Polityka refundacyjna

FUMBI NETWORK j. s. a., z siedzibą przy Mlynské nivy 5, 821 09 Bratysława, REGON: 52 005 895, wpisana do Rejestru handlowego przy Sądzie Okręgowym w Bratysławie I, Dział: Sja, Numer wpisu: 57/B (“FUMBI”), niniejszym wydaje ten oto regulamin dotyczący sposobów płatności oraz procedury zwrotu płatności zaksięgowanych na koncie FUMBI w celu świadczenia Usług przez FUMBI na rzecz Użytkowników, w sposób zgodny z Umową Użytkownika.

1. Obsługiwane metody płatności

1.1 W celu dokonania Wpłaty, FUMBI zapewnia Użytkownikom wybór różnych metod płatności wymienionych i określonych na Platformie FUMBI. Metody te obejmują transfer środków Użytkownika za pośrednictwem i) standardowego przelewu bankowego (SEPA), ii) szybkiej wpłaty, iii) przedpłaconych kuponów dystrybuowanych przez partnerów FUMBI lub iv) innych metod płatności dostępnych na Platformie FUMBI.

1.2 FUMBI zastrzega sobie prawo do udostępnienia Użytkownikowi wyboru określonej metody płatności na podstawie wartości Konta Użytkownika lub innych szczególnych warunków. Warunki udostępnienia określonej metody płatności określone są w interfejsie platformy FUMBI lub w Umowie Użytkownika.

1.3 FUMBI zobowiązuje się do przetwarzania danej Wpłaty zgodnie z warunkami Umowy Użytkownika. Po dokonaniu płatności następuje rozliczenie środków w zależności od wybranej formy płatności. Należy jednak pamiętać, że zaksięgowanie wpłaty może nie nastąpić natychmiast po jej dokonaniu, zgodnie z warunkami zaksięgowania danej wpłaty.

1.4 Przekazanie środków, które mają zostać zaksięgowane jako Depozyt, może zostać opóźnione zgodnie z warunkami płatności dostawcy usług płatniczych lub danej instytucji finansowej. Przelew środków, które mają zostać zaksięgowane jako Depozyt, może również zostać odrzucony przez dostawcę usług płatniczych zgodnie z warunkami takiej usługi lub przez FUMBI w sposób i na warunkach określonych w Umowie z Użytkownikiem.

1.5 Korzystanie z danej metody płatności może podlegać określonym warunkom dostawcy usług płatniczych lub instytucji finansowej, a Użytkownik może zostać obciążony dodatkowymi opłatami związanymi z wyborem danej metody płatności lub opłatami na rzecz instytucji finansowej (jeśli dotyczy). FUMBI zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby wpłata została zaksięgowana niezwłocznie, zgodnie z warunkami Umowy Użytkownika.

1.6 FUMBI nie jest zobowiązane do sprawdzania statusu zaksięgowania Wpłaty na żądanie Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, opłaty lub płatności związane z korzystaniem z wybranej metody płatności. Wszelkie straty, obciążenia lub płatności, w tym obciążenia zwrotne, związane z wyborem metody płatności są wyłączną odpowiedzialnością Użytkownika. Informacje na temat zaksięgowania Wpłat dostępne są na platformie FUMBI.

2. Zwroty płatności i Wypłaty

2.1 FUMBI zobowiązuje się do zbadania z najwyższą starannością prawa do zwrotu w związku z zastosowaniem określonej metody płatności, a także zobowiązuje się do zapłaty Użytkownikowi prawidłowo i słusznie zażądanego zwrotu pieniędzy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie lub w Umowie Użytkownika.

2.2 Dokonując Wpłaty, Użytkownik wyraża zgodę i udziela nieodwołalnej dyspozycji na świadczenie Usług zgodnie z Umową Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie usług przez FUMBI jest uzależnione od zmian cen wirtualnych walut na rynku finansowym, na które FUMBI nie ma obiektywnego wpływu. W tym kontekście Użytkownik nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Użytkownika w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty jej zawarcia w rozumieniu odpowiednich przepisów.

2.3 FUMBI zastrzega sobie prawo do żądania, aby wartość Konta Użytkownika (w tym wartość walut wirtualnych Użytkownika) odpowiadała 1:1 wartości dowolnej Wpłaty, w szczególności Wpłaty Kartą Debetową lub Kredytową, w ciągu 120 dni od daty zaksięgowania Wpłaty. W przypadku nieuprawnionego żądania zwrotu od Użytkownika, FUMBI zastrzega sobie prawo do wykorzystania środków dostępnych na Koncie Użytkownika w celu zwrotu w całości kosztów poniesionych w związku z takim nieuprawnionym żądaniem Użytkownika.

2.4 FUMBI zobowiązuje się do przetworzenia Wypłaty (w tym Wypłaty Częściowej) zgodnie z warunkami określonymi w Umowie z Użytkownikiem. FUMBI zobowiązuje się również do rozpatrywania uzasadnionych wniosków o zwrot pieniędzy niezwłocznie i z największą starannością.

3. Przepisy końcowe

3.1 Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym Rozporządzeniu metod płatności i zasad zwrotu środków, mają znaczenie określone w Umowie Użytkownika zawartej pomiędzy FUMBI a Użytkownikiem.