back
Novinky vo Fumbi
8. februára 2024  • clock 3 min •  Fumbi Network

Kampaň -Pozvite známeho a získajte 10 €

Svet kryptomien ponúka nekonečné možnosti. Vy to už viete a to nás veľmi teší. Pozvite k nám svojich známych a umožnite im zažiť svet kryptomien a investovať do ich budúcnosti. My vás za to odmeníme. 

Odporučte Fumbi vašim známym a získajte odmenu 10 €.

Ak váš známy spraví vklad v hodnote minimálne 100 € do 30 dní od registrácie vo Fumbi do ktoréhokoľvek portfóliového produktu, získate 10 €!

Ako na to? 

  • Skopírujte si váš kód či registračnú linku, alebo využite zdieľanie cez sociálne siete, e-mail, sms, pomocou tlačítka “Poslať známemu”.
  • Ak sa váš známy či známa zaregistruje a spraví vklad minimálne 100 € do 30 dní od registrácie vo Fumbi do ktoréhokoľvek portfóliového produktu, získate 10 €!
  • Pre splnenie podmienok a získanie 10 € musí váš známy riadne ukončiť registráciu a prejsť procesom KYC. 
  • Sumu 10 € vám pripíšeme do Fumbi Index Portfólia po splnení podmienok.
PRIHLÁSIŤ SA DO PROFILU

Pravidlá kampane – Pozvite známeho a získajte 10 €

Odporučte Fumbi vašim známym prostredníctvom vášho unikátneho kódu a získate 10 € do Fumbi Index Portfólia.

1. Základné informácie

1.1  Vyhlasovateľ kampane je spoločnosť FUMBI NETWORK j. s. a., so sídlom: Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 821 09, IČO: 52 005 895, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sja, vložka č.: 57/B (ďalej len ”FUMBI” alebo “Organizátor“).

1.2  Názov kampane je “Pozvite známeho a získajte 10 €” (ďalej len “Kampaň“).

1.3  Kampaň sa koná v období od 13.2.2024 do 31.12.2024 do 23.59 hod ( ďalej len “Trvanie kampane“).

2. Účasť na Kampani a jej podmienky 

2.1  Kampane sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 16 rokov, ktorá riadne ukončila svoju registráciu prostredníctvom https://fumbi.network (vrátane jej jazykových mutácií) alebo akejkoľvek inej webstránky alebo iného softvérového riešenia prevádzkovaného alebo vlastneného FUMBI (ďalej spolu ako „Platforma“) a splnila aj ostatné podmienky v zmysle týchto Pravidiel Kampane (ďalej len „Účastník Kampane“).

2.2 Podmienkou zaradenia Účastníka Kampane do Kampane a vzniku jeho nároku na Odmenu podľa čl. 3 týchto Pravidiel kampane je súčasné splnenie všetkých nasledovných podmienok (ďalej aj ako “Podmienky Kampane”):

a) riadne ukončená registrácia Účastníka Kampane na Platforme a uzatvorenie Zmluvy o podmienkach používania Platformy a Používateľskej zmluvy medzi FUMBI a Účastníkom Kampane; 

b) Účastník Kampane zdieľa inej fyzickej osobe svoj unikátny kód alebo registračnú linku (ďalej len „Pozývací kód“), ktorý získa vo svojom profile na Platforme; 

c) osoba, ktorej Účastník Kampane zašle Pozývací kód si na Platforme zriadi účet s vyplnením Pozývacieho kódu získaného od Účastníka Kampanea riadne ukončí svoju registráciu na Platforme (ďalej len „Pozvaná osoba“); t.j. prejde procesom KYC; 

d) Pozvaná osoba zrealizuje Vklad vo výške najmenej 100 € do 30 dní od registrácie do ktoréhokoľvek portfóliového Produktu; pod portfóliovými Produktami sa rozumie Fumbi Index Portfólio, Staking Portfólio, Pokročilé Portfóliá, Bitcoin a Zlato. 

2.3 Realizáciou Vkladu sa pre potreby Podmienok Kampane rozumie pripísanie peňažných prostriedkov predmetnej Pozvanej osoby v prospech bankového spojenia FUMBI uvedeného v rozhraní Platformy bankovým prevodom alebo prostredníctvom použitia inej platobnej metódy podporovanej Platformou (ďalej len „Vklad“). Bankovým spojením FUMBI sa pritom rozumie účet FUMBI asociovaný s Produktami. Pozvaná osoba je povinná zrealizovať Vklad výlučne spôsobmi a za podmienok uvedených na Platforme, pričom v tejto súvislosti môže FUMBI vyžadovať uvedenie konkrétnych platobných údajov (špecifický symbol, konštantný symbol alebo iné), ktoré sú nevyhnutné na identifikáciu Vkladu Pozvanej osoby. V prípade odoslania Vkladu z bankového účtu sa vyžaduje jeho odoslanie z bankového účtu vedeného na meno Pozvanej osoby alebo z účtu vo vzťahu ku ktorému má Pozvaná osoba dispozičné právo alebo iné obdobné právo; to primerane platí aj v prípade využitia iného platobného prostriedku.

3. Odmena a jej odovzdanie

3.1 Odmenou v Kampani je 10 € pripísaných na účet Účastníka Kampane na Platforme do produktu Fumbi Index Portfólio (ďalej len „Odmena“) po splnení Podmienok Kampane. Uvedené finančné prostriedky budú zaslané na účet tejto osoby zriadený na Platforme v zmysle predchádzajúcej vety do produktu Fumbi Index Portfólio. Odmena bude pripísaná do 30 dní odo dňa splnenia Podmienok Kampane. 

3.2 V prípade, ak Pozvaná osoba, ktorej Účastník Kampane zaslal Pozývací kód, uvedie pri svojej registrácii na Platforme nesprávny Pozývaci kód, prípadne kód inej kampane, Účastníkovi Kampane nevzniká nárok na vyplatenie Odmeny v rámci tejto Kampane.

4. Vylúčenie z Kampane

4.1 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo  nezaradiť do Kampane, prípadne vylúčiť z Kampane osoby, ktoré nesplnia všetky Podmienky Kampane uvedené v týchto Pravidlách kampane. 

4.2 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z Kampane aj osoby, u ktorých je dôvodné podozrenie, že sa v súvislosti s Kampaňou dopustili podvodu, zneužitia pravidiel a/alebo konania v rozpore s dobrými mravmi a/alebo splnili Podmienky Kampane podvodným konaním; za podvodné konanie smerujúce k zneužitiu pravidiel sa pre tieto účely považujú aj pokusy o realizovanie viacerých registrácií tou istou osobou (vytváranie násobných profilov).Právo Vyhlasovateľa vylúčiť osoby z Kampane sa vzťahuje aj na osoby, ktoré porušili Podmienky Kampane, prípadne tie osoby: i) ktoré neukončili overenie svojej totožnosti v zmysle naplnenia podmienok FUMBI pre vykonanie úplnej registrácie na Platforme a uzavretie Používateľskej zmluvy, ii) ktorých kontaktné údaje, vrátane e-mailovej adresy sú zjavne nesprávne, obsahujú vulgarizmy alebo iné slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou.

5. Súhlas so spracovaním osobných údajov

5.1  Účasťou v Kampani Účastník Kampane aj Pozvaná osoba dobrovoľne udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré Organizátorovi poskytol pre účely účasti v Kampani. 

5.2  Účastník kampane / Pozvaná osoba má právo požadovať od Organizátora prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

5.3  Organizátor uchováva osobné údaje Účastníkov Kampane a Pozvaných osôb výlučne v rozsahu a na dobu potrebnú pre účely Kampane. 

5.4 Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas Trvania Kampane je účinné okamihom jeho doručenia Organizátorovi a má za následok vylúčenie Účastníka Kampane / Pozvanej osoby z Kampane.

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Ak Účastník Kampane nesplní riadne a včas všetky Podmienky Kampane, nemá nárok na vyplatenie Odmeny a bude z Kampane vylúčený. 

6.2 Vyhlasovateľovi nevzniká povinnosť uhradiť Účastníkom Kampane žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Kampani. Na zaradenie do Kampane, ani Odmenu nie je právny nárok. Vyhlasovateľ má právo Odmenu nevyplatiť alebo požadovať jej vrátenie v prípade, ak sa zistí, že Účastník kampane nesplnil Podmienky Kampane alebo porušil niektoré z ustanovení týchto Pravidiel kampane. Účasť v Kampani ako aj Odmena je neprevoditeľná. 

6.3 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo bez náhrady Kampaň skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo doplniť pravidlá Kampane po celú dobu jej trvania, a to vyhlásením zmeny pravidiel Kampane spôsobom zhodným s vyhlásením Kampane. Vyhlasovateľ sa zaväzuje pri zmene týchto Pravidiel a podmienok Kampane informovať o realizovaných zmenách a sprístupniť nové, konsolidované Pravidlá a podmienky Kampane.

6.4 Vyhlasovateľ je oprávnený kontrolovať naplnenie Podmienok Kampane, ako aj s konečnou platnosťou a jednostranne rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej s Kampaňou. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyradiť Účastníka Kampane z Kampane alebo Účastníkovi Kampane neposkytnúť Odmenu, a to v prípade, ak Účastník Kampane alebo Pozvaná osoba porušila tieto Pravidlá kampane alebo konala iným obdobným spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito Pravidlamii Kampane.

6.5 Vyhlasovateľ rozhoduje o podnetoch, reklamáciách alebo námietkach týkajúcich sa Kampane jednostranne a s konečnou platnosťou.

6.6 Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v týchto Pravidlách kampane, majú význam uvedený v Používateľskej zmluve, ktorá je dostupná na internetovej stránke https://fumbi.network/sk/pouzivatelska-zmluva/.


Tieto Pravidlá kampane sú zverejnené na Internetovej stránke Platformy a dátum účinnosti týchto Pravidel kampane je 13.2.2024.

PRIHLÁSIŤ SA DO PROFILU
Avatar photo

Fumbi Network

Fumbi

linkedin
Zdieľaj spolu s ostatnými
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi