back
Zajímavosti
9. listopadu 2023  • clock 3 min •  Fumbi Network

Pravidla a podmínky Soutěže FUMBI 5. narozeniny

1. Základní informáce

1.1 Organizátorem soutěže je společnost FUMBI NETWORK j. s. a., se sídlem: Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, Bratislava – městská část Staré Město 821 09, IČ: 52 005 895, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sja, vložka č.: 57/B (dále jen ”FUMBI” nebo “Organizátor“).

1.2 Název soutěže je “Súťaž FUMBI 5. narozeniny” (dále jen “Soutěž“).

1.3 Soutěž probíhá v období od 13.11.2023 do 22.11.2023 do 23.59 hod ( dále jen “Soutěžní období“).

1.4 Soutěžící mají možnost zapojit se a získat výhru v rámci celého Soutěžního období.

1.5 Soutěž není žádným způsobem sponzorována, odebrána ani řízena společností META, Inc. (provozovatelem sociálních sítí Facebook a Instagram) ani společností ByteDance Ltd. (provozovatelem sociální sítě TikTok) a nemá s žádnou z nich žádný vztah. V rámci Soutěže nevznikají společnosti META, Inc. ani společnosti ByteDance Ltd. ve vztahu k soutěžícímu žádné závazky.

CHCI VYHRÁT

2. Soutěžící a pravidla Soutěže

2.1 Soutěžícím v Soutěži může být fyzická osoba starší 16 let, která řádně ukončila svou registraci v rozhraní portálu FUMBI www.fumbi.network (dále jen „Portál“) případně jeho jazykové mutace a splnila i ostatní podmínky ve smyslu těchto Pravidel a podmínek Soutěže (dále jen „Soutěžící“).

2.2 Podmínkou zařazení do Soutěže je:

a) řádně ukončená registrace Soutěžícího na Portálu a uzavření Smlouvy o podmínkách používání Platformy a Uživatelské smlouvy mezi FUMBI a Soutěžícím, a to nejpozději do skončení Soutěžního období (není přitom rozhodující zda ke splnění podmínek dle tohoto písm. a. dojde v průběhu Soutěžního období nebo k němu došlo již dříve, tj. před vyhlášením Soutěže);

b) realizace Vkladu ve výši nejméně 100 EUR/2800 Kč do Produktu „Fumbi Index Portfolio“ v průběhu trvání Soutěžního období a

c) zadání promokódu „fumbi05“ při Vkladu do Produktu „Fumbi Index Portfolio“ poskytovaného Organizátorem v průběhu trvání Soutěžního období.

Realizací Vkladu podle písm. b) tohoto bodu Pravidel a podmínek Soutěže se rozumí připsání peněžních prostředků předmětného Soutěžícího ve prospěch bankovního spojení FUMBI uvedeného v rozhraní Platformy bankovním převodem nebo prostřednictvím použití jiné platební metody podporované Platformou (dále jen „Vklad“). Bankovním spojením FUMBI se přitom rozumí účet FUMBI asociovaný s Produktem „Fumbi Index Portfolio“. Soutěžící je povinen zrealizovat Vklad výlučně způsoby a za podmínek uvedených na Platformě, přičemž v této souvislosti může FUMBI vyžadovat uvedení konkrétních platebních údajů (specifický symbol, konstantní symbol nebo jiné) ), které jsou nezbytné k identifikaci Vkladu Soutěžícího. V případě odeslání Vkladu z bankovního účtu se vyžaduje jeho odeslání z bankovního účtu vedeného na jméno Soutěžícího nebo z účtu ve vztahu ke kterému má Soutěžící dispoziční právo nebo jiné obdobné právo; to přiměřeně platí i v případě využití jiného platebního prostředku.

2.3 Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním vztahu k Organizátorovi i osoby, které jsou rodinnými příslušníky osob v pracovním vztahu k Organizátorovi.

2.4 Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže zájemce o Soutěž, kteří nesplní podmínky Soutěže nebo Soutěžících účastnících se řízení, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky této Soutěže. Právo Organizátora vyloučit Soutěžích ze Soutěže se vztahuje i na Soutěžící, kteří porušili podmínky Soutěže, případně ty zájemce o Soutěž: i) kteří neukončili ověření své totožnosti ve smyslu naplnění podmínek Organizátora pro provedení úplné registrace na Platformě a uzavření Uživatelské smlouvy, ii) jejichž kontaktní údaje, včetně e-mailové adresy jsou zjevně nesprávné, obsahují vulgarismy nebo jiná slovní spojení, která jsou v rozporu s obecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou.

2.5 Účastí v soutěži Soutěžící zároveň uděluje souhlas se zveřejněním svého jména a obce, ve které se nachází místo trvalého bydliště nebo dlouhodobého pobytu Soutěžícího. Zveřejněny budou na Sociálních sítích Organizátora, tak jak jsou definovány v článku 3.1 těchto Pravidel a podmínek Soutěže, s čímž Soutěžící účastí v Soutěži souhlasí.

3. Vyhlášení Soutěže, vyhodnocení, oznámení výsledků Soutěže a výhra

3.1 Organizátor vyhlásí Soutěž dne 13.11.2023 prostřednictvím svých sociálních sítí, zejména Facebook profilu Fumbi.network, Instagram profilu fumbi.network, Tiktok profilu nebo jiných sociálních sítí zřízených nebo operovaných Organizátorem (dále jen „Sociální sítě Organizátora“).

3.2 Organizátor určí výherce Soutěže losováním.

3.3 Výhrou v Soutěži je 1-krát iPhone 15 a 4-krát finanční prostředky v hodnotě 100 EUR (slovy: sto eur) / 2800 Kč (slovem: dvatisícosemsto korun českých). Věcná výhra bude zaslána výherci prostřednictvím Slovenské pošty. Finanční prostředky budou připsány ve prospěch Účtu výherce zřízeného na Portálu do produktu Produktu „Fumbi Index Portfolio“ poskytovaného Organizátorem.

3.4 Výherci budou po vylosování kontaktováni ze strany FUMBI na e-mailovou adresu asociovanou s jejich Účtem na Portálu.

3.5 Soutěžící v souvislosti se zapojením se do Soutěže souhlasí s kontaktováním ze strany Organizátora pro účely informování o výhře prostřednictvím e-mailové adresy zadané při registraci, jakož i se souvisejícími úkony zpracování osobních údajů Soutěžícího pro účely Soutěže.

3.6 Organizátor vyhlásí ukončení Soutěže nejpozději dne 27.11.2023 prostřednictvím Sociálních sítí Organizátora s uvedením informace o kontaktování výherců.

4. Ostatní podmínky Soutěže

4.1 Soutěžící, resp. Výherce není oprávněn požadovat místo výhry finanční či jakékoliv jiné plnění a nemá nárok na jakékoli jiné plnění ze strany Organizátora, kromě těch, která jsou specifikována v těchto podmínkách Soutěže.

4.2 Organizátor rozhoduje o podnětech, reklamacích nebo námitkách týkajících se Soutěže jednostranně a s konečnou platností.

4.3 Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit pravidla Soutěže po celou dobu jejího trvání, a to vyhlášením změny pravidel Soutěže způsobem shodným s vyhlášením Soutěže. Organizátor se zavazuje při změně těchto Pravidel a podmínek Soutěže informovat o realizovaných změnách a zpřístupnit nová, konsolidovaná Pravidla a podmínky Soutěže.

4.4 Organizátor je oprávněn kontrolovat naplnění podmínek Soutěže, jakož i s konečnou platností a jednostranně rozhodnout o jakékoli otázce spojené se Soutěží. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit Soutěžícího ze Soutěže nebo Soutěžícímu neposkytnout výhru, a to v případě, že Soutěžící porušil podmínky Soutěže nebo jednal jiným obdobným způsobem, který je v rozporu s podmínkami Soutěže.

5. Prohlášení Soutěžícího a souhlas se zpracováním osobních údajů

5.1 Účastí v Soutěži Soutěžící dobrovolně uděluje Organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které Organizátorovi poskytl pro účely zařazení do Soutěže, jejího vyhodnocení a předání výhry.

5.2 Soutěžící má právo požadovat od Organizátora přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby, má právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů a právo na omezení zpracování osobních údajů, právo namítat zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenosnost osobních údajů.

5.3 Organizátor uchovává osobní údaje výherců výlučně v rozsahu a na dobu potřebnou pro účely Soutěže a pro účely předání výhry, ne však déle než 6 měsíců ode dne vyhlášení Soutěže.

5.4 Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu během trvání Soutěže je účinné okamžikem jeho doručení Organizátorovi a má za následek vyloučení Soutěžícího ze Soutěže.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v těchto Pravidlech a podmínkách Soutěže, mají význam uvedený v Uživatelské smlouvě, která je dostupná na internetové stránce https://fumbi.network/cs/uzivatelska-smlouva/

6.2 Tato Pravidla a podmínky Soutěže jsou platné od 13.11.2023 (tzn. ode dne vyhlášení Soutěže) do momentu vyhlášení výherců.

Výherci:

Michal B. – Oravská Polhora
Martin Š. – Stříbro
Roman R. – Snina
Patrícia L. – Turzovka
Radovan K. – Nitra

CHCI VYHRÁT

Avatar photo

Fumbi Network

Fumbi

linkedin
Sdílejte s ostatními
Odporúčame

Více článků se společností Fumbi