back
Návody
13. marca 2024  • clock 3 min •  Fumbi Network

Súťaž – Vyhrajte Bitcoin!

Bitcoin v hlavnej úlohe! 

Zapojte sa do súťaže a vyhrajte Bitcoin. Nezáleží na tom, či už ste skúsený investor alebo sa na trhu s kryptomenami ešte len orientujete. Táto súťaž je pre každého, kto sa chce pustiť do rozširovania svojho portfólia alebo vstúpiť do fascinujúceho sveta kryptomien.

Ako vyhrať? 

  • Zrealizujte vklad vo výške najmenej 100 € do ktoréhokoľvek Fumbi produktu v priebehu trvania kampane. 
  • Hotovo! Ste zaradený do súťaže o 3 000 € v Bitcoine.
  • Trvanie kampane: 13.3.2024 – 31.3.2024
PRIHLÁSIŤ SA DO PROFILU

Pravidlá súťaže – Súťaž o Bitcoin!

1. Základné informácie

1.1  Vyhlasovateľ a organizátor kampane je spoločnosť FUMBI NETWORK j. s. a., so sídlom: Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 821 09, IČO: 52 005 895, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sja, vložka č.: 57/B (ďalej len ”FUMBI” alebo “Organizátor“).

1.2  Názov kampane je “Vyhrajte Bitcoin!” (ďalej len “Kampaň“ alebo “Súťaž”).

1.3  Kampaň sa koná v období od 13.3.2024 do 31.3.2024 do 23.59 hod ( ďalej len “Trvanie kampane“).

2. Účasť na Kampani a jej podmienky 

2.1  Kampane sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 16 rokov, ktorá riadne ukončila svoju registráciu prostredníctvom https://fumbi.network (vrátane jej jazykových mutácií) alebo akejkoľvek inej webstránky alebo iného softvérového riešenia prevádzkovaného alebo vlastneného FUMBI (ďalej spolu ako „Platforma“) a splnila aj ostatné podmienky v zmysle týchto Pravidiel Kampane (ďalej len „Účastník Kampane“).

2.2 Podmienkou zaradenia Účastníka Kampane a vzniku jeho nároku na Výhru podľa bodu 3.3 týchto Pravidiel Kampane je súčasné splnenie všetkých nasledovných podmienok (ďalej aj ako “Podmienky Kampane”):

a) riadne ukončená registrácia Účastníka Kampane na Platforme a uzatvorenie Zmluvy o podmienkach používania Platformy a Používateľskej zmluvy medzi FUMBI a Účastníkom Kampane; 

b) realizácia Vkladu do ktoréhokoľvek Produktu vo výške najmenej 100 EUR v priebehu Trvania kampane;

2.3 Realizáciou Vkladu sa pre potreby Podmienok Kampane rozumie pripísanie peňažných prostriedkov v prospech bankového spojenia FUMBI uvedeného v rozhraní Platformy bankovým prevodom alebo prostredníctvom použitia inej platobnej metódy podporovanej Platformou (v týchto Podmienkach kampane len „Vklad“). Bankovým spojením FUMBI sa pritom rozumie účet FUMBI asociovaný s Produktami. Účastník kampane je povinný zrealizovať Vklad výlučne spôsobmi a za podmienok uvedených na Platforme, pričom v tejto súvislosti môže FUMBI vyžadovať uvedenie konkrétnych platobných údajov (špecifický symbol, konštantný symbol alebo iné), ktoré sú nevyhnutné na identifikáciu Vkladu Účastníka kampane. V prípade odoslania Vkladu z bankového účtu sa vyžaduje jeho odoslanie z bankového účtu vedeného na meno Účastníka kampane alebo z účtu vo vzťahu ku ktorému má Účastník kampane dispozičné právo alebo iné obdobné právo; to primerane platí aj v prípade využitia iného platobného prostriedku.

3. Vyhlásenie Súťaže, vyhodnotenie, oznámenie výsledkov Súťaže a výhra

3.1  Organizátor vyhlási Súťaž dňa 13.03.2024 prostredníctvom verejných médií a svojich sociálnych sietí, najmä Facebook profilu Fumbi.network, Instagram profilu fumbi.network, Tiktok profilu alebo iných sociálnych sietí zriadených alebo spravovaných Organizátorom (ďalej len “Sociálne siete Organizátora“).

3.2 Organizátor určí výhercu Súťaže žrebovaním spomedzi všetkých Účastníkov Kampane (ďalej len “Výherca”) .

3.3  Výhrou v Súťaži sú 1-krát kryptoaktíva v hodnote 3 000 EUR (slovom: tritisíc eur) v Bitcoine (ďalej len “Výhra”). Výhra bude pripísaná v prospech Účtu výhercu zriadeného na Portáli do Produktu „Vlastná Voľba“ poskytovaného Organizátorom, pričom konkrétne množstvo pripísaných kryptoaktív bude závisieť od aktuálnej hodnoty Bitcoinu v čase prevodu na Účet Výhercu tak, aby celková hodnota Výhry zodpovedala sume 3 000 EUR. Organizátor v tejto súvislosti Účastníkov Kampane výslovne upozorňuje, že hodnota kryptoaktív podlieha neustálym zmenám a závisí od pohybov na finančných trhoch, a preto sa od momentu pripísania na Účet Výhercu bude ich hodnota meniť.

3.4 Výherca bude po vyžrebovaní kontaktovaný zo strany FUMBI na e-mailovú adresu asociovanú s jeho Účtom na Portáli.

3.5  Účastník Kampane v súvislosti so zapojením sa do Súťaže súhlasí s kontaktovaním zo strany Organizátora pre účely informovania o výhre prostredníctvom e-mailovej adresy zadanej pri registrácii, ako aj so súvisiacimi úkonmi spracúvania osobných údajov Účastníka Kampane pre účely Súťaže. Účastník Kampane zároveň berie na vedomie, že Organizátor zverejní údaje Výhercu v rozsahu krstné meno, prvé písmeno priezviska a obec bydliska Výhercu.

3.6 Organizátor vyhlási ukončenie Súťaže najneskôr dňa 5.4.2024 prostredníctvom Sociálnych sietí Organizátora s uvedením informácie o kontaktovaní výhercu.

4. Vylúčenie z Kampane

4.1 Organizátor si vyhradzuje právo  nezaradiť do Kampane, prípadne vylúčiť z Kampane osoby, ktoré nesplnia všetky Podmienky Kampane uvedené v týchto Pravidlách kampane. 

4.2 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť z Kampane aj osoby, u ktorých je dôvodné podozrenie, že sa v súvislosti s Kampaňou dopustili podvodu, zneužitia pravidiel a/alebo konania v rozpore s dobrými mravmi a/alebo splnili Podmienky Kampane podvodným konaním; za podvodné konanie smerujúce k zneužitiu pravidiel sa pre tieto účely považujú aj pokusy o realizovanie viacerých registrácií tou istou osobou (vytváranie násobných profilov). Právo Organizátora vylúčiť osoby z Kampane sa vzťahuje aj na osoby, ktoré porušili Podmienky Kampane, prípadne tie osoby: i) ktoré neukončili overenie svojej totožnosti v zmysle naplnenia podmienok FUMBI pre vykonanie úplnej registrácie na Platforme a uzavretie Používateľskej zmluvy, ii) ktorých kontaktné údaje, vrátane e-mailovej adresy, sú zjavne nesprávne, obsahujú vulgarizmy alebo iné slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou.

5. Súhlas so spracovaním osobných údajov

5.1  Účasťou v Kampani Účastník Kampane dobrovoľne udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré Organizátorovi poskytol pre účely účasti v Kampani. 

5.2  Účastník kampane má právo požadovať od Organizátora prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

5.3  Organizátor uchováva osobné údaje Účastníkov Kampane výlučne v rozsahu a na dobu potrebnú pre účely Kampane. 

5.4 Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas Trvania Kampane je účinné okamihom jeho doručenia Organizátorovi a má za následok vylúčenie Účastníka Kampane z Kampane.

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Ak Účastník Kampane nesplní riadne a včas všetky Podmienky Kampane, bude z Kampane vylúčený. 

6.2 Organizátorovi nevzniká povinnosť uhradiť Účastníkom Kampane žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Kampani. Na zaradenie do Kampane, nie je právny nárok. Účasť v Kampani je neprevoditeľná. 

6.3 Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady Kampaň skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo doplniť pravidlá Kampane po celú dobu jej trvania, a to vyhlásením zmeny pravidiel Kampane spôsobom zhodným s vyhlásením Kampane. Organizátor sa zaväzuje pri zmene týchto Pravidiel a podmienok Kampane informovať o realizovaných zmenách a sprístupniť nové, konsolidované Pravidlá a podmienky Kampane.

6.4 Organizátor je oprávnený kontrolovať naplnenie Podmienok Kampane, ako aj s konečnou platnosťou a jednostranne rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej s Kampaňou. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť Účastníka Kampane z Kampane, a to v prípade, ak Účastník Kampane porušil tieto Pravidlá kampane alebo konal iným obdobným spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito Pravidlami Kampane.

6.5 Organizátor rozhoduje o podnetoch, reklamáciách alebo námietkach týkajúcich sa Kampane jednostranne a s konečnou platnosťou.

6.6 Táto Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z., nakoľko sa v zmysle § 4 ods. 6 uvedeného zákona považuje za propagačnú súťaž, ktorá nie je samostatnou podnikateľskou činnosťou a slúži len na podporu predaja služieb Organizátora, pričom Vklad, ktorého vykonanie je vyžadované pre splnenie Podmienok Kampane nie je vkladom v zmysle uvedeného zákona, ale plnením uskutočneným na účely zapojenia sa do Súťaže, pričom Vklady zrealizované jednotlivými Účastníkmi Kampane zostávajú v podobe kryptoaktív pripísané na ich Účtoch aj v prípade, že sa nestanú Výhercami a Účastníci Kampane môžu týmito kryptoaktívami disponovať v súlade s Používateľskou zmluvou. 

6.7 Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v týchto Pravidlách kampane, majú význam uvedený v Používateľskej zmluve, ktorá je dostupná na internetovej stránke https://fumbi.network/sk/pouzivatelska-zmluva/.

Tieto Pravidlá kampane sú zverejnené na Internetovej stránke Platformy a dátum účinnosti týchto Pravidiel kampane je 13.3.2024.


SÚŤAŽ UKONČENÁ

Gratulujeme výherkyni Jane P. z Martina

PRIHLÁSIŤ SA DO PROFILU
Avatar photo

Fumbi Network

Fumbi

linkedin
Zdieľaj spolu s ostatnými
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi