Uživatelská Smlouva

UŽIVATELSKÁ SMLOUVA
(USER AGREEMENT)

Tato uživatelská smlouva (dále jen „Smlouva“) se uzavírá mezi následujícími smluvními stranami:

(1)      FUMBI NETWORK j. s. a., jednoduchou společností na akcie založenou ve Slovenské republice, se sídlem: Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, Bratislava – FUMBI NETWORK j. s. a., se sídlem: Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, Bratislava – městská část Staré Město 821 09, IČO: 52 005 895, zapsanou v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, Oddíl: Sja, Vložka č.: 57/B, jednající prostřednictvím své organizační složky FUMBI NETWORK j. s. a., odštěpný závod, se sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka A 79751

(dále jen „FUMBI”); a

(2)       Uživatelem, jakožto uživatelem, který má zájem o poskytnutí služeb ze strany FUMBI dle této Smlouvy (dále jen „Uživatel“);

FUMBI a Uživatel dále společně jako „Smluvní strany“ a samostatně též jako „Smluvní strana“.

Krypto-aktiva, kryptoměny a jiná aktiva využívající technologie distribuovaných záznamů (dále spolu jen „kryptoaktiva“) a související trh představují vzhledem ke svému ranému technologickému stadiu zvýšenou míru rizika, jakož i související riziko cenové volatility. V důsledku takové volatility může cena dotčených aktiv narůstat a klesat významně rychleji než u jiných aktiv. V některých případech může dojít i k úplnému znehodnocení dotčených aktiv z důvodů způsobených třetí stranou nebo technologického selhání. Nabytí a vlastnictví kryptoaktiv s sebou proto přináší zvláštní výzvy a rizika, která se obvykle netýkají měn nebo peněz vydaných a garantovaných státy nebo nadstátními subjekty, například (fiat) měny.

Vzhledem k ranému technologické stadium kryptoaktiv jako globálních aktiv, je možné, že nabídka a/nebo používání kryptoaktiv nebo disponování s nimi může být na základě obecného právního předpisu v některých státech limitované, podmíněné, případně zakázané.

FUMBI pro účely snížení rizik spojených s kryptoaktivy a pro zajištění přístupu k této technologii poskytuje službu směnárny kryptoaktiv a peněženky kryptoaktiv, jakož i další služby spojené s kryptoaktivy prostřednictvím https://fumbi.network (včetně jejích jazykových mutací) nebo jakékoli jiné webstránky nebo jiného softwarového řešení provozovaného nebo vlastněného FUMBI (dále spolu jako „Platforma“).

Trh kryptoaktiv je volatilní a hodnota kryptoaktiv může z tohoto důvodu rychle narůstat, ale i klesat. Z uvedeného důvodu se investice do kryptoaktiv považuje v současnosti za rizikovou. FUMBI disponuje příslušnými povoleními k poskytování služeb spojených s kryptoaktivy ve smyslu právních předpisů České republiky.

V souvislosti s rizikovým profilem kryptoaktiv se doporučuje investovat jen část volných prostředků, které máte vyhrazené pro investiční účely, a o část kterých jste v případě poklesu ochotni přijít. Nedoporučujeme investovat prostředky, které jsou zapůjčené, nebo by jinak mohly ovlivnit vaši životní situaci. FUMBI neumí zaručit jistý výnos, ani hodnověrně předpokládat směřování trhu kryptoaktiv, přičemž dosavadní výnos není zárukou budoucích výnosů.

Uživatel potvrzuje, že uzavřel zvláštní smlouvu o používání Platformy.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem této Smlouvy je poskytování služeb souvisejících s kryptoaktivy ze strany FUMBI ve prospěch Uživatele. Na základě této Smlouvy bude FUMBI poskytovat Uživateli následující služby:

 • služby poradenství ve vztahu ke kryptoaktivům (dále jen „Poradenské služby”);
 • služby konverze prostředků Uživatele do kryptoaktiv měn, služby konverze mezi kryptoaktivy a služby konverze kryptoaktiv na peněžní prostředky (dále jen „Směnárenské služby”);
 •  služby úschovy kryptoaktiv (dále jen „Služby úschovy”).
 • jiné služby podle této Smlouvy, například staking nebo technické zabezpečení zprostředkování jiných služeb spojených s kryptoaktivy; a
 •  jiné služby dohodnuté mezi Smluvními stranami.

(dále už jen „Služby“)

1.2 V rámci poskytování Služeb, FUMBI nabízí jejich kombinace v rámci produktů specifikovaných v přílohách této Smlouvy, případně jiných produktů popsaných ve smyslu podmínek Smlouvy na Platformě:

 • FUMBI Portfoliové Produkty (FUMBI Index Portfolio, Staking Portfolio a další portfoliové produkty) (Příloha č. 2);
 • Vlastní Volba (Příloha č. 3);
 • Úschova (Příloha č. 4);
 • Spoření;
 • Zaměstnanecký Program (Příloha č. 5);
 • Staking;
 • Lending

(dále společně jen „Produkty“ a samostatně též „Produkt“)

Tyto Produkty představují různé kombinace Služeb, jejichž poskytování podléhá zvláštním podmínkám. Podrobnosti o podmínkách a rozsahu funkcí Produktů jsou uvedeny v přílohách k této Smlouvě.

FUMBI si vyhrazuje právo sestavovat a zpřístupňovat Produkty ve smyslu této Smlouvy podle vlastního uvážení, jakož i právo zpřístupnit kterýkoliv Produkt výhradně pro specifický okruh uživatelů podle konkrétních podmínek příslušného Produktu.

FUMBI si dále vyhrazuje právo doplňovat složení Produktů, případně měnit podmínky dostupnosti jednotlivých Produktů v souladu s ustanoveními této Smlouvy.

2. REGISTRACE UŽIVATELE

2.1 Před poskytnutím Služeb je Uživatel povinen uzavřít smlouvu o podmínkách používání Platformy, provést svou registraci na Platformě založením uživatelského účtu (dále jen „Účet”) a potvrdit svou registraci. Uzavření smlouvy o podmínkách používání Platformy je předpokladem poskytování Služeb podle této Smlouvy.

2.2 Uživatelem může být fyzická osoba starší 16 let nebo právnická osoba, která naplnila podmínky této Smlouvy a které byla řádně poskytnuta péče ve smyslu jejích podmínek nebo podmínek AML Směrnice.

3. ÚKONY PŘED POSKYTNUTÍM SLUŽEB

FUMBI je povinnou osobou ve smyslu § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML Zákon“). FUMBI je v této souvislosti povinna před poskytnutím Služeb na základě této Smlouvy, poskytnutím vkladu dle této Smlouvy nebo jinými úkony dle této Smlouvy provést identifikaci a kontrolu Uživatele v souladu s ustanoveními AML Zákona, jakož i úkony v souladu s AML Směrnicí FUMBI, zejména Politikou posuzování rizika (dále jen „Klasifikace“).

3.1 Základní identifikace a kontrola

FUMBI je dle AML Zákona a ve smyslu podmínek v něm uvedených oprávněna požadovat od Uživatelů – fyzických osob údaje v následujícím rozsahu informačního formuláře dostupného na FUMBI Platformě:

 • jméno a příjmení;
 • rodné číslo (nebylo-li přiděleno, tak datum narození);
 • státní příslušnost;
 • pohlaví;
 • adresa trvalého pobytu nebo jiného oprávněného pobytu; a
 • druh a číslo dokladu totožnosti.

(dále jen „Identifikační údaje“)

Pro účely základní identifikace a kontroly je Uživatel – fyzická osoba před dalším poskytnutím Služeb povinen nad rozsah Identifikačních údajů poskytnout FUMBI dodatečné informace nebo dokumenty v následujícím rozsahu:

 • kopie dokladu totožnosti;
 • potvrzení o trvalém pobytu nebo jiném oprávněném pobytu (řádně vystavená faktura za dodávky elektrické energie, případně výpis z bankovního účtu s uvedením identifikačních údajů a odpovídající adresy Uživatele, výpis z registru obyvatel);
 • fotografie Uživatele (selfie) spolu se zřetelně čitelnými údaji z dokladu totožnosti a s rozpoznatelným obličejem Uživatele; a
 • informace o původu finančních prostředků.

FUMBI je v souladu s podmínkami AML Zákona a AML Směrnice povinna provést základní identifikaci a kontrolu Uživatele – právnické osoby. Pro účely základní identifikace a kontroly Uživatele – právnické osoby je FUMBI povinna požadovat následující informace nebo dokumenty:

 • obchodní firma;
 • IČO;
 • adresa sídla;
 • identifikační údaje dle zápisu v příslušném rejstříku;
 • originál dokladu o existenci právnické osoby získaný z důvěryhodného zdroje;
 • kopie dokladů totožnosti statutárních orgánů a skutečných majitelů Uživatele a jejich údaje v rozsahu Identifikačních údajů dle článku 3.1. této Smlouvy;
 • potvrzení o adrese sídla (řádně vystavená faktura za dodávky elektrické energie, případně výpis z bankovního účtu s uvedením identifikačních údajů a odpovídající adresy Uživatele, výpis z obchodního, nebo obdobného rejstříku);
 • fotografie osoby (selfie), která zakládá Účet Uživatele, spolu se zřetelně čitelnými údaji z dokladu totožnosti a s rozpoznatelným obličejem, jakož i Identifikační údaje této osoby;
 • informace o vlastnické struktuře Uživatele v rozsahu Identifikačních údajů dle článku 3.1. této Smlouvy, jsou-li společníky fyzické osoby, a pokud jsou společníky Uživatele právnické osoby, tak v následujícím rozsahu: i) obchodní firma, ii) IČO, iii) adresa sídla společníka Uživatele, iv) identifikační údaje společníka Uživatele dle zápisu v příslušném rejstříku; a
 • informace o původu finančních prostředků.

FUMBI si vyhrazuje právo provést základní identifikaci a kontrolu podle této Smlouvy rovněž ve vztahu k Uživateli, který pro účely vkladu finančních prostředků použil předplacený poukaz, tzv. voucher.

3.2 Zesílená identifikace a kontrola

V případě, že FUMBI na základě hodnocení rizik ve smyslu AML Zákona anebo AML Směrnice dospěje k závěru, že konkrétní Uživatel představuje vyšší riziko legalizace příjmů z trestné činnosti nebo financování terorismu, je FUMBI oprávněna a povinna od daného Uživatele požadovat informace nebo dokumenty nad rozsah údajů požadovaných při zjednodušené identifikaci a kontrole nebo základní identifikaci a kontrole dle článků 3.1. a 3.2. této Smlouvy.

FUMBI je oprávněna provést ve vztahu k Uživateli zesílenou identifikaci a kontrolu dle této Smlouvy a ve smyslu AML Zákona, jakož i na žádost příslušného orgánu anebo jiné oprávněné instituce, příp. z vlastního rozhodnutí, požadovat pro účely zamezení legalizace příjmů z trestné činnosti nebo financování terorismu např. daňové přiznání, výpis z bankovního účtu nebo dokument dokládající zdroj příjmů Uživatele.

3.3 Pravdivost a aktuálnost poskytnutých informací

Uživatel je odpovědný za pravdivost, správnost a úplnost údajů poskytnutých FUMBI v rámci jakékoliv komunikace. FUMBI má za to, že tyto informace odpovídají skutečnosti a FUMBI se v této souvislosti vzdává odpovědnosti za jakoukoliv újmu, která vznikne nebo může vzniknout v důsledku jakýchkoliv chyb, nesprávností, neúplnosti anebo jiných nedostatků poskytnutých informací.

Uživatel poskytnutím jakýchkoliv informací dle této Smlouvy potvrzuje, že informace, které poskytl FUMBI, jsou pravdivé, přesné a úplné. Uživatel se v této souvislosti zavazuje oznámit FUMBI případné změny v poskytnutých informacích nebo dokumentech bez zbytečného odkladu ode dne, kdy ke změně došlo, avšak nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů.

FUMBI si v souvislosti s ověřením aktuálnosti, pravdivosti nebo přesnosti údajů poskytnutých Uživatelem vyhrazuje právo opakovaně provádět příslušnou identifikaci a kontrolu Uživatele během doby platnosti této Smlouvy.

3.4 Ověření identity Uživatele

Za účelem ověření poskytnutých Identifikačních údajů nebo jiných údajů či dokumentů je FUMBI oprávněna provést veškeré potřebné kroky k ověření identity Uživatele a identity skutečných majitelů Uživatele, přijmout nezbytná opatření k ochraně před podvodným jednáním, legalizací příjmů z trestné činnosti, financováním terorismu nebo jakýmkoliv jiným protiprávním jednáním, ať už přímo nebo prostřednictvím třetí strany.

FUMBI si za účelem ověření identity Uživatele vyhrazuje právo na ověření pravdivosti a úplnosti údajů anebo dokumentů poskytnutých Uživatelem.

FUMBI posoudí, zda jsou údaje, dokumenty nebo jiné informace, které je na základě této Smlouvy povinna převzít, v souladu s podmínkami této Smlouvy. FUMBI však neodpovídá za pravost, platnost či překlad těchto dokumentů, ani za jejich obsahovou shodu, a ani za pravdivost, správnost a úplnost informací v nich uvedených.

Za účelem ověření identity Uživatele, případně realizace úkonů souvisejících s poskytnutím péče ve smyslu AML zákona FUMBI může využívat řešení třetích stran, včetně softwarových řešení využívajících biometrická ověření nebo řešení umělé inteligence.

3.5 Platební spojení

Podmínkou poskytnutí Služeb podle této Smlouvy je shoda údajů platebního spojení Uživatele v rozhraní Účtu s bankovním účtem Uživatele nebo jiným platebním účtem, ve vztahu, ke kterému má Uživatel dispoziční právo. Uživatel taktéž může pro účely poskytnutí Služeb využít i jiných platebních metod akceptovaných FUMBI, platby na poště, předplacených poukázek, tzn. vouchery, případně jiné platební metody podle jejich dostupnosti na Platformě. V této souvislosti FUMBI pro účely zvýšení uživatelského komfortu umožňuje Uživatelům využít FUMBI Kredit.

FUMBI Kredit představuje jednotku kreditního systému určeného k úhradě za Produkty a Služby. FUMBI Kredit lze zakoupit výlučně v rozhraní Platformy, a lze jej použít výhradně k úhradě za Produkty a Služby. FUMBI Kredit lze zakoupit výlučně v rozhraní Platformy za EUR v konstantním v poměru 1:1. FUMBI Kredit nemá materiální ani formální charakter elektronických peněz, ani kryptoaktiv. FUMBI Kredit může být využit k cílení marketingových aktivit, věrnostních programů nebo jiných promočních aktivit FUMBI.

3.6 Ochrana Účtu a přístupnost

Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně svých přístupových údajů k Účtu, jakož i v přiměřené míře zajistit ochranu zařízení, prostřednictvím nichž má Uživatel přístup k Platformě nebo k Účtu.

Platforma může pro účely jistých úkonů souvisejících s Účtem umožnit Uživateli nastavení dvoufaktorového ověření prostřednictvím SMS nebo mobilní aplikace, jako např. Google Authenticator, nebo jiné obdobné aplikace (dále jen „Dvoufaktorové ověření“). Dvoufaktorové ověření lze nastavit prostřednictvím FUMBI Platformy.

Uživatel je povinen k využívání Služeb a FUMBI Platformy používat vhodné zařízení (smartphone, tablet, počítač nebo jiné zařízení). Uživatel nese odpovědnost za pořízení, udržování a zajištění kompatibility příslušného zařízení se softwarem a hardwarem nebo s jinými technickými požadavky na poskytování Služeb, včetně stabilního internetového připojení.

FUMBI si vyhrazuje právo omezit v nezbytné míře právo Uživatele nakládat s Účtem až do provedení příslušné identifikace a kontroly dle článku 3 této Smlouvy.

3.6.1 FUMBI si vyhrazuje právo omezit přístup Uživatele k Účtu v případě, že Uživatele neposkytne FUMBI informace nebo dokumenty potřebné k příslušné identifikaci a kontrole ve smyslu této Smlouvy, nebo pokud Uživatel tyto informace neposkytne v požadovaném rozsahu nebo v požadované kvalitě.

3.6.2 FUMBI si vyhrazuje právo omezit přístup Uživatele k Účtu v případě důvodného podezření, že v souvislosti s Účtem Uživatele došlo nebo může dojít ke spáchání trestního činu nebo jinému protiprávnímu jednání.

Dojde-li k omezení přístupu Uživatele k Účtu, FUMBI se zavazuje o tom uvědomit Uživatele bez zbytečného odkladu, za předpokladu, že takové oznámení není v rozporu s žádným obecně závazným právním předpisem nebo rozhodnutím příslušného orgánu.

4. SLUŽBY

4.1 Poradenské služby

FUMBI jako součást Služeb poskytuje Poradenské služby předmětem kterých je návrh skladby a podílu kryptoaktiv v rámci konkrétních Produktů a případně návrh rebalancování předmětného portfolia prostřednictvím algoritmických řešení, včetně frekvence takového rebalancování.

V rámci poskytování Poradenských služeb a pro naplnění jejich účelu, FUMBI ve vztahu k tvorbě navrhované skladby a podílů jednotlivých kryptoaktiv zohledňuje různá kritéria, zejména formální kritéria a fundamentální kritéria, ve smyslu investičních tezí jednotlivých Produktů, tak jak jsou uvedeny na Platformě (dále jen „Poradenské služby“). Poradenské služby FUMBI nelze využívat samostatně, ale pouze jako doplněk k ostatním Službám podle této Smlouvy.

4.2 Směnárenské služby

4.2.1 FUMBI v souvislosti s kryptoaktivty poskytuje směnárenské služby, tzn. službu změny peněžních prostředků Uživatele na kryptoaktiva, službu změny kryptoaktiv Uživatele na peněžní prostředky, jakož i službu změny kryptoaktiv na jiná kryptoaktiva (dále jen „Směnárenské služby”). FUMBI má při poskytování Směnárenských služeb při prodeji kryptoaktiv Uživateli postavení prodávajícího a při prodeji kryptoaktiv Uživatelem podle této Smlouvy má FUMBI postavení kupujícího.

4.2.2 FUMBI v rámci Směnárenských služeb, případně jako součást jednoho z Produktů, může poskytovat službu záměny kryptoaktiva za jiná kryptoaktiva, případně záměny kryptoaktiv za jiná aktiva dle podmínek této Smlouvy.

4.2.3 FUMBI poskytuje Směnárenské služby. Kurzovní lístek související s poskytováním Směnárenských služeb je uveden v rozhraní Platformy. Kurzovní lístek obsahuje informace o konverzích hodnoty vkladů do kryptoaktiv, případně kryptoaktiv na jiná kryptoaktiva.

4.3 Služby úschovy

4.3.1 FUMBI za účelem zajištění ochrany kryptoaktiv poskytuje Služby úschovy ve vztahu ke kryptoaktivům za účelem zajištění jejich ochrany. FUMBI tyto Služby úschovy poskytuje zejména za účelem poskytnutí profesionálních úschovných služeb ve vztahu ke kryptoaktivům.

4.3.2 FUMBI poskytuje tyto Služby úschovy kryptoaktiv takovým způsobem a za takových podmínek, aby byla zajištěna jejich bezpečná úschova a ochrana před odcizením, ztrátou nebo nahodilým zničením ve vztahu k údajům nezbytným pro nakládání kryptoaktivy (dále jen „Služby úschovy“). FUMBI za účelem zajištění profesionální úrovně ochrany kryptoaktiv Uživatelů (a údajů nezbytných k nakládání s těmito aktivy – tzv. privátních klíčů) používá při poskytování Služeb úschovy tzv. cold storage řešení, tj. řešení, jež nevyužívají připojení k internetu, nestanoví-li tato Smlouva jinak.

4.3.3 FUMBI poskytuje Služby úschovy s ohledem na zajištění nejvyšších standardů úschovy kryptoaktiv, zejména pomocí služby Fireblocks, papírových peněženek kryptoaktiv a jiných cold storage řešení, jejich kombinací nebo kombinací těchto řešení společně s fyzickým uložením v trezorech pod dohledem FUMBI. Při poskytování Služeb úschovy si FUMBI vyhrazuje právo dočasně a v omezeném rozsahu uchovávat část kryptoaktiv na adresách třetích osob, a to zejména na ověřených a bezpečných portálech poskytovatelů služeb směnárny kryptoaktiv, poskytovatelů služeb peněženky kryptoaktiv nebo poskytovatelů obdobných služeb spojených s kryptoaktivy.

4.3.4 FUMBI se zavazuje během poskytování Služeb úschovy nakládat s kryptoaktivy Uživatelů a souvisejícími privátními klíči výhradně v souladu s podmínkami uvedenými v této Smlouvě nebo podmínkami poskytování příslušného Produktu.

4.3.5 FUMBI si v rámci poskytování Služeb úschovy vyhrazuje právo samostatně manažovat podobu a formu poskytování Služeb úschovy, zejména za účelem zajištění přiměřené ochrany kryptoaktiv Uživatele, privátních klíčů a zajištění přiměřené likvidity prostředků. Pro účely poskytování Služeb úschovy se FUMBI zavazuje používat vlastní technická řešení, řešení důvěryhodných třetích stran, jakož i jejich kombinace.

4.3.6 FUMBI si vyhrazuje právo limitovat rozsah poskytování Služeb úschovy v souvislosti s poskytováním některých Produktů, případně v kombinaci s jinými Službami, které ze své podstaty nutně mohou ovlivňovat obsah poskytování Služeb úschovy, zvláštní podmínky případného poskytování Služeb úschovy jsou uvedeny na Platformě.

4.4 Staking a služby technického a jiného zprostředkování služeb spojených s kryptoaktivy

4.4.1 FUMBI může dle podmínek této Smlouvy zpřístupňovat Uživatelům Služby a Produkty, které umožňují Uživatelům disponovat s kryptoaktivy s možností získání prostřednictvím technických řešení blokchainových protokolů.

Některé protokoly nebo ekosystémy kryptoaktiv umožňují majitelům kryptoaktiv získávat odměny za účast na zajišťování chodu předmětného protokolu nebo sítě kryptoaktiv. FUMBI má zájem, aby Uživatelé měli možnost podílet se na takové aktivitě, a proto za tímto účelem ve smyslu podmínek Smlouvy poskytuje Uživatelům prostřednictvím Platformy i služby tzv. stakingu – možnosti Uživatele podílet se na zabezpečování sítě kryptoaktiv (dále jen „Uživatelský Staking a/nebo Launchpool“). V této souvislosti má Uživatel možnost rozhodnout se na použití jím vlastněných kryptoaktiv na Platformě k zabezpečování sítě předmětného kryptoaktiva nebo kryptoaktiv v rámci poskytovaných Služeb, přičemž Uživatel za disponování s kryptoaktivy může získat odměny denominované v kryptoaktivech podle specifických podmínek Produktu nebo Služby uvedených na Platformě.

4.4.2 Při poskytování služby Uživatelského Stakingu a/nebo Launchpool FUMBI zajistí alokaci kryptoaktiv pro předmětné účely přímo nebo prostřednictvím důvěryhodné třetí strany, a to po udělení instrukce a pověření Uživatelem.Uživateli budou v rámci poskytování služeb Uživatelského Stakingu a/nebo Launchpool připočítávány odměny v denominovaných jednotkách kryptoaktiv, na jejichž alokaci takovýmto způsobem udělil instrukci a pověření za podmínek ve smyslu této Smlouvy a Ceníku, případně přehledu odměn stakingu uvedeného na Platformě. Odměny za poskytování služby Uživatelského Stakingu a/nebo Launchpool budou Uživateli připisovány přímo v Platformě do rozhraní Účtu ve lhůtách, frekvenci a výši stanovené příslušnými ekosystémy kryptoaktiv, Ceníkem nebo jinými podmínkami vyplývajícími z popisu Produktu.

4.4.3 .Uživatel je oprávněn ve smyslu této Smlouvy službu Uživatelského Stakingu a/nebo Launchpool kdykoli po jejím poskytnutí pozastavit, zrušit, případně opětovně o její poskytování požádat prostřednictvím Platformy.

4.4.4 FUMBI může Uživatelům poskytovat i obdobné služby technického, případně jiného zprostředkování ve vztahu ke kryptoaktivům Uživatele na základě instrukcí nebo pověření. Takovými službami v rámci různých Produktů mohou být zejména zprostředkování poskytování půjček kryptoaktiv ve vlastnictví Uživatele (tzv. lending) nebo jiné možnosti nakládání s kryptoaktivy ze strany Uživatele podle dostupných Produktů ve smyslu podmínek této Smlouvy.

4.4.5 Poskytování služeb Uživatelského Stakingu a/nebo Launchpool podle tohoto článku Smlouvy je zpoplatněno ve smyslu Ceníku.

4.4.6 Uživatel je prostřednictvím Platformy oprávněn pověřit FUMBI k provedení a zajištění úkonů potřebných pro alokaci kryptoaktiv za tímto účelem, a to buď jednotlivě pro jednotlivá kryptoaktiva ve vlastnictví Uživatele, případně pro soubor kryptoaktiv, například konkrétního Produktu, který takovou funkcionalitu Uživatelům nabízí.

Uživatel uznává, že v případě jeho rozhodnutí získat kryptoaktiva relevantní pro mechanismus stakingu („Proof of stake kryptoaktiva„) prostřednictvím platformy FUMBI, má FUMBI právo dočasně použít tato kryptoaktiva v rámci předvoleného mechanismu stakingu (dále jen „FUMBI Staking Mechanismus“) jménem Uživatele.

4.4.7 Pokud Uživatel neuzavřel specifické dohody o Uživatelském Stakingu a/nebo Launchpool podle předchozích odstavců tohoto článku, může si FUMBI ponechat právo umístit tyto kryptoměny do svého vlastního testovacího staking mechanismu („FUMBI Staking a/nebo Launchpool Mechanismus„) jménem Uživatele, přičemž výhody z takového použití (odměny za stakingu) se stávají majetkem FUMBI. Tyto odměny jsou nedílnou součástí kupní ceny Produktů obsahujících Proof of Stake kryptoaktiva a jsou zahrnuty do celkových nákladů společnosti FUMBI spojených s jejich pořízením. Uživatel tímto vyjadřuje souhlas s tímto postupem na základě těchto smluvních podmínek. Účast v tomto programu představuje důležitou součást obsahu Produktů nebo Služeb FUMBI uvedených na Platformě, jejichž obsahem jsou Proof of stake kryptoaktiva.

4.4.8 Cílem FUMBI Staking Mechanismu a/nebo Launchpool je podpořit vývoj a testování možných budoucích staking produktů, které mohou být přidány do portfolia produktů FUMBI podle vlastního uvážení. Společnost FUMBI si vyhrazuje právo přidělovat Uživatelům odměny v souladu s programem odměn nebo jinými podmínkami vyplývajícími z popisu FUMBI Staking a/nebo Launchpool Mechanismu, které podléhají samostatnému zveřejnění.

4.4.9 Společnost FUMBI přebírá veškerá rizika spojená s FUMBI Staking a/nebo Launchpool Mechanismem, mimo jiné včetně možných technických chyb, a zaručuje Uživateli, že jakékoli dočasné použití kryptoaktiv společnosti FUMBI v rámci FUMBI Staking a/nebo Launchpool Mechanismu nijak neomezí možnost Uživatele nakládat se svými kryptoaktivy a v případě potřeby provést Výběr ve standardním časovém rámci a za podmínek stanovených v této Smlouvě. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že FUMBI nenese odpovědnost za přirozené kolísání hodnoty kryptoaktiv, která jsou předmětem Uživatelského Stakingu a/nebo Launchpool nebo FUMBI Staking a/nebo Launchpool Mechanismu. FUMBI nenese odpovědnost za jakékoli kolísání hodnoty těchto kryptoaktiv v průběhu času v důsledku nepředvídatelných a přirozených výkyvů na trhu. Uživatel bere na vědomí, že hodnota kryptoaktiv může podléhat výrazným změnám a že výnosy z Uživatelského Stakingu a/nebo Launchpool mohou být takovými fluktuacemi ovlivněny.

5. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

5.1 Uživatel má po založení Účtu a provedení identifikace a kontroly dle této Smlouvy možnost využít Služeb nebo Produktů. Uživatel je povinen před poskytnutím kterékoliv Služby uhradit vklad nejméně ve výši odpovídající hodnotě minimálního vkladu ve smyslu platného ceníku Služeb.

5.2 Uživatel je povinen převést peněžní prostředky dle předchozího odstavce v měně EUR ve prospěch bankovního spojení FUMBI uvedeného v rozhraní FUMBI Platformy bankovním převodem nebo prostřednictvím jiné platební metody, kterou FUMBI Platforma podporuje (dále jen „Vklad“).

5.3 Uživatel je povinen zrealizovat Vklad výlučně způsoby a za podmínek uvedených na Platformě, přičemž v této souvislosti se může FUMBI vyžadovat uvedení konkrétních platebních údajů (specifický symbol, konstantní symbol nebo jiné), které jsou nezbytné pro identifikaci Vkladu Uživatele. V případě odeslání Vkladu z bankovního účtu se vyžaduje jeho odeslání z bankovního účtu vedeného na Uživatele nebo z účtu ve vztahu ke kterému má Uživatel dispoziční právo nebo jiné obdobné právo.

5.4 Porušení povinnosti Uživatele dle předchozího článku 5.3. nebo v rozporu s jinými ustanoveními, které upravují poskytnutí Vkladu, se považuje za porušení této Smlouvy. Dojde-li k takovému vadnému plnění, FUMBI je oprávněna vyzvat Uživatele k nápravě (zejména k doplnění potřebných údajů a doložení dispozice s účtem příslušnými doklady), přičemž FUMBI není povinna poskytnout Uživateli Služby, dokud nebude zajištěn soulad s touto Smlouvou. FUMBI v této souvislosti prohlašuje, že v případě vadného plnění ze strany Uživatele FUMBI nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu nebo újmu vzniklou Uživateli nebo jakékoliv třetí straně v důsledku porušení podmínek této Smlouvy.

5.5 Po připsání částky ve výši hodnoty Vkladu a provedení příslušné identifikace a kontroly dle této Smlouvy je FUMBI povinna poskytnout Uživateli příslušné Služby. FUMBI se zavazuje poskytnout Uživateli Službu konverze nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů ode dne připsání Vkladu ve prospěch FUMBI. Uživatel je za účelem poskytnutí Služeb povinen provést Vklad nejméně ve výši 1 400 CZK (slovy: tisíc čtyři sta korun českých) (dále jen „Minimální vklad“).

5.6 Připsáním Vkladu na bankovní účet FUMBI Uživatel uděluje souhlas s poskytnutím Služeb a neodvolatelný pokyn k jejich poskytnutí. FUMBI si v této souvislosti dovoluje zdůraznit, že ve smyslu příslušných právních předpisů Uživatel není oprávněn odstoupit od této Smlouvy ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne jejího uzavření, a to vzhledem ke skutečnosti, že poskytování Služeb, a tedy i cena kryptoaktiv, závisí na vývoji cen na finančním trhu, který FUMBI nemůže nijak ovlivnit.

5.7 Právo na odmítnutí

FUMBI si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí Služeb, Produktu nebo jakékoliv jejich části. V případě, že FUMBI využije svého práva odmítnout poskytnutí Služeb, nebo pokud Uživatel ve lhůtě dle této Smlouvy nebo jiné přiměřené lhůtě, kterou FUMBI určí, nesplní podmínky identifikace a kontroly dle této Smlouvy, je FUMBI povinna vrátit Uživateli plnění, které poskytl, nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne uplynutí příslušné lhůty, nestanoví-li zákon jinak.

V případě, že má být Vklad, který již byl převeden na kryptoaktivum, vrácen z důvodu nedodržení podmínek této Smlouvy a hodnota kryptoaktiv je v době vrácení vyšší než výše původního Vkladu, FUMBI vrátí pouze částku odpovídající původnímu Vkladu.

V případě, že je třeba vrátit Vklad, který již byl převeden na kryptoaktivum, z důvodu nedodržení podmínek této Smlouvy a hodnota kryptoaktiv v době vrácení je nižší než výše původního Vkladu, FUMBI vrátí pouze částku odpovídající aktuální hodnotě příslušných kryptoaktiv v době vrácení.

6. VÝBĚR PROSTŘEDKŮ

6.1 Uživatel je oprávněn zadat pokyn k prodeji kryptoaktiv nabytých z prostředků Vkladu nebo jakékoliv jeho části ode dne uzavření této Smlouvy. Uživatel je oprávněn prodat svá kryptoaktiva nebo jejich část FUMBI dle podmínek této Smlouvy (dále jen „Výběr“).

6.2 Uživatel je za účelem Výběru povinen použít rozhraní FUMBI Platformy a řídit se příslušnými pokyny.

6.3 FUMBI se v souvislosti s Výběrem zavazuje odkoupit požadovaná kryptoaktiva a současně dle podmínek této Smlouvy a ve lhůtě 5 (slovy: pěti) dnů ode dne zadání pokynu na Výběr odeslat částku vyplývající z hodnoty Výběru na bankovní účet Uživatele. FUMBI si vyhrazuje prodloužit lhůtu pro zpracování Výběru a zaslání částky odprodaných kryptoaktiv ve prospěch Uživatele o nezbytně nutnou dobu, nejvýše však o dalších 5 (slovy: pět) dní v případě, že Uživatel realizuje Výběr ve vysokých objemech, nebo v případě, že řízení Uživatele se jeví jako nestandardní.

6.4 FUMBI může umožnit Uživateli provést i částečný Výběr (dále jen „Částečný výběr“), a to v souladu s podmínkami této Smlouvy a dle podmínek uvedených v ceníku Služeb. K provedení Částečného výběru je nezbytné, aby hodnota kryptoaktiv Uživatele dosahovala alespoň částky 1 400 CZK (slovy: tisíc čtyři sta korun českých), a současně aby částka, která je předmětem Výběru, splňovala požadavky na hodnotu Minimálního výběru. Předmětem Částečného výběru je v první řadě částka odpovídající zhodnocení Výběru (dále jen „Zisk“) a až následně hodnota Investice. Investice odpovídá celkové částce Vkladů snížené o celkovou částku té části Částečných výběrů, o kterou jednotlivé Částečné výběry převýšily aktuální Zisk v době provedení příslušného Částečného výběru (dále jen „Investice“). Výše Investice se vypočítává pro každý Produkt samostatně. Uživatel je oprávněn realizovat Výběr (včetně Částečného výběru) i do FUMBI Kreditu, který lze použít k úhradě za Produkty a Služby FUMBI.

6.5 Uživatel je oprávněn požádat FUMBI o zajištění převodu kryptoaktiv, a to buď ve vztahu ke všem kryptoaktivům Uživatele nebo k jakékoliv jejich části (dále jen „Převod“). Uživatel je v této souvislosti oprávněn požádat FUMBI o Převod kryptoaktiv Uživatele na základě žádosti o převod kryptoaktiv (dále jen „Žádost zrušení úschovy“).

6.6 Uživatel je povinen podat Žádost o zrušení úschovy prostřednictvím Platformy. Uživatel je pro účely zaslání kryptoaktiv v příslušné formulářové žádosti povinen specifikovat příslušné veřejné adresy vlastněné Uživatelem. Pro účely zpracování Žádosti o zrušení úschovy Uživatel povinen odeslat FUMBI řádně vyplněný formulář na základě kterého FUMBI vypracuje a odešle Uživateli k podpisu příslušnou formální žádost.

6.7 Uživatel je povinen pro účely zpracování Žádosti o zrušení úschovy zajistit doručení této žádosti FUMBI s úředním osvědčením pravosti podpisu Uživatele ve lhůtě 15 (slovem: patnácti) dnů ode dne zaslání formální žádosti. Za řádně doručenou Žádost o zrušení úschovy podle této Smlouvy se považuje taková žádost, která je jasně čitelná a opatřená příslušnou doložkou o osvědčení pravosti podpisu Uživatele.

6.8 FUMBI si v souvislosti se zrušením úschovy kryptoaktiv vyhrazuje právo na poskytnutí zvýšené péče podle této Smlouvy a možnost zamítnout žádost o zrušení úschovy v závislosti na posouzení rizik podle Směrnice AML. FUMBI je povinna zajistit Převod kryptoaktiv Uživatele specifikovaných v Žádosti o zrušení úschovy ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne řádného doručení předmětné žádosti a poskytnutí příslušné míry péče v souladu s podmínkami této Smlouvy. V případě, že jsou předmětem Převodu všechna kryptoaktiva evidována v Účtu, důsledkem Převodu může být ukončení této Smlouvy. V případě, že FUMBI nebude schopna prokazatelně vyplatit Uživateli příslušné kryptoaktiva z důvodů na straně Uživatele do 30 dnů ode dne podání Žádosti o zrušení úschovy, je oprávněna uskutečnit prodej kryptoaktiv, převést příslušné peněžní prostředky na účet FUMBI Kredit a uplatnit manipulační poplatek dle Ceníku.

6.9 Poskytování některých Produktů a Služeb, zejména Produktů a Služeb umožňujících Uživateli utilizovat jím vlastněná kryptoaktiva může mít vliv na Výběr, případně na Převod. Lhůta pro realizaci těchto úkonů může být z důvodů na straně technického řešení, případně z důvodů na straně třetího subjektu být prodloužena o 21 (slovem: dvacet jeden) dní.

7. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

7.1 FUMBI prohlašuje a zavazuje se, že:

a.) je jednoduchou společností na akcie řádně založenou a existující dle právního řádu Slovenské republiky a že je oprávněna vykonávat svoji podnikatelskou činnost v souladu s podmínkami této Smlouvy;

b.) je oprávněna uzavřít tuto Smlouvu a vykonávat veškerá svá práva a plnit veškeré své povinnosti vyplývající z této Smlouvy;

c.) tato Smlouva zakládá právně závazné a platné povinnosti FUMBI, které lze vůči ní vymáhat, s přihlédnutím k příslušným právním předpisům upravujícím úpadek, konkurz, restrukturalizaci a oddlužení, jež mají obvykle vliv na výkon práv věřitelů;

d.) uzavření a plnění této Smlouvy a povinností z ní vyplývajících nebude mít za následek porušení jakéhokoliv právního předpisu nebo smluvní či jiné povinnosti, ani zakladatelského dokumentu FUMBI.

7.2 Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že:

a.) má způsobilost k právům a povinnostem a způsobilost právně jednat nezbytnou k uzavření této Smlouvy a k poskytování Služeb a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a vykonávat veškerá svá práva a plnit veškeré své povinnosti vyplývající z této Smlouvy;

b.) tato Smlouva zakládá právně závazné a platné povinnosti Uživatele, které lze vůči němu vymáhat, s přihlédnutím k příslušným právním předpisům upravujícím úpadek, konkurz, restrukturalizaci a oddlužení, jež mají obvykle vliv na výkon práv věřitelů;

c.) uzavření a plnění této Smlouvy a povinností z ní vyplývajících nebude mít za následek porušení jakéhokoliv právního předpisu nebo smluvní či jiné povinnosti;

d.) Uživatel poskytl a během trvání tohoto smluvního vztahu bude i nadále poskytovat FUMBI pravdivé, přesné a úplné informace v nezbytném rozsahu a způsobem potřebným pro poskytování Služeb, jakož i v rozsahu požadovaném touto Smlouvou;

e.) nebude přijímat Služby jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo jejich zamýšleným účelem, a za žádných okolnosti nikoliv v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;

f.) se v dostatečné míře seznámil s funkcemi FUMBI Platformy a Účtu, jakož i s podstatou a fungováním technologií kryptoaktiv;

g.) se bude průběžně seznamovat s rozsahem funkcí FUMBI Platformy, podmínkami poskytování Služeb i s dalšími informacemi souvisejícími s plněním této Smlouvy.

8. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

8.1 Uživatel je povinen při používání FUMBI Platformy a Účtu i při přijímání Služeb dodržovat obecně závazné právní předpisy a tuto Smlouvu, a současně respektovat práva FUMBI a třetích osob.

Uživatel se dále zavazuje:

a.) nezasahovat žádným způsobem do funkcí FUMBI Platformy, Účtu nebo jakýchkoliv jiných řešení vyvinutých FUMBI nebo v její prospěch a souvisejících se Službami, ani neohrožovat či nenarušovat jejich plynulý provoz;

b.) nepoužívat programy, zařízení nebo postupy, jež by mohly nepříznivě ovlivnit funkce FUMBI Platformy, Účtu nebo Služeb;

c.) nezískávat neoprávněně osobní údaje jiných uživatelů nebo jakékoliv jiné informace, které jsou předmětem obchodního tajemství FUMBI nebo důvěrnými informacemi FUMBI;

d.) nepoužívat nezabezpečený e-mail a nesdělovat údaje k Účtu jakékoliv třetí osobě.

8.2 Uživatel nese odpovědnost za veškeré aktivity související s použitím přihlašovacích údajů Uživatele k Účtu. Uživatel je v této souvislosti povinen zejména:

a.) se ujistit, že po ukončení používání FUMBI Platformy učinil vhodná bezpečnostní opatření, např. že po skončení každé návštěvy FUMBI Platformy zavřel internetový prohlížeč nebo jiné rozhraní, které k přístupu k Účtu použil, a řádně se z Účtu odhlásil;

b.) bez zbytečného odkladu informovat FUMBI, pokud má Uživatel důvodné podezření, že došlo k neoprávněnému přístupu k Účtu, použití nebo zveřejnění přihlašovacích údajů Uživatele, neoprávněnému přístupu k Účtu nebo jeho použití, příp. k jakémukoliv jinému narušení bezpečnosti, Účtu nebo poskytování Služeb;

8.3 Uživatel se zavazuje nepoužívat Služby na páchání jakékoliv druhu protiprávní činnosti nebo činnosti, která by mohla nepříznivě ovlivnit FUMBI, poskytování Služeb nebo jiné uživatele. Uživatel se v tomto ohledu zavazuje, že se nebude v souvislosti s touto Smlouvou podílet na:

a.) neoprávněném pokusu o změnu funkcí nebo programové narušení či jiný zásah do FUMBI Platformy, Účtu, Služeb nebo jakýchkoliv jejich součástí;

b.) pokusu o získání neoprávněného přístupu ke Službám nebo k Účtu jiného uživatele;

c.) pokusu o obejití nebo zmaření jakéhokoliv bezpečnostního opatření včetně identifikace a kontroly Uživatele dle této Smlouvy; ani

d.) rozmnožování, duplikování, kopírování, prodeji ani obchodování se Službami za jakýmkoliv účelem bez souhlasu FUMBI.

8.4 Nad rámec povinností uvedených v této Smlouvě je Uživatel rovněž povinen:

a.) používat Účet v souladu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy a touto Smlouvou;

b.) používat pro účely přístupu k Účtu a FUMBI Platformě výhradně důvěryhodná zařízení a vhodné zabezpečení před počítačovými viry, programy typu spyware, programy typu scareware, programy typu Trojský kůň, programy typu worms nebo jiným škodlivým softwarem;

c.) zachovávat důvěrnost přístupových hesel k Účtu nebo jakýchkoliv obdobných údajů souvisejících s Účtem nebo plněním této Smlouvy s přiměřenou mírou jejich ochrany.

8.5 Uživatel bere na vědomí, že FUMBI nebude bez předchozího kontaktu kontaktovat Uživatele ve věci údajů týkajících se Účtu, zejména přihlašovacích údajů k danému Účtu. Pojme-li Uživatel podezření, že byl kontaktován za účelem podvodu ve vztahu k jeho Účtu, je povinen bezodkladně o tom uvědomit FUMBI.

9. POPLATKY

9.1 Poskytování Služeb je zpoplatněno dle aktuálního ceníku Služeb (dále jen „Ceník“). Ceník je k dispozici na FUMBI Platformě. FUMBI si vyhrazuje právo jednostranně započíst vůči Uživateli jakékoliv splatné poplatky a platby, jakož i jiné pohledávky související s poskytováním Služeb anebo Produktů.

9.2 FUMBI si v souvislosti s poskytováním Služeb a rozšiřováním jejich portfolia vyhrazuje právo na změnu Ceníku, příp. na zavedení nových poplatků. FUMBI je oprávněna změnit Ceník, příp. ceny jednotlivých položek, s účinností ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne doručení oznámení o takové změně na e-mailovou adresu Uživatele. Nový Ceník nabývá účinnosti uplynutím 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne doručení oznámení o změně Ceníku Uživateli.

9.3 Poplatky se účtují samostatně pro jednotlivé Produkty, přičemž popis a systém poplatků dle Ceníku je následující:

9.3.1 Výměnný poplatek představuje poplatek související s poskytováním Směnárenských služeb ve vztahu k Vkladu a Výběru Uživatele as pokrytím souvisejících nákladů spojených s konverzí na kryptoaktiva nebo na peněžní prostředky (dále jen „Výměnný poplatek”);

9.3.2  Portfoliový poplatek představuje poplatek související s poskytováním Změnárenských služeb a Služeb úschovy souvisejících se správou a algoritmickou optimalizací portfolia Uživatele (dále spolu jen „Služby související s řízením portfolia“ a příslušný poplatek dále jen „Portfoliový poplatek“). Portfoliový poplatek zahrnuje Portfoliový poplatek při Vkladu a obnovovací Portfoliový poplatek. Portfoliový poplatek při Vkladu je ročním poplatkem účtovaným předem na jeden rok poskytování Služeb souvisejících s řízením portfolia v případě prvního Vkladu a ve vztahu ke každému dalšímu Vkladu v poměrné částce ke dni výročí prvního Vkladu. Základem pro výpočet Portfoliového poplatku na další rok je aktuální hodnota kryptoaktiv ke dni výročí prvního Vkladu, přičemž způsob výpočtu Portfoliového poplatku je podrobněji specifikován v Ceníku.

9.3.3 Poplatek za poskytování Služeb úschovy představuje poplatek za poskytování Služeb úschovy podle podmínek této Smlouvy (dále jen „Úschovný poplatek“). Úschovný poplatek je roční poplatek účtovaný ročně předem za každý (i započatý) kalendářní rok poskytování Služeb úschovy. Je účtován předem při prvním Vkladu a při každém dalším Vkladu alikvotně ke dni výročí prvního Vkladu. Základem pro výpočet obnovovacího Úschovného poplatku je aktuální hodnota kryptoaktiv ke dni výročí prvního Vkladu, přičemž způsob výpočtu Úschovního poplatku je podrobněji specifikován v Ceníku.

9.3.4 Poplatek ze zisku představuje poplatek hrazený Uživatelem ze Zisku dosaženého v souvislosti s poskytováním Poradenských služeb. Poplatek ze zisku se účtuje v případě Výběru, Částečného výběru nebo Převodu (dále jen „Poplatek ze zisku“). Základem pro vyčíslení Poplatku ze zisku při Výběru nebo Převodu je Zisk Uživatele v době Výběru nebo Převodu. V případě Částečného výběru je základem pro vyčíslení Poplatku ze zisku buď výše Částečného výběru nebo výše Zisku, podle toho, která částka je nižší.

9.3.5 Poplatek za převod představuje poplatek související s úhradou nákladů při Převodu ve vztahu k poskytování Služeb úschovy (dále jen „Poplatek za převod“). Výše Poplatku za převod odpovídá výši nákladů souvisejících s Převodem v závislosti na rychlosti zpracování požadovaného Převodu, příp. na počtu kryptoaktiv, jež jsou předmětem Převodu. Poplatku za převod podléhají úkony spojené s Převodem v případě ukončení poskytování Služeb úschovy dle této Smlouvy.

9.3.6 FUMBI je oprávněna účtovat i další poplatky upravené touto Smlouvou dle sazeb uvedených v Ceníku.

10. UKONČENÍ SMLOUVY A POZASTAVENÍ PLNĚNÍ SMLOUVY

10.1 Tuto Smlouvu lze ukončit jedním z následujících způsobů:

a.) dohodou Smluvních stran;

b.) výpovědí kterékoliv Smluvní strany (dle článku 10.1. této Smlouvy);

c.) odstoupením FUMBI od Smlouvy (dle článku 10.2. této Smlouvy);

d.) odstoupením Uživatele od Smlouvy (dle článku 10.3. této Smlouvy);

e.) výpovědí nebo odstoupením z jiných důvodů upravených touto Smlouvou.

(dále jen „Ukončení smlouvy“)

Smluvní strany jsou povinny ke dni účinnosti Ukončení smlouvy provést veškeré kroky potřebné k zabránění vzniku škody a ke splnění svých povinností dle této Smlouvy, nestanoví-li tato Smlouva jinak.

10.2 FUMBI nebo Uživatel mohou kdykoliv ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí, a to i bez udání důvodu. FUMBI nebo Uživatel jsou oprávněni vypovědět tuto Smlouvu v jednoměsíční výpovědní lhůtě. FUMBI je oprávněna vypovědět tuto Smlouvu doručením písemné výpovědi na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v Účtu. Uživatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu doručením písemné výpovědi na e-mailovou adresu zákaznické podpory FUMBI. support.cz@fumbi.network

Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé Smluvní straně.

Uživatel je po podání výpovědi, povinen informovat FUMBI, zda v souvislosti s ukončením smluvního vztahu založeného touto Smlouvou žádá o Výběr nebo Převod ve vztahu k nim nabytým kryptoaktivům.

V případě, že má na základě výpovědi Uživatele dojít k Převodu, Uživatel je povinen podat Žádost o zrušení úschovy ve smyslu článku 6.5 této Smlouvy. Po naplnění příslušných podmínek pro realizaci Převodu a uhrazení příslušných poplatků se FUMBI zavazuje provést Převod nejpozději ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne uplynutí výpovědní lhůty. Uživatel se zavazuje pro účely Převodu v souvislosti s Ukončením smlouvy poskytnout FUMBI veškerou potřebnou součinnost.

Má-li na základě výpovědi Uživatele dojít k Výběru, FUMBI je povinna vyplatit Uživateli částku odpovídající hodnotě kryptoaktivv ve stejné měně, v jaké byl proveden Vklad, a to ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne uplynutí výpovědní lhůty dle tohoto článku.

Nedoručí-li Uživatel FUMBI Žádost o zrušení úschovy dle podmínek uvedených v této Smlouvě nebo nesdělí-li FUMBI požadavek na Výběr, FUMBI je oprávněna odkoupit kryptoaktiva Uživatele, provést Výběr a vyplatit Uživateli příslušnou částku ve stejné měně, v jaké byl proveden Vklad, na bankovní účet Uživatele.

10.3 Nestanoví-li tato Smlouva nebo podmínky některé Služby či některého Produktu jinak, FUMBI je oprávněna odstoupit od této Smlouvy a zrušit Účet daného Uživatele anebo ukončit poskytování Služeb danému Uživateli s okamžitou platností, pokud:

a.) Uživatel uvedl v souvislosti s uzavřením této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním nepravdivé informace či zamlčel nebo neposkytl podstatné informace nebo dokumenty, které jsou nezbytné pro existenci a plnění povinností dle této Smlouvy;

b.) Uživatel je v prodlení s plněním jeho povinností dle této Smlouvy, přičemž danou povinnost nesplnil ani v dodatečné lhůtě v délce alespoň 30 (slovy: třiceti) dnů, kterou mu FUMBI poskytla;

c.) FUMBI nabyla důvodné a prokazatelné podezření, že jednání Uživatele je v rozporu s dobrými mravy nebo obecně závaznými právními předpisy, příp. je obchází;

d.) FUMBI nabyla důvodné a prokazatelné podezření, že Účet byl použit neoprávněným způsobem nebo za účelem spáchání trestního činu či jiného protiprávního jednání;

e.) povinnost FUMBI odstoupit od této Smlouvy vyplývá z rozhodnutí soudu, orgánu veřejné správy nebo obecně závazného právního předpisu.

FUMBI je v případě odstoupení od této Smlouvy dle článku 10.2. oprávněna zpeněžit kryptoaktiva Uživatele a po zohlednění příslušných poplatků dle této Smlouvy poukázat příslušné peněžní prostředky ve stejně měně, v jaké byl proveden Vklad, na bankovní účet Uživatele, neodporuje-li poukázání prostředků Uživatele ve prospěch jeho bankovního účtu právním předpisům nebo rozhodnutí příslušného orgánu. V případě, že FUMBI nebude schopna prokazatelně vyplatit Uživateli příslušné finanční prostředky z důvodů na straně Uživatele do 30 dnů ode dne ukončení Smlouvy a zrušení Účtu Uživatele a/nebo ukončení Služeb, je FUMBI oprávněna převést příslušné finanční prostředky na účet FUMBI Kredit a uplatnit manipulační poplatek dle Ceníku.

10.3 Nestanoví-li tato Smlouva nebo podmínky některé Služby či některého Produktu jinak, Uživatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy a ukončit poskytování Služeb ze strany FUMBI s okamžitou platností, pokud:

a.) FUMBI závažným způsobem poruší, nebo opakovaně porušuje, tuto Smlouvu;

b.) FUMBI pozbude oprávnění na poskytování Služeb.

FUMBI je oprávněna v případě odstoupení od této Smlouvy dle článku 10.3. zpeněžit kryptoaktiva Uživatele a po zohlednění příslušných poplatků dle této Smlouvy poukázat příslušné peněžní prostředky ve stejně měně, v jaké byl proveden Vklad, na bankovní účet Uživatele, neodporuje-li poukázání prostředků Uživatele ve prospěch jeho bankovního účtu právním předpisům nebo rozhodnutí příslušného orgánu. Neuvede-li Uživatel v písemném odstoupení od této Smlouvy adresu pro Převod kryptoaktiv Uživatele, FUMBI je povinna kryptoaktiva daného Uživatele odkoupit a vyplatit Uživateli částku ve výši hodnoty kryptoaktiv na bankovní účet dle podmínek této Smlouvy. Uživatel se v této souvislosti zavazuje nahradit veškeré náklady spojené se zajištěním Převodu a uhradit související poplatky, jakož i poskytnout potřebnou součinnost.

10.4 FUMBI si vyhrazuje právo dočasně pozastavit výkon svých práv a plnění svých povinností ve vztahu k Uživateli dle této Smlouvy (dále jen „Pozastavení poskytování služeb“) zejména:

a.) pokud Uživatel nebyl podroben příslušné identifikaci a kontrole dle podmínek této Smlouvy z důvodů ležících na straně Uživatele;

b.) v případě důvodného podezření, že Uživatel poskytl FUMBI nepravdivé, neaktuální, neúplné nebo jakkoliv zavádějící informace;

c.) v případě důvodného podezření, že Uživatel porušuje podmínky této Smlouvy nebo jedná v rozporu s touto Smlouvou;

d.) pokud Uživatel dosáhl poskytnutí Služeb neoprávněným nebo podvodným způsobem;

e.) pokud Účtu nebo prostředků na něm, případně kryptoaktiv s nimi souvisejících, bylo použito ke spáchání protiprávního jednání;

f.) pokud používání Účtu a prostředky na něm nebo s ním související jsou předmětem sporu, vyšetřování nebo obdobného úředního postupu;

g.) pokud se FUMBI stane předmětem útoku za účelem odcizení kryptoaktiv (včetně privátních klíčů k nim) nebo jakéhokoliv omezení nakládání s nimi;

h.) pokud povinnost pozastavit poskytování Služeb vyplývá z rozhodnutí soudu, orgánu veřejné moci nebo obecně závazného právního předpisu;

i.) pokud právo pozastavit poskytování Služeb vyplývá z ustanovení této Smlouvy.

Dojde-li ke splnění podmínek pro Pozastavení poskytování služeb, FUMBI se zavazuje bezodkladně uvědomit o této skutečnosti Uživatele, za předpokladu, že takové oznámení není v rozporu s touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu.

FUMBI se zavazuje obnovit rozsah funkcí Účtu do 5 (slovy: pěti) dnů ode dne pominutí důvodů pro Pozastavení poskytování služeb.

11. ODPOVĚDNOST

11.1 FUMBI odpovídá výlučně za škodu, kterou sama způsobila. FUMBI neodpovídá za škodu nebo jiné nepříznivé následky způsobené:

a.) uvedením nebo předložením nepravdivých, neaktuálních, neúplných nebo jakkoliv zavádějících údajů ze strany Uživatele;

b.) konáním nebo opomenutím Uživatele, pokud byl k takovému konání nebo opomenutí povinen, nebo pokud takovým konáním nebo opomenutím porušil svoji povinnost nebo jednal na svoji zodpovědnost;

c.) odmítnutím poskytnout Služby v důsledku nesplnění podmínek dle této Smlouvy ze strany Uživatele;

d.) směřováním a vývojem trhu kryptoaktiv, nebo za škodu vzniklou v souvislosti se snížením hodnoty Vkladu nebo snížením hodnoty či potenciální ztrátou hodnoty kryptoaktiv;

e.) neočekávanou změnou právní úpravy týkající se podnikatelské činnosti FUMBI nebo právní úpravy, jíž se řídí kryptoaktiva či poskytování služeb s nimi souvisejících;

f.) Pozastavením poskytování služeb dle této Smlouvy;

g.) dočasnou nedostupností FUMBI Platformy nebo Služeb;

h.) jednáním třetí strany;

i.) použitím přihlašovacích údajů k Účtu nebo jiného zabezpečovacího mechanismu v rozporu s touto Smlouvou;

j.) přijetím úkonů takových osob, jež na základě předložených údajů, listin nebo dokumentů považuje za oprávněné jednat;

k.) Okolnostmi mimo kontrolu dle článku 11.4. této Smlouvy.

11.2 Uživatel nese odpovědnost za škodu, kterou sám způsobil, jakož i za škodu, kterou Uživatel způsobil porušením povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Uživatel nese odpovědnost za jakoukoliv Uživatelem způsobenou škodu, újmu nebo nepříznivý následek, který vznikl v důsledku konání anebo opomenutí Uživatele v rozporu s dobrými mravy, obecně závaznými právními předpisy anebo touto Smlouvou.

11.3 Smluvní strany jsou povinny nahradit jimi způsobenou škodu vzniklou v důsledku porušení podmínek vyplývajících z této Smlouvy, podmínek poskytování Služeb nebo porušení kteréhokoliv prohlášení Smluvních stran, nestanoví-li tato Smlouva jinak.

11.4 FUMBI nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu, újmu, nepříznivý následek nebo nemožnost či neschopnost plnit povinnosti, je-li důvodem takového porušení povinnosti ze strany FUMBI:

a.)nepředvídatelná nebo neočekávaná událost nebo okolnost, příp. jejich sled, mimo přiměřenou kontrolu FUMBI, a to zejména jakákoliv změna, výluka nebo porucha na straně třetí osoby, zejména na straně poskytovatele platebních služeb, poskytovatele služeb směnárny kryptoaktiv, poskytovatele služeb peněženky krypto aktiv nebo provozovatele trhu s cennými papíry, zprostředkovatele těchto služeb nebo poskytovatele jakýchkoliv jiných služeb nezbytných pro poskytování Služeb nebo plnění povinností dle této Smlouvy;

b.) nepředvídatelná změna právní úpravy, kterou se řídí výkon činností FUMBI anebo právní úpravy a podmínek nakládání s kryptoaktivy;

c.) vyhlášení nouzového nebo krizového stavu, zásah vyšší moci, teroristická činnost, válka, nepokoje, intervence ozbrojených sil nebo násilné převzetí moci či zabavení majetku;

d.) jakékoliv prodlení nebo jakákoliv porucha, jejichž příčinou jsou jakékoliv systémové či síťové potíže nebo přerušení či selhání přenosu, komunikace, zpracování dat nebo počítačových zařízení, příp. jakákoliv mechanická porucha zařízení nezbytného pro poskytování Služeb nebo plnění povinností dle této Smlouvy.

(dále společně jen „Okolnosti mimo kontrolu“)

12. REFERENČNÍ SYSTÉM

12.1 FUMBI poskytuje Uživateli možnost referovat nové uživatele prostřednictvím referenčního systému dostupného na FUMBI Platformě (dále jen „Referenční systém“).

12.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud Uživatel úspěšně referuje nového uživatele, FUMBI je oprávněna za podmínek uvedených v této Smlouvy poskytnout danému Uživateli odměnu. Úspěšně referovaným uživatelem se rozumí osoba, která si prostřednictvím FUMBI Platformy založí účet s použitím údajů určených pro referování uživatelů v souladu s článkem 12.3. a provede Vklad dle podmínek této Smlouvy (dále jen „Nový uživatel“).

12.3 Uživatel má při referování Nových uživatelů povinnost použít výhradně odkaz nebo kód Referenčního systému uvedený v rozhraní FUMBI Platformy. Provede-li Nový uživatel Vklad (dále jen „Vklad Nového uživatele“), FUMBI je v souvislosti s Vkladem Nového uživatele oprávněna poskytnout Uživateli odměnu dle podmínek této Smlouvy (dále jen „Odměna“).

12.4 Referenční systém ani činnosti s ním související se nepovažují za smluvní vztah obchodního zastoupení, zprostředkování nebo jiného oprávnění na zastupování FUMBI či jednání jménem FUMBI ze strany Uživatele.

12.5 Uživatel je povinen používat Referenční systém výhradně v souladu s touto Smlouvou. Uživatel se při využívání Referenčního systému zavazuje:

a.) nevyužívat Referenční systém k protiprávní činnosti nebo podvodnému jednání, ani jakýmkoliv způsobem, který je v rozporu s touto Smlouvou nebo se příčí dobrým mravům;

b.) nevyužívat Referenční systém k zasílání nevyžádaných zpráv, v elektronické ani tištěné podobě, adresovaných třetím osobám;

c.) nevystupovat jako osoba oprávněná jednat jménem nebo na účet FUMBI, ani jako její zplnomocněný zástupce, obchodní partner či zprostředkovatel, a ani nejednat jakýmkoliv jiným způsobem, který by mohl takové jednání naznačovat.

d.) Dojde-li k uskutečnění Vkladu Nového uživatele dle podmínek této Smlouvy, FUMBI je oprávněna, nikoliv však povinna, vyplatit Uživateli Odměnu. Model pro výpočet Odměny je uveden v Ceníku. Odměna bude Uživateli vyplacena připsáním příslušné výše Odměny k hodnotě Vkladu daného Uživatele ve formě krypto

12.6 Získá-li Uživatel Odměnu v rozporu s podmínkami Referenčního systému nebo této Smlouvy, příp. jakýmkoliv jiným neoprávněným způsobem, Uživatel je povinen částku Odměny získané tímto způsobem vrátit a nahradit škodu způsobenou takovým jednáním.

13. PROCES ĎEĎENÍ

13.1 Kryptoměny Uživatele jsou předmětem dědictví v souladu s příslušnými ustanoveními příslušných právních předpisů. Bezprostředně po obdržení informace o úmrtí Uživatele a prokázání této skutečnosti předložením úmrtního listu dědici FUMBI zajistí, aby až do pravomocného skončení dědického řízení po Uživateli nebylo možné z jeho Účtu provádět žádné výběry ani s ním jinak nakládat. Aby však nedošlo ke znehodnocení Kryptoaktiv na Účtu Uživatele a v nejlepším zájmu dědiců, bude FUMBI nadále provádět rekompozici a rebalanci Kryptoaktiv na příslušném Účtu, přičemž nárok FUMBI na poplatky dle Ceníku zůstává zachován.

13.2 Po pravomocném skončení dědického řízení po uživateli mají oprávnění dědicové následující možnosti vypořádání hodnoty kryptoaktiv:

(i) postupovat obdobně, jak je uvedeno v článku 6 VÝBĚR PROSTŘEDKŮ, s tím rozdílem, že dědic musí svou žádost o výplatu peněžních prostředků v měně EUR nebo o převod kryptoaktiv na virtuální peněženky ve vlastnictví dědice předložit FUMBI písemně s ověřeným podpisem, nebo

(ii) v případě dědice, který je řádně registrován na Platformě a uzavřel s FUMBI vlastní Uživatelskou smlouvu, možnost provést Výběr na FUMBI Kredit dědice.

V případě, že má uživatel více než jednoho oprávněného dědice, lze z technických důvodů převod kryptoaktiv do jejich virtuálních peněženek provést pouze tehdy, pokud všichni tito dědicové podají příslušnou žádost společně, aby mohl být převod na všechny oprávněné dědice proveden současně. V opačném případě, pokud nedojde ke společnému projevu vůle všech oprávněných dědiců, lze finanční prostředky vypořádat pouze Výběrem v měně EUR nebo Výběrem na FUMBI kredit dědice.

FUMBI se zavazuje vypořádat Kryptoměny v souvislosti s dědictvím v souladu s podmínkami této Smlouvy ve lhůtě 30 (slovy: Třiceti) dnů ode dne řádného doložení všech dokladů potřebných k prokázání právního nároku na výplatu Kryptoměn v dědickém řízení, přičemž tato lhůta běží každému z oprávněných dědiců zvlášť.

14. OBECNÁ USTANOVENÍ

14.1 FUMBI si vyhrazuje právo kdykoliv a jakýmkoliv způsobem měnit, upravovat nebo aktualizovat FUMBI Platformu, její funkce nebo jakoukoliv její součást.

14.2 Má-li FUMBI v úmyslu provést takovou změnu, úpravu nebo aktualizaci FUMBI Platformy nebo jejích funkcí, která by mohla mít vliv na poskytování Služeb, FUMBI je povinna uvědomit o tom Uživatele nejpozději 1 (slovy: jeden) den před takovou změnou, úpravou nebo aktualizací.

14.3 FUMBI si vyhrazuje právo pozastavit poskytování Služeb na dobu nezbytně nutnou k ochraně prostředků Uživatele, v případě, že se FUMBI stane předmětem útoku za účelem získání přístupu k prostředkům Uživatele, FUMBI nebo jiných uživatelů. FUMBI se zavazuje o pozastavení poskytování Služeb dle tohoto odstavce uvědomit Uživatele bez zbytečného odkladu.

14.4 Vzhledem k tomu, že může dojít k přerušení Služeb i) kvůli poruše zařízení, ii) při provádění pravidelné údržby nebo pravidelných oprav, iii) Okolnostmi mimo kontrolu dle této Smlouvy nebo iv) v důsledku jiných neočekávaných událostí, FUMBI v souvislosti s poskytováním Služeb nemůže garantovat nepřetržitý provoz FUMBI Platformy a nepřetržité poskytování Služeb. FUMBI se však v této souvislosti zavazuje učinit veškeré potřebné kroky k zajištění co možná nejplynulejšího provozu FUMBI Platformy a poskytování Služeb.

14.5 Smluvní strany se dohodly, že na základě zvláštní dohody je Uživatel oprávněn dočasně udělit práva a povinnosti odpovídající vlastnickým právům ve vztahu ke kryptoaktivům Uživatele (dále jen „Dohoda o disponování s kryptoaktivy”) a pověřit tak FUMBI na disponování s takovými kryptoaktivy ve vztahu ke třetím. stranám.

14.6 Vzhledem ke skutečnosti, že ekosystémy kryptoaktiv jsou v současnosti v raných stádiích vývoje a adopce, pro účely rozšíření jejich používání a seznámení o jejich existenci a funkcionalitě se mohou nová kryptoaktiva měny bezplatně distribuovat prostřednictvím připsání nových kryptoaktiv na adresy již existujících kryptoaktiv (dále jen „Airdrop”). V souvislosti s technologickým vývojem kryptoaktiv může dojít ke změně podkladového technologického řešení předmětného kryptoaktiva, které může mít za následek rozdělení transakčního řetězce (blockchain/DLT) nebo jeho duplikaci a odčlenění na novou síť (dále jen „Fork”) a následné distribuci nových kryptoaktiv procesem Airdrop, případně jiným obdobným procesem. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv kryptoaktiva připsaná Uživateli v souvislosti s poskytováním Služeb ze strany FUMBI na základě Airdropu, Forku nebo v jejich souvislosti jsou ve vlastnictví Uživatele, pokud se Smluvní strany nedohodly jinak. Uživatel je povinen v souvislosti s nakládáním s kryptoaktivy získanými prostřednictvím Airdropu nebo Forku nést související náklady a poplatky podle Ceníku nebo jiné náklady související s předmětnými kryptoaktivy podle této Smlouvy.

14.7 FUMBI prohlašuje, že ve smyslu této Smlouvy nemá žádnou povinnost ve vztahu k uplatnění práva na nabytí jakýchkoli kryptoaktiv prostřednictvím procesu Airdropu nebo v souvislosti s Forkem, pokud se uplatnění takového práva na nabytí příslušných kryptoaktiv vyžaduje.

15. DŮVĚRNÉ INFORMACE   

15.1 Důvěrnými informace se rozumí informace Smluvními stranami označené jakožto citlivé dle volného uvážení Smluvních stran, informace, jež tvoří obsah jakéhokoliv dokumentu nebo jiné informace, včetně zejména jakýchkoliv informací vztahujících se k Službám, Produktům, FUMBI Platformě, portfoliu kryptoaktiv a jeho podmínkám, obchodním tajemstvím nebo jiným důvěrným obchodním informacím FUMBI, nebo s nimi jakkoliv souvisejících (dále jen „Důvěrné informace“).

15.2 Přístup k Důvěrným informacím je vyhrazen pouze Smluvním stranám a Smluvní strany se zavazují používat Důvěrné informace pouze k účelům, které jsou v souladu s touto Smlouvou. Z tohoto důvodu se Smluvní strany zavazují nesdělovat Důvěrné informace jiným osobám, s výjimkou případů, kdy to povoluje tato Smlouva. Smluvní strany jsou povinny nepoužívat Důvěrné informace takovým způsobem, který by mohl způsobit škodu druhé Smluvní straně.

15.3 Smluvní strany se zavazují zachovávat důvěrný charakter Důvěrných informací, které na základě této Smlouvy získaly. Smluvní strany jsou povinny neposkytovat Důvěrné informace žádné třetí osobě, ledaže to vyžaduje právní předpis nebo rozhodnutí soudu, a i v takovém případě je příslušná Smluvní strana povinna o tom uvědomit druhou Smluvní stranu ve lhůtě alespoň 10 (slovy: deset) dní před požadovaným sdělením. Neumožňuje-li příslušný právní předpis nebo příslušné soudní rozhodnutí uvědomit druhou Smluvní stranu, povinná Smluvní strana učiní takové oznámení v rozsahu a způsobem, který je v souladu s příslušnými právními předpisy, pokud to povolují.

15.4 Smluvní strany si vyhrazují veškerá práva ve vztahu k jejich Důvěrným informacím, a to i když nejsou výslovně uvedena v této Smlouvě.

15.5 Za Důvěrné informace se nepovažují informace, které (i) byly veřejné dostupné před jejich sdělením Smluvním stranám; (ii) měly Smluvní strany oprávněně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, nebo (iii) se staly veřejně dostupnými jejich zveřejněním nebo jiným, nikoliv nezákonným, způsobem Smluvní stranou.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti kliknutím Uživatele na akceptační tlačítko v rozhraní FUMBI Platformy. Uživatel tímto výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání této Smlouvy.

16.2 Tato Smlouva, jakož i veškeré přílohy k této Smlouvě, jež jsou její neoddělitelnou součástí, je pro Smluvní strany závazná po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi Smluvními stranami. Tato Smlouva je Uživateli k dispozici na FUMBI Platformě.

16.3 Zpracování všech osobních údajů Uživatele získaných v souvislosti s uzavřením a plněním Uživatelské smlouvy mezi Uživatelem a FUMBI se řídí samostatným dokumentem (Zásady ochrany osobních údajů), který je k dispozici na https://fumbi.network/cs/zasady-ochrany-osobnich-udaju/. Uživatel prohlašuje, že se seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů a bere je na vědomí.

16.4 Komunikace

Smluvní strany se pro účely plnění této Smlouvy dohodly na používání následující adresy pro jejich komunikaci:

FUMBI NETWORK j. s. a., odštěpný závod, se sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, zapsaný v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka A 7975, support.cz@fumbi.network

Kontaktními údaji Uživatele jsou údaje poskytnuté Uživatelem. Uživatel je povinen průběžně aktualizovat kontaktní údaje Uživatele s tím, že jakoukoliv změnu kontaktních údajů Uživatele je Uživatel povinen oznámit FUMBI do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne změny kontaktních údajů. Za písemnou komunikaci podle této smlouvy se považuje i elektronická komunikace zaslaná na e-mailovou adresu Uživatele v rozhraní uvedenou v rozhraní Platformy.

16.5 Změny Smlouvy

16.5.1  Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace dle této Smlouvy bude probíhat v elektronické podobě, přičemž Smluvní strany budou takové komunikaci přisuzovat účinky písemné, resp. listinné komunikace, nestanoví-li tato Smlouva jinak.

16.5.2 Tato Smlouva, včetně všech Příloh k této Smlouvě, představuje úplnou dohodu Smluvních stran a nahrazuje veškeré předchozí dohody a veškerá předchozí jednání a ujednání, ústní i písemné, vztahující se k předmětu této Smlouvy.

16.5.3 Smluvní strany se dohodly, že FUMBI je oprávněna aktualizovat, měnit či doplňovat znění této Smlouvy, jejích částí i příloh. FUMBI je povinna před účinností jakékoliv změny této Smlouvy nebo jakéhokoliv nového znění Smlouvy uvědomit Uživatele o takové změně a informovat ho o novém znění Smlouvy.

16.5.4 FUMBI je povinna uvědomit Uživatele o změně Smlouvy, její části nebo jejích příloh písemně zasláním e-mailu na adresu Uživatele uvedenou v Účtu. Nesouhlasí-li Uživatel s novým zněním Smlouvy nebo s jakýmikoliv jejími změnami, Uživatel je oprávněn ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne doručení oznámení o změně Smlouvy odstoupit od Smlouvy v souladu s podmínkami této Smlouvy.

16.5.5 Změna Smlouva nabývá účinnosti uplynutím 14. (slovy: čtrnáctého) dne ode dne doručení oznámení o změně Smlouvy Uživateli. Marným uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy v souvislosti se změnou Smlouvy Uživatel souhlasí s jejím novým zněním bez jakýchkoliv výhrad. Aktuální znění Smlouvy a Ceníku je k dispozici na FUMBI Platformě.

16.5.6 Smluvní strany se dohodly, že za změnu Smlouvy se nepovažuje oprava chyb v psaní nebo počtech, ani jakýchkoliv obdobných chyb a zřejmých nesprávností ve znění Smlouvy nebo jakýchkoliv jejích příloh.

16.6 Stížnosti a podněty

V případě jakýchkoliv podnětů nebo stížností souvisejících s poskytováním Služeb je Uživatel oprávněn kdykoliv během doby platnosti této Smlouvy kontaktovat FUMBI na příslušné adrese podpory: support.cz@fumbi.network

Uživatel, který je spotřebitelem, má právo obrátit se v zájmu řešení stížností souvisejících s poskytováním Služeb na FUMBI doručením stížnosti na adresu support.cz@fumbi.network

Uživatel, který je spotřebitelem má právo obrátit se na FUMBI se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým FUMBI vybavila jeho stížnost, nebo pokud se domnívá, že FUMBI porušila jeho práva. Uživatel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů, pokud FUMBI na žádost podle předchozí věty odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího doručení. Návrh podává Uživatel příslušnému subjektu alternativního řešení sporů, přičemž možnost obrátit se na soud tím není dotčena.

Návrh lze podat i prostřednictvím platformy alternativního řešení spotřebitelských sporů, kterou lze nalézt na internetové stránce

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Pravidla pro vyřizování stížností jsou podrobněji popsána v samostatném dokumentu, který je k dispozici na adrese https://fumbi.network/cs/pravidla-pro-vyrizovani-stiznosti/. Uživatel prohlašuje, že se seznámil s Pravidly pro vyřizování stížností a bere je na vědomí.

16.7 Nadpisy

Nadpisy jednotlivých odstavců této Smlouvy slouží pouze pro usnadnění orientace a nemají žádný vliv na výklad kterékoliv ustanovení této Smlouvy.

16.8 Zabezpečení

Uživatel není oprávněn bez písemného souhlasu FUMBI zřídit jakékoliv zástavní právo, věcné břemeno nebo jiné právo ve prospěch třetí osoby ke kryptoaktivům, jež jsou předmětem poskytování Služeb dle této Smlouvy.

16.9 Daně

Uživatel nese odpovědnost za určení, jestli a v jakém rozsahu se na poskytnuté Služby vztahuje jakákoliv daňová povinnost (dále jen „Daně“), jakož i za vyměření a zaplacení Daní vůči příslušnému správci Daně. FUMBI pro tyto účely umožňuje export transakční historie prostřednictvím FUMBI Platformy. FUMBI není oprávněna ani povinna dle této Smlouvy zkoumat daňovou povinnost Uživatele, ani ho v souvislosti s Daněmi zastupovat.

16.10 Oddělitelnost

Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, neplatností, neúčinností nebo nevymahatelností kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy v jakékoliv jurisdikci nebude dotčena platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují jednat v dobré víře a uzavřením dodatku nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy takovým novým ustanovením, které bude platné, účinné a vymahatelné, a které bude z hlediska svého účelu a své funkce co nejvíce odpovídat ustanovení původnímu.

16.11 Postoupení

Tato Smlouva je závazná a z jejího plnění má prospěch Uživatel. Uživatel není oprávněn převést nebo postoupit svá práva anebo svoje povinnosti dle této Smlouvy ve prospěch jakékoliv třetí osoby. FUMBI je oprávněna kdykoliv převést nebo postoupit svá práva anebo svoje povinnosti dle této Smlouvy, a to za předpokladu, že takový převod nebo takové postoupení podstatným způsobem neovlivní kvalitu nebo obsah poskytovaných Služeb.

16.12 Vzdání se

Pokud Smluvní strana jakékoliv své právo nebo oprávnění dle této Smlouvy neuplatní, nebo jeho uplatnění odkládá, nelze to považovat za vzdání se daného práva, a současně ani jednorázové nebo částečné uplatnění jakéhokoliv práva nebo oprávnění neznemožní jakékoliv jeho jiné nebo další uplatnění, ani uplatnění jiných práv nebo oprávnění.

16.13 Jazyk

Tato Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

16.14 Rozhodné právo a řešení sporů

Tato Smlouva a smluvní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem Slovenské republiky s výjimkou právních předpisů výslovně uvedených v této Smlouvě a místních kogentních ustanovení na ochranu spotřebitele. Veškeré spory nebo nároky vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislostí s ní, včetně sporů ohledně její platnosti či neexistence nebo jejího porušení či ukončení, budou s konečnou platností rozhodovány soudy Slovenské republiky.

16.15 Ochrana prostředků

FUMBI v souvislosti s poskytováním Služeb dle této Smlouvy zdůrazňuje, že Vklady nebo jakékoliv jiné prostředky Uživatele, včetně kryptoaktiv, které Uživatel nabyl v rámci poskytování Služeb, nepodléhají pojištění pohledávek z vkladů ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ani nepožívají ochrany ze strany Garančního fondu obchodníků s cennými papíry ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

16.16 Přetrvávající povinnosti

Veškerá ustanovení této Smlouvy, která by vzhledem k jejich povaze měla přetrvat po ukončení platnosti této Smlouvy, a to zejména ustanovení vztahující se k pozastavení nebo zrušení Účtu, povinnostem Uživatele vůči FUMBI, používání FUMBI Platformy, Službám, náhradě škody, omezení odpovědnosti, rozhodnému právu a řešení sporů, zůstávají i nadále platná a účinná v rozsahu nezbytném k zachování práv a povinností z nich vyplývajících.