (blockchain/DLT) nebo k jeho duplikaci a vyčlenění do nové sítě (dále jen „Hard fork“).

13.8  Smluvní strany se dohodly, že veškerá virtuální aktiva, které Uživatel nabyde metodou Airdrop nebo Hard fork, jsou majetkem Uživatele, pokud se Smluvní strany nedohodly jinak. Uživatel je povinen v souvislosti s nakládáním s virtuálními aktivy, které nabyl metodou Airdrop nebo Hard fork, hradit související náklady a poplatky dle Ceníku nebo nést jiné náklady související s danými virtuálními aktivy dle této Smlouvy.

13.9  FUMBI prohlašuje, že není ve smyslu této Smlouvy nikterak povinna uplatnit právo na nabytí jakýchkoliv virtuálních aktiv metodou Airdrop nebo Hard fork, jestliže je uplatnění takového práva k nabytí příslušných virtuálních aktiv nutné.

14. DŮVĚRNÉ INFORMACE

14.1.  Důvěrnými informace se rozumí informace Smluvními stranami označené jakožto citlivé dle volného uvážení Smluvních stran, informace, jež tvoří obsah jakéhokoliv dokumentu nebo jiné informace, včetně zejména jakýchkoliv informací vztahujících se k Službám, Produktům, FUMBI Platformě, portfoliu virtuálních aktiv a jeho podmínkám, obchodním tajemstvím nebo jiným důvěrným obchodním informacím FUMBI, nebo s nimi jakkoliv souvisejících (dále jen „Důvěrné informace“).

14.2.  Přístup k Důvěrným informacím je vyhrazen pouze Smluvním stranám a Smluvní strany se zavazují používat Důvěrné informace pouze k účelům, které jsou v souladu s touto Smlouvou. Z tohoto důvodu se Smluvní strany zavazují nesdělovat Důvěrné informace jiným osobám, s výjimkou případů, kdy to povoluje tato Smlouva. Smluvní strany jsou povinny nepoužívat Důvěrné informace takovým způsobem, který by mohl způsobit škodu druhé Smluvní straně.

14.3.  Smluvní strany se zavazují zachovávat důvěrný charakter Důvěrných informací, které na základě této Smlouvy získaly. Smluvní strany jsou povinny neposkytovat Důvěrné informace žádné třetí osobě, ledaže to vyžaduje právní předpis nebo rozhodnutí soudu, a i v takovém případě je příslušná Smluvní strana povinna o tom uvědomit druhou Smluvní stranu ve lhůtě alespoň 10 (slovy: deset) dnů před požadovaným sdělením. Neumožňuje-li příslušný právní předpis nebo příslušné soudní rozhodnutí uvědomit druhou Smluvní stranu, povinná Smluvní strana učiní takové oznámení v rozsahu a způsobem, který je v souladu s příslušnými právními předpisy, pokud to povolují.

14.4.  Smluvní strany si vyhrazují veškerá práva ve vztahu k jejich Důvěrným informacím, a to i když nejsou výslovně uvedena v této Smlouvě.

14.5.  Za Důvěrné informace se nepovažují informace, které (i) byly veřejné dostupné před jejich sdělením Smluvním stranám; (ii) měly Smluvní strany oprávněně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, nebo (iii) se staly veřejně dostupnými jejich zveřejněním nebo jiným, nikoliv nezákonným, způsobem Smluvní stranou.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1.  Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti kliknutím Uživatele na akceptační tlačítko v rozhraní FUMBI Platformy. Uživatel tímto výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání této Smlouvy.

15.2.  Tato Smlouva, jakož i veškeré přílohy k této Smlouvě, jež jsou její neoddělitelnou součástí, je pro Smluvní strany závazná po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi Smluvními stranami. Tato Smlouva je Uživateli k dispozici na FUMBI Platformě.

15.3. Komunikace

Smluvní strany se pro účely plnění této Smlouvy dohodly na používání následující adresy pro jejich komunikaci:

FUMBI NETWORK j. s. a., odštěpný závod, se sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, zapsaný v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka A 7975, support.cz@fumbi.network

Kontaktními údaji Uživatele jsou údaje poskytnuté Uživatelem. Uživatel je povinen průběžně aktualizovat kontaktní údaje Uživatele s tím, že jakoukoliv změnu kontaktních údajů Uživatele je Uživatel povinen oznámit FUMBI do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne změny kontaktních údajů.

15.4. Změny Smlouvy

15.4.1.  Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace dle této Smlouvy bude probíhat v elektronické podobě, přičemž Smluvní strany budou takové komunikaci přisuzovat účinky písemné, resp. listinné komunikace, nestanoví-li tato Smlouva jinak.

15.4.2.  Tato Smlouva, včetně všech Příloh k této Smlouvě, představuje úplnou dohodu Smluvních stran a nahrazuje veškeré předchozí dohody a veškerá předchozí jednání a ujednání, ústní i písemné, vztahující se k předmětu této Smlouvy.

15.4.3.  Smluvní strany se dohodly, že FUMBI je oprávněna aktualizovat, měnit či doplňovat znění této Smlouvy, jejích částí i příloh. FUMBI je povinna před účinností jakékoliv změny této Smlouvy nebo jakéhokoliv nového znění Smlouvy uvědomit Uživatele o takové změně a informovat ho o novém znění Smlouvy.

15.4.4.  FUMBI je povinna uvědomit Uživatele o změně Smlouvy, její části nebo jejích příloh písemně zasláním e-mailu na adresu Uživatele uvedenou v Účtu. Nesouhlasí-li Uživatel s novým zněním Smlouvy nebo s jakýmikoliv jejími změnami, Uživatel je oprávněn ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne doručení oznámení o změně Smlouvy odstoupit od Smlouvy v souladu s podmínkami této Smlouvy.

15.4.5.  Změna Smlouva nabývá účinnosti uplynutím 14. (slovy: čtrnáctého) dne ode dne doručení oznámení ozměně Smlouvy Uživateli. Marným uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy v souvislosti se změnou Smlouvy Uživatel souhlasí s jejím novým zněním bez jakýchkoliv výhrad. Aktuální znění Smlouvy a Ceníku je k dispozici na FUMBI Platformě.

15.4.6.  Smluvní strany se dohodly, že za změnu Smlouvy se nepovažuje oprava chyb v psaní nebo počtech, ani jakýchkoliv obdobných chyb a zřejmých nesprávností ve znění Smlouvy nebo jakýchkoliv jejích příloh.

15.5. Stížnosti a podněty

V případě jakýchkoliv podnětů nebo stížností souvisejících s poskytováním Služeb je Uživatel oprávněn kdykoliv během doby platnosti této Smlouvy kontaktovat FUMBI na příslušné adrese podpory: support.cz@fumbi.network

15.6.  Nadpisy
Nadpisy jednotlivých odstavců této Smlouvy slouží pouze pro usnadnění orientace a nemají

žádný vliv na výklad kterékoliv ustanovení této Smlouvy.

15.7.  Zabezpečení

Uživatel není oprávněn bez písemného souhlasu FUMBI zřídit jakékoliv zástavní právo, věcné břemeno nebo jiné právo ve prospěch třetí osoby k virtuálním aktivům, jež jsou předmětem poskytování Služeb dle této Smlouvy.

15.8.  Daně

Uživatel nese odpovědnost za určení, jestli a v jakém rozsahu se na poskytnuté Služby vztahuje jakákoliv daňová povinnost (dále jen „Daně“), jakož i za vyměření a zaplacení Daní vůči příslušnému správci Daně. FUMBI pro tyto účely umožňuje export transakční historie prostřednictvím FUMBI Platformy. FUMBI není oprávněna ani povinna dle této Smlouvy zkoumat daňovou povinnost Uživatele, ani ho v souvislosti s Daněmi zastupovat.

15.9.  Oddělitelnost

Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, neplatností, neúčinností nebo nevymahatelností kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy v jakékoliv jurisdikci nebude dotčena platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují jednat v dobré víře a uzavřením dodatku nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy takovým novým ustanovením, které bude platné, účinné a vymahatelné, a které bude z hlediska svého účelu a své funkce co nejvíce odpovídat ustanovení původnímu.

15.10. Postoupení

Tato Smlouva je závazná a z jejího plnění má prospěch Uživatel. Uživatel není oprávněn převést nebo postoupit svá práva anebo svoje povinnosti dle této Smlouvy ve prospěch jakékoliv třetí osoby. FUMBI je oprávněna kdykoliv převést nebo postoupit svá práva anebo svoje povinnosti dle této Smlouvy, a to za předpokladu, že takový převod nebo takové postoupení podstatným způsobem neovlivní kvalitu nebo obsah poskytovaných Služeb.

15.11. Vzdání se

Pokud Smluvní strana jakékoliv své právo nebo oprávnění dle této Smlouvy neuplatní, nebo jeho uplatnění odkládá, nelze to považovat za vzdání se daného práva, a současně ani jednorázové nebo částečné uplatnění jakéhokoliv práva nebo oprávnění neznemožní jakékoliv jeho jiné nebo další uplatnění, ani uplatnění jiných práv nebo oprávnění.

15.12. Jazyk

Tato Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

15.13.  Rozhodné právo a řešení sporů

Tato Smlouva a smluvní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem Slovenské republiky s výjimkou právních předpisů výslovně uvedených v této Smlouvě a místních kogentních ustanovení na ochranu spotřebitele. Veškeré spory nebo nároky vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislostí s ní, včetně sporů ohledně její platnosti či neexistence nebo jejího porušení či ukončení, budou s konečnou platností rozhodovány soudy Slovenské republiky.

15.14.  Ochrana prostředků

FUMBI v souvislosti s poskytováním Služeb dle této Smlouvy zdůrazňuje, že Vklady nebo jakékoliv jiné prostředky Uživatele, včetně virtuálních aktiv, které Uživatel nabyl v rámci poskytování Služeb, nepodléhají pojištění pohledávek zvkladů ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ani nepožívají ochrany ze strany Garančního fondu obchodníků s cennými papíry ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

15.15.  Přetrvávající povinnosti

Veškerá ustanovení této Smlouvy, která by vzhledem k jejich povaze měla přetrvat po ukončení platnosti této Smlouvy, a to zejména ustanovení vztahující se k pozastavení nebo zrušení Účtu, povinnostem Uživatele vůči FUMBI, používání FUMBI Platformy, Službám, náhradě škody, omezení odpovědnosti, rozhodnému právu a řešení sporů, zůstávají i nadále platná a účinná v rozsahu nezbytném k zachování práv a povinností z nich vyplývajících.