Zásady ochrany osobních údajů

Podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

 1. Zásady Ochrany Údajů
  Ve společnosti FUMBI bereme bezpečnost a ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“) tvoří základ pro zpracování všech osobních údajů shromážděných v souvislosti s uzavřením a plněním uživatelské smlouvy mezi Vámi a společností FUMBI, jakož i s používáním FUMBI Platformy.

  Pojmy s velkými písmeny, které nejsou definovány v těchto Zásadách Ochrany Osobních Údajů, mají význam uvedený v Uživatelské Smlouvě, která je k dispozici na adrese https://fumbi.network/cs/uzivatelska-smlouva/

  Tyto Zásady Ochrany Údajů upravují získávání, používání, ukládání a vymazávání Vašich osobních údajů a poskytují Vám informace o Vašich právech podle GDPR.

  Pro účely GDPR je správcem osobních údajů, které o Vás uchováváme, společnost FUMBI NETWORK j. s. a., jednoduchá společnost na akcie se sídlem ve Slovenské republice: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, IČO: 52 005 895, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sja, vložka č.: 57/B., jednající prostřednictvím své organizační složky FUMBI NETWORK j. s. a., odštěpný závod, se sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka A 79751

  Veškeré činnosti, které zahrnují zpracování osobních údajů, jsou prováděny v souladu s GDPR a těmito Zásadami Ochrany Údajů. Přečtěte si prosím pozorně tyto Zásady Ochrany Údajů, abyste porozuměli našemu pohledu a postupům ve vztahu k Vašim osobním údajům a způsobu, jakým s nimi nakládáme.

 1. Zásady ochrany osobních údajů, které dodržujeme
  Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s následujícími zásadami stanovenými v GDPR:

  (a) Zákonnost, spravedlnost a transparentnost

  Vaše osobní údaje zpracováváme zákonně, spravedlivě a transparentně.

  (b) Omezení účelu

  Vaše osobní údaje získáváme pro konkrétně určené, výslovně uvedené a legitimní účely a dále Vaše osobní údaje nezpracováváme způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

  (c) Minimalizace údajů

  Osobní údaje, které zpracováváme, jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah vzhledem k účelům, pro které jsou zpracovávány.

  (d) Správnost

  Vaše osobní údaje uchováváme správným způsobem a v případě potřeby je aktualizujeme.

  (e) Minimalizace uchovávání

  Vaše osobní údaje uchováváme ve formě, která umožňuje Vaši identifikaci, po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme.

  (f) Integrita a důvěrnost

  Zaručujeme odpovídající zabezpečení Vašich osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

  (g) Odpovědnost

  Veškeré zpracování Vašich osobních údajů probíhá zodpovědně a v souladu s GDPR.

 2. Zdroje a rozsah osobních údajů, které zpracováváme
  Vaše osobní údaje získáváme především přímo od Vás. Během procesu registrace a zřízení Účtu nám poskytnete svou e-mailovou adresu (Vaše přihlašovací jméno) a nastavíte si heslo pro svůj účet.

  Po zřízení Účtu a předtím, než Vám poskytneme jakékoli služby, Vás požádáme o poskytnutí doplňujících informací, které umožní ověření Vaší totožnosti, posouzení rizika a kontrolu možného podvodného jednání, praní špinavých peněz, financování terorismu nebo jiných finančních trestných činů. V této souvislosti Vás požádáme zejména o poskytnutí identifikačních údajů, např. o vyplnění Vašeho jména, příjmení a země pobytu nebo bydliště, a to za účelem plnění našich zákonných povinností, zejména povinností vyplývajících ze zákona AML.

  Dále shromažďujeme a zpracováváme Vaše platební údaje, kdykoli nám uhradíte platbu. Pokud nám poskytnete informace o bankovním účtu, použijeme je výhradně k inkasování Vašich plateb určených nám a k provádění našich plateb ve Váš prospěch.

  V souladu s podmínkami Uživatelské smlouvy od Vás můžeme vyžádat další informace v souvislosti s plněním našich povinností podle AML zákona, jiných právních předpisů nebo interních směrnic za účelem ověření vaší totožnosti a posouzení Vašeho podnikatelského rizika podle platných právních předpisů proti praní špinavých peněz, jako je kopie: (i) dokladu totožnosti; v případě právnické osoby doklad o totožnosti statutárních orgánů právnické osoby a doklad o totožnosti konečných skutečných majitelů právnické osoby; (ii) doklad o trvalém pobytu nebo jiném legálním bydlišti (např. řádně vystavenou fakturu za dodávku energii, nebo výpis z bankovního účtu s identifikačními údaji a souhlasnou adresou, výpis z evidence obyvatel, výpisem z Obchodního rejstříku nebo obdobného registru), (iii) fotografii Vaší podobizny spolu s jasně čitelnými údaji z dokladu totožnosti a (iv) informaci o původu finančních prostředků, které jsou předmětem Vkladu dle Uživatelské smlouvy.

  Pro tyto účely můžeme také použít určité informace z veřejných registrů nebo jiných veřejně dostupných zdrojů za účelem ověření Vaší totožnosti, posouzení podnikatelského rizika, prověření potenciální podvodné činnosti, tzv. praní špinavých peněz nebo jiných trestných činů.

  Pokud navštívíte platformu FUMBI, můžeme o Vás automaticky získávat informace pomocí služby Google Analytics, abychom porozuměli tomu, jak platformu FUMBI používáte. Tyto informace nám shromažďuje a poskytuje společnost Google LLC jako náš zpracovatel údajů. Pokud si nepřejete, aby byla služba Google Analytics používána ve Vašem prohlížeči, můžete si nainstalovat Google Analytics Opt-Out Browser Add-On nebo jiný podobný nástroj.

 3. Zpracování Vašich osobních údajů
  Dodržování našich Zásad Ochrany Údajů

  Vaše osobní údaje používáme v souladu s těmito Zásadami Ochrany Údajů. Pokud nám k tomu nedáte výslovný souhlas, Vaše osobní údaje nikdy neposkytneme třetí straně.

  Použití osobních údajů

  Vaše osobní údaje můžeme používat pouze na základě následujících právních základů:

  (a) Plnění Uživatelské smlouvy

  Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud je to nezbytné pro uzavření, plnění, změnu nebo ukončení Uživatelské smlouvy. V této souvislosti zpracováváme Vaše jméno, příjmení, adresu a údaje o bankovním účtu. Uzavření a plnění Uživatelské smlouvy je možné až po otevření Vašeho účtu, a proto zpracováváme také Vaši e-mailovou adresu (přihlašovací jméno) a heslo k Vašemu účtu.

  Doba zpracování Vašich osobních údajů je určena dobou trvání Uživatelské smlouvy. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i po ukončení Uživatelské smlouvy, případně na jiném právním základě.

  (b) Splnění zákonné povinnosti

  Vaše osobní údaje zpracováváme v případech, kdy je to nezbytné pro splnění našich zákonných povinností. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem dodržování platných zákonů o odhalování podvodů, předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu nebo jiných trestných činů. V této souvislosti Vás můžeme požádat, abyste nahráli kopii svého dokladu totožnosti (cestovní pas nebo občanský průkaz) a vyplnili příslušné identifikační údaje nebo poskytli další informace ve smyslu Uživatelské smlouvy.

  Vaše osobní údaje můžeme dále poskytnout, pokud je to nezbytné pro splnění našich právních povinností vyplývajících ze zákona, soudního příkazu nebo soudního řízení. Doba zpracování Vašich osobních údajů se řídí dobou trvání konkrétních právních povinností.

  (c) Oprávněné zájmy

  Vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat, pokud je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy převažují Vaše zájmy nebo základní práva a svobody. Mezi naše oprávněné zájmy patří:

  • Ochrana našich práv

  Vaše osobní údaje můžeme uchovávat, pokud je to nezbytné pro ochranu našich práv podle Uživatelské smlouvy nebo platných zákonů. Tyto osobní údaje o Vás budeme uchovávat pouze po nezbytně nutnou dobu, která nepřesáhne 10 let od ukončení Uživatelské smlouvy.

  • Prevence podvodného jednání

  Vaše osobní údaje můžeme v případě potřeby uchovávat za účelem prevence podvodů, které by nám mohly způsobit škodu a poškodit naše zájmy, a to po dobu 5 let od ukončení Uživatelské smlouvy.

  • Vymáhání pohledávek

  Vaše osobní údaje budeme uchovávat v případě, že to bude nezbytné pro vymáhání pohledávek, které vůči Vám můžeme mít. Osobní údaje uchováváme až do uplynutí příslušné promlčecí lhůty.

  • Přímý marketing

  Vaše jméno a e-mailovou adresu používáme k tomu, abychom Vám poskytli informace o našich produktech a službách. Pokud jste proti tomu nevznesli námitku, nebo pokud ji nevznesete kdykoli v budoucnu, za účelem poskytování těchto informací Vám bude zasílán e-mailový newsletter.

  • Doporučení a odměny

  Uchováváme informace o každém doporučení, které Uživatel učinil, když se Nový Uživatel připojí k FUMBI na základě doporučení, za účelem posouzení nároku na odměnu v rámci Referenčního systému. Tyto informace se ukládají ve vztahu k Uživateli, který Nového uživatele referoval, a také k Novému uživateli, který se k FUMBI připojil na základě podmínek Referenčního systému.

 1. Používání Cookies
  Používáme „cookies“, které Vám pomáhají personalizovat používání platformy FUMBI. Cookie je textový soubor, který webový server ukládá na Váš hard disk. Cookie je přiřazen pouze Vám a může být čten pouze doménou webového serveru, který Vám soubor cookie vydal. Jedním z hlavních účelů cookie je poskytovat vhodné funkce, které Vám ušetří čas. Účelem cookie je sdělit webovému serveru, že jste se vrátili na určitou stránku.Pokud si například přizpůsobíte stránky na platformě FUMBI, soubory cookie nám pomohou obnovit Vaše konkrétní informace při každé návštěvě stránek. Když se vrátíte na stejnou webovou stránku, mohou být obnoveny informace, které jste dříve poskytli, abyste mohli snadno používat přizpůsobené funkce.

  Většina webových prohlížečů cookies automaticky přijímá, ale pokud si to přejete, můžete obvykle nastavení prohlížeče upravit tak, aby cookies odmítal. Pokud cookies odmítnete, je možné, že nebudete moci plně využívat interaktivní funkce platformy FUMBI.

 1. Příjemci a zpracovatelé Vašich osobních údajů
  Můžeme určit třetí strany – zprostředkovatele – kteří mohou provádět konkrétní úkony související se zpracováním Vašich osobních údajů na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Pověřujeme pouze zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky, že zavedou vhodná technická a organizační opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky GDPR a zajistilo ochranu Vašich práv.
  Využíváme následující zprostředkovatele, kteří mohou shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje naším jménem:

  • Google LLC (dále jen „Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké;
  • Liquid Web, LLC, 2703 Ena Dr., Lansing, MI 48917, Spojené státy americké;
  • Mailgun Technologies, Inc., 535 Mission St., Fl 14, San Francisco, CA 94105, Spojené státy americké
  • Fintegence, s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava – městská část Staré Mesto, Slovensko
  • Fireblocks Ltd, Derech Menachem Begin 150, 6492105 Tel Aviv, Israel
  • SUM AND SUBSTANCE LTD, 30 St. Mary Axe, Londýn, England, EC3A 8BF.

  Vaše osobní údaje jsme oprávněni předávat zprostředkovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích pouze tehdy, pokud: (i) Evropská Komise rozhodla, že třetí země, území nebo jedno či více určených odvětví v této třetí zemi zaručují odpovídající úroveň ochrany, nebo (ii) zprostředkovatel poskytl odpovídající záruky, a za předpokladu, že dotčené subjekty mají k dispozici vymahatelná práva a účinné právní prostředky nápravy.

  V případě, že při registraci na Platformě uvedete referenční kód Partnera FUMBI, který Vám doporučil uzavřít Uživatelskou smlouvu, nebo pokud Vaši registraci na Platformě provede s vaším souhlasem přímo Partner FUMBI, poskytneme vaše osobní údaje také příslušnému Partnerovi, abychom mohli z jeho strany poskytovat zákaznickou podporu. Takové poskytnutí osobních údajů je časově omezeno dobou trvání Uživatelské smlouvy s Vámi a také dobou trvání Partnerské smlouvy mezi FUMBI a příslušným Partnerem, ve které se Partner zavazuje dodržovat při zpracování osobních údajů veškeré povinnosti vyplývající z GDPR a zákona o ochraně osobních údajů a neposkytovat je třetím osobám, pokud s Vaším souhlasem není dohodnuto jinak. Za podmínek sjednaných v příslušné partnerské smlouvě může Partner Vaše osobní údaje zpřístupnit společnosti, se kterou spolupracuje jako tzv. partnerský subjekt Superpartnera, přičemž tato společnost není oprávněna je zpřístupnit žádné další osobě a je povinna s nimi nakládat v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

 1. Vaše práva
  Podle GDPR máte následující práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů:

  (a) Právo být informován

  Máte právo být informováni o zpracování svých osobních údajů. Informace o tomto zpracování Vám poskytujeme v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

  (b) Právo na přístup k Vašim osobním údajům

  Pokud si budete přát přístup k osobním údajům, které o Vás uchováváme, kontaktujte nás.

  (c) Právo na opravu

  Pokud jsou osobní údaje, které o Vás máme, nesprávné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu. Pokud byly tyto osobní údaje předány třetí straně s Vaším souhlasem nebo ze zákonných důvodů, musíme ji požádat o opravu těchto údajů.

  (d) Právo na vymazání (právo „na zapomenutí“)

  Máte právo nás požádat o vymazání všech svých osobních údajů. Vaše osobní údaje však nejsme povinni vymazat, pokud máme pro jejich zpracování právní důvod nebo pokud je zpracování nezbytné pro plnění Uživatelské smlouvy.

  (e) Právo na omezení zpracování

  Máte právo nás požádat o omezení způsobu zpracování Vašich osobních údajů, pokud:

 • vznesete námitku proti přesnosti Vašich osobních údajů (v takovém případě bude zpracování vašich osobních údajů omezeno na dobu nezbytnou k ověření jejich přesnosti);
 • namítnete, že zpracování vašich osobních údajů je nezákonné, a požádáte o omezení jejich používání namísto jejich vymazání;
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je potřebujete k prokázání, uplatnění nebo obhajobě svých právních nároků;
 • jste vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle písmene g) níže (v takovém případě bude zpracování Vašich osobních údajů omezeno, dokud neověříme, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad oprávněnými důvody Vás jako subjektu údajů).

  Pokud bylo zpracování omezeno podle některého z výše uvedených bodů, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou uložení, zpracovávány pouze s Vaším souhlasem nebo za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo za účelem ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo jejího členského státu.

  (f) Právo na přesnost údajů

  Jsme povinni umožnit Vám získat a znovu použít Vaše osobní údaje pro Vaše vlastní účely ve všech službách bezpečným způsobem, aniž by byla ovlivněna použitelnost Vašich údajů.

  (g) Právo vznést námitku

  Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud je založeno na našich oprávněných zájmech. Pokud neprokážeme oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo důvody pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

  (h) Právo odvolat souhlas

  Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, ale později změníte názor, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Pokud svůj dříve udělený souhlas odvoláte, přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Vaše osobní údaje však zpravidla nezpracováváme na základě Vašeho souhlasu, ale na základě uzavřené Uživatelské smlouvy.

  (i) Právo podat stížnost

  Máte právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že Vaše údaje zpracováváme v rozporu s GDPR, nebo pokud se domníváte, že nedodržujeme Vaše práva. Kontaktní údaje na úřady pro ochranu osobních údajů všech členských států EU jsou k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.
  Všechna výše uvedená práva (s výjimkou práva na stížnost, které je třeba uplatnit přímo u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů) můžete uplatnit tak, že nám za tímto účelem zašlete žádost. V této souvislosti nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese info@fumbi.network.

 1. Odkazy na další webové stránky
  Platforma FUMBI může obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerů, inzerentů, sociálních médií atd. nebo z nich. Pokud se prostřednictvím tohoto linku dostanete na některé z těchto webové stránky, vezměte prosím na vědomí, že tyto webové stránky mohou mít vlastní oznámení o ochraně osobních údajů a že za taková oznámení neneseme odpovědnost.
  Pokud jsou tato oznámení k dispozici, seznamte se s nimi dříve, než na tyto webové stránky poskytnete své osobní údaje.
 2. Jak chráníme vaše osobní údaje
  K ochraně Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním používáme řadu bezpečnostních technologií a postupů. Vaše osobní údaje uchováváme na počítačových serverech v kontrolovaném a bezpečném prostředí, chráněném před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Pokud jsou na platformě FUMBI shromažďovány a/nebo na jiné webové stránky přenášeny citlivé informace (např. údaje o bankovním účtu a/nebo údaje o zeměpisné poloze), jsou chráněny pomocí šifrování, například Secure Socket Layer (SSL) protokolem.
  Přestože se snažíme zajistit co nejbezpečnější prostředí pro zpracování Vašich osobních údajů, nemůžeme zcela vyloučit možnost neoprávněného přístupu, použití nebo zveřejnění osobních údajů. V případě takového porušení ochrany osobních údajů budeme neprodleně informovat příslušný dozorový úřad a situaci neprodleně řešit. Pokud je pravděpodobné, že Vám porušení ochrany osobních údajů způsobí újmu, budeme Vás o něm rovněž neprodleně informovat.
 3. Změny našich Zásad Ochrany Údajů
  Naše Zásady Ochrany Údajů můžeme čas od času upravovat a v takovém případě Vám vždy poskytneme aktualizovanou verzi Zásad Ochrany Údajů.

Kontaktujte Nás
Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad Ochrany údajů, můžete nás kontaktovat na adrese: info@fumbi.network.