back
Novinky ve fumbi
13. března 2024  • clock 3 min •  Fumbi Network

Soutěž – Vyhrajte Bitcoin!

Bitcoin v hlavní roli!

Zapojte se do soutěže a vyhrajte Bitcoin. Nezáleží na tom, ať už jste zkušený investor nebo se na trhu s kryptoměnami teprve orientujete. Tato soutěž je pro každého, kdo se chce pustit do rozšiřování svého portfolia nebo vstoupit do fascinujícího světa kryptomen.

Jak vyhrát?

  • Zrealizujte vklad ve výši nejméně 2 800 Kč / 100 € do kteréhokoli Fumbi produktu v průběhu trvání kampaně.
  • Hotovo! Jste zařazen do soutěže o 75 000 Kč / 3 000 Eur v Bitcoinu.
  • Trvání kampaně: 13.3.2024 – 31.3.2024

Pravidla soutěže – Vyhrajte Bitcoin!

1. Základní informace

1.1 Vyhlašovatel a organizátor kampaně je společnost FUMBI NETWORK. s. a., se sídlem: Nivy Tower, Mlýnské Nivy 5, Bratislava – městská část Staré Město 821 09, IČO: 52 005 895, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sja, vložka č.: 57/B (dále jen ”FUMBI” nebo “Organizátor”).

1.2 Název kampaně je „Vyhrajte Bitcoin!“ (dále jen „Kampaň“ nebo „Soutěž“).

1.3 Kampaň se koná v období od 13.3.2024 do 31.3.2024 do 23.59 hod. (dále jen „Trvání kampaně“).

2. Účast na Kampani a její podmínky

2.1 Kampaně se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 16 let, která řádně ukončila svou registraci prostřednictvím https://fumbi.network (včetně jejích jazykových mutací) nebo jakékoli jiné webstránky nebo jiného softwarového řešení provozovaného nebo vlastněného FUMBI (dále spolu jako „Platforma “) a splnila i ostatní podmínky ve smyslu těchto Pravidel Kampaně (dále jen „Účastník Kampaně“).

2.2 Podmínkou zařazení Účastníka Kampaně a vzniku jeho nároku na Výhru dle bodu 3.3 těchto Pravidel Kampaně je současné splnění všech následujících podmínek (dále také jako “Podmínky Kampaně”):

a) řádně ukončená registrace Účastníka Kampaně na Platformě a uzavření Smlouvy o podmínkách používání Platformy a Uživatelské smlouvy mezi FUMBI a Účastníkem Kampaně;

b) realizace Vkladu do kteréhokoli Produktu ve výši nejméně 2 800 Kč / 100 EUR v průběhu Trvání kampaně;

2.3 Realizací Vkladu se pro potřeby Podmínek Kampaně rozumí připsání peněžních prostředků ve prospěch bankovního spojení FUMBI uvedeného v rozhraní Platformy bankovním převodem nebo prostřednictvím použití jiné platební metody podporované Platformou (v těchto Podmínkách kampaně jen „Vklad“). Bankovním spojením FUMBI se přitom rozumí účet FUMBI asociovaný s Produkty. Účastník kampaně je povinen zrealizovat Vklad výlučně způsoby a za podmínek uvedených na Platformě, přičemž v této souvislosti může FUMBI vyžadovat uvedení konkrétních platebních údajů (specifický symbol, konstantní symbol nebo jiné), které jsou nezbytné pro identifikaci Vkladu Účastníka kampaně. V případě odeslání Vkladu z bankovního účtu se vyžaduje jeho odeslání z bankovního účtu vedeného na jméno Účastníka kampaně nebo z účtu ve vztahu ke kterému má Účastník kampaně dispoziční právo nebo jiné obdobné právo; to přiměřeně platí i v případě využití jiného platebního prostředku.

3. Vyhlášení Soutěže, vyhodnocení, oznámení výsledků Soutěže a výhra

3.1 Organizátor vyhlásí Soutěž dne 13.03.2024 prostřednictvím veřejných médií a svých sociálních sítí, zejména Facebook profilu Fumbi.network, Instagram profilu fumbi.network, Tiktok profilu nebo jiných sociálních sítí zřízených nebo spravovaných Organizátorem (dále jen „Sociální sítě Organizátora“).

3.2 Organizátor určí výherce Soutěže losováním ze všech Účastníků Kampaně (dále jen “Výherce”) .

3.3 Výhrou v Soutěži jsou 1krát kryptoaktiva v hodnotě 75 000 Kč / 3 000 EUR (slovy: tři tisíce eur) v Bitcoinu (dále jen „Výhra“). Výhra bude připsána ve prospěch Účtu výherce zřízeného na Portálu do Produktu „Vlastní Volba“ poskytovaného Organizátorem, přičemž konkrétní množství připsaných kryptoaktiv bude záviset na aktuální hodnotě Bitcoinu v době převodu na Účet Výherce tak, aby celková hodnota Výhry odpovídala částce 75 000 Kč / 3 000 EUR. Organizátor v této souvislosti Účastníky Kampaně výslovně upozorňuje, že hodnota kryptoaktiv podléhá neustálým změnám a závisí na pohybech na finančních trzích, a proto se od momentu připsání na Účet Výherce bude jejich hodnota měnit.

3.4 Výherce bude po vylosování kontaktován ze strany FUMBI na e-mailovou adresu asociovanou s jeho Účtem na Portálu.

3.5 Účastník Kampaně v souvislosti se zapojením se do Soutěže souhlasí s kontaktováním ze strany Organizátora pro účely informování o výhře prostřednictvím e-mailové adresy zadané při registraci, jakož i se souvisejícími úkony zpracování osobních údajů Účastníka Kampaně pro účely Soutěže. Účastník Kampaně zároveň bere na vědomí, že Organizátor zveřejní údaje Výherce v rozsahu křestní jméno, první písmeno příjmení a obec bydliště Výherce.

3.6 Organizátor vyhlásí ukončení Soutěže nejpozději dne 5.4.2024 prostřednictvím Sociálních sítí Organizátora s uvedením informace o kontaktování výherce.

4. Vyloučení z Kampaně

4.1 Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit do Kampaně, případně vyloučit z Kampaně osoby, které nesplní všechny Podmínky Kampaně uvedené v těchto Pravidlech kampaně.

4.2 Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit z Kampaně i osoby, u kterých je důvodné podezření, že se v souvislosti s Kampaní dopustili podvodu, zneužití pravidel a/nebo jednání v rozporu s dobrými mravy a/nebo splnili Podmínky Kampaně podvodným jednáním; za podvodné jednání směřující ke zneužití pravidel se pro tyto účely považují i pokusy o realizování více registrací stejnou osobou (vytváření násobných profilů). Právo Organizátora vyloučit osoby z Kampaně se vztahuje i na osoby, které porušily Podmínky Kampaně, případně ty osoby: i) které neukončily ověření své totožnosti ve smyslu naplnění podmínek FUMBI pro provedení úplné registrace na Platformě a uzavření Uživatelské smlouvy, ii) jejichž kontaktní údaje, včetně e-mailové adresy, jsou zjevně nesprávné, obsahují vulgarismy nebo jiná slovní spojení, která jsou v rozporu s obecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou.

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

5.1 Účastí v Kampani Účastník Kampaně dobrovolně uděluje Organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které Organizátorovi poskytl pro účely účasti v Kampani.

5.2 Účastník kampaně má právo požadovat od Organizátora přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby, má právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů a právo na omezení zpracování osobních údajů, právo namítat zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenosnost osobních údajů. 

5.3 Organizátor uchovává osobní údaje Účastníků Kampaně výlučně v rozsahu a na dobu potřebnou pro účely Kampaně.

5.4 Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu během Trvání Kampaně je účinné okamžikem jeho doručení Organizátorovi a má za následek vyloučení Účastníka Kampaně z Kampaně.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pokud Účastník Kampaně nesplní řádně a včas všechny Podmínky Kampaně, bude z Kampaně vyloučen.

6.2 Organizátorovi nevzniká povinnost uhradit Účastníkům Kampaně žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v Kampani. Na zařazení do Kampaně, není právní nárok. Účast v Kampani je nepřevoditelná.

6.3 Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady Kampaň zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit nebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit pravidla Kampaně po celou dobu jejího trvání, a to vyhlášením změny pravidel Kampaně způsobem shodným s vyhlášením Kampaně. Organizátor se zavazuje při změně těchto Pravidel a podmínek Kampaně informovat o realizovaných změnách a zpřístupnit nová, konsolidovaná Pravidla a podmínky Kampaně.

6.4 Organizátor je oprávněn kontrolovat naplnění Podmínek Kampaně, jakož is konečnou platností a jednostranně rozhodnout o jakékoli otázce spojené s Kampaní. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit Účastníka Kampaně z Kampaně, a to v případě, že Účastník Kampaně porušil tato Pravidla kampaně nebo jednal jiným obdobným způsobem, který je v rozporu s těmito Pravidly Kampaně.

6.5 Organizátor rozhoduje o podnětech, reklamacích nebo námitkách týkajících se Kampaně jednostranně a s konečnou platností.

6.6 Tato Soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 1/2003. č. 30/2019 Z. z., jelikož se ve smyslu § 4 odst. 1 písm. 6 uvedeného zákona považuje za propagační soutěž, která není samostatnou podnikatelskou činností a slouží pouze k podpoře prodeje služeb Organizátora, přičemž Vklad, jehož provedení je vyžadováno pro splnění Podmínek Kampaně není vkladem ve smyslu uvedeného zákona, ale plněním uskutečněným pro účely zapojení se do Soutěže, přičemž Vklady zrealizované jednotlivými Účastníky Kampaně zůstávají v podobě kryptoaktiv připsané na jejich Účtech i v případě, že se nestanou Výherci a Účastníci Kampaně mohou těmito kryptoaktivy disponovat v souladu s Uživatelskou smlouvou.

6.7 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v těchto Pravidlech kampaně, mají význam uvedený v Uživatelské smlouvě, která je dostupná na internetové stránce https://fumbi.network/cs/pouzivatelska-smlouva/.

Tato Pravidla kampaně jsou zveřejněna na Internetové stránce Platformy a datum účinnosti těchto Pravidel kampaně je 13.3.2024.


SOUTĚŽ UKONČENA

Gratulujeme vítězce Jane P. z Martina

Avatar photo

Fumbi Network

Fumbi

linkedin
Sdílejte s ostatními
Odporúčame

Více článků se společností Fumbi