Polityka prywatności

zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzeniem ogólnym w sprawie ochrony danych osobowych, zwanym dalej „RODO”).

 1. Polityka FUMBI dotycząca ochrony danych osobowych
  Firma FUMBI poświęca ogromną uwagę ochronie danych osobowych swoich Użytkowników. Niniejsza „Polityka ochrony danych osobowych” stanowi podstawę przetwarzania wszystkich danych osobowych uzyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem zawartej przez FUMBI Umowy z Użytkownikiem (zwanej dalej „Umową”), jak również korzystania przez Użytkownika z naszej strony internetowej https://fumbi.network (zwanej dalej „Stroną internetową”).

Polityka ochrony danych osobowych reguluje gromadzenie, wykorzystywanie, retencję i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez FUMBI oraz zawiera informacje na temat praw przysługujących Użytkownikowi na podstawie RODO.

Dla celów GDPR, administratorem wszelkich danych osobowych, które przechowujemy na temat klienta jest FUMBI NETWORK j. s. a., prosta spółka akcyjna zarejestrowana w Republice Słowackiej, której siedziba znajduje się pod adresem: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratysława, REGON: 52 005 895, zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Okręgowego Bratysława I, Wydział: Sja, Pozycja nr: 57/B

Wszystkie działania związane z przetwarzaniem danych osobowych prowadzone są zgodnie z RODO oraz niniejszą Polityką ochrony danych osobowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki ochrony danych osobowych w celu uzyskania informacji na temat przyjętej przez FUMBI strategii i procedur dotyczących danych osobowych Użytkownika oraz sposobu obchodzenia się z nimi.

 1. Przestrzegane przez FUMBI zasady ochrony danych
  FUMBI przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z następującymi zasadami ustanowionymi przez RODO:
  (a) zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
  FUMBI przetwarza dane osobowe Użytkownika w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty.
  (b) ograniczenie celu
  FUMBI gromadzi dane osobowe Użytkownika w określonym, wyraźnym i zgodnym z prawem celu i nie przetwarza ich dodatkowo w sposób niezgodny z tym celem.
  (c) minimalizacja danych
  Przetwarzane przez FUMBI dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania.
  (d) prawidłowość
  FUMBI utrzymuje prawidłowość danych osobowych Użytkownika i aktualizuje je w razie potrzeby.
  (e) ograniczenie przechowywania
  FUMBI przechowuje dane osobowe Użytkownika w postaci umożliwiającej jego identyfikację nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
  (f) integralność i poufność
  FUMBI gwarantuje właściwą ochronę danych osobowych Użytkownika, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
  (g) rozliczalność
  FUMBI przetwarza dane osobowe Użytkownika w sposób odpowiedzialny i zgodnie z RODO.
 2. Źródła i zakres przetwarzanych przez FUMBI danych osobowych
  Co do zasady, FUMBI gromadzi dane osobowe Użytkownika uzyskane bezpośrednio od Użytkownika. Podczas procesu rejestracji i otwierania Profilu FUMBI Użytkownika, Użytkownik podaje nam swój adres e-mail (nazwę użytkownika) oraz tworzy hasło do swojego Profilu FUMBI.
  Po otwarciu Profilu FUMBI Użytkownika i przed rozpoczęciem świadczenia przez FUMBI jakichkolwiek usług na jego rzecz, poprosimy Użytkownika o przekazanie nam dodatkowych informacji, tj. o podanie imienia, nazwiska i kraju zamieszkania w Formularzu przystąpienia.
  Ponadto, FUMBI gromadzi i przetwarza dane dotyczące płatności podane przez Użytkownika za każdym razem, gdy dokonuje on płatności na rzecz FUMBI. Jeżeli Użytkownik poda FUMBI dane rachunku bankowego, FUMBI wykorzysta je wyłącznie w celu uzyskania od niego płatności i ułatwienia realizacji płatności na rzecz Użytkownika.
  Jeżeli Użytkownik podejmie decyzję o korzystaniu z Usług FUMBI z wykorzystaniem konta dla wpłat o wysokiej wartości, Użytkownik ma obowiązek wypełnić Formularz danych osobowych, w którym będzie musiał przekazać FUMBI dodatkowe informacje identyfikacyjne klienta (według standardu Know Your Customer, KYC) w celu weryfikacji swojej tożsamości i dokonania oceny ryzyka biznesowego związanego z jego osobą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, m.in poprzez podanie adresu Użytkownika oraz przesłanie kopii: (i) paszportu lub innego dokumentu tożsamości oraz (ii) dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania (FUMBI akceptuje w tym zakresie następujące dokumenty: wydany przez władze krajowe dokument tożsamości, którego rewers zawiera adres zamieszkania, a także aktualny rachunek za media lub wyciągu z rejestru meldunkowego).
  FUMBI może również gromadzić określone informacje o Użytkowniku pochodzące z rejestrów publicznych i innych publicznie dostępnych źródeł w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika, oceny ryzyka biznesowego, wykrycia oszustwa, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub innych przestępstw finansowych.
  Jeżeli Użytkownik odwiedza Stronę internetową FUMBI, FUMBI może automatycznie gromadzić dane o Użytkowniku za pomocą usługi Google Analytics w celu określenia sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z naszej Strony internetowej. Dane takie są gromadzone i dostarczane FUMBI przez firmę Google LLC działającą jako podmiot przetwarzający dane FUMBI. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby usługa Analytics działała w jego przeglądarce, może zainstalować dodatek Google Analytics do przeglądarki. Więcej informacji na temat usługi Google Analytics i ochrony prywatności znaleźć można tutaj.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika
  Przestrzeganie postanowień Polityki FUMBI dotyczącej ochrony danych osobowych
  FUMBI wykorzystuje dane osobowe Użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki ochrony danych osobowych. FUMBI nigdy nie sprzeda danych osobowych Użytkownika osobom trzecim, chyba że otrzyma od niego wyraźną zgodę na taką sprzedaż.
  Wykorzystanie danych osobowych
  FUMBI może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika na poniższych podstawach prawnych.
  (a) wykonanie umowy

FUMBI będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w przypadkach niezbędnych do zawarcia, wykonywania, zmiany i rozwiązania Umowy. W tym zakresie FUMBI przetwarza imię, nazwisko, adres i dane rachunku bankowego Użytkownika. Zawarcie i wykonywanie Umowy jest możliwe wyłącznie po utworzeniu Profilu FUMBI Użytkownika co oznacza, że FUMBI przetwarza również adres e-mail Użytkownika (nazwę użytkownika) oraz hasło do Profilu FUMBI Użytkownika.
Okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika określony jest długością okresu obowiązywania Umowy. W określonych sytuacjach FUMBI może przetwarzać dane osobowe Użytkownika również po rozwiązanie Umowy, na innych podstawach prawnych.

(b) wywiązanie się z obowiązku prawnego

FUMBI będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w przypadkach niezbędnych do wywiązania się z nałożonego na FUMBI obowiązku prawnego. FUMBI będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących wykrywania oszustw, zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wszelkim innego rodzaju przestępstwom finansowym. W tym zakresie.FUMBI zwróci się do Użytkownika o przesłanie kopii paszportu lub dokumentu tożsamości i wypełnienie formularzy KYC i AML.
FUMBI może ujawniać dane osobowe Użytkownika w przypadkach, w których będzie to niezbędne do wykonania obowiązku ustanowionego na mocy ustawy, orzeczenia sądu bądź przepisu proceduralnego. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika określony jest długością okresu obowiązywania właściwych obowiązków prawnych.

(c) prawnie uzasadniony interes
FUMBI może również przetwarzać dane osobowe Użytkownika w sytuacji, w której jest to niezbędne do realizacji celu wynikającego z jej prawnie uzasadnionych interesów, z wyłączeniem jednak przypadków, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności Użytkownika. Prawnie uzasadniony interes FUMBI obejmuje swoim zakresem:
• ochronę praw przysługujących FUMBI
FUMBI może przechowywać dane osobowe Użytkownika w przypadkach niezbędnych do ochrony praw przysługujących jej na podstawie Umowy lub obowiązujących przepisów prawa. FUMBI będzie przechowywać takie dane osobowe tylko przez niezbędny okres, nie dłuższy niż 10 lat od rozwiązania Umowy.
• zapobieganie oszustwom
Przez okres nie dłuższy niż 5 lat od rozwiązania Umowy FUMBI może przechowywać dane osobowe Użytkownika w przypadkach niezbędnych do zapobieżenia oszustwu, które może skutkować powstaniem u FUMBI szkody i negatywnie wpłynąć na jej interesy.
• dochodzenie roszczeń
FUMBI może przechowywać dane osobowe Użytkownika w przypadkach niezbędnych do dochodzenia roszczeń przysługujących FUMBI wobec Użytkownika. FUMBI będzie przechowywać takie dane osobowe do momentu upływu właściwego okresu przedawnienia.
• Marketing bezpośredni
FUMBI wykorzystuje imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika w celu przekazywania mu informacji o oferowanych produktach i usługach. W celu dostarczenia Użytkownikowi takich informacji FUMBI będzie wysyłać mu pocztą elektroniczną newsletter, chyba że Użytkownik wyraził lub kiedykolwiek wyrazi w sprzeciw.
• rekomendacje i premie
FUMBI przechowuje informacje o wszelkich rekomendacjach dotyczących usług FUMBI przesyłanych przez dotychczasowych Użytkowników na wypadek przystąpienia na ich podstawie do FUMBI nowego Użytkownika, w celu oceny możliwości przyznania premii w ramach właściwego programu premiowania. Informacje takie są przechowywane, zarówno w odniesieniu do dotychczasowego, udzielającego rekomendacji Użytkownika, jak i nowego Użytkownika, który dołączył do FUMBI na podstawie takiej rekomendacji.

 1. Wykorzystanie plików cookie
  FUMBI wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić Użytkownikowi jak najlepszy komfort użytkowania naszej Strony internetowej. Plik cookie („ciasteczko”) jest niewielkimi plikiem tekstowym, który jest zapisywany na dysku twardym Użytkownika przez serwer internetowy. Pliki cookie są indywidualnie przypisane do Użytkownika i mogą być odczytywane tylko przez serwer internetowy w domenie, która przesłała plik cookie do Użytkownika. Jedną z głównych funkcji plików cookie jest zapewnienie Użytkownikowi komfortu wynikającego z oszczędności czasu. Plik cookie informuje serwer internetowy o tym, że Użytkownik powrócił na konkretną stronę. Na przykład, jeżeli Użytkownik spersonalizuje podstrony Strony internetowej FUMBI, plik cookie pomaga FUMBI w przywołaniu konkretnych informacji podczas kolejnych wizyt Użytkownika. W przypadku powrotu Użytkownika na daną stronę internetową podane wcześniej informacje mogą zostać ponownie uzyskane, co ułatwia Użytkownikowi korzystanie z uprzednio dostosowanych przez niego funkcji.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj Użytkownik może zmodyfikować ustawienia przeglądarki w sposób skutkujący odrzucaniem przez nią plików cookie. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na odrzucanie plików cookies, niektóre z interaktywnych funkcji Strony internetowej FUMBI mogą okazać się niedostępne.

 1. Odbiorcy i podmioty przetwarzające dane osobowe Użytkownika
  Na mocy umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych FUMBI może wyznaczyć osoby trzecie – podmioty przetwarzające – do wykonania określonych czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. FUMBI wyznaczy wyłącznie takie podmioty przetwarzające, które zapewniają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wystarczające do zapewnienia zgodności przetwarzania z wymogami RODO i gwarantują ochronę praw Użytkownika.
  FUMBI korzysta z usług następujących podmiotów przetwarzających dane osobowe, które mogą otrzymać i przetwarzać dane osobowe Użytkownika w jej imieniu:

• spółki Google LLC (zwanej dalej „Google”), z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (United States)
• spółki Liquid Web, LLC z siedzibą pod adresem 2703 Ena Dr., Lansing, MI 48917, Stany Zjednoczone (United States)
• spółki Mailgun Technologies, Inc. z siedzibą pod adresem 535 Mission St., Fl 14, San Francisco, CA 94105, Stany Zjednoczone (United States).

FUMBI może przekazać dane osobowe Użytkownika podmiotom przetwarzającym lub innym odbiorcom znajdującym się w państwach trzecich wyłącznie w przypadku, gdy (i) Komisja Europejska (KE) podjęła decyzję, że dane państwo trzecie, terytorium bądź określony sektor lub określone sektory w takim państwie trzecim zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, albo gdy (ii) podmiot przetwarzający zapewnia odpowiednie zabezpieczenia, pod warunkiem dostępności możliwych do wykonywania praw osób, których dane dotyczą, i skutecznych środków ochrony prawnej.

 1. Prawa Użytkownika

Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych:
(a) prawo do informacji
Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych. FUMBI informuje Użytkownika o takim przetwarzaniu w niniejszej Polityce ochrony danych osobowych.
(b) prawo wglądu w dane osobowe Użytkownika
Jeżeli Użytkownik chciałby uzyskać wgląd w jego dane osobowe posiadane przez FUMBI, prosimy o kontakt.
(c) prawo do sprostowania
Jeżeli posiadane przez FUMBI dane osobowe Użytkownika są niedokładne lub niekompletne, Użytkownik ma prawo wystąpić o ich sprostowanie. Jeżeli te dane osobowe zostały przekazane osobom trzecim za zgodą Użytkownika lub z przyczyn prawnych, także i FUMBI ma obowiązek zwrócić się o ich sprostowanie.
(d) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Użytkownik ma prawo zwrócenia się do FUMBI o usunięcie wszystkich swoich danych osobowych. FUMBI nie będzie jednak zobowiązana do usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania lub jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy.
(e) Prawo do ograniczenia przetwarzania
Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrócenia się do FUMBI o ograniczenie sposobu, w który FUMBI przetwarza jego dane osobowe, jeżeli
• Użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych;
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
• FUMBI nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Powyższe oznacza, że FUMBI może przechowywać dane, ale nie może kontynuować ich przetwarzania. FUMBI przechowuje tylko tyle danych, ile niezbędne jest do spełnienia żądań Użytkownika w przyszłości.
(f) prawo do przenoszenia danych
FUMBI jest zobowiązana do umożliwienia Użytkownikowi uzyskania i ponownego wykorzystania jego danych osobowych do jego własnych celów w ramach usług w sposób bezpieczny i pewny, bez uszczerbku dla użyteczności jego danych osobowych.
(g) prawo do sprzeciwu
Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych powołując się na swój prawnie uzasadniony interes. FUMBI nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych Użytkownika, chyba że FUMBI wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
(h) prawo do cofnięcia zgody
Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych, ale później zmieni zdanie, ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. W przypadku wycofania uprzednio udzielonej zgody przestaniemy przetwarzać danych. Z reguły jednak nie przetwarzamy danych osobowych na podstawie zgody użytkownika, lecz na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług.
(i) prawo złożenia skargi
Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych w sytuacji, w której Użytkownik stwierdzi, że jego dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z RODO lub że FUMBI nie respektuje jego praw. http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.
Z wyjątkiem prawa do złożenia skargi, z którego powinien skorzystać zwracając się bezpośrednio do właściwego organu ochrony danych osobowych, Użytkownik może skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw zwracając się do FUMBI z odpowiednim wnioskiem przesłanym pocztą elektroniczną na adres info@fumbi.network.

 1. Linki do innych stron internetowych
  Strona internetowa FUMBI może zawierać linki łączące ze stronami internetowymi naszych partnerów, reklamodawców, serwisów społecznościowych itp. Jeżeli Użytkownik skorzysta z linku do którejkolwiek z tych stron, powinien pamiętać, że umieszczone są na nich informacje dotyczące ich odrębnych zasad polityki prywatności oraz że FUMBI nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności
  Użytkownik powinien zapoznać się z treścią takich informacji przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem tych stron internetowych.
 2. W jaki sposób FUMBI chroni dane osobowe Użytkownika?
  FUMBI stosuje wiele różnych technologii i procedur bezpieczeństwa w celu lepszego zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. FUMBI chroni dane osobowe Użytkownika przechowując je na bezpiecznych serwerach w kontrolowanym i chronionym środowisku, gdzie są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Wszelkie dane wrażliwe gromadzone na Stronie internetowej FUMBI lub przekazywane do innych stron internetowych (np. dane rachunków bankowych lub dane geolokalizacyjne) są chronione poprzez zastosowanie szyfrowania, np. protokołu Secure Socket Layer (SSL).
  Bez względu na podejmowane przez FUMBI starania w celu zapewnienia jak najbezpieczniejszego środowiska przetwarzania danych osobowych Użytkownika, FUMBI nie może całkowicie wykluczyć możliwości uzyskania nieuprawnionego dostępu do takich danych, czy też ich nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia. W przypadku takiego naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych FUMBI niezwłocznie poinformuje właściwy organ nadzorczy i podejmie natychmiastowe działania w celu opanowania sytuacji. Jeżeli takie naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych może narazić Użytkownika na szkodę, FUMBI poinformuje go o tym bez zbędnej zwłoki.
 3. Zmiany Polityki FUMBI dotyczącej ochrony danych osobowych
  FUMBI może wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce ochrony danych osobowych. W każdym przypadku wprowadzenia takiej zmiany FUMBI przekaże Użytkownikowi zmienioną wersję Polityki ochrony danych osobowych.

Kontakt z FUMBI
W przypadku pojawienia się po stronie Użytkownika pytań dotyczących niniejszej Polityki ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem info@fumbi.network.