Pravidla vrácení plateb

Společnost FUMBI NETWORK j. s. a., se sídlem Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, Bratislava – městská část Staré Město 821 09, IČO: 52005895, zapsanou v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sja, Vložka č.: 57/B, jednající prostřednictvím své organizační složky FUMBI NETWORK j. s. a., odštěpný závod, se sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka A 79751 (dále jen „FUMBI“), vydává toto nařízení upravující způsoby plateb a postup při vracení plateb připsaných na účet FUMBI za účelem poskytování Služeb FUMBI ve prospěch Uživatelů, a to způsobem předpokládaným v Uživatelské smlouvě.

1. Podporované platební metody

1.1 Za účelem provedení Vkladu poskytuje FUMBI Uživatelům výběr z různých platebních metod uvedených a specifikovaných na Platformě FUMBI. Tyto platební metody zahrnují převod finančních prostředků Uživatele prostřednictvím i) standardního bankovního převodu (SEPA), ii) rychlého vkladu, iii) předplacených poukázek (voucherů) distribuovaných partnery FUMBI nebo iv) jiných platebních metod dostupných na Platformě FUMBI.

1.2 FUMBI si vyhrazuje právo zpřístupnit Uživateli volbu konkrétního způsobu platby na základě hodnoty Účtu daného Uživatele nebo jiných specifických podmínek. Podmínky pro zpřístupnění konkrétní platební metody jsou uvedeny v rozhraní platformy FUMBI nebo v Uživatelské smlouvě.

1.3 FUMBI se zavazuje zpracovat příslušný Vklad v souladu s podmínkami Uživatelské smlouvy. Po provedení platby jsou prostředky podléhající zvolenému způsobu platby zúčtovány. Upozorňujeme však, že připsání vkladu se nemusí projevit ihned po provedení platby v souladu s příslušnými podmínkami pro připsání příslušné platby.

1.4 Převod peněžních prostředků, které mají být připsány jako Vklad, může být zpožděn v souladu s příslušnými platebními podmínkami poskytovatele platebních služeb nebo dané finanční instituce. Převod peněžních prostředků, které mají být připsány jako Vklad, může být rovněž odmítnut buď příslušným poskytovatelem platebních služeb v souladu s příslušnými podmínkami takové služby, nebo společností FUMBI způsobem a za podmínek stanovených v Uživatelské smlouve.

1.5 Použití platební metody může podléhat specifickým podmínkám poskytovatele platebních služeb nebo finanční instituce, a proto vám mohou být účtovány další poplatky spojené s výběrem konkrétní platební metody nebo poplatky finanční instituce (pokud jsou stanoveny). FUMBI se zavazuje, že vynaloží veškeré úsilí, aby zajistila bezodkladné připsání vkladu, a to v souladu s podmínkami Uživatelské smlouvy.

1.6 FUMBI není povinno kontrolovat stav připsání Vkladu na základě žádosti Uživatele a nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, poplatky nebo platby spojené s použitím zvoleného způsobu platby. Veškeré případné ztráty, poplatky nebo platby, včetně zpětných plateb spojených s výběrem způsobu platby, nese výhradně uživatel. Informace o připisování Vkladů jsou k dispozici na platformě FUMBI.

2. Vrácení platby a Výběry

2.1 Společnost FUMBI se zavazuje s maximální pečlivostí prošetřit nároky na vrácení peněz v souvislosti s použitím určitého způsobu platby a rovněž se zavazuje uhradit Uživateli řádně a oprávněně požadované zpětné platby v souladu s podmínkami stanovenými v tomto dokumentu nebo ve Uživatelské smlouvě.

2.2 Připsáním Vkladu Uživatel souhlasí a dává neodvolatelné pokyny k poskytování Služeb v souladu s Uživatelskou smlouvou. Uživatel bere na vědomí, že poskytování Služeb ze strany FUMBI závisí na pohybech cen virtuálních měn na finančním trhu mimo objektivní kontrolu FUMBI. V této souvislosti není Uživatel oprávněn odstoupit od Uživatelské smlouvy do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne jejího uzavření ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů.

2.3 FUMBI si vyhrazuje právo požadovat aby hodnota Uživatelského účtu (včetně hodnoty virtuálních měn Uživatele) odpovídala 1:1 hodnotě jakéhokoli vkladu, zejména Vkladu debetní nebo kreditní kartou, a to do 120 dnů ode dne připsání uvedeného Vkladu. V případě neoprávněné žádosti o vrácení peněz ze strany Uživatele si FUMBI vyhrazuje právo použít prostředky dostupné na Účtu Uživatele za účelem úhrady kompenzace nákladů vzniklých v souvislosti s takovou neoprávněnou žádostí Uživatele, a to v plné výši.

2.4 FUMBI se zavazuje zpracovat Výběr (včetně Částečného výběru) v souladu s podmínkami uvedenými v Uživatelské smlouvě. Společnost FUMBI se rovněž zavazuje zpracovat oprávněné žádosti o vrácení peněz neprodleně a s vynaložením maximálního úsilí.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Pojmy s velkými písmeny, které nejsou definovány v těchto Nařízeních o platebních metodách a pravidlech pro vrácení peněz, nesou význam uvedený v Uživatelské smlouvě uzavřené mezi společností FUMBI a Uživatelem.