back
Návody
9. novembra 2023  • clock 3 min •  Fumbi Network

Pravidlá a podmienky Súťaže FUMBI 5. narodeniny

1. Základné informácie

1.1  Organizátorom súťaže je spoločnosť FUMBI NETWORK j. s. a., so sídlom: Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 821 09, IČO: 52 005 895, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sja, vložka č.: 57/B (ďalej len ”FUMBI” alebo “Organizátor“).

1.2  Názov súťaže je “Súťaž FUMBI 5. narodeniny” (ďalej len “Súťaž“).

1.3  Súťaž sa koná v období od 13.11.2023 do 22.11.2023 do 23.59 hod ( ďalej len “Súťažné obdobie“).

1.4 Súťažiaci majú možnosť zapojiť sa a získať výhru v rámci celého Súťažného obdobia.

1.5  Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou META, Inc. (prevádzkovateľom sociálnych sietí Facebook a Instagram) ani spoločnosťou  ByteDance Ltd. (prevádzkovateľom sociálnej siete TikTok) a nemá so žiadnou z nich žiaden vzťah. V rámci Súťaže nevznikajú spoločnosti META, Inc. ani spoločnosti ByteDance  Ltd. vo vzťahu k súťažiacemu žiadne záväzky.

CHCEM VYHRAŤ

2. Súťažiaci a pravidlá Súťaže

2.1  Súťažiacim v Súťaži môže byť fyzická osoba staršia ako 16 rokov, ktorá riadne ukončila svoju registráciu v rozhraní portálu FUMBI www.fumbi.network (ďalej len „Portál“) prípadne jeho jazykovej mutácii a splnila aj ostatné podmienky v zmysle týchto Pravidiel a podmienok Súťaže (ďalej len „Súťažiaci“).

2.2 Podmienkou zaradenia do Súťaže je:

a) riadne ukončená registrácia Súťažiaceho na Portáli a uzatvorenie Zmluvy o podmienkach používania Platformy a Používateľskej zmluvy medzi FUMBI a Súťažiacim, a to najneskôr do skončenia Súťažného obdobia (nie je pritom rozhodujúce či k splneniu podmienok podľa tohto písm. a. dôjde v priebehu Súťažného obdobia alebo k nemu došlo už skôr, t. j. pred vyhlásením Súťaže);

b) realizácia Vkladu vo výške najmenej 100 EUR do Produktu „Fumbi Index Portfólio“ v priebehu trvania Súťažného obdobia a

c) zadanie promokódu „fumbi05“ pri Vklade do Produktu „Fumbi Index Portfólio“ poskytovaného Organizátorom v priebehu trvania Súťažného obdobia.

Realizáciou Vkladu podľa písm. b) tohto bodu Pravidiel a podmienok Súťaže sa rozumie pripísanie peňažných prostriedkov predmetného Súťažiaceho v prospech bankového spojenia FUMBI uvedeného v rozhraní Platformy bankovým prevodom alebo prostredníctvom použitia inej platobnej metódy podporovanej Platformou (ďalej len „Vklad“). Bankovým spojením FUMBI sa pritom rozumie účet FUMBI asociovaný s Produktom „Fumbi Index Portfólio“.Súťažiaci je povinný zrealizovať Vklad výlučne spôsobmi a za podmienok uvedených na Platforme, pričom v tejto súvislosti môže FUMBI vyžadovať uvedenie konkrétnych platobných údajov (špecifický symbol, konštantný symbol alebo iné), ktoré sú nevyhnutné na identifikáciu Vkladu Súťažiaceho. V prípade odoslania Vkladu z bankového účtu sa vyžaduje jeho odoslanie z bankového účtu vedeného na meno Súťažiaceho alebo z účtu vo vzťahu ku ktorému má Súťažiaci dispozičné právo alebo iné obdobné právo; to primerane platí aj v prípade využitia iného platobného prostriedku.

2.3 Zo Súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom vzťahu k Organizátorovi ako aj osoby, ktoré sú rodinnými príslušníkmi osôb v pracovnom vzťahu k Organizátorovi.

2.4 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže záujemcov o Súťaž, ktorí nesplnia podmienky Súťaže alebo Súťažiacich zúčastňujúcich sa na konaní, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky tejto Súťaže. Právo Organizátora vylúčiť Súťažiach zo Súťaže sa vzťahuje aj na Súťažiacich, ktorí porušili podmienky Súťaže, prípadne tých záujemcov o Súťaž: i) ktorí neukončili overenie svojej totožnosti v zmysle naplnenia podmienok Organizátora pre vykonane úplnej registrácie na Platforme a uzavretie Používateľskej zmluvy, ii) ktorých kontaktné údaje, vrátane e-mailovej adresy sú zjavne nesprávne, obsahujú vulgarizmy alebo iné slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou.

2.5  Účasťou v súťaži Súťažiaci zároveň udeľuje súhlas so zverejnením svojho mena a obce, v ktorej sa nachádza miesto trvalého bydliska alebo dlhodobého pobytu Súťažiaceho. Zverejnené budú na Sociálnych sieťach Organizátora, tak ako sú definované v článku 3.1 týchto Pravidiel a podmienok Súťaže, s čím Súťažiaci účasťou v Súťaži súhlasí.

3. Vyhlásenie Súťaže, vyhodnotenie, oznámenie výsledkov Súťaže a výhra

3.1  Organizátor vyhlási Súťaž dňa 13.11.2023 prostredníctvom svojich sociálnych sietí, najmä Facebook profilu Fumbi.network, Instagram profilu fumbi.network, Tiktok profilu alebo iných sociálnych sietí zriadených alebo operovaných Organizátorom (ďalej len “Sociálne siete Organizátora“).

3.2 Organizátor určí výhercu Súťaže žrebovaním.

3.3  Výhrou v Súťaži je 1-krát iPhone 15 a 4-krát finančné prostriedky v hodnote 100 EUR (slovom: sto eur). Vecná výhra bude zaslaná výhercovi prostredníctvom Slovenskej pošty. Finančné prostriedky budú pripísané v prospech Účtu výhercu zriadeného na Portáli do Produktu „Fumbi Index Portfólio“ poskytovaného Organizátorom.

3.4 Výhercovia budú po vyžrebovaní kontaktovaní zo strany FUMBI na e-mailovú adresu asociovanú s ich Účtom na Portáli.

3.5  Súťažiaci v súvislosti so zapojením sa do Súťaže súhlasí s kontaktovaním zo strany Organizátora pre účely informovania o výhre prostredníctvom e-mailovej adresy zadanej pri registrácii, ako aj so súvisiacimi úkonmi spracúvania osobných údajov Súťažiaceho pre účely Súťaže.

3.6 Organizátor vyhlási ukončenie Súťaže najneskôr dňa 27.11.2023 prostredníctvom Sociálnych sietí Organizátora s uvedením informácie o kontaktovaní výhercov.

4. Ostatné podmienky Súťaže

4.1 Súťažiaci, resp. Výherca, nie je oprávnený požadovať namiesto výhry finančné, či akékoľvek iné plnenie a nemá nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora, okrem tých, ktoré sú špecifikované v týchto podmienkach Súťaže.

4.2 Organizátor rozhoduje o podnetoch, reklamáciách alebo námietkach týkajúcich sa Súťaže jednostranne a s konečnou platnosťou.

4.3 Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo doplniť pravidlá Súťaže po celú dobu jej trvania, a to vyhlásením zmeny pravidiel Súťaže spôsobom zhodným s vyhlásením Súťaže. Organizátor sa zaväzuje pri zmene týchto Pravidiel a podmienok Súťaže informovať o realizovaných zmenách a sprístupniť nové, konsolidované Pravidlá a podmienky Súťaže.

4.4 Organizátor je oprávnený kontrolovať naplnenie podmienok Súťaže, ako aj s konečnou platnosťou a jednostranne rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so Súťažou. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť Súťažiaceho zo Súťaže alebo Súťažiacemu neposkytnúť výhru, a to v prípade, ak Súťažiaci porušil podmienky Súťaže alebo konal iným obdobným spôsobom, ktorý je v rozpore s podmienkami Súťaže.

5. Vyhlásenie Súťažiaceho a súhlas so spracovaním osobných údajov

5.1  Účasťou v Súťaži Súťažiaci dobrovoľne udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré Organizátorovi poskytol pre účely zaradenia do Súťaže, jej vyhodnotenia a odovzdania výhry.

5.2  Súťažiaci má právo požadovať od Organizátora prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

5.3  Organizátor uchováva osobné údaje výhercov výlučne v rozsahu a na dobu potrebnú pre účely Súťaže a pre účely odovzdania výhry, nie však dlhšie ako 6 mesiacov odo dňa vyhlásenia Súťaže.

5.4 Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania Súťaže je účinné okamihom jeho doručenia Organizátorovi a má za následok vylúčenie Súťažiaceho zo Súťaže.

6. Záverečné ustanovenia

6.1  Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v týchto Pravidlách a podmienkach Súťaže, majú význam uvedený v Používateľskej zmluve, ktorá je dostupná na internetovej stránke https://fumbi.network/sk/pouzivatelska-zmluva/.

6.2 Tieto Pravidlá a podmienky Súťaže sú platné od 13.11.2023 (tzn. odo dňa vyhlásenia Súťaže) do momentu vyhlásenia výhercov.

Výhercovia :
Michal B. – Oravská Polhora
Martin Š. – Stříbro
Roman R. – Snina
Patrícia L. – Turzovka
Radovan K. – Nitra

CHCEM VYHRAŤ

Avatar photo

Fumbi Network

Fumbi

linkedin
Zdieľaj spolu s ostatnými
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi