POUŽÍVATEĽSKÁ ZMLUVA

POUŽÍVATEĽSKÁ ZMLUVA (USER AGREEMENT)

Táto Používateľská zmluva (ďalej len „Zmluva“) sa uzatvára medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

(1)  FUMBI NETWORK j. s. a., jednoduchou spoločnosťou na akcie založenou v Slovenskej republike, so sídlom: Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 005 895, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sja, Vložka č.: 57/B (ďalej len „FUMBI” a podľa kontextu „my“ alebo „náš“) (FUMBI rovnako môže špecifikovať ktorúkoľvek zo spriaznených spoločností v skupine FUMBI); a

(2)  Vami, ako používateľom, ktorý má záujem o poskytnutie služieb zo strany FUMBI podľa tejto Zmluvy (ďalej len „Používateľ“ a podľa kontextu „Vy“ alebo „Váš“);

FUMBI a Používateľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „Zmluvná strana“.

Krypto-aktíva, kryptomeny a iné aktíva využívajúce technológie distribuovaných záznamov (ďalej spolu len „kryptoaktíva“) a súvisiaci trh predstavujú vzhľadom na svoje rané technologické štádium zvýšenú mieru rizika, ako aj súvisiace riziko cenovej volatility. V dôsledku takejto volatility môže cena predmetných aktív narastať a klesať, významne rýchlejšie ako iných aktív. V niektorých prípadoch môže dôjsť aj k úplnému znehodnoteniu predmetných aktív zdôvodov spôsobených treťou stranou alebo technologického zlyhania. Nadobudnutie a vlastníctvo kryptoaktív so sebou preto prináša osobitné výzvy a riziká, ktoré sa zvyčajne netýkajú mien alebo peňazí vydaných a garantovaných štátmi alebo nadštátnymi subjektmi, napríklad (fiat) meny.

Vzhľadom na rané technologické štádium kryptoaktív ako globálnych aktív, je možné, že ponuka a/alebo používanie kryptoaktív alebo disponovanie s nimi môže byť na základe všeobecného právneho predpisu v niektorých štátoch limitované, podmienené, prípadne zakázané.

FUMBI pre účely zníženia rizík spojených s kryptoaktívami a pre zabezpečenie prístupu k tejto technológii poskytuje službu zmenárne kryptoaktív a peňaženky kryptoaktív, ako aj ďalšie služby spojené kryptoaktívami prostredníctvom https://fumbi.network (vrátane jej jazykových mutácií) alebo akejkoľvek inej webstránky alebo iného softvérového riešenia prevádzkovaného alebo vlastneného FUMBI (ďalej spolu ako „Platforma“).

Trh kryptoaktív je volatilný a hodnota kryptoaktív môže z tohto dôvodu rýchlo narastať, ale aj klesať. Z uvedeného dôvodu sa investícia do kryptoaktív považuje v súčasnosti za rizikovú. FUMBI disponuje príslušnými povoleniami na poskytovanie služieb spojených s kryptoaktívami v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky.

V súvislosti s rizikovým profilom kryptoaktív sa odporúča investovať len časť voľných prostriedkov, ktoré máte vyhradené pre investičné účely, a o časť ktorých ste v prípade poklesu ochotní prísť. Neodporúčame investovať prostriedky, ktoré sú zapožičané, alebo by inak mohli ovplyvniť vašu životnú situáciu. FUMBI nevie zaručiť istý výnos, ani hodnoverne predpokladať smerovanie trhu kryptoaktív, pričom doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.

Používateľ potvrdzuje, že uzavrel osobitnú zmluvu o používaní Platformy.

1. PREDMET ZMLUVY

1.1  Predmetom Zmluvy je poskytovanie služieb súvisiacich s kryptoaktívami zo strany FUMBI v prospech Používateľa. Na základe tejto Zmluvy bude FUMBI poskytovať Používateľovi nasledujúce služby:

 • služby poradenstva vo vzťahu ku kryptoaktívam (ďalej len „Poradenské služby”);
 • služby konverzie prostriedkov Používateľa do kryptoaktív mien, služby konverzie medzi kryptoaktívami a služby konverzie kryptoaktív na peňažné prostriedky (ďalej len „Zmenárenské služby”);
 • služby úschovy kryptoaktív (ďalej len „Služby úschovy”).
 • iné služby podľa tejto Zmluvy, napríklad staking alebo technické zabezpečeniesprostredkovania iných služieb spojených s kryptoaktívami; a
 • iné služby dohodnuté medzi Zmluvnými stranami.(ďalej spolu len „Služby”).

1.2 V rámci poskytovania Služieb, FUMBI ponúka ich kombinácie v rámci produktov špecifikovaných v prílohách tejto Zmluvy, prípadne iných produktov popísaných v zmysle podmienok Zmluvy na Platforme:

 • FUMBI Portfóliové Produkty (FUMBI Index Portfólio, FUMBI Bitcoin a Zlato, FUMBI Staking Portfólio a ďalšie portfóliové produkty) (Príloha č. 2);
 • FUMBI Vlastná Voľba (Príloha č. 3);
 • FUMBI Úschova (Príloha č. 4);
 • FUMBI Sporenie;
 • FUMBI Zamestnanecký Program (Príloha č. 5);
 • FUMBI Staking;
 • FUMBI Lending(ďalej spolu len „Produkty“ a samostatne „Produkt“).Produkty predstavujú rôzne kombinácie Služieb s osobitnými podmienkami ich poskytovania. Podrobnosti o podmienkach a funkcionalite Produktov sú uvedené v prílohách k tejto Zmluve.FUMBI si vyhradzuje právo uvádzať a sprístupňovať Produkty v zmysle tejto Zmluvy, najmä podľa lokalizačných podmienok Používateľa pričom si rovnako vyhradzuje právo sprístupniť niektorý z Produktov výlučne pre špecifický okruh používateľov podľa konkrétnych podmienok príslušného Produktu.FUMBI si taktiež vyhradzuje právo dopĺňať skladbu Produktov, prípadne pozmeňovať podmienky prístupnosti jednotlivých Produktov v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

2. REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

2.1 Pred poskytnutím Služieb je Používateľ povinný uzavrieť zmluvu opodmienkach používania Platformy, vykonať svoju registráciu na Platforme založením používateľského účtu (ďalej len „Účet”) a potvrdiť svoju registráciu. Uzavretie zmluvy o podmienkach používania Platformy je predpokladom poskytovania Služieb podľa tejto Zmluvy.

2.2 Používateľom môže byť fyzická osoba staršia ako 16 rokov alebo právnická osoba, ktorá naplnila podmienky tejto Zmluvy a ktorej bola riadne poskytnutá starostlivosť v zmysle jej podmienok alebo podmienok AML Smernice.

3. ÚKONY PRED POSKYTNUTÍM SLUŽIEB

FUMBI je povinnou osobou v zmysle § 5 ods. 1, písm. o), p) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním

terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „AML Zákon”). V tejto súvislosti je FUMBI povinná pred poskytnutím Služieb na základe tejto Zmluvy, poskytnutím vkladu podľa tejto Zmluvy alebo inými úkonmi podľa tejto Zmluvy vykonať klasifikáciu Používateľa v súlade s ustanoveniami AML Zákona ako aj úkony v súlade sAML Smernicou FUMBI, najmä Politikou posudzovania rizika (ďalej len „Klasifikácia“).

3.1 Základná starostlivosť

FUMBI podľa AML Zákona a AML Smernice a v zmysle podmienok v nich uvedených je oprávnená požadovať od Používateľov, ktorí sú fyzickými osobami, údaje v nasledujúcom rozsahu:

 • meno a priezvisko;
 • rodné číslo (ak nebolo pridelené, tak dátum narodenia);
 • štátna príslušnosť,
 • pohlavie;
 • adresa trvalého pobytu alebo iného oprávneného pobytu; a
 • druh a číslo dokladu totožnosti.(ďalej len „Identifikačné údaje“).Okrem uvedených údajov FUMBI pre účely budúceho poskytnutia Služieb (a pred poskytnutím) Služieb nad rozsah Identifikačných údajov je FUMBI v zmysle právnych predpisovpovinná vyžiadať od Používateľa poskytnutie podporných informácií a dokumentov, napríklad:
 • kópiu dokladu totožnosti;
 • potvrdenie o trvalom pobyte alebo inom oprávnenom pobyte;
 • dokumenty preukazujúce miesto pobytu, napríklad riadne vystavenú faktúra za dodávku elektrickej energie alebo iných služieb, prípadne výpis z bankového účtu s uvedením identifikačných údajov a súhlasnej adresy Používateľa, výpis z registra obyvateľov);
 • záznam podobizne Používateľa (selfie) spoločne so zreteľne čitateľnými údajmi z dokladu totožnosti a rozpoznateľnou tvárou Používateľa;
 • informáciu o pôvode finančných prostriedkov.

FUMBI je povinná poskytnúť základnú starostlivosť v zmysle tejto Zmluvy v súlade s podmienkami AML Zákona a AML Smernice Používateľovi, ktorý je právnickou osobou. Pre účely poskytnutia základnej starostlivosti Používateľovi, ktorý je právnickou osobou je FUMBI povinná požadovať nasledujúce informácie, resp. dokumenty:

 • obchodné meno;
 • IČO;
 • adresa sídla;
 • identifikačné údaje zápisu v príslušnom registri;
 • kópia dokladov totožnosti štatutárnych orgánov a konečných užívateľov výhod Používateľa a ich údaje v rozsahu ich Identifikačných údajov podľa článku 3.1. tejto Zmluvy;
 • potvrdenie o adrese sídla (riadne vystavená faktúra za dodávku elektrickej energie, prípadne výpis z bankového účtu s uvedením identifikačných údajov a súhlasnej adresy Používateľa, výpis z Obchodného registra alebo obdobného registra);
 • fotografia podobizne osoby (selfie) uskutočňujúcej zriadenie Účtu Používateľa spoločne so zreteľne čitateľnými údajmi z dokladu totožnosti s rozpoznateľnou tvárou, ako aj Identifikačné údaje takejto osoby;
 • informácie o vlastníckej štruktúre Používateľa v rozsahu Identifikačných údajov podľa článku 3.1. tejto Zmluvy, ak sú spoločníkmi fyzické osoby a v prípade, ak sú spoločníkmi Používateľa právnické osoby, tak v rozsahu: i) obchodné meno, ii) IČO, iii) adresa sídla spoločníka Používateľa, iv) identifikačné údaje spoločníka Používateľa týkajúce zápisu v príslušnom registri;
 • informácia o pôvode finančných prostriedkov.

3.2 Zvýšená starostlivosť

V prípade, ak FUMBI na základe analýzy rizík v zmysle podmienok AML Zákona a/alebo AML Smernice vyhodnotí, že konkrétny Používateľ predstavuje vyššie riziko legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu je FUMBI oprávnená a povinná od predmetného Používateľa vyžiadať informácie alebo dokumenty nad rozsah údajov požadovaných pri poskytovaní zjednodušenej starostlivosti alebo základnej starostlivosti podľa článkov 3.1. a 3.2. tejto Zmluvy.

FUMBI je oprávnená vo vzťahu k Používateľovi vykonať zvýšenú starostlivosť podľa tejto Zmluvy a v zmysle AML Zákona aj na žiadosť príslušného orgánu a/alebo inej oprávnenej inštitúcie, ako aj z vlastného rozhodnutia pre účely naplnenia svojich zákonných a iných povinností, napríklad vyžiadať daňové priznanie, výpis z bankového účtu alebo dokument preukazujúci zdroj príjmov alebo iný dokument Používateľa.

3.3  Pravdivosť a aktuálnosť poskytnutých informácií

Používateľ je zodpovedný za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov, poskytnutých FUMBI najmä údajov poskytnutých pri vykonaní registrácie a poskytovania informácií pre účely overenia totožnosti a iných úkonov predpokladaných touto Zmluvou. FUMBI má za to, že tieto údaje zodpovedajú skutočnosti a FUMBI sa v tejto súvislosti vzdáva zodpovednosti za akúkoľvek ujmu, ktorá vznikne alebo môže vzniknúť v dôsledku akýchkoľvek chýb, nesprávností, neúplnosti a/alebo iných nedostatkov v poskytnutých informáciách.

Používateľ poskytnutím akýchkoľvek informácií podľa tejto Zmluvy potvrdzuje, že informácie, poskytnuté FUMBI sú pravdivé, presné a úplné. Používateľ sa v tejto súvislosti zaväzuje prípadné zmeny v poskytnutých informáciách alebo dokumentoch oznámiť FUMBI bez zbytočného odkladu od takejto zmeny, najneskôr však v lehote 15 (slovom: pätnástich) dní.

FUMBI si v súvislosti s overením aktuálnosti, pravdivosti alebo presnosti údajov poskytnutých Používateľom vyhradzuje právo počas trvania tejto Zmluvy poskytnúť Používateľovi príslušnú mieru starostlivosti podľa tejto Zmluvy aj opakovane.

3.4  Overenie identity Používateľa

Pre účely overenia poskytnutých Identifikačných údajov alebo ďalších údajov alebo dokumentov je FUMBI oprávnená vykonať všetky kroky potrebné pre overenie identity Používateľa a identity konečných užívateľov výhod Používateľa, uskutočniť nevyhnutné kroky ochrany pred podvodným konaním, legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, financovaním terorizmu alebo akýmkoľvek iným protiprávnym konaním, a to priamo alebo prostredníctvom tretej strany.

FUMBI si vyhradzuje pre účely overenia identity Používateľa právo na overenie pravdivosti a úplnosti údajov a/alebo dokumentov poskytnutých Používateľom.

FUMBI preskúma, či údaje, písomnosti alebo iné dokumenty, ktoré je na základe Zmluvy povinná prevziať zodpovedajú podmienkam Zmluvy. FUMBI však nezodpovedá za pravosť, platnosť a preklad týchto písomností, ani za obsahovú zhodu, ani za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov v nich uvedených.

Za účelom overenia identity Používateľa, prípadne realizácie úkonov súvisiacich poskytnutím starostlivosti v zmysle AML zákona FUMBI môže využívať riešenia tretích strán, vrátane softvérových riešení využívajúcich biometrické overenia alebo riešenia umelej inteligencie.

3.5  Platobné spojenie, platobné metódy a FUMBI Kredit

Podmienkou poskytnutia Služieb podľa tejto Zmluvy je zhoda údajov platobného spojenia Používateľa v rozhraní Účtu s bankovým účtom Používateľa alebo iným platobným účtom, vo vzťahu ku ktorému má Používateľ dispozičné právo. Používateľ taktiež môže pre účely poskytnutia Služieb využiť aj iné platobné metódy akceptované FUMBI, platbu na pošte, predplatené poukážky, tzv. vouchery, prípadne iné platobné metódy podľa ich dostupnosti na Platforme. V tejto súvislosti FUMBI pre účely zvýšenia používateľského komfortu umožňuje Používateľom využiť FUMBI Kredit.

FUMBI Kredit predstavuje jednotku kreditného systému určeného na úhradu za Produkty a Služby. FUMBI Kredit je možné zakúpiť výlučne v rozhraní Platformy, a je ho možné použiť výlučne na úhradu za Produkty a Služby. FUMBI Kredit je možné zakúpiť výlučne v rozhraní Platformy za EUR v konštantnom v pomere 1:1. FUMBI Kredit nemá materiálny ani formálny charakter elektronických peňazí, ani kryptoaktív. FUMBI Kredit môže byť využitý na cielenie marketingových aktivít, vernostných programov alebo iných promočných aktivít FUMBI.

3.6  Ochrana Účtu

Používateľ je povinný zachovávať dôvernosť svojich prístupových údajov k Účtu, ako aj v primeranej miere zabezpečiť ochranu zariadení, prostredníctvom ktorých má Používateľ prístup k Platforme alebo Účtu.

Platforma môže pre účely niektorých úkonov súvisiacich s Účtom umožniť Používateľovi nastavenie dvojfaktorovej autorizácie prostredníctvom SMS alebo mobilnej aplikácie, napr. aplikácie Google Authenticator alebo inej obdobnej aplikácie (ďalej len „Dvojfaktorová autorizácia“). Nastavenie Dvojfaktorovej autorizácie je možné prostredníctvom Platformy.

Používateľ je povinný pre účely využívania Služieb a používania Platformy používať vhodné zariadenie (smartphone, tablet, počítač alebo iné zariadenie). Používateľ zodpovedá za obstaranie, udržiavanie a zabezpečenie kompatibility predmetného zariadenia so softvérom, hardvérom, alebo inými technickými požiadavkami pre poskytnutie Služieb, vrátane stabilného internetového pripojenia.

FUMBI si pre účely zabezpečenia Účtu vyhradzuje právo v nevyhnutnej miere obmedziť právo Používateľa nakladať s Účtom, až do momentu poskytnutia príslušnej miery starostlivosti podľa článku 3 tejto Zmluvy.

3.6.1.  FUMBI si vyhradzuje právo obmedziť prístup Používateľa k Účtu v prípade, ak Používateľ neposkytne FUMBI informácie alebo dokumenty potrebné pre poskytnutie príslušnej starostlivosti v zmysle tejto Zmluvy alebo ak Používateľ neposkytne predmetné informácie v potrebnom rozsahu alebo kvalite.

3.6.2.  FUMBI si vyhradzuje právo obmedziť prístup Používateľa k Účtu v prípade dôvodného podozrenia, že v súvislosti s Účtom Používateľa došlo alebo môže dôjsť k spáchaniu trestného činu alebo inej protiprávnej činnosti.

V prípade, ak dôjde k obmedzeniu prístupu Používateľa k Účtu, FUMBI sa zaväzuje o tejto skutočnosti Používateľa informovať bez zbytočného odkladu, ak oznámenie tejto skutočnosti nie je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom alebo rozhodnutím príslušného orgánu.

4. SLUŽBY

4.1  Poradenské služby

FUMBI ako súčasť Služieb poskytuje Poradenské služby, predmetom ktorých je návrh skladby a podielu kryptoaktív v rámci konkrétnych Produktov aprípadne návrh rebalansovania predmetného portfólia prostredníctvom algoritmických riešení, vrátane frekvencie takéhoto rebalansovania.

V rámci poskytovania Poradenských služieb a pre naplnenie ich účelu, FUMBI vo vzťahu k tvorbe navrhovanej skladby a podielov jednotlivých kryptoaktív zohľadňuje rôzne kritériá, najmä formálne kritériá a fundamentálne kritériá, v zmysle investičných téz jednotlivých Produktov, tak ako sú uvedené na Platforme (ďalej len „Poradenské služby“). Poradenské služby FUMBI nie je možné využiť samostatne, ale iba ako doplnok k iným Službám v zmysle tejto Zmluvy.

4.2  Zmenárenské služby

4.2.1  FUMBI v súvislosti s kryptoaktívami poskytuje zmenárenské služby, t.j. službu zmeny peňažných prostriedkov Používateľa na kryptoaktíva, službu zmeny kryptoaktív Používateľa na peňažné prostriedky, ako aj službu zmeny kryptoaktív na iné kryptoaktíva (ďalej len „Zmenárenské služby”). FUMBI má pri poskytovaní Zmenárenských služieb pri predaji kryptoaktív Používateľovi postavenie predávajúceho a pri predaji kryptoaktív Používateľom podľa tejto Zmluvy má FUMBI postavenie kupujúceho.

4.2.2  FUMBI v rámci Zmenárenských služieb, prípadne ako súčasť jedného z Produktov môže poskytovať službu zámeny kryptoatkív za iné kryptoaktíva, prípadne zámeny kryptoaktív za iné aktíva podľa podmienok tejto Zmluvy.

4.2.3  FUMBI poskytuje Zmenárenské služby. Kurzový lístok súvisiaci s poskytovaním Zmenárenských služieb je uvedený v rozhraní Platformy. Kurzový lístok obsahuje informácie o konverziách hodnoty vkladov do kryptoaktív, prípadne kryptoaktív na iné kryptoaktíva.

4.3 Služby úschovy

4.3.1 FUMBI vo vzťahu ku kryptoaktívam pre účely zabezpečenia ich ochrany poskytuje Služby úschovy. FUMBI poskytuje služby úschovy najmä za účelom poskytovania profesionálnych úschovných služieb vo vzťahu ku kryptoaktívam.

4.3.2  FUMBI poskytuje služby úschovy kryptoaktív spôsobom, ktorý predstavuje ich bezpečné uloženie, ochranu pred scudzením, stratou alebo náhodným zničením vo vzťahu k dátam potrebným pre nakladanie s kryptoaktívami (ďalej len „Služby úschovy“). Pre zabezpečenie profesionálnej úrovne ochrany kryptoaktív (a dát potrebných pre nakladanie s nimi – tzv. privátnych kľúčov) Používateľov pri poskytovaní Služieb úschovy, FUMBI používa tzv. cold storage riešenia, t.j. riešenia, ktoré nevyužívajú pripojenie na internet, ak nie je v tejto Zmluve ustanovené inak.

4.3.3  FUMBI poskytuje Služby úschovy pri zabezpečení najvyšších štandardov úschovy kryptoaktív, najmä využitím služby Fireblocks, papierových peňaženiek kryptoaktív a iných riešení úschovy kryptoaktív vrátane cold storage riešení, ich kombináciou alebo kombináciou týchto riešení spoločne s fyzickým uložením v trezoroch pod kontrolou FUMBI. Pri poskytovaní Služieb úschovy si FUMBI vyhradzuje právo dočasne a v obmedzenom rozsahu uchovávať časť kryptoaktív na adresách tretích strán, najmä overených a bezpečných portáloch poskytovateľov služieb zmenárne kryptoaktív, poskytovateľov služieb peňaženky kryptoaktív alebo obdobných služieb spojených s kryptoaktívami.

4.3.4  FUMBI sa zaväzuje, že pri poskytovaní Služieb úschovy bude disponovať s kryptoaktívami Používateľov a súvisiacimi privátnymi kľúčmi výlučne podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve alebo podľa podmienok poskytovania príslušného Produktu.

4.3.5  FUMBI si v rámci poskytovania Služieb úschovy vyhradzuje právo samostatne manažovať podobu a formu poskytovania Služieb úschovy, najmä za účelom zabezpečenia primeranej ochrany kryptoaktív Používateľa, privátnych kľúčov a zabezpečenia primeranej likvidity prostriedkov. Pre účely poskytovania Služieb úschovy sa FUMBI zaväzuje používať vlastné technické riešenia, riešenia dôveryhodných tretích strán, ako aj ich kombinácie.

4.3.6  FUMBI si vyhradzuje právo limitovať rozsah poskytovania Služieb úschovy v súvislosti s poskytovaním niektorých Produktov, prípadne v kombinácii s inými Službami, ktoré zo svojej podstaty nevyhnutne môžu vplývať na obsah poskytovania Služieb úschovy, osobitné podmienky prípadného poskytovania Služieb úschovy sú uvedené na Platforme.

4.4 Staking a služby technického a iného sprostredkovania služieb spojených s kryptoaktívami

4.4.1 FUMBI môže podľa podmienok tejto Zmluvy sprístupňovať Používateľom Služby a Produkty, ktoré umožňujú Používateľom disponovať s kryptoaktívami s možnosťou získania zhodnotenia prostredníctvom technických riešení blokchainových protokolov. Niektoré protokoly alebo ekosystémy kryptoaktív umožňujú vlastníkom kryptoaktív získavať odmeny za účasť na zabezpečovaní chodu predmetného protokolu alebo siete kryptoaktív. FUMBI má záujem, aby Používatelia mali možnosť podieľať sa na takejto aktivite, a preto za týmto účelom v zmysle podmienok Zmluvy poskytuje Používateľom prostredníctvom Platformy aj služby tzv. stakingu – možnosti Používateľa podieľať sa zabezpečovaní siete kryptoaktív (ďalej len ako „Používateľský Staking“). V tejto súvislosti má Používateľ možnosť rozhodnúť sa na použití ním vlastnených kryptoaktív na Platforme na zabezpečovanie siete predmetného kryptoaktíva alebo kryptoaktív v rámci poskytovaných Služieb, pričom Používateľ za disponovanie s kryptoaktívami môže získať odmeny denominované v kryptoaktívach v zmysle špecifických podmienok Produktu alebo Služby uvedených na Platforme.

4.4.2 Pri poskytovaní služby Používateľského Stakingu FUMBI zabezpečí alokáciu kryptoaktív na predmetné účely priamo alebo prostredníctvom dôveryhodnej tretej strany, a to po udelení inštrukcie a poverenia Používateľom. Používateľovi budú v rámci poskytovania služieb Používateľského Stakingu pripočítavané odmeny denominované v jednotkách kryptoaktív, na ktorých alokáciu takýmto spôsobom udelil inštrukciu a poverenie za podmienok v zmysle tejto Zmluvy a Cenníka, prípadne prehľadu odmien stakingu uvedeného na Platforme. Odmeny za poskytovanie služby Používateľského Stakingu budú Používateľovi pripisované priamo v Platforme do rozhrania Účtu v lehotách, frekvencii a výške stanovenej príslušnými ekosystémami kryptoaktív, Cenníkom alebo inými podmienkami vyplývajúcimi z popisu Produktu.

4.4.3 Používateľ je oprávnený v zmysle tejto Zmluvy službu Používateľský Staking kedykoľvek po jej poskytnutí pozastaviť, zrušiť, prípadne opätovne o jej poskytovanie požiadať prostredníctvom Platformy.

4.4.4 FUMBI môže Používateľom poskytovať aj obdobné služby technického, prípadne iného sprostredkovania vo vzťahu ku kryptoaktívam Používateľa na základe inštrukcií alebo poverení. Takýmito službami v rámci rôznych Produktov môžu byť najmä sprostredkovanie poskytovania pôžičiek kryptoaktív vo vlastníctve Používateľa (tzv. lending) alebo iné možnosti nakladania s kryptoaktívami zo strany Používateľa podľa dostupných Produktov v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

4.4.5 Poskytovanie služieb Používateľského Staking podľa tohto článku Zmluvy je spoplatnené v zmysle Cenníka.

4.4.6 Používateľ je prostredníctvom Platformy oprávnený poveriť FUMBI na vykonanie a zabezpečenie úkonov potrebných pre alokáciu kryptoaktív za týmto účelom, a to buď jednotlivo pre jednotlivé kryptoaktíva vo vlastníctve Používateľa, prípadne pre súbor kryptoaktív, napríklad konkrétneho Produktu, ktorý takúto funkcionalitu Používateľom ponúka.

Používateľ uznáva, že v prípade jeho rozhodnutia získať kryptoaktíva relevantné pre mechanizmus stakingu („Proof of stake kryptoaktíva“) prostredníctvom FUMBI platformy, má spoločnosť FUMBI právo tieto kryptoaktíva dočasne použiť v rámci predvoleného stakingového mechanizmu (ďalej len ako „FUMBI Staking Mechanizmus“) v mene Používateľa.

4.4.7 Pokiaľ Používateľ nemá uzavreté špecifické dohody týkajúce sa Používateľského Stakingu podľa predchádzajúcich bodov tohto článku, FUMBI  si môže ponechať právo v mene Používateľa umiestniť tieto kryptomeny do svojho vlastného testovacieho staking mechanizmu, („FUMBI Staking Mechanizmus“) v mene Používateľa, pričom výhody z takého použitia (odmeny zo stakingu) sa stávajú vlastníctvom FUMBI. Tieto odmeny sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej ceny Produktov, ktoré obsahujú Proof of stake kryptoaktíva a sú zahrnuté v celkových nákladoch FUMBI spojených s ich akvizíciou. Používateľ týmto spôsobom vyjadruje svoj súhlas s týmto postupom na základe týchto zmluvných podmienok. Účasť v tomto programe predstavuje dôležitú súčasť obsahu FUMBI Produktov alebo Služieb uvedených na Platforme, obsahom ktorých sú Proof of stake kryptoaktíva.

4.4.8   Cieľom FUMBI Staking Mechanizmu je podporovať vývoj a testovanie prípadných budúcich stakingových produktov, ktoré môžu byť pridané do portfólia produktov FUMBI podľa vlastného uváženia. FUMBI si vyhradzuje právo prideľovať Používateľom odmeny v súlade s odmeňovacím programom alebo inými podmienkami vyplývajúcimi z popisu FUMBI Staking Mechanizmu, pričom tieto podmienky podliehajú osobitnému zverejňovaniu.

4.4.9   FUMBI preberá na seba všetky riziká spojené s FUMBI Staking Mechanizmom vrátane, nie však výlučne, možných technických chýb, pričom Používateľovi garantuje, že prípadné dočasné použitie jeho kryptoaktív v rámci FUMBI Staking Mechanizmu zo strany FUMBI žiadnym spôsobom neobmedzí možnosť Používateľa s jeho kryptoaktívami disponovať a vykonať v prípade záujmu Výber v štandardnej lehote a za podmienok stanovených touto Zmluvou. Používateľ uznáva a súhlasí s tým, že FUMBI nenesie zodpovednosť za prirodzenú fluktuáciu hodnoty kryptoaktív, ktoré sú predmetom Používateľského stakingu alebo FUMBI Staking Merchanizmu. FUMBI nezodpovedá za žiadne rozdiely v hodnote týchto krytoaktív v čase v dôsledku nepredvídateľných a inherentných fluktuácií na trhu. Používateľ uznáva, že hodnota kryptoaktív môže podliehať výrazným zmenám a že výnosy z Používateľského Stakingu môžu byť ovplyvnené týmito fluktuáciami.

5. PODMIENKY POSKYTOV ANIA SLUŽIEB

5.1  Používateľ po vytvorení Účtu a poskytnutí príslušnej miery starostlivosti podľa tejto Zmluvy, má možnosť využiť Služby alebo Produkty. Používateľ je povinný pred poskytnutím niektorej zo Služieb realizovať vklad, najmenej však vo výške zodpovedajúcej hodnote minimálneho vkladu v zmysle platného Cenníka.

5.2  Používateľ je povinný uskutočniť prevod peňažných prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku v prospech bankového spojenia FUMBI uvedeného v rozhraní Platformy bankovým prevodom alebo prostredníctvom použitia inej platobnej metódy podporovanej Platformou (ďalej len „Vklad”).

5.3  Používateľ je povinný zrealizovať Vklad výlučne spôsobmi a za podmienok uvedených na Platforme, pričom v tejto súvislosti môže FUMBI vyžadovať uvedenie konkrétnych platobných údajov (špecifický symbol, konštantný symbol alebo iné), ktoré sú nevyhnutné na identifikáciu Vkladu Používateľa. V prípade odoslania Vkladu z bankového účtu sa vyžaduje jeho odoslanie z bankového účtu vedeného na Používateľa alebo z účtu vo vzťahu ku ktorému má Používateľ dispozičné právo alebo iné obdobné právo.

5.4 Porušenie povinnosti Používateľa podľa predchádzajúceho článku 5.3. alebo v rozpore s inými ustanoveniami upravujúcimi poskytnutie Vkladu sa považuje za porušenie tejto Zmluvy. V prípade, ak dôjde k takému vadnému plneniu, FUMBI je oprávnená požadovať od Používateľa nápravu (najmä doplnenie potrebných údajov a preukázanie dispozičného oprávnenia k účtu relevantnými dokladmi), pričom FUMBI nie je povinná poskytnúť Používateľovi Služby až do momentu zabezpečenia súladu s touto Zmluvou. FUMBI v tejto súvislosti vyhlasuje, že v prípade vadného plnenia Používateľa nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ujmu, prípadne iný nepriaznivý následok vzniknutú Používateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe v dôsledku porušenia podmienok tejto Zmluvy.

5.5  Po pripísaní hodnoty Vkladu a poskytnutí príslušnej starostlivosti podľa tejto Zmluvy (ak sa vyžaduje) je FUMBI povinná poskytnúť Používateľovi príslušné Služby. FUMBI sa zaväzuje poskytnúť Používateľovi Zmenárenské služby najneskôr v lehote 5 (slovom: piatich) dní odo dňa pripísania Vkladu v prospech FUMBI a naplnenia podmienok podľa Zmluvy. Pre účely poskytovania Služieb je Používateľ povinný realizovať Vklad najmenej v hodnote 50 EUR (slovom: päťdesiat eur) (ďalej len „Minimálny vklad”).

5.6  Pripísaním Vkladu na bankový účet FUMBI Používateľ udeľuje súhlas a ukladá neodvolateľnú inštrukciu na poskytnutie Služieb. V tejto súvislosti si dovoľujeme zdôrazniť, že v zmysle príslušných právnych predpisov Používateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v lehote 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa pripísania Vkladu, vzhľadom na skutočnosť, že poskytovanie Služieb a efektívne aj cena kryptoaktív závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ako aj ďalších trhov ktorú FUMBI nemôže ovplyvniť.

5.7  Právo na odmietnutie

FUMBI si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie Služieb alebo akejkoľvek ich časti. V prípade, ak FUMBI využije svoje právo odmietnuť poskytnutie Služieb alebo v prípade, ak Používateľ v lehote podľa tejto Zmluvy alebo inej primeranej lehote určenej FUMBI nesplní podmienky tejto Zmluvy alebo podmienky poskytnutia starostlivosti nevyhnutné pre poskytnutie Služieb podľa tejto Zmluvy je FUMBI povinná vrátiť plnenie poskytnuté Používateľom, najneskôr v lehote 15 (slovom: pätnástich) dní od uplynutia príslušnej lehoty.

V prípade, ak má byť z dôvodu nesplnenia podmienok tejto Zmluvy vrátený Vklad, ktorý už bol konvertovaný do kryptoaktív a ich hodnota v čase vrátenia je vyššia ako výška pôvodného Vkladu, FUMBI vráti iba sumu zodpovedajúcu pôvodnému Vkladu.

V prípade, ak má byť z dôvodu nesplnenia podmienok tejto Zmluvy vrátený Vklad, ktorý už bol konvertovaný do kryptoaktív a ich hodnota v čase vrátenia je nižšia ako výška pôvodného Vkladu, FUMBI vráti iba sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote príslušných kryptoaktív v čase vrátenia.

6. VÝBER PROSTRIEDKOV

6.1  Používateľ je oprávnený kedykoľvek odo dňa uzatvorenia Zmluvy zadať pokyn na predaj kryptoaktív v súvislosti s ktorými boli poskytnuté Služby, najmä nadobudnutých z Vkladu alebo akejkoľvek jeho časti. Používateľ je oprávnený predať svoje kryptoaktíva alebo ich časť FUMBI podľa podmienok tejto Zmluvy (ďalej len „Výber“).

6.2  Používateľ je pre účely Výberu povinný použiť rozhranie Platformy a riadiť sa príslušnými inštrukciami.

6.3  FUMBI sa v súvislosti s Výberom zaväzuje odkúpiť kryptoaktíva špecifikované Používateľom a podľa podmienok tejto Zmluvy a v lehote 5 (slovom: piatich) dní odo dňa zadania pokynu na Výber. FUMBI je povinná zaslať hodnotu za ktorú Používateľ predal pri Výbere kryptoaktíva FUMBI na adresu bankového spojenia Používateľa, ktorý bol verifikovaný ako bankový účet predmetného Používateľa. FUMBI si vyhradzuje predĺžiť lehotu na spracovanie Výberu a zaslanie sumy odpredaných kryptoaktív v prospech Používateľa o nevyhnutne potrebných čas, najviac však o ďalších 5 (slovom: päť) dní v prípade, ak Používateľ realizuje Výber vo vysokých objemoch alebo v prípade, ak konanie Používateľa sa javí ako neštandardné.

6.4  FUMBI môže umožniť Používateľovi pri zachovaní podmienok podľa tejto Zmluvy a podľa podmienok uvedených v Cenníku zrealizovať Výber aj čiastočne (ďalej len „Čiastočný výber“). Pre realizáciu Čiastočného výberu je nevyhnutné, aby sa hodnota kryptoaktív Používateľa rovnala alebo prevyšovala sumu 50 EUR (slovom: päťdesiat eur), a zároveň suma, ktorá je predmetom Výberu napĺňala požiadavky hodnoty Minimálneho výberu. Predmetom Čiastočného výberu je prioritne suma predstavujúca zhodnotenie Vkladov (ďalej len „Zisk“) a až následne hodnota investície. Investícia predstavuje súčet Vkladov, znížený o súčet tej časti Čiastočných výberov, o ktorú jednotlivé Čiastočné výbery prevyšovali aktuálny Zisk k momentu príslušného Čiastočného výberu (ďalej len „Investícia“). Výška Investície je kalkulovaná pre každý Produkt samostatne. Používateľ je oprávnený realizovať Výber (vrátane Čiastočného výberu) aj do FUMBI Kreditu, ktorý je možné použiť na úhradu za Produkty a Služby FUMBI.

6.5  Používateľ je oprávnený požiadať FUMBI o zabezpečenie prevodu kryptoaktív, a to vo vzťahu ku kryptoaktívam Používateľa (ďalej len „Prevod”). Používateľ je v tejto súvislosti oprávnený požiadať FUMBI o zaslanie kryptoaktív Používateľ na adresy kryptoaktív vo vlastníctve Používateľa na základe žiadosti o zrušenie úschovy (ďalej len „Žiadosť o zrušenie úschovy”).

6.6  Používateľ je povinný podať Žiadosť o zrušenie úschovy prostredníctvom Platformy. Používateľ je pre účely zaslania kryptoaktív v príslušnej formulárovej žiadosti povinný špecifikovať príslušné verejné adresy vlastnené Používateľom. Pre účely spracovania Žiadosti o zrušenie úschovy Používateľ povinný odoslať FUMBI riadne vyplnený formulár na základe ktorého FUMBI vypracuje a odošle Používateľovi na podpis príslušnú formálnu žiadosť.

6.7  Používateľ je povinný pre účely spracovania Žiadosti o zrušenie úschovy zabezpečiť doručenie tejto žiadosti FUMBI s úradným osvedčením pravosti podpisu Používateľa v lehote 15 (slovom: pätnástich) dní odo dňa zaslania formálnej žiadosti. Za riadne doručenú Žiadosť o zrušenie úschovy podľa tejto Zmluvy sa považuje, taká žiadosť, ktorá je jasne čitateľná a opatrená príslušnou doložkou o osvedčení pravosti podpisu Používateľa.

6.8  FUMBI si v súvislosti so zrušením úschovy kryptoaktív vyhradzuje právo na poskytnutie zvýšenej starostlivosti podľa tejto Zmluvy. FUMBI je povinná zabezpečiť Prevod kryptoaktív Používateľa špecifikovaných v Žiadosti o zrušenie úschovy v lehote 10 (slovom: desiatich) dní odo dňa riadneho doručenia predmetnej žiadosti a poskytnutia príslušnej miery starostlivosti v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. V prípade, ak sú

predmetom Prevodu všetky kryptoaktíva evidované v Účte, dôsledkom Prevodu môže byť ukončenie tejto Zmluvy.

6.9 Poskytovanie niektorých Produktov a Služieb, najmä Produktov a Služieb umožňujúcich Používateľovi utilizovať ním vlastnené kryptoaktíva môže mať vplyv na Výber, prípadne na Prevod. Lehota na realizáciu týchto úkonov môže byť z dôvodov na strane technického riešenia, prípadne z dovôdov na strane tretieho subjektu byť predĺžená o 21 (slovom: dvadsať jeden) dní.

7. VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1  FUMBI vyhlasuje a zaväzuje sa, že:

a)  je jednoduchá spoločnosť na akcie, riadne založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a je oprávnená vykonávať svoju podnikateľskú činnosť v súlade s podmienkami tejto Zmluvy;

b)  je oprávnená uzatvoriť túto Zmluvu a vykonávať všetky svoje práva a plniť povinnosti, ktoré jej z tejto Zmluvy vyplývajú;

c)  táto Zmluva predstavuje právne záväzné a platné záväzky FUMBI, ktoré sú voči nej vykonateľné, s prihliadnutím na príslušné právne predpisy upravujúce úpadok, konkurz, reštrukturalizáciu a oddlženie, ktoré vo všeobecnosti majú vplyv na výkon práv veriteľov; d) uzatvorenie a plnenie tejto Zmluvy a záväzkov podľa tejto Zmluvy nebude mať za následok porušenie akéhokoľvek právneho predpisu alebo zmluvného či iného záväzku alebo zakladateľského dokumentu FUMBI.

7.2  Používateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že:

a)  má právnu spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony nevyhnutnú pre uzatvorenie tejto Zmluvy a poskytnutie Služieb a je oprávnený uzatvoriť túto Zmluvu a vykonávať všetky svoje práva a plniť povinnosti, ktoré z tejto Zmluvy vyplývajú;

b)  táto Zmluva predstavuje právne záväzné a platné záväzky Používateľa, ktoré sú voči Používateľovi vykonateľné, s prihliadnutím na príslušné právne predpisy

upravujúce úpadok, konkurz a oddlženie, ktoré vo všeobecnosti majú vplyv na výkon práv veriteľov;

c) uzatvorenie a plnenie tejto Zmluvy a záväzkov podľa tejto Zmluvy nebude mať za následok porušenie akéhokoľvek právneho predpisu alebo zmluvného či iného záväzku;

d)  Používateľ poskytol a počas trvania tohto zmluvného vzťahu bude poskytovať FUMBI pravdivé, presné a úplné informácie v rozsahu a spôsobom potrebným pre poskytovanie Služieb a v rozsahu požadovanom touto Zmluvou;

e)  nebude prijímať Služby inak než v súlade s touto Zmluvou alebo s ich zamýšľaným účelom, v každom prípade nie v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi;

f)  sa v dostatočnej miere oboznámil s funkcionalitou Platformy a Účtu, ako aj s podstatou a fungovaním technológií kryptoaktív;

g)  sa bude priebežne oboznamovať funkcionalitou Platformy, podmienkami poskytovania Služieb, ako aj ďalšími informáciami súvisiacimi s plneniami podľa tejto Zmluvy.

8. PRÁVA A POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA

8.1 Používateľ je povinný pri používaní Platformy, Účtu a prijímaní Služieb dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, túto Zmluvu, ako aj rešpektovať práva FUMBI a tretích osôb.

Používateľ sa ďalej zaväzuje, že nebude:

a)  akýmkoľvek spôsobom zasahovať do funkcionality Platformy, Účtu alebo akýchkoľvek riešení vyvinutých FUMBI alebo v jej prospech, súvisiacich so Službami, ohrozovať a/alebo narušovať ich plynulú prevádzku;

b)  používať programy, zariadenia alebo postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na funkcionalitu Platformy, Účtu alebo Služieb;

c) neoprávnene získavať osobné údaje iných používateľov alebo akékoľvek informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva FUMBI alebo ktoré sú dôvernými informáciami FUMBI; a

d) používať nezabezpečený e-mail alebo sprístupňovať údaje k Účtu akejkoľvek tretej osobe.

8.2  Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity súvisiace s použitím prihlasovacích údajov Používateľa k Účtu. V tejto súvislosti je Používateľ povinný najmä:

a)  uistiť sa, že po ukončení používania Platformy dodržal primerané bezpečnostné opatrenia, napr. po skončení každej návštevy Platformy zatvoril internetový prehliadač alebo iné rozhranie použité pre prístup k Účtu a riadne sa z Účtu odhlásil;

b)  bez zbytočného odkladu informovať FUMBI, v prípade, ak má Používateľ dôvodné podozrenie, že došlo k neoprávnenému prístupu do Účtu, použitia alebo sprístupnenia prihlasovacích údajov Používateľa, neoprávnenému prístupu alebo použitia Účtu a/alebo akéhokoľvek iného narušenia bezpečnosti, Účtu alebo poskytovania Služieb.

8.3  Používateľ je sa zaväzuje, že nebude používať Služby na páchanie akéhokoľvek druhu nelegálnej činnosti alebo činnosti, ktorá môže negatívne ovplyvniť FUMBI, poskytovanie Služieb alebo iných používateľov. Používateľ sa v tejto súvislosti zaväzuje, že sa nebude v súvislosti s touto Zmluvou podieľať na:

a)  neoprávnenom pokuse o zmenu funkcionality alebo programového narušenia alebo iného zásahu do Platformy, Účtu, Služieb alebo ich akýchkoľvek súčastí;

b)  pokuse o získanie neoprávneného prístupu k Službám alebo k Účtu iného používateľa;

c)  pokuse obísť alebo zmariť akékoľvek bezpečnostné opatrenia, vrátane poskytnutia starostlivosti vo vzťahu k Používateľovi podľa tejto Zmluvy; alebo

d) rozmnožovať, duplikovať, kopírovať, predávať alebo obchodovať so Službami na akýkoľvek účel bez súhlasu FUMBI.

8.4  Používateľ je povinný okrem ďalších povinností uvedených v tejto Zmluve, taktiež:

a)  používať Účet v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a v súlade s touto Zmluvou;

b)  pre účely prístupu k Účtu a k Platforme používať výlučne dôveryhodné zariadenia a primerané zabezpečenie pred počítačovými vírusmi, programami typu spyware, programami typu scareware, programami typu trójsky kôň, programami typu worms alebo iným škodlivým softvérom;

c)  uchovávať v tajnosti prístupové heslá k Účtu alebo akékoľvek obdobné údaje súvisiace s Účtom alebo plnením Zmluvy s primeranou mierou ich ochrany.

8.5  Používateľ berie na vedomie, že FUMBI nebude bez predchádzajúceho kontaktu kontaktovať Používateľa ohľadom údajov týkajúcich sa Účtu, najmä prihlasovacích údajov k predmetnému Účtu. V prípade, ak má Používateľ podozrenie, že je kontaktovaný za účelom podvodu vo vzťahu k jeho Účtu je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť FUMBI.

9. POPLATKY

9.1  Poskytovanie Služieb je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka Služieb (ďalej len „Cenník”) dostupného na Platforme. FUMBI si vyhradzuje právo jednostranne započítať akékoľvek splatné poplatky a výdavky alebo iné pohľadávky súvisiace s poskytovaním Služieb a/alebo Produktov voči Používateľovi.

9.2  FUMBI si v súvislosti s poskytovaním Služieb a prípadným rozširovaním vyhradzuje právo na zmenu Cenníka, prípadne na zavedenie nových poplatkov. FUMBI je oprávnená zmeniť Cenník prípadne zmeniť ceny jednotlivých položiek s účinnosťou v lehote 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa doručenia oznámenia o tejto zmene na e-mailovú adresu Používateľa. Nový Cenník nadobúda účinnosť uplynutím 14. (slovom: štrnásteho) dňa odo dňa doručenia oznámenia o zmene Cenníka Používateľovi.

9.3 Poplatky sa účtujú samostatne pre jednotlivé Produkty, pričom popis a schéma poplatkov podľa Cenníka je nasledujúca:

9.3.1  Výmenný poplatok predstavuje poplatok súvisiaci s poskytovaním Zmenárenských služieb vo vzťahu k Vkladu a Výberu Používateľa a s pokrytím súvisiacich nákladov spojených s konverziou na kryptoaktíva alebo na peňažné prostriedky (ďalej len „Výmenný poplatok”);

9.3.2 Portfóliový poplatok predstavuje poplatok súvisiaci s poskytovaním Zmenárenských služieb a Služieb úschovy súvisiacich s riadením a algoritmickou optimalizáciou portfólia Používateľa (ďalej spolu len „Služby súvisiace s riadením portfólia“ a príslušný poplatok ďalej ako „Portfóliový poplatok“). Portfóliový poplatok zahŕňa Portfóliový poplatok pri Vklade a obnovovací Portfóliový poplatok. Portfóliový poplatok pri Vklade je ročný poplatok účtovaný vopred na jeden rok poskytovania Služieb súvisiacich s riadením portfólia v prípade prvého Vkladu a pri každom ďalšom Vklade alikvotne ku dňu výročia prvého Vkladu. Základom pre výpočet obnovovacieho Portfóliového poplatku je aktuálna hodnota kryptoaktív ku dňu výročia prvého Vkladu, pričom spôsob výpočtu Portfóliového poplatku je bližšie špecifikovaný v Cenníku.

9.3.3 Poplatok za poskytovanie Služieb úschovy predstavuje poplatok za poskytovanie Služieb úschovy podľa podmienok tejto Zmluvy (ďalej len „Úschovný poplatok“). Úschovný poplatok je ročný poplatok účtovaný ročne vopred zakaždý (aj začatý) kalendárny rok poskytovania Služieb úschovy. Je účtovaný vopred pri prvom Vklade a pri každom ďalšom Vklade alikvotne ku dňu výročia prvého Vkladu. Základom pre výpočet obnovovacieho Úschovného poplatku je aktuálna hodnota kryptoaktív ku dňu výročia prvého Vkladu, pričom spôsob výpočtu Úschovného poplatku je bližšie špecifikovaný v Cenníku.

9.3.4 Poplatok zo Zisku predstavuje poplatok hradený Používateľom zo Zisku dosiahnutého v súvislosti s poskytovaním Poradenských služieb. Poplatok zoZisku je účtovaný v prípade Výberu, Čiastočného výberu alebo Prevodu (ďalej len „Poplatok zo zisku”). Základom pre vyčíslenie Poplatku zo zisku pri Výbere alebo Prevode je Zisk Používateľa v momente Výberu alebo Prevodu. Pri Čiastočnom výbere je základom pre vyčíslenie Poplatku zo zisku, buď suma Čiastočného výberu alebo suma Zisku, pričom sa vždy použije suma, ktorá je nižšia.

9.3.5 Poplatok za Prevod predstavuje poplatok súvisiaci s úhradou nákladov priPrevode vo vzťahu k poskytovaniu Služieb úschovy (ďalej len „Poplatok za prevod“). Výška Poplatku za Prevod zodpovedá  nákladom súvisiacim s Prevodom v závislosti od rýchlosti spracovania požadovaného Prevodu prípadne počtu kryptoaktív, ktoré sú predmetom Prevodu. Poplatku za Prevod podliehajú úkony spojené s Prevodom v prípade ukončenia poskytovania Služieb úschovy podľa tejto Zmluvy.

9.3.6 FUMBI je oprávnená účtovať aj ďalšie poplatky súvisiace s poskytovaním Služieb podľa tejto Zmluvy alebo za úkony touto Zmluvou predpokladané v sadzbách podľa Cenníka.

10. UKONČENIE ZMLUVY A POZASTAVENIE VÝKONU ZMLUVY

Túto Zmluvu možno ukončiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)  dohodou Zmluvných strán;

b)  výpoveďou ktorejkoľvek zo Zmluvných strán (podľa článku 10.1 tejto Zmluvy);

c)  odstúpením od Zmluvy zo strany FUMBI (podľa článku 10.2 tejto Zmluvy);

d)  odstúpením od Zmluvy zo strany Používateľa (podľa článku 10.3 tejto Zmluvy);

e)  výpoveďou alebo odstúpením z iných dôvodov upravených touto Zmluvou.

(ďalej spolu „Ukončenie zmluvy”).

Zmluvné strany sú povinné ku dňu účinnosti Ukončenia zmluvy vykonať všetky úkony potrebné na zabránenie vzniku škody a splniť svoje záväzky podľa tejto Zmluvy, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

10.1 FUMBI alebo Používateľ môžu kedykoľvek ukončiť Zmluvu písomnou výpoveďou a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba v prípade Ukončenia zmluvy výpoveďou podľa predchádzajúcej vety je jednomesačná. FUMBI je oprávnená vypovedať túto Zmluvu písomne, jej doručením na e-mailovú adresu Používateľa uvedenú v Účte. Používateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu písomne jej doručením na e-mailovú adresu zákazníckej podpory FUMBI: support.sk@fumbi.network   

Výpovedná doba začína plynúť doručením výpovede druhej Zmluvnej strane.

Používateľ je po podaní výpovede, povinný informovať FUMBI, či v súvislosti s ukončením zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou žiada o Výber alebo Prevod vo vzťahu k ním nadobudnutým kryptoaktívam.

V prípade, ak má na základe výpovede Používateľa dôjsť k Prevodu, Používateľ je povinný podať Žiadosť o zrušenie úschovy v zmysle článku 6.6 tejto Zmluvy. Po naplnení príslušných podmienok pre realizáciu Prevodu a uhradení príslušných poplatkov sa FUMBI zaväzuje vykonať Prevod najneskôr v lehote 15 (slovom: pätnástich) dní odo dňa uplynutia výpovednej lehoty. Používateľ sa zaväzuje pre účely Prevodu v súvislosti s Ukončením zmluvy poskytnúť FUMBI všetku potrebnú súčinnosť.

V prípade, ak má na základe výpovede Používateľa dôjsť k Výberu, FUMBI je povinná vyplatiť Používateľovi hodnotu kryptoaktív v mene v ktorej bol uskutočnený Vklad v lehote 15 (slovom: pätnástich) dní odo dňa uplynutia výpovednej lehoty podľa tohto článku.

V prípade, ak Používateľ nedoručí FUMBI Žiadosť o zrušenie úschovy podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve alebo neinformuje FUMBI ohľadom požiadavky na Výber, FUMBI je oprávnená odkúpiť kryptoaktíva Používateľa a zrealizovať Výber a vyplatiť Používateľovi príslušnú hodnotu v mene, v ktorej bol uskutočnený Vklad na bankový účet Používateľa.

10.2 Ak táto Zmluva alebo podmienky niektorej zo Služieb alebo niektorého Produktu, neustanovujú inak, FUMBI je oprávnená od Zmluvy odstúpiť a zrušiť Účet takéhoto Používateľa a/alebo ukončiť poskytovanie Služieb takémuto Používateľovi s okamžitou účinnosťou, ak:

a)  Používateľ uviedol v súvislosti s uzavretím Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením nepravdivé informácie, zamlčal alebo neposkytol podstatné informácie alebo dokumenty, ktoré sú nevyhnutné pre existenciu a plnenie povinností podľa tejto Zmluvy;

b)  Používateľ je v omeškaní s plnením povinností podľa Zmluvy, pričom túto povinnosť nesplnil ani v dodatočnej lehote v trvaní najmenej 30 (slovom: tridsať) dní poskytnutej zo strany FUMBI;

c)  FUMBI nadobudla dôvodné a preukázateľné podozrenie, že konanie Používateľa odporuje všeobecne záväzným právnym predpisom alebo ich obchádza alebo sa prieči dobrým mravom;

d)  FUMBI nadobudla dôvodné a preukázateľné podozrenie, že Účet bol použitý neoprávneným spôsobom alebo za účelom spáchania trestného činu, či iného protiprávneho konania;

e)  povinnosť odstúpenia FUMBI od Zmluvy vyplýva z rozhodnutia súdu, orgánu verejnej správy alebo zo všeobecne záväzného právneho predpisu.

FUMBI je oprávnená v prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku 10.2. speňažiť kryptoaktíva Používateľa a po zohľadnení príslušných poplatkov tejto Zmluvy, poukázať predmetné peňažné prostriedky v mene, v ktorej bol uskutočnený Vklad na bankový účet Používateľa, v prípade, ak poukázanie prostriedkov Používateľa v prospech jeho bankového účtu neodporuje právnym predpisom alebo rozhodnutiu príslušného orgánu.

10.3  Ak táto Zmluva alebo podmienky niektorej zo Služieb alebo niektorého Produktu, neustanovujú inak, Používateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť a ukončiť poskytovanie Služieb zo strany FUMBI, s okamžitou účinnosťou, v prípade:

a)  závažného alebo opakovaného porušenia Zmluvy zo strany FUMBI;

b)  zániku oprávnenia FUMBI na poskytovanie Služieb.

FUMBI je oprávnená v prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku 10.3 speňažiť kryptoaktíva Používateľa a po zohľadnení príslušných poplatkov tejto Zmluvy poukázať predmetné peňažné prostriedky v mene, v ktorej bol uskutočnený Vklad na bankový účet Používateľa, v prípade, ak poukázanie prostriedkov Používateľa v prospech jeho bankového účtu neodporuje podmienkam tejto Zmluvy, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo rozhodnutiam príslušných orgánov. V prípade, ak Používateľ v písomnom odstúpení od Zmluvy neuvedie adresu pre zrealizovanie Prevodu, FUMBI je povinná kryptoaktíva takéhoto Používateľa odkúpiť a vyplatiť Používateľovi hodnotu kryptoaktív na bankový účet podľa podmienok tejto Zmluvy. Používateľ sa v tejto súvislosti zaväzuje uhradiť všetky náklady spojené so zabezpečením Prevodu a súvisiace poplatky, ako aj na poskytnutie potrebnej súčinnosti.

10.4  FUMBI si vyhradzuje právo dočasne pozastaviť výkon svojich práv a povinností vo vzťahu k Používateľovi podľa tejto Zmluvy (ďalej len „Pozastavenie poskytovania služieb”), najmä v prípade:

a) ak Používateľovi nebola poskytnutá príslušná miera starostlivosti podľa podmienok tejto

Zmluvy z dôvodov na strane Používateľa;

b)  dôvodného podozrenia, že Používateľ poskytol FUMBI nepravdivé, neaktuálne, neúplné alebo akékoľvek zavádzajúce údaje;

c)  dôvodného podozrenia, že Používateľ porušuje podmienky Zmluvy alebo koná v rozpore so Zmluvou;

d)  ak si Používateľ vymienil poskytnutie Služieb neoprávneným alebo podvodným spôsobom;

e)  ak Účet alebo prostriedky naň prijaté, prípadne kryptoaktíva s ním súvisiace boli použité na spáchanie protiprávneho konania;

f)  ak používanie Účtu a prostriedky na ňom alebo s ním súvisiace sú predmetom sporu, vyšetrovania alebo obdobného úradného konania;

g)  ak je FUMBI predmetom útoku za účelom odcudzenia kryptoaktív (vrátane privátnych kľúčov k nim) alebo akéhokoľvek obmedzenia nakladania s nimi;

h)  ak povinnosť pozastavenia poskytovania Služieb vyplýva z rozhodnutia súdu, orgánu verejnej moci alebo všeobecne záväzného právneho predpisu;

i)  ak právo na Pozastavenie poskytovania Služieb vyplýva z ustanovení tejto Zmluvy.

FUMBI sa zaväzuje, v prípade, ak dôjde k naplneniu podmienok pre Pozastavenie poskytovania služieb, túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Používateľovi, ak takéto oznámenie nie je v rozpore s touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo rozhodnutím príslušného orgánu.

FUMBI sa zaväzuje obnoviť funkcionalitu Účtu v lehote 5 (slovom: piatich) dní odo dňa kedy dôvody pre Pozastavenie poskytovania služieb pominú.

11. ZODPOVEDNOSŤ

11.1 FUMBI zodpovedá výlučne za škodu ňou zavinenú. FUMBI nezodpovedá za škodu alebo iné nepriaznivé následky spôsobené:

a)  uvedením alebo predložením nepravdivých, neaktuálnych, neúplných alebo akokoľvek zavádzajúcich údajov Používateľom;

b)  konaním alebo opomenutím konania Používateľa, ak na konanie alebo opomenutie takéhoto konania bol povinný alebo ak takýmto konaním alebo opomenutím konania porušil svoju povinnosť alebo konal na svoju zodpovednosť;

c)  odmietnutím poskytnutia Služby v dôsledku nesplnenia podmienok podľa tejto Zmluvy Používateľom;

d)  smerovaním a vývojom trhu kryptoaktív, ako aj za škodu v súvislosti so znížením hodnoty Vkladu, znížením hodnoty kryptoaktív, ako aj potenciálnou stratou ich hodnoty;

e)  neočakávanou zmenou právnej úpravy týkajúcej sa podnikateľskej činnosti FUMBI alebo právnej úpravy kryptoaktív alebo poskytovania služieb s nimi súvisiacimi;

f)  Pozastavením poskytovania služieb podľa tejto Zmluvy;

g)  dočasnou nedostupnosťou Platformy alebo Služieb;

h)  konaním tretej strany;

i)  použitím prihlasovacích údajov k Účtu alebo iného zabezpečovacieho mechanizmu v rozpore s touto Zmluvou;

j)  akceptovaním úkonov tých osôb, ktoré považuje na základe predložených údajov, listín alebo dokumentov za oprávnené konať v mene Používateľa;

k)  okolnosťami mimo kontrolu podľa článku 11.4. Zmluvy.

11.2  Používateľ je zodpovedný za ním spôsobenú škodu, ako aj škodu ktorú Používateľ spôsobil porušením povinnosti podľa tejto Zmluvy. Používateľ je zodpovedný za akúkoľvek škodu, ujmu alebo nepriaznivý následok spôsobený Používateľom, ktorý vznikne v dôsledku Používateľovho konania a/alebo opomenutia, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a/alebo touto Zmluvou.

11.3  Zmluvné strany sú povinné nahradiť škodu nimi spôsobenú, v dôsledku porušenia podmienok tejto Zmluvy, podmienok poskytovania Služieb alebo porušenia niektorého z vyhlásení Zmluvných strán, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

11.4  FUMBI nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ujmu, nepriaznivý následok alebo nemožnosť alebo neschopnosť plnenia povinností, ak je dôvodom takéhoto porušenia povinnosti zo strany FUMBI:

a)  nepredvídateľná alebo neočakávaná udalosť, okolnosť alebo ich súbor, mimo rozumnú kontrolu FUMBI, najmä, nie však výlučne, akákoľvek zmena, výluka alebo porucha na strane tretej osoby, najmä, nie však výlučne na strane poskytovateľa platobných služieb, poskytovateľa služby zmenárne kryptoaktív, poskytovateľa služby peňaženky kryptoaktív alebo prevádzkovateľa trhu scennými papiermi, sprostredkovateľa takýchto služieb alebo poskytovateľa akýchkoľvek iných služieb nevyhnutných pre poskytovanie Služieb alebo plnenie povinností podľa tejto Zmluvy;

b)  nepredvídateľná zmena právnej úpravy upravujúcej výkon činnosti FUMBI a/alebo právnej úpravy a podmienok disponovania s kryptoaktívami;

c)  vyhlásenie krízovej situácie, zásahu vyššej moci, teroristických aktivít, vojny, nepokojov, intervencie ozbrojených síl alebo uzurpovania moci či zabavenia majetkových hodnôt;

d)  akéhokoľvek zdržania alebo poruchy spôsobenej problémom akéhokoľvek systému alebo siete, prerušenia alebo poruchy prenosu, komunikácie, spracovania dát alebo počítačových zariadení alebo akejkoľvek mechanickej poruchy zariadenia nevyhnutného na poskytovanie Služieb alebo plnenia povinností podľa tejto Zmluvy.

(ďalej spolu len „Okolnosti mimo kontrolu“).

12. REFERENČNÝ SYSTÉM

12.1  FUMBI poskytuje Používateľovi možnosť referovať nových používateľov prostredníctvom referenčného systému dostupného na Platforme (ďalej len „Referenčný systém“).

12.2  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Používateľ bude úspešne referovať nového používateľa, FUMBI je oprávnená za podmienok uvedených v tejto Zmluve poskytnúť predmetnému Používateľovi odmenu. Úspešne referovaným používateľom sa rozumie osoba, ktorá prostredníctvom Platformy zriadi svoj Účet pri použití údajov určených na referovanie používateľov podľa článku 12.3 a ktorá podľa podmienok tejto Zmluvy zrealizuje Vklad (ďalej len „Nový používateľ”).

12.3  Používateľ pri referovaní Nových používateľov má povinnosť použiť výlučne odkaz alebo kód Referenčného systému uvedený v rozhraní Platformy. V prípade, ak Nový používateľ zrealizuje Vklad (ďalej len „Vklad Nového používateľa”), FUMBI je v súvislosti s Vkladom Nového používateľa oprávnená poskytnúť Používateľovi odmenu podľa podmienok tejto Zmluvy (ďalej len “Odmena”).

12.4  Referenčný systém alebo činnosti s ním súvisiace nepredstavujú zmluvný vzťah obchodného zastúpenia, sprostredkovania alebo iného oprávnenia nazastupovanie FUMBI alebo konanie v jej mene zo strany Používateľa.

12.5  Používateľ je povinný používať Referenčný systém výlučne v súlade s touto Zmluvou. Používateľ sa pri využívaní Referenčného systému zaväzuje, že:

a)  Používateľ nebude využívať Referenčný systém za účelom vykonania protiprávnej činnosti, podvodu, spôsobom ktorý odporuje Zmluve alebo sa prieči dobrým mravom;

b)  Používateľ nebude využívať Referenčný systém spôsobom s využitím nevyžiadaných správ, tak v elektronickej, ako aj listinnej podobe, adresovaných tretím osobám;

c) Používateľ sa nebude prezentovať ako osoba oprávnená konať v mene alebo na účet FUMBI alebo jej splnomocnený zástupca, obchodný partner, sprostredkovateľ alebo konať iným spôsobom, ktorý by mohol naznačovať takúto skutočnosť.

12.6  FUMBI je oprávnená nie však povinná, vyplatiť Používateľovi Odmenu v prípade, ak dôjde k uskutočneniu Vkladu Nového používateľa podľa podmienok tejto Zmluvy. Model pre kalkuláciu Odmeny je dostupný na Platforme. Odmena bude Používateľovi vyplatená pripísaním príslušnej hodnoty Odmeny k hodnote Vkladu predmetného Používateľa vo forme kryptoaktív.

12.7  V prípade, ak Používateľ získal Odmenu v rozpore s podmienkami Referenčného systému, podmienkami tejto Zmluvy alebo iným neoprávneným spôsobom, Používateľ je povinný hodnotu takto získanej Odmeny vrátiť a nahradiť škodu spôsobenú takýmto konaním.

13. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

13.1  FUMBI si vyhradzuje právo kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom pozmeňovať, upravovať alebo aktualizovať Platformu, jej funkcionalitu alebo akékoľvek jej súčasti.

13.2  V prípade, ak FUMBI plánuje uskutočniť zmenu, úpravu alebo aktualizáciu Platformy alebo jej funkcionality a takáto činnosť môže mať vplyv na poskytovanie Služieb, FUMBI je povinná oznámiť túto skutočnosť Používateľovi najneskôr 1 (slovom: jeden) deň pred takouto zmenou, úpravou alebo aktualizáciou.

13.3  FUMBI si vyhradzuje právo Pozastaviť poskytovanie Služieb na nevyhnutne potrebný čas za účelom ochrany prostriedkov Používateľa, v prípade, ak bude FUMBI predmetom útoku za účelom získania prístupu k prostriedkom Používateľa, FUMBI alebo iných používateľov. FUMBI sa zaväzuje o pozastavení poskytovania Služieb podľa tohto bodu informovať Používateľa bez zbytočného odkladu.

13.4  Vzhľadom na skutočnosť, že poskytovanie Služieb môže byť prerušené i) z dôvodu poruchy zariadenia, ii) pravidelných procesov údržby alebo opráv, iii) Okolnosťami mimo kontrolu podľa tejto Zmluvy, alebo iv) inými neočakávanými udalosťami, FUMBI v súvislosti s poskytovaním Služieb nemôže garantovať nepretržitú prevádzku Platformy a poskytovanie Služieb. FUMBI sa však v tejto súvislosti zaväzuje uskutočniť všetky úkony potrebné na zabezpečenie čo možno najplynulejšej prevádzky Platformy a poskytovania Služieb.

13.5  Zmluvné strany sa dohodli, že na základe osobitnej dohody je Používateľ oprávnený dočasne udeliť práva a povinnosti zodpovedajúce vlastníckym právam vo vzťahu ku kryptoaktívam Používateľa (ďalej len „Dohoda o disponovaní s kryptoaktívami”) a poveriť tak FUMBI na disponovanie s takýmito kryptoaktívami vo vzťahu k tretím stranám.

13.6  Vzhľadom na skutočnosť, že ekosystémy kryptoaktív sú v súčasnosti v raných štádiách vývoja a adopcie, pre účely rozšírenia ich používania a oboznámenia o ich existencii afunkcionalite sa môžu nové kryptoaktíva meny bezodplatne distribuovať prostredníctvom pripísania nových kryptoaktív na adresy už existujúcich kryptoaktív (ďalej len „Airdrop”). V súvislosti s technologickým vývojom kryptoaktív môže dôjsť k zmene podkladového technologického riešenia predmetného kryptoaktíva, ktoré môže mať za následok rozdelenie transakčného reťazca (blockchain/ DLT) alebo jeho duplikáciu a odčlenenie na novú sieť (ďalej len „Fork”) a následnej distribúcií nových kryptoaktív procesom Airdrop, prípadne iným obdobným procesom. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek kryptoaktíva pripísané Používateľovi vsúvislosti sposkytovaním Služieb zo strany FUMBI na základe Airdropu, Forku alebo v ich súvislosti sú vo vlastníctve Používateľa, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak. Používateľ je povinný v súvislosti s nakladaním s kryptoaktívami získanými prostredníctvom Airdropu alebo Forku znášať súvisiace náklady a poplatky podľa Cenníka alebo iné náklady súvisiace s predmetnými kryptoaktívami podľa tejto Zmluvy.

13.7  FUMBI vyhlasuje, že v zmysle tejto Zmluvy nemá žiadnu povinnosť vo vzťahu k uplatneniu práva na nadobudnutie akýchkoľvek kryptoaktív prostredníctvom procesu Airdropu alebo v súvislosti s Forkom, ak sa uplatnenie takéhoto práva na nadobudnutie príslušných kryptoaktív vyžaduje.

14. DÔVERNÉ INFORMÁCIE

14.1  Dôverné informácie znamenajú informácie určené Zmluvnými stranami, ktoré sú citlivé na základe uváženia Zmluvných strán, informácie ktoré tvoria obsah akéhokoľvek dokumentu alebo iné informácie, vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek informácií týkajúcich sa alebo súvisiacich so Službami, Produktami, Platformou, portfóliom kryptoaktív a jeho podmienkami, obchodným tajomstvom alebo inými dôvernými obchodnými informáciami FUMBI (ďalej len „Dôverné informácie“).

14.2  Prístup k Dôverným informáciám je vyhradený len pre Zmluvné strany a Zmluvné strany sa zaväzujú používať Dôverné informácie len pre účely, ktoré sú v súlade s touto Zmluvou. Z tohto dôvodu, sa Zmluvné strany zaväzujú, že nebudú sprístupňovať Dôverné informácie

iným osobám, okrem prípadov povolených v tejto Zmluve. Zmluvné strany nie sú́ oprávnené použiť Dôverné informácie akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol viesť k spôsobeniu škody druhej Zmluvnej strane.

14.3  Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať dôverný charakter Dôverných informácií, ktoré získali na základe tejto Zmluvy. Zmluvné strany nie sú oprávnené poskytovať Dôverné informácie tretej osobe, ibaže tak vyžaduje právny predpis alebo rozhodnutie súdu, a aj v takom prípade je príslušná Zmluvná strana povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane túto skutočnosť najmenej 10 (slovom: desať) dní pred požadovaným zverejnením. V prípade, ak príslušný právny predpis alebo súdne rozhodnutie neumožňuje notifikovať druhú Zmluvnú stranu, povinná Zmluvná strana poskytne takú notifikáciu, v rozsahu a spôsobom v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ak to dovoľujú.

14.4  Zmluvné strany si vyhradzujú akékoľvek práva vo vzťahu k ich Dôverným informáciám, aj keď v tejto Zmluve nie sú výslovne uvedené.

14.5  Dôverné informácie nezahŕňajú informácie, ktoré (i) boli verejne dostupné pred ich oznámením Zmluvným stranám; (ii) mali Zmluvné strany legálne k dispozícii pred uzatvorením tejto Zmluvy; alebo (iii) sa stali verejne dostupnými ich zverejnením alebo iným nie nezákonným spôsobom zo strany Zmluvnej strany.

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1  Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v momente zakliknutia akceptačného tlačidla Používateľom v rozhraní Platformy. Používateľ týmto výslovne súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní tejto Zmluvy.

15.2 Táto Zmluva, ako aj všetky prílohy k tejto Zmluve, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, je pre Zmluvné strany záväzná po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami. Zmluva je Používateľovi dostupná na Platforme.

15.3 Spracúvanie všetkých osobných údajov Používateľa získaných v súvislosti s uzatvorením a plnením Používateľskej zmluvy medzi Používateľom a FUMBI sa riadi samostatným dokumentom (Zásady ochrany osobných údajov) dostupným na https://fumbi.network/sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/. Používateľ prehlasuje, že sa so Zásadami ochrany osobných údajov oboznámil a berie ich na vedomie.

15.4 Komunikácia

Pre účely plnenia tejto Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že ich komunikácia bude adresovaná nasledovne:  

FUMBI NETWORK j. s. a., sídlo: Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 821 09, Slovenská republika, support.sk@fumbi.network

Kontaktnými údajmi Používateľa sú údaje poskytnuté Používateľom. Používateľ je povinný priebežne zabezpečovať aktuálnosť kontaktných údajov Používateľa, najneskôr je však Používateľ povinný oznámiť FUMBI zmenu v kontaktných údajov Používateľa v lehote 15 (slovom: pätnástich) dní od dňa zmeny kontaktných údajov.  Za písomnú komunikáciu podľa tejto zmluvu sa považuje aj elektronická komunikácia zaslaná na e-mailovú adresu Používateľa v rozhraní uvedenú v rozhraní Platformy.

15.5 Zmena Zmluvy

15.5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek komunikácia podľa tejto Zmluvy bude v elektronickej podobe, pričom Zmluvné strany budú takejto komunikácii pripisovať účinky písomnej, resp. listinnej komunikácie, ak táto Zmluva neurčuje inak.  

15.5.2. Táto Zmluva, vrátane jej príloh k Zmluve, predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami a nahrádza akékoľvek predchádzajúce dohody alebo akékoľvek rokovania alebo dojednania, ústne či písomné, týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.

15.5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že FUMBI je oprávnená aktualizovať, meniť či dopĺňať znenie tejto Zmluvy, jej časti alebo jej prílohy. FUMBI je povinná pred účinnosťou zmeny Zmluvy alebo účinnosťou nového znenia Zmluvy informovať Používateľa o tejto zmene spoločne s informovaním o znení Zmluvy.  

15.5.4. FUMBI je povinná informovať Používateľa o zmene Zmluvy, jej časti alebo jej príloh písomne prostredníctvom e-mailu na adrese Používateľa uvedenej v Účte. V prípade, ak Používateľ nesúhlasí s novým znením Zmluvy alebo akýmikoľvek jej zmenami je Používateľ oprávnený v lehote 14 (slovom: štrnásť) dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene Zmluvy od Zmluvy odstúpiť v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.  

15.5.5. Zmena Zmluvy nadobúda účinnosť uplynutím 14. (slovom: štrnásteho) dňa odo doručenia oznámenia o zmene Zmluvy Používateľovi. Márnym uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy v súvislosti so zmenou Zmluvy, Používateľ udeľuje svoj súhlas s novým znením bez akýchkoľvek výhrad. Aktuálne znenie Zmluvy a Cenníka je dostupné prostredníctvom Platformy.

15.5.6. Zmluvné strany sa dohodli, že za zmenu Zmluvy sa nepovažuje oprava chýb v písaní, počítaní alebo iných obdobných chýb a zrejmých nesprávností v znení Zmluvy alebo akejkoľvek z jej príloh.

15.6. Reklamácie, podnety a sťažnosti

V prípade akýchkoľvek podnetov, prípadne reklamácií súvisiacich s poskytovaním Služieb je Používateľ oprávnený kedykoľvek počas platnosti tejto Zmluvy kontaktovať FUMBI na príslušnej adrese podpory:

support.sk@fumbi.network

Používateľ, ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa v záujme riešenia sťažností súvisiacich s poskytovaním Služieb na FUMBI doručením sťažnosti na adresu support.sk@fumbi.network

Používateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo obrátiť sa na FUMBI so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým FUMBI vybavila jeho sťažnosť, alebo ak sa domnieva, že FUMBI porušila jeho práva. Používateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak FUMBI na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej doručenia. Návrh podáva Používateľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Návrh je možné podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorú je možné nájsť na internetovej stránke

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Orgánom dohľadu je:

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Odbor výkonu dozoru,
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Slovenská republika

Pravidlá pre vybavovanie sťažností sú detailnejšie popísané v osobitnom dokumente dostupnom na https://fumbi.network/sk/pravidla-pre-vybavovanie-staznosti/. Používateľ prehlasuje, že sa Pravidlami pre vybavovanie sťažností oboznámil a berie ich na vedomie.

15.7.  Nadpisy
Nadpisy jednotlivých odsekov v tejto Zmluve slúžia len pre uľahčenie orientácie a nemajú

žiadny vplyv na výklad ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy.

15.8.  Zabezpečenie

Používateľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu FUMBI zriadiť žiadne záložné právo, vecné bremeno alebo akékoľvek iné právo v prospech tretej osoby na kryptoaktíva, ktoré sú predmetom poskytovania Služieb podľa tejto Zmluvy.

15.9.  Dane

Používateľ zodpovedá za určenie či a v akom rozsahu sa aplikuje akákoľvek daňová povinnosť vo vzťahu k poskytnutým Službám (ďalej len „Dane”), odvedenie a úhradu Daní vo vzťahu k príslušnému správcovi Dane. FUMBI prostredníctvom Platformy pre tieto účely umožňuje export transakčnej histórie. FUMBI nie je oprávnená, ani povinná podľa tejto Zmluvy skúmať daňovú povinnosť Používateľa, ani zastupovať Používateľa v súvislosti s Daňami.

15.10.  Oddeliteľnosť

Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak, ak ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy bude neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné v akejkoľvek jurisdikcii, nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú rokovať v dobrej viere a dodatkom k Zmluve nahradiť neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie Zmluvy takým novým ustanovením, ktoré bude platné, účinné a vykonateľné a ktoré bude z hľadiska svojho účelu a funkcie čo najviac zodpovedať pôvodnému ustanoveniu.

15.11. Postúpenie

Táto Zmluva je záväzná a jej plnenie plynie v prospech Používateľa. Používateľ nie je oprávnený previesť alebo postúpiť svoje práva a/alebo záväzky podľa tejto Zmluvy

v prospech akejkoľvek ďalšej osoby. FUMBI je oprávnená kedykoľvek previesť alebo postúpiť svoje práva a/alebo záväzky podľa tejto Zmluvy, za predpokladu, že takýto prevod alebo postúpenie nebude mať materiálny vplyv na kvalitu alebo obsah poskytovaných Služieb.

15.12. Vzdanie sa

Pokiaľ si Zmluvná strana neuplatní alebo uplatní s oneskorením akékoľvek právo alebo oprávnenie podľa tejto Zmluvy, nezakladá to vzdanie sa takého práva a rovnako nebude jednorazové alebo čiastočné uplatnenie takého práva alebo oprávnenia znemožňovať jeho akékoľvek iné alebo ďalšie uplatnenie alebo uplatnenie iných práv alebo oprávnení.

15.13. Jazyk
Táto Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku.

15.14. Rozhodné právo a riešenie sporov

Táto Zmluva a zmluvné vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory alebo nároky, ktoré vzniknú z alebo v súvislosti s touto Zmluvou, vrátane sporov týkajúcich sa jej platnosti, porušenia, ukončenia alebo neexistencie, budú s konečnou platnosťou rozhodnuté súdmi Slovenskej republiky.

15.15. Ochrana prostriedkov

FUMBI v súvislosti s poskytovaním Služieb podľa tejto Zmluvy zdôrazňuje, že Vklady alebo akékoľvek iné prostriedky Používateľa, vrátane kryptoaktív nadobudnutých Používateľom pri poskytovaní Služieb nie sú predmetom ochrany vkladov v zmysle zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a rovnako ani predmetom ochrany zo strany Garančného fondu investícií v zmysle zákona č. 566/2001 Zb. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

15.16. Pretrvávajúce záväzky

Všetky ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré by vzhľadom na ich povahu mali pretrvať aj po skončení platnosti tejto Zmluvy vrátane, nie však výlučne, ustanovení týkajúcich sa pozastavenia alebo zrušenia Účtu, záväzkov Používateľa voči FUMBI, používania Platformy, Služieb, náhrady škody, obmedzenia zodpovednosti, rozhodného práva ariešenia sporov, zostávajú aj naďalej platné a účinné v rozsahu nevyhnutnom pre zachovanie práv a povinností z nich vyplývajúcich.