back
Zajímavosti
12. listopadu 2021  • clock 3 min •  Iveta Šplíchalová

Pravidla a podmínky soutěže – 3 týdny oslav 3. výročí Fumbi se 3 soutěžemi a našimi 3 jedničkami

1. Základní informace

1.1 Organizátorem soutěže je společnost FUMBI NETWORK. s. a., se sídlem: Nivy Tower, Mlynské Nivy 5 Bratislava – mestská časť Staré Mesto 821 09, IČO: 52 005 895, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sja, vložka č.: 57/B (dále jen ”FUMBI” nebo „Organizátor“).

1.2 Název soutěže je “3 týdny oslav 3. výročí Fumbi se 3 soutěžemi a našimi 3 jedničkami” (dále jen „Soutěž“).

1.3 Soutěž se koná v období od 22.11.2021 do 12.12.2021 do 23.59 hodin.

1.4 Soutěžní období je rozděleno na období 3 samostatných soutěžních týdnů, a to na:

a) První soutěžní období, které probíhá od 22.11.2021 do 28.11.2021 do 23.59 hod. (dále jen „První týden“);
b) Druhé soutěžní období, které probíhá od 29.11.2021 do 5.12.2021 do 23.59 hod. (dále jen „Druhý týden“);
c) Třetí soutěžní období, které probíhá od 6.12.2021 do 12.12.2021 do 23.59 hod. (dále jen „Třetí týden“);

(dále jen „Soutěžní období”)

1.5 Soutěžící mají možnost se zapojit a získat výhru z každého Soutěžního období samostatně.

1.6 Soutěž není žádným způsobem sponzorována, odebrána ani řízena společností Facebook, Inc. a nemá s ní žádný vztah. V rámci Soutěže nevznikají společnosti Facebook, Inc. ve vztahu k soutěžícímu žádné závazky.

2. Soutěžící a pravidla Soutěže

2.1 Soutěžícím v Soutěži může být fyzická osoba starší 15 let, s trvalým pobytem nebo dlouhodobým pobytem na území České a Slovenské republiky, která řádně ukončila svou registraci v rozhraní portálu FUMBI (dále jen „Portál“) případně jeho jazykové mutace dostupného na Portálu, která je možná během celého období Soutěže a naplnila další podmínky uvedené v tomto bodě 2.

2.2 Úspěšné zařazení do Soutěže je podmíněno tím, že soutěžící je povinen úspěšně provést ověření své totožnosti a zrealizovat:

a) V Soutěžním období v rozsahu: První týden v rámci trvání Soutěže vklad do kteréhokoli produktu společnosti FUMBI s minimální hodnotou vkladu 50 €/1400 Kč;
b) V Soutěžním období v rozsahu: Druhý týden v rámci trvání Soutěže vklad do produktu Fumbi Vlastní Volba s minimální hodnotou vkladu 50 €/1400 Kč;
c) V Soutěžním období v rozsahu: Třetí týden v rámci trvání Soutěže vklad do produktu Fumbi Index Portfolio s minimální hodnotou vkladu 50 €/1400 Kč;

2.3 Podmínkou zařazení do Soutěže je připsání peněžních prostředků soutěžícího ve prospěch bankovního účtu FUMBI po dobu trvání Soutěže a připsáním vkladu do produktu v předmětném týdnu, v příslušném Soutěžním období. Bankovním účtem FUMBI se rozumí bankovní účet operovaný FUMBI a asociovaný s příslušným produktem, do kterého soutěžící realizoval vklad, včetně uvedení správných údajů potřebných pro identifikaci transakce soutěžícího (např. konstantní symbol a variabilní symbol).

2.4 Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním vztahu k Organizátorovi i osoby, které jsou rodinnými příslušníky osob v pracovním vztahu k Organizátorovi.

2.5 Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžící, kteří nesplní podmínky Soutěže, soutěžících účastnících se řízení, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky této Soutěže. Právo vyloučit soutěží ze Soutěže se vztahuje i na ty, kteří poruší podmínky Soutěže, případně těch soutěžících: i) kteří neukončili registraci na Portálu, ii) kteří neukončili ověření své totožnosti, iii) jejichž kontaktní údaje, včetně e-mailové adresy jsou zjevně nesprávné, obsahují vulgarismy nebo jiná slovní spojení, která jsou v rozporu s obecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou, nebo která Organizátor posoudí jako nevhodná ke zveřejnění.

2.6 Jméno a město bydliště účastníka, který se stane výhercem, zveřejní organizátor prostřednictvím Sociálních sítí Organizátora, s čímž účastník zapojením se do Soutěže souhlasí.

3. Vyhlášení Soutěže, vyhodnocení, oznámení výsledků Soutěže a výhra

3.1 Organizátor vyhlásí Soutěž dne 22.11.2021, prostřednictvím svých sociálních sítí, zejména Facebook profilu Fumbi.network, Instagram profilu fumbi.network nebo jiných sociálních sítí zřízených nebo operovaných Organizátorem (dále jen „Sociálních sítí Organizátora“).

3.2 Výhrou v Soutěži a výherci jsou:

a) V Soutěžním období První týden 10 soutěžících vylosovaných Organizátorem, kterým připíše kredit v hodnotě 1400 Kč/50 € ve prospěch účtů zřízených na Portálu do produktu, do jehož předmětní soutěžící realizovali vklad v souladu s podmínkami této Soutěže;

b) V Soutěžním období Druhý týden 10 soutěžících vylosovaných Organizátorem, kterým připíše kredit v hodnotě 1400 Kč/50 € ve prospěch účtů zřízených na Portálu do produktu Fumbi Vlastní Volba, do jehož předmětní soutěžící realizovali vklad v souladu s podmínkami této Soutěže;

c) V Soutěžním období Třetí týden 3 soutěžící vylosovaní Organizátorem, z nichž 1. soutěžícímu bude připsán kredit v hodnotě 2 800 Kč/100 €, 2. soutěžícímu bude připsán kredit v hodnotě 5 600 Kč/200 € a 3. soutěžícímu bude připsán kredit v hodnotě 8 400 Kč/300 € ve prospěch účtů zřízených na Portálu do produktu Fumbi Index Portfolio, do kterého předmětní soutěžící realizovali vklad v souladu s podmínkami této Soutěže;

3.3 Organizátor určí výherce Soutěže losováním. Výherci budou po vylosování kontaktováni ze strany FUMBI na e-mailovou adresu asociovanou s účtem soutěžícího a informováni o výhře.

3.4 Soutěžící v souvislosti se zapojením se do Soutěže výslovně souhlasí s kontaktováním ze strany Organizátora pro účely informování o výhře prostřednictvím e-mailové adresy zadané při registraci, jakož i se souvisejícími úkony zpracování osobních údajů soutěžícího pro účely Soutěže.

3.5 Organizátor vyhlásí ukončení jednotlivých soutěžních období prostřednictvím Sociálních sítí Organizátora:

a) Pro soutěžní období První týden nejpozději dne 28.11.2021 do 23.59 hod.;
b) Pro soutěžní období Druhý týden nejpozději dne 5.12.2021 do 23.59 hod.;
c) Pro soutěžní období Třetí týden nejpozději dne 12.12.2021 do 23.59 hod.;

3.6 Organizátor vyhlásí výherce soutěže prostřednictvím Sociálních sítí Organizátora, uvedením informace o kontaktování výherců, nejpozději do 72 hodin od ukončení předmětného soutěžního období, uvedeného v bodě 1.4.

3.7 Výhercům bude připsán výherní kredit ve výši a způsobem dle bodu 3.2 a to do 72 hodin od vyhlášení výherců Soutěže v souladu s podmínkami Soutěže.

4. Ostatní podmínky Soutěže

4.1 Soutěžící, resp. výherci nejsou oprávněni požadovat místo výhry finanční či jakékoliv jiné plnění a nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany Organizátora, kromě těch, která jsou specifikována v těchto podmínkách Soutěže.

4.2 Organizátor rozhoduje o podnětech, reklamacích nebo námitkách týkajících se Soutěže jednostranně a s konečnou platností.

4.3 Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit pravidla Soutěže po celou dobu jejího trvání, a to vyhlášením změny pravidel Soutěže způsobem shodným s vyhlášením Soutěže. Organizátor se zavazuje při změně podmínek Soutěže informovat o realizovaných změnách a zpřístupnit nové, konsolidované podmínky Soutěže.

4.4 Organizátor je oprávněn kontrolovat naplnění podmínek Soutěže, jakož i s konečnou platností a jednostranně rozhodnout o jakékoli otázce spojené se Soutěží. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit soutěžícího ze Soutěže nebo soutěžícímu neposkytnout výhru, a to v případě, že soutěžící porušil podmínky Soutěže nebo jednal jiným obdobným způsobem, který je v rozporu s podmínkami Soutěže.

5. Vyhlášení soutěžícího a souhlas se zpracováním osobních údajů

5.1 Účastí v Soutěži soutěžící dobrovolně uděluje Organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které Organizátorovi poskytl pro účely zařazení do Soutěže, jejího vyhodnocení a předání výhry.

5.2 Soutěžící má právo požadovat od Organizátora přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů a právo na omezení zpracování osobních údajů, právo mít námitky ke zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenosnost osobních údajů.

5.3 Organizátor uchovává osobní údaje výherců výlučně v rozsahu a na dobu potřebnou pro účely Soutěže a pro účely předání výhry, ne však déle než 6 měsíců ode dne vyhlášení Soutěže.

5.4 Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu během trvání Soutěže je účinné okamžikem jeho doručení Organizátorovi a má za následek vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

6. Platnost pravidel

6.1 Tato pravidla jsou platná od 22.11.2021 do 12.12.2021, tzn. ode dne začátku prvního Soutěžního období do ukončení posledního Soutěžního období.

Avatar photo

Iveta Šplíchalová

Country Manager Czech Republic

linkedin
Sdílejte s ostatními
Odporúčame

Více článků se společností Fumbi