back
Novinky ve fumbi
8. února 2024  • clock 3 min •  Fumbi Network

Kampaň – Pozvěte přítele a získejte 250 Kč / 10 €

Svět kryptoměn nabízí nekonečné možnosti. Vy už to víte, a to nás velmi těší. Pozvěte k nám své známé a umožněte jim zažít svět kryptoměn a investovat do jejich budoucnosti. My vás za to odměníme.

Doporučte Fumbi svým známým a získejte odměnu 250 Kč / 10 €.

Pokud váš známý do 30 dnů od registrace ve Fumbi vloží alespoň 2 500 Kč / 100 € do jakéhokoli portfoliového produktu, získáte 250 Kč / 10 €!

Jak na to?

  • Zkopírujte svůj kód nebo registrační odkaz, případně použijte sdílení prostřednictvím sociálních sítí, e-mailu, sms, a to pomocí tlačítka „Poslat známému“.
  • Pokud se váš známý nebo známá zaregistruje a do 30 dnů od registrace ve Fumbi provede vklad ve výši alespoň 2 500 Kč / 100 € do jakéhokoli portfoliového produktu, získáte 250 Kč / 10 €!
  • Aby se váš známý kvalifikoval a získal 250 Kč / 10 €, musí řádně dokončit registraci a projít procesem KYC.
  • Částku 250 Kč / 10 € připíšeme do vašeho Fumbi Index Portfolia, jakmile budou splněny podmínky.

Pravidla kampaně – Pozvěte známého a získejte 250 Kč / 10 €

Doporučte Fumbi svým známým pomocí svého jedinečného kódu a získejte 250 Kč / 10 € do Fumbi Index Portfolia.

OTEVŘÍT PROFIL

1. Základní informace

1.1 Pořadatelem kampaně je společnost FUMBI NETWORK j. s. a., se sídlem: Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, Bratislava – Staré Mesto 821 09, IČO: 52 005 895, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sja, vložka č.: 57/B (dále jen „FUMBI“ nebo „Organizátor“).

1.2 Název kampaně je “ Pozvěte známého a získejte 250 Kč / 10 €“ (dále jen „kampaň“).

1.3 Kampaň bude probíhat od 13. 2. 2024 do 31. 12. 2024 do 23:59 hodin (dále jen „doba trvání kampaně“).

2.Účast v Kampani a její podmínky

2.1. Kampaně se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 16 let, která řádně dokončila svou registraci prostřednictvím webové stránky https://fumbi.network (včetně jejích jazykových verzí) nebo jiné webové stránky či jiného softwarového řešení provozovaného nebo vlastněného společností FUMBI (dále společně jen „Platforma“) a která splnila i další podmínky uvedené v těchto Pravidlech kampaně (dále jen „Účastník kampaně“).

2.2 Podmínkou zařazení Účastníka Kampaně do Kampaně a získání nároku na odměnu dle čl. 3 těchto Pravidel kampaně je, že Účastník Kampaně musí současně splnit všechny následující podmínky (dále také jen „Podmínky Kampaně“):

(a) řádně ukončená registrace Účastníka Kampaně na Platformě a uzavření Smlouvy o podmínkách užívání Platformy a Uživatelské smlouvy mezi FUMBI a Účastníkem Kampaně;

b) Účastník Kampaně sdílí s jinou fyzickou osobou svůj jedinečný kód nebo registrační odkaz (“ Pozývací kód“), který získá ve svém profilu na Platformě;

c) osoba, které Účastník Kampaně zašle Pozývací kód, si zřídí účet na Platformě vyplněním Pozývacího kódu získaného od Účastníka Kampaně a řádně dokončí svou registraci na Platformě (dále jen „Pozvaná osoba“); tj. projde procesem KYC;

d) Pozvaná osoba provede do 30 dnů od registrace Vklad ve výši alespoň 2 500 Kč / 100 EUR do jakéhokoli portfoliového Produktu; portfoliovými Produkty se rozumí Fumbi Index Portfolio, Staking Portfolio, Pokročilá Portoflia, Bitcoin a Zlato.

2.3 Pro účely Podmínek Kampaně se provedením Vkladu rozumí připsání finančních prostředků příslušné Pozvané osoby na bankovní účet FUMBI uvedený v Rozhraní Platformy bankovním převodem nebo jiným platebním způsobem podporovaným Platformou (dále jen „Vklad“). Bankovním účtem FUMBI se rozumí účet FUMBI asociován s Produkty. Pozvaná osoba je povinnna provést Vklad výhradně způsoby a za podmínek stanovených na Platformě, přičemž FUMBI může v této souvislosti vyžadovat specifické platební údaje (specifický symbol, konstantní symbol nebo jiné) nezbytné k identifikaci Vkladu Pozvané osoby. V případě zaslání Vkladu z bankovního účtu se vyžaduje, aby byl zaslán z bankovního účtu vedeného na jméno Pozvané osoby nebo z účtu, ke kterému má Pozvaná osoba dispoziční nebo jiné obdobné právo; to platí obdobně i v případě použití jiného platebního prostředku.

3. Odměna a její dodání

3.1 Odměna za Kampaň je 250 Kč / 10 EUR připsaných na účet Účastníka Kampaně na Platformě do produktu Fumbi Index Portfolio (dále jen „Odměna“) po splnění Podmínek Kampaně. Uvedené finanční prostředky budou zaslány na účet osoby zřízený na Platformě v souladu s předchozí větou do produktu Fumbi Index Portfolio. Odměna bude připsána do 30 dnů ode dne splnění Podmínek Kampaně.

3.2 Pokud Pozvaná osoba, které Účastník Kampaně zaslal Pozývací kód, uvede při registraci na Platformě nesprávný Pozývací kód nebo kód jiné kampaně, nemá Účastník Kampaně nárok na vyplacení Odměny v rámci této Kampaně.

4. Vyloučení z Kampaně

4.1 Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit do Kampaně nebo vyloučit z Kampaně osobu, která nesplní všechny Podmínky Kampaně uvedené v těchto Pravidlech Kampaně.

4.2 Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo vyloučit z Kampaně osoby, u nichž existuje důvodné podezření, že se v souvislosti s Kampaní dopustily podvodu, zneužití pravidel a/nebo jednání v rozporu s dobrými mravy a/nebo které splnily Podmínky Kampaně podvodným jednáním; za podvodné jednání vedoucí ke zneužití pravidel se pro tyto účely považuje i pokus o provedení vícenásobné registrace stejnou osobou (vytvoření více profilů). Právo Pořadatele vyloučit osoby z Kampaně se vztahuje i na osoby, které porušily Podmínky Kampaně, nebo na osoby: i) které nedokončily ověření své totožnosti ve smyslu splnění podmínek FUMBI pro úplnou registraci na Platformě a uzavření Uživatelské smlouvy, ii) jejichž kontaktní údaje, včetně e-mailové adresy, jsou zjevně nesprávné, obsahují vulgarismy nebo jiné slovní výrazy, které jsou v rozporu s obecně přijatelnými společenskými mravy a etikou.

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

5.1 Účastí v Kampani uděluje Účastník Kampaně i Pozvaná osoba Organizátorovi dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých Organizátorovi pro účely účasti v Kampani.

5.2 Účastník Kampaně / Pozvaná osoba má právo požadovat od Organizátora přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů a právo na omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů.

5.3 Organizátor uchovává osobní údaje Účastníků Kampaně a Pozvaných osob pouze v rozsahu a po dobu nezbytnou pro účely Kampaně.

5.4 Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu v průběhu trvání Kampaně je účinné okamžikem jeho doručení Organizátorovi a má za následek vyloučení Účastníka Kampaně / Pozvané osoby z Kampaně.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pokud Účastník Kampaně nedodrží všechny Podmínky Kampaně řádně a včas, nemá nárok na vyplacení Odměny a je z Kampaně vyloučen.

6.2 Pořadatel není povinen uhradit Účastníkovi Kampaně žádné náklady, které mu vznikly v souvislosti s jeho účastí v Kampani. Na zařazení do Kampaně ani na Odměnu není právní nárok. Pořadatel má právo nevyplatit Odměnu nebo požadovat její vrácení, pokud zjistí, že Účastník Kampaně nedodržel Podmínky Kampaně nebo porušil některé z ustanovení těchto Pravidel Kampaně. Účast v Kampani stejně jako Odměna jsou nepřevoditelné.

6.3 Pořadatel si vyhrazuje právo Kampaň zkrátit, prodloužit, odložit, pozastavit, přerušit nebo zrušit, případně jednostranně změnit či doplnit Pravidla Kampaně po dobu jejího trvání, a to bez nároku na náhradu, přičemž změnu Pravidel Kampaně oznámí způsobem odpovídajícím Oznámení o Kampani. Pořadatel se zavazuje při změně těchto Pravidel a Podmínek Kampaně informovat o provedených změnách a zpřístupnit nová, konsolidovaná Pravidla a Podmínky Kampaně.

6.4 Pořadatel je oprávněn kontrolovat plnění Pravidel a Podmínek Kampaně, jakož i s konečnou platností jednostranně rozhodovat o všech otázkách souvisejících s Kampaní. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit Účastníka Kampaně z Kampaně nebo odmítnout poskytnutí Odměny Účastníkovi Kampaně, pokud Účastník Kampaně nebo Pozvaná osoba porušila tato Pravidla Kampaně nebo jinak jednala obdobným způsobem, který je v rozporu s těmito Pravidly Kampaně.

6.5 Rozhodnutí Pořadatele o stížnostech, reklamacích nebo námitkách týkajících se Kampaně je jednostranné a konečné.

6.6 Pojmy psané velkými písmeny, které nejsou definovány v těchto Pravidlech kampaně, mají význam uvedený v Uživatelské smlouvě, která je k dispozici na adrese https://fumbi.network/cs/uzivatelska-smlouva/.

Tato Pravidla kampaně jsou zveřejněna na webových stránkách Platformy a datum účinnosti těchto Pravidel kampaně je 13.2.2024.

OTEVŘÍT PROFIL
Avatar photo

Fumbi Network

Fumbi

linkedin
Sdílejte s ostatními
Odporúčame

Více článků se společností Fumbi