back
Zajímavosti
1. prosince 2021  • clock 3 min •  Iveta Šplíchalová

Pravidla a podmínky soutěže o 100 000 Kč – “Oktagon 12/2021”

Opět jsme se stali partnerem Oktagonu!

Fumbi najdete i tentokrát na Oktagonu. Stali jsme se partnerem zápasů, které se budou konat 4. prosince v Brně, a dokonce nás budete moci vidět i na jubilejním Oktagonu 30, který se odehraje 30. prosince v Praze.

Pravidla a podmínky soutěže o 100 000 Kč/ 4 000 EUR – “Oktagon 12/2021”

1. Základní informace

1.1 Organizátorem soutěže je společnost FUMBI NETWORK. s. a., se sídlem: Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, Bratislava – městská část Staré Město 821 09, IČ: 52 005 895, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sja, vložka č.: 57/B (dále jen ”FUMBI” nebo “Organizátor”).

1.2 Název soutěže je “Oktagon 12/2021” (dále jen “Soutěž“).

1.3 Soutěž se koná v období od 4.12.2021 do 30.12.2021 do 23.59 hod. (dále jen „Soutěžní období“).

1.4 Soutěžící mají možnost zapojit se a získat výhru v rámci celého Soutěžního období.

1.5 Soutěž není žádným způsobem sponzorována, odebrána ani řízena společností Facebook, Inc. a nemá s ní žádný vztah. V rámci Soutěže nevznikají společnosti Facebook, Inc. ve vztahu k soutěžícímu žádné závazky.

2. Soutěžící a pravidla soutěže

2.1 Soutěžícím v Soutěži může být fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem nebo dlouhodobým pobytem na území Slovenské a České republiky, která řádně zrealizovala a potvrdila svou registraci v rozhraní portálu FUMBI dostupném na www.fumbi.network (dále jen „Portál“) případně jeho jazykové mutace dostupné na Portálu. Soutěžící může provést svou registraci a její potvrzení v rámci celého Soutěžního období za předpokladu naplnění ustanovení těchto soutěžních podmínek.

2.2 Podmínkou zařazení do Soutěže je uskutečnění registrace na Portálu a při její realizaci použití kódu “oktagon“.

2.3 Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním vztahu k Organizátorovi i osoby, které jsou rodinnými příslušníky osob v pracovním vztahu k Organizátorovi.

2.4 Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžící, kteří nesplní podmínky Soutěže, soutěžících účastnících se Soutěže, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky této Soutěže. Právo Organizátora vyloučit soutěžích ze Soutěže se vztahuje i na soutěžící, kteří porušili podmínky Soutěže, případně ty soutěžící: i) kteří neukončili registraci na Portálu, ii) kteří neukončili ověření své totožnosti, iii) jejichž kontaktní údaje, včetně e-mailové adresy jsou zjevně nesprávné, obsahují vulgarismy nebo jiná slovní spojení, která jsou v rozporu s obecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou, nebo která Organizátor posoudí jako nevhodná ke zveřejnění.

2.5 Podmínkou účasti v Soutěži je souhlas soutěžícího se zveřejněním jména a obce, ve které se nachází místo trvalého bydliště nebo dlouhodobého pobytu soutěžícího. Zveřejněny budou na Sociálních sítích Organizátora, tak jak jsou definovány v článku 3.1 těchto soutěžních podmínek, s čímž soutěžící účastí v Soutěži souhlasí.

3. Vyhlášení Soutěže, vyhodnocení, oznámení výsledků Soutěže a výhra

3.1 Organizátor vyhlásí Soutěž dne 4. 12. 2021 prostřednictvím svých sociálních sítí, zejména Facebook profilu Fumbi.network, Instagram profilu fumbi.network nebo jiných sociálních sítí zřízených nebo operovaných Organizátorem (dále jen „Sociální sítě Organizátora“).

3.2 Výhrou v Soutěži jsou finanční prostředky v hodnotě 100 000 Kč/ 4 000 EUR (slovy: sto tisíc korun českých/ čtyři tisíce eur), které budou výherci připsány ve prospěch účtu zřízeného na Portálu do produktu Fumbi Index Portfolio.

3.3 Organizátor určí výherce Soutěže losováním.

3.4 Výherce bude po vylosování kontaktován ze strany FUMBI na e-mailovou adresu asociovanou s účtem soutěžícího.

3.5 Soutěžící v souvislosti se zapojením se do Soutěže výslovně souhlasí s kontaktováním ze strany Organizátora pro účely informování o výhře prostřednictvím e-mailové adresy zadané při registraci, jakož i se souvisejícími úkony zpracování osobních údajů soutěžícího pro účely Soutěže.

3.6 Organizátor vyhlásí ukončení Soutěže nejpozději dne 30. 12. 2021 prostřednictvím Sociálních sítí Organizátora s uvedením informace o kontaktování výherce.

3.7 Výherce je oprávněn disponovat s výhrou nejdříve po uplynutí tří měsíců ode dne připsání výhry ve prospěch profilu výherce do produktu Fumbi Index Portfolio. Disponováním ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména výběr výhry z rozhraní účtu, zpeněžení výhry, včetně jakéhokoliv zatížení výhry věcným břemenem.

4. Ostatní podmínky Soutěže

4.1 Soutěžící, resp. výherce není oprávněn požadovat namísto výhry finanční či jakékoli jiné plnění a nemá nárok na jakékoli jiné plnění ze strany Organizátora, kromě těch, která jsou specifikována v těchto podmínkách Soutěže.

4.2 Organizátor rozhoduje o podnětech, reklamacích nebo námitkách týkajících se Soutěže jednostranně as konečnou platností.

4.3 Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit pravidla Soutěže po celou dobu jejího trvání, a to vyhlášením změny pravidel Soutěže způsobem shodným s vyhlášením Soutěže. Organizátor se zavazuje při změně podmínek Soutěže informovat o realizovaných změnách a zpřístupnit nové, konsolidované podmínky Soutěže.

4.4 Organizátor je oprávněn kontrolovat naplnění podmínek Soutěže, jakož i s konečnou platností a jednostranně rozhodnout o jakékoli otázce spojené se Soutěží. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit soutěžícího ze Soutěže nebo soutěžícímu neposkytnout výhru, a to v případě, že soutěžící porušil podmínky Soutěže nebo jednal jiným obdobným způsobem, který je v rozporu s podmínkami Soutěže.

5. Vyhlášení soutěžícího a souhlas se zpracováním osobních údajů

5.1 Účastí v Soutěži soutěžící dobrovolně uděluje Organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které Organizátorovi poskytl pro účely zařazení do Soutěže, jejího vyhodnocení a předání výhry.

5.2 Soutěžící má právo požadovat od Organizátora přístup k osobním údajům týkajícím se dotčené osoby, má právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů a právo na omezení zpracování osobních údajů, právo namítat zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenosnost osobních údajů.

5.3 Organizátor uchovává osobní údaje výherců výlučně v rozsahu a na dobu potřebnou pro účely Soutěže a pro účely předání výhry, ne však déle než 6 měsíců ode dne vyhlášení Soutěže.

5.4 Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu během trvání Soutěže je účinné okamžikem jeho doručení Organizátorovi a má za následek vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

6. Platnost pravidel

6.1 Tato pravidla jsou platná od 4. 12. 2021 do 30.12. 2021, tzn. ode dne začátku Soutěže do ukončení Soutěže.

Avatar photo

Iveta Šplíchalová

Country Manager Czech Republic

linkedin
Sdílejte s ostatními
Odporúčame

Více článků se společností Fumbi