back
Zaujímavosti
22. novembra 2021  • clock 3 min •  Fumbi Network

Pravidlá a podmienky súťaže – 3 týždne osláv 3. výročia Fumbi s 3 súťažami a našimi 3 jednotkami

1. Základné informácie

1.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť FUMBI NETWORK j. s. a., so sídlom: Nivy Tower, Mlynské Nivy 5 Bratislava – mestská časť Staré Mesto 821 09, IČO: 52 005 895, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sja, vložka č.: 57/B (ďalej len ”FUMBI” alebo “Organizátor“).

1.2 Názov súťaže je “3 týždne osláv 3. výročia Fumbi s 3 súťažami a našimi 3 jednotkami” (ďalej len „Súťaž“).

1.3 Súťaž sa koná v období od 22.11.2021 do 12.12.2021 do 23.59 hod.

1.4 Súťažné obdobie je rozdelené na obdobie 3 samostatných súťažných týždňov, a to na:

a) Prvé súťažné obdobie, ktoré prebieha od 22.11.2021 do 28.11.2021 do 23.59 hod (ďalej len „Prvý týždeň“);
b) Druhé súťažné obdobie, ktoré prebieha od 29.11.2021 do 5.12.2021 do 23.59 hod (ďalej len „Druhý týždeň“);
c) Tretie súťažné obdobie, ktoré prebieha od 6.12.2021 do 12.12.2021 do 23.59 hod (ďalej len „Tretí týždeň“);

(ďalej len „Súťažné obdobie”)

1.5 Súťažiaci majú možnosť sa zapojiť a získať výhru z každého Súťažného obdobia samostatne.

1.6 Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook, Inc. a nemá s ňou žiaden vzťah. V rámci Súťaže nevznikajú spoločnosti Facebook, Inc. vo vzťahu k súťažiacemu žiadne záväzky.

2. Súťažiaci a pravidlá Súťaže

2.1 Súťažiacim v Súťaži môže byť fyzická osoba staršia ako 15 rokov, s trvalým pobytom alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej a Českej republiky, ktorá riadne ukončila svoju registráciu v rozhraní portálu FUMBI (ďalej len „Portál“) prípadne jeho jazykovej mutácie dostupného na Portáli, ktorá je možná počas celého obdobia Súťaže a naplnila ďalšie podmienky uvedené v tomto bode 2.

2.2 Úspešné zaradenie do Súťaže je podmienené tým, že súťažiaci je povinný úspešne uskutočniť overenie svojej totožnosti a zrealizovať:

a) V Súťažnom období v rozsahu: Prvý týždeň v rámci trvania Súťaže vklad do ktoréhokoľvek produktu spoločnosti FUMBI s minimálnou hodnotou vkladu 50 €;
b) V Súťažnom období v rozsahu: Druhý týždeň v rámci trvania Súťaže vklad do produktu Fumbi Vlastná Voľba s minimálnou hodnotou vkladu 50 €;
c) V Súťažnom období v rozsahu: Tretí týždeň v rámci trvania Súťaže vklad do produktu Fumbi Index Portfólio s minimálnou hodnotou vkladu 50 €;

2.3 Podmienkou zaradenia do Súťaže je pripísanie peňažných prostriedkov súťažiaceho v prospech bankového účtu FUMBI počas trvania Súťaže a pripísaním vkladu do produktu v predmetnom týždni, v príslušnom Súťažnom období. Bankovým účtom FUMBI sa rozumie bankový účet operovaný FUMBI a asociovaný s príslušným produktom, do ktorého súťažiaci realizoval vklad, vrátane uvedenia správnych údajov potrebných pre identifikáciu transakcie súťažiaceho (napr. konštantný symbol a variabilný symbol).

2.4 Zo Súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom vzťahu k Organizátorovi ako aj osoby, ktoré sú rodinnými príslušníkmi osôb v pracovnom vzťahu k Organizátorovi.

2.5 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky Súťaže, súťažiacich zúčastňujúcich sa na konaní, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky tejto Súťaže. Právo vylúčiť súťažiach zo Súťaže sa vzťahuje aj na tých, ktorí porušia podmienky Súťaže, prípadne tých súťažiacich: i) ktorí neukončili registráciu na Portáli, ii) ktorí neukončili overenie svojej totožnosti, iii) ktorých kontaktné údaje, vrátane e-mailovej adresy sú zjavne nesprávne, obsahujú vulgarizmy alebo iné slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou, alebo ktoré Organizátor posúdi ako nevhodné na zverejnenie.

2.6 Meno a mesto bydliska účastníka, ktorý sa stane výhercom, zverejní organizátor prostredníctvom Sociálnych sietí Organizátora, s čím účastník zapojením sa do Súťaže súhlasí.

3. Vyhlásenie Súťaže, vyhodnotenie, oznámenie výsledkov Súťaže a výhra

3.1 Organizátor vyhlási Súťaž dňa 22.11.2021, prostredníctvom svojich sociálnych sietí, najmä Facebook profilu Fumbi.network, Instagram profilu fumbi.network alebo iných sociálnych sietí zriadených alebo operovaných Organizátorom (ďalej len “Sociálnych sietí Organizátora“).

3.2 Výhrou v Súťaži a výhercami sú:

a) V Súťažnom období Prvý týždeň, 10 súťažiacich vyžrebovaných Organizátorom, ktorým pripíše kredit v hodnote 50 € v prospech účtov zriadených na Portáli do produktu, do ktorého predmetní súťažiaci realizovali vklad v súlade s podmienkami tejto Súťaže;
b) V Súťažnom období Druhý týždeň, 10 súťažiacich vyžrebovaný Organizátorom, ktorým pripíše kredit v hodnote 50 € v prospech účtov zriadených na Portáli do produktu Fumbi Vlastná Voľba, do ktorého predmetní súťažiaci realizovali vklad v súlade s podmienkami tejto Súťaže;
c) V Súťažnom období Tretí týždeň, 3 súťažiaci vyžrebovaný Organizátorom, z ktorých 1 pripíše kredit v hodnote 100 €, 1 pripíše kredit v hodnote 200 € a 1 pripíše kredit v hodnote 300 € v prospech účtov zriadených na Portáli do produktu Fumbi Index Portfólio, do ktorého predmetní súťažiaci realizovali vklad v súlade s podmienkami tejto Súťaže;

3.3 Organizátor určí výhercov Súťaže žrebovaním. Výhercovia budú po vyžrebovaní kontaktovaní zo strany FUMBI na e-mailovú adresu asociovanú s účtom súťažiaceho a informovaní o výhre.

3.4 Súťažiaci v súvislosti so zapojením sa do Súťaže výslovne súhlasí s kontaktovaním zo strany Organizátora pre účely informovania o výhre prostredníctvom e-mailovej adresy zadanej pri registrácii, ako aj so súvisiacimi úkonmi spracúvania osobných údajov súťažiaceho pre účely Súťaže.

3.5 Organizátor vyhlási ukončenie jednotlivých súťažných období prostredníctvom Sociálnych sietí Organizátora:

a) Pre súťažné obdobie Prvý týždeň najneskôr dňa 28.11.2021 do 23.59 hod;
b) Pre súťažné obdobie Druhý týždeň najneskôr dňa 5.12.2021 do 23.59 hod;
c) Pre súťažné obdobie Tretí týždeň najneskôr dňa 12.12.2021 do 23.59 hod;

3.6 Organizátor vyhlási výhercov súťaže prostredníctvom Sociálnych sietí Organizátora, uvedením informácie o kontaktovaní výhercov, najneskôr do 72 hodín od ukončenia predmetného súťažného obdobia, uvedeného v bode 1.4.

3.7 Výhercom bude pripísaný výherný kredit vo výške a spôsobom podľa bodu 3.2 a to do 72 hodín od vyhlásenia výhercov Súťaže v súlade s podmienkami Súťaže.

4. Ostatné podmienky Súťaže

4.1 Súťažiaci, resp. výhercovia nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry finančné či akékoľvek iné plnenie a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora, okrem tých, ktoré sú špecifikované v týchto podmienkach Súťaže.

4.2 Organizátor rozhoduje o podnetoch, reklamáciách alebo námietkach týkajúcich sa Súťaže jednostranne a s konečnou platnosťou.

4.3 Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo doplniť pravidlá Súťaže po celú dobu jej trvania, a to vyhlásením zmeny pravidiel Súťaže spôsobom zhodným s vyhlásením Súťaže. Organizátor sa zaväzuje pri zmene podmienok Súťaže informovať o realizovaných zmenách a sprístupniť nové, konsolidované podmienky Súťaže.

4.4 Organizátor je oprávnený kontrolovať naplnenie podmienok Súťaže, ako aj s konečnou platnosťou a jednostranne rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so Súťažou. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo Súťaže alebo súťažiacemu neposkytnúť výhru, a to v prípade, ak súťažiaci porušil podmienky Súťaže alebo konal iným obdobným spôsobom, ktorý je v rozpore s podmienkami Súťaže.

5. Vyhlásenie súťažiaceho a súhlas so spracovaním osobných údajov

5.1 Účasťou v Súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré Organizátorovi poskytol pre účely zaradenia do Súťaže, jej vyhodnotenia a odovzdania výhry.

5.2 Súťažiaci má právo požadovať od Organizátora prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

5.3 Organizátor uchováva osobné údaje výhercov výlučne v rozsahu a na dobu potrebnú pre účely Súťaže a pre účely odovzdania výhry, nie však dlhšie ako 6 mesiacov odo dňa vyhlásenia Súťaže.

5.4 Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania Súťaže je účinné okamihom jeho doručenia Organizátorovi a má za následok vylúčenie súťažiaceho zo Súťaže.

6. Platnosť pravidiel

6.1 Tieto pravidlá sú platné od 22.11.2021 do 12.12.2021, tzn. odo dňa začiatku prvého Súťažného obdobia do ukončenia posledného Súťažného obdobia.

Avatar photo

Fumbi Network

Fumbi

linkedin
Zdieľaj spolu s ostatnými
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi