back
Zajímavosti
9. září 2022  • clock 3 min •  Fumbi Network

Pravidla a podmínky soutěže o 10 000 Kč / 400 € s Chaincampem 2022

1. Základní informace

1.1 Organizátorem soutěže je společnost FUMBI NETWORK. s. a., se sídlem: Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, Bratislava – městská část Staré Město 821 09, IČ: 52 005 895, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sja, vložka č.: 57/B (dále jen ”FUMBI” nebo “Organizátor“).

1.2 Název soutěže je „Soutěž o 10 000 Kč s Chaincampem/ 400 Eur“ (dále jen “Soutěž“).

1.3 Soutěž probíhá ve dne 10.9.2022 ( dále jen “Soutěžní období“).

1.4 Soutěžící mají možnost zapojit se a získat výhru v rámci celého Soutěžního období.

1.5 Soutěž není žádným způsobem sponzorována, odebrána ani řízena společností META, Inc. a nemá s ní žádný vztah. V rámci Soutěže nevznikají společnosti META, Inc. ve vztahu k soutěžícímu žádné závazky.

2. Soutěžící a pravidla Soutěže

2.1 Soutěžícím v Soutěži může být fyzická osoba starší 16 let s trvalým pobytem nebo dlouhodobým pobytem na území Slovenské a České republiky, která řádně ukončila svou registraci v rozhraní portálu FUMBI (dále jen „Portál“) případně jeho jazykové mutace dostupného na Portálu, která je možná během celého období Soutěže a naplnila další podmínky uvedené v tomto bodě 2.

2.2 Úspěšné zařazení do Soutěže je podmíněno tím, že soutěžící je povinen úspěšně provést:

a. řádně zrealizovat a potvrdit svou registraci v rozhraní portálu FUMBI dostupném na www.fumbi.network (dále jen „Portál“) případně jeho jazykové mutace dostupné na Portálu, při které uvede soutěžní kód “chaincamp“ a zřídí svůj uživatelský účet.

2.3 Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním vztahu k Organizátorovi i osoby, které jsou rodinnými příslušníky osob v pracovním vztahu k Organizátorovi.

2.4 Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžící, kteří nesplní podmínky Soutěže, soutěžících účastnících se řízení, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky této Soutěže. Právo Organizátora vyloučit soutěžích ze Soutěže se vztahuje i na soutěžící, kteří porušili podmínky Soutěže, případně ty soutěžící: i) kteří neukončili registraci na Portálu, ii) kteří neukončili ověření své totožnosti, iii) jejichž kontaktní údaje, včetně e-mailové adresy jsou zjevně nesprávné, obsahují vulgarismy nebo jiná slovní spojení, která jsou v rozporu s obecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou, nebo která Organizátor posoudí jako nevhodná ke zveřejnění.

2.5 Podmínkou účasti v Soutěži je souhlas soutěžícího se zveřejněním jména a obce, ve které se nachází místo trvalého bydliště nebo dlouhodobého pobytu soutěžícího. Zveřejněny budou na Sociálních sítích Organizátora, tak jak jsou definovány v článku 3.1 těchto soutěžních podmínek, s čímž soutěžící účastí v Soutěži souhlasí.

3. Vyhlášení Soutěže, vyhodnocení, oznámení výsledků Soutěže a výhra

3.1 Organizátor vyhlásí Soutěž dne 10.9.2022 na konferenci Chaincamp 2022.

3.2 Výhrou v Soutěži jsou finanční prostředky v hodnotě 400 EUR (slovy: čtyři sta eur) / 10 000 Kč (slovem: deset tisíc korun českých), které budou výhercům připsány ve prospěch účtu zřízeného na Portálu do produktu Fumbi Index Portfolio.

3.3 Organizátor určí výherce Soutěže losováním.

3.4 Výherce bude po vylosování kontaktován ze strany FUMBI na e-mailovou adresu asociovanou s účtem soutěžícího. 

3.5 Soutěžící v souvislosti se zapojením se do Soutěže výslovně souhlasí s kontaktováním ze strany Organizátora pro účely informování o výhře prostřednictvím e-mailové adresy zadané při registraci, jakož i se souvisejícími úkony zpracování osobních údajů soutěžícího pro účely Soutěže.

3.6 Výherce je oprávněn disponovat s výhrou nejdříve po uplynutí tří měsíců ode dne připsání výhry ve prospěch profilu výherce do produktu Fumbi Index Portfolio. Disponováním ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména výběr výhry z rozhraní účtu, zpeněžení výhry, včetně jakéhokoliv zatížení výhry věcným břemenem.

4. Ostatní podmínky Soutěže

4.1 Soutěžící, resp. výherce není oprávněn požadovat místo výhry finanční či jakékoliv jiné plnění a nemá nárok na jakékoli jiné plnění ze strany Organizátora, kromě těch, která jsou specifikována v těchto podmínkách Soutěže.

4.2 Organizátor rozhoduje o podnětech, reklamacích nebo námitkách týkajících se Soutěže jednostranně as konečnou platností.

4.3 Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit pravidla Soutěže po celou dobu jejího trvání, a to vyhlášením změny pravidel Soutěže způsobem shodným s vyhlášením Soutěže. Organizátor se zavazuje při změně podmínek Soutěže informovat o realizovaných změnách a zpřístupnit nové, konsolidované podmínky Soutěže.

4.4 Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění podmínek Soutěže, jakož is konečnou platností a jednostranně rozhodnout o jakékoli otázce spojené se Soutěží. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit soutěžícího ze Soutěže nebo soutěžícímu neposkytnout výhru, a to v případě, že soutěžící porušil podmínky Soutěže nebo jednal jiným obdobným způsobem, který je v rozporu s podmínkami Soutěže.

5. Vyhlášení soutěžícího a souhlas se zpracováním osobních údajů

5.1 Účastí v Soutěži soutěžící dobrovolně uděluje Organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které Organizátorovi poskytl pro účely zařazení do Soutěže, jejího vyhodnocení a předání výhry.

5.2 Soutěžící má právo požadovat od Organizátora přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby, má právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů a právo na omezení zpracování osobních údajů, právo namítat zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenosnost osobních údajů.

5.3 Organizátor uchovává osobní údaje výherců výlučně v rozsahu a na dobu potřebnou pro účely Soutěže a pro účely předání výhry, ne však déle než 6 měsíců ode dne vyhlášení Soutěže.

5.4 Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu během trvání Soutěže je účinné okamžikem jeho doručení Organizátorovi a má za následek vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

6. Platnost pravidel

6.1 Tato pravidla jsou platná od 10.9.2022 do 10.9.2022 tzn. ode dne začátku Soutěže do ukončení Soutěže.

Avatar photo

Fumbi Network

Fumbi

linkedin
Sdílejte s ostatními
Odporúčame

Více článků se společností Fumbi