Polityka prywatności

zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzeniem ogólnym w sprawie ochrony danych osobowych, zwanym dalej „RODO”).

 1. Polityka Ochrony Danych
  Firma FUMBI poświęca ogromną uwagę ochronie danych osobowych swoich Użytkowników.Polityka prywatności („Polityka ochrony danych”) stanowi podstawę przetwarzania wszystkich danych osobowych zebranych w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy użytkownika między użytkownikiem a FUMBI, a także korzystaniem z Platformy FUMBI.
   
  Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszych Zasadach ochrony danych, mają znaczenie określone w Umowie użytkownika, która jest dostępna na stronie  https://fumbi.network/pl/umova-uzytkownika/.

  Polityka ochrony danych osobowych reguluje gromadzenie, wykorzystywanie, retencję i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez FUMBI oraz zawiera informacje na temat praw przysługujących Użytkownikowi na podstawie RODO.

  Do celów RODO administratorem wszelkich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, jest FUMBI NETWORK j. s. a., prosta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Republice Słowackiej, której siedziba znajduje się pod adresem: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratysława, nr identyfikacyjny: 52 005 895, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Miejskiego Bratysława III, sekcja: Sja, nr wpisu: 57/B.

  Wszystkie działania związane z przetwarzaniem danych osobowych prowadzone są zgodnie z RODO oraz niniejszą Polityką ochrony danych osobowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki ochrony danych osobowych w celu uzyskania informacji na temat przyjętej przez FUMBI strategii i procedur dotyczących danych osobowych Użytkownika oraz sposobu obchodzenia się z nimi.
 2. Zasady ochrony prywatności, których przestrzegamy
  Przetwarzamy dane osobowe użytkowników zgodnie z następującymi zasadami określonymi w RODO:
   

  (a) legalność, uczciwość i przejrzystość

  Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, uczciwie i przejrzyście.

  (b) ograniczenie celu

  Gromadzimy dane osobowe użytkowników w konkretnie określonych, wyraźnie wskazanych i zgodnych z prawem celach, a ponadto nie przetwarzamy danych osobowych użytkowników w sposób niezgodny z tymi celami.

  (c) minimalizacja danych

  Przetwarzane przez nas dane osobowe są adekwatne, stosowne i ograniczone do niezbędnego zakresu w stosunku do celów, dla których są przetwarzane.

  (d) dokładność

  Dane osobowe użytkownika są prawidłowe i w razie potrzeby aktualizowane.

  (e) minimalizacja przechowywania

  Przechowujemy dane osobowe użytkownika w formie umożliwiającej jego identyfikację przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których przetwarzamy dane osobowe użytkownika.

  (f) integralność i poufność

  Zapewniamy odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika, w tym ochronę przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

  (g) odpowiedzialność

  Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się w sposób odpowiedzialny i zgodny z RODO.
 3. Źródła i zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych
  Dane osobowe uzyskujemy przede wszystkim bezpośrednio od użytkownika. Podczas procesu rejestracji i zakładania Konta użytkownik podaje nam swój adres e-mail (nazwę logowania) i ustala hasło do swojego Konta.
   
  Po założeniu Konta, a przed rozpoczęciem świadczenia jakichkolwiek Usług, poprosimy użytkownika o podanie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania jego tożsamości, oceny ryzyka i sprawdzenia pod kątem możliwych oszustw, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub innych przestępstw finansowych. W tym kontekście będziemy w szczególności prosić o podanie Danych Identyfikacyjnych, np. imienia, nazwiska i kraju zamieszkania lub zameldowania, w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, w szczególności naszych zobowiązań wynikających z Ustawy AML.

  Ponadto gromadzimy i przetwarzamy informacje dotyczące płatności za każdym razem, gdy użytkownik dokonuje płatności na naszą rzecz. Jeśli użytkownik przekaże nam informacje o koncie bankowym, wykorzystamy je wyłącznie w celu pobrania płatności użytkownika i dokonania płatności na jego rzecz.

  Zgodnie z warunkami Umowy Użytkownika możemy zażądać od użytkownika dodatkowych informacji w związku z wykonywaniem naszych obowiązków wynikających z ustawy AML, innych przepisów lub wewnętrznych wytycznych w celu weryfikacji tożsamości użytkownika i oceny ryzyka biznesowego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, takich jak kopia: (i) dowodu tożsamości; w przypadku osoby prawnej, również dowodu tożsamości organów statutowych i dowodu tożsamości ostatecznych beneficjentów rzeczywistych osoby prawnej, (ii) dowodu stałego miejsca zamieszkania lub innego legalnego miejsca zamieszkania (np. kopia dokumentu tożsamości osoby prawnej), (iii) dowodu tożsamości osoby prawnej. (należycie wystawiona faktura za media lub wyciąg bankowy z danymi identyfikacyjnymi i adresem wyrażającym zgodę, wyciąg z rejestru ludności, wyciąg z rejestru handlowego lub podobnego rejestru, (iii) zdjęcie podobizny użytkownika wraz z czytelnymi danymi dokumentu tożsamości, oraz (iv) informacje o pochodzeniu środków będących przedmiotem Depozytu zgodnie z Umową Użytkownika.

  Do tych celów możemy również wykorzystywać pewne informacje z rejestrów publicznych lub innych publicznie dostępnych źródeł w celu weryfikacji tożsamości użytkownika, oceny ryzyka biznesowego, sprawdzania pod kątem potencjalnej oszukańczej działalności, tak zwanego prania pieniędzy lub innych przestępstw.

  Jeśli użytkownik odwiedza FUMBI Platformę, możemy automatycznie zbierać informacje o nim za pomocą Google Analytics, aby zrozumieć, w jaki sposób korzysta z FUMBI Platform. Informacje te są gromadzone i przekazywane nam przez Google LLC jako nasz podmiot przetwarzający dane. Jeśli użytkownik nie chce, aby Google Analytics było używane w jego przeglądarce, może zainstalować dodatek do Google Analytics Opt-Out Browser Add-On lub inne podobne narzędzie.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika
  Przestrzeganie postanowień Polityki FUMBI dotyczącej ochrony danych osobowych

  Dane osobowe użytkowników wykorzystujemy zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony danych. O ile użytkownik nie wyrazi na to wyraźnej zgody, nigdy nie ujawnimy jego danych osobowych osobom trzecim.
   
  Wykorzystanie danych osobowych

  Dane osobowe użytkownika możemy wykorzystywać wyłącznie w oparciu o następujące podstawy prawne:

  (a) Wypełnienie warunków Umowy Użytkownika

  Przetwarzamy dane osobowe użytkownika, jeśli jest to konieczne do zawarcia, wykonania, zmiany lub rozwiązania Umowy Użytkownika. W tym celu przetwarzamy imię, nazwisko, adres i dane konta bankowego użytkownika. Zawarcie i wykonanie Umowy Użytkownika jest możliwe wyłącznie po założeniu Konta, w związku z czym przetwarzamy również adres e-mail (login) i hasło do Konta.

  Czas przetwarzania danych osobowych użytkownika jest określony przez czas obowiązywania Umowy Użytkownika. Możemy nadal przetwarzać dane osobowe użytkownika po rozwiązaniu Umowy, w stosownych przypadkach, na innej podstawie prawnej.

  (b) Przestrzeganie obowiązku prawnego

  Przetwarzamy dane osobowe użytkowników, gdy jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykrywania oszustw, zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub innych przestępstw. W tym kontekście możemy poprosić użytkownika o przesłanie kopii dokumentu tożsamości (paszportu lub dowodu osobistego) i wypełnienie odpowiednich Danych identyfikacyjnych lub podanie innych informacji zgodnie z Umową Użytkownika.

  Możemy ponadto ujawnić dane osobowe użytkownika, jeśli będzie to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych wynikających z przepisów prawa, nakazu sądowego lub procesu prawnego. Czas trwania przetwarzania danych osobowych użytkownika zależy od czasu trwania określonych zobowiązań prawnych.

  (c) prawnie uzasadniony interes

  Możemy również przetwarzać dane osobowe użytkownika, gdy jest to konieczne do celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów, z wyjątkiem sytuacji, w których interesy te są nadrzędne wobec interesów użytkownika lub jego podstawowych praw i wolności. Nasze uzasadnione interesy obejmują następujące kwestie:

  – Ochrona naszych praw

  Możemy zachować dane osobowe użytkownika, jeśli jest to konieczne do ochrony naszych praw wynikających z Umowy Użytkownika lub obowiązującego prawa. Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika wyłącznie przez niezbędny okres, który nie będzie przekraczał 10 lat od rozwiązania Umowy z użytkownikiem.

  – Zapobieganie nieuczciwym zachowaniom

  Możemy przechowywać dane osobowe użytkownika, jeśli jest to konieczne w celu zapobiegania oszustwom, które mogą wyrządzić nam szkodę i zaszkodzić naszym interesom, przez okres 5 lat po wygaśnięciu Umowy z Użytkownikiem.

  – Dochodzenie roszczeń

  Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika, jeśli będzie to konieczne do wyegzekwowania wszelkich roszczeń, jakie możemy mieć wobec niego. Przechowujemy dane osobowe do momentu upływu odpowiedniego okresu przedawnienia.

  – Marketing bezpośredni

  Wykorzystujemy imię i nazwisko oraz adres e-mail użytkownika w celu dostarczania mu informacji o naszych produktach i usługach. O ile użytkownik nie sprzeciwi się temu lub nie sprzeciwi się temu w dowolnym momencie w przyszłości, będziemy wysyłać mu biuletyn e-mail w celu dostarczenia mu tych informacji.

  – Polecenia i nagrody

  Przechowujemy informacje o każdym poleceniu dokonanym przez Użytkownika, gdy Nowy Użytkownik dołącza do FUMBI na podstawie polecenia, w celu oceny kwalifikowalności do otrzymania nagrody w ramach Systemu Poleceń. Informacje te są przechowywane w odniesieniu do Użytkownika, który polecił Nowego Użytkownika, a także do Nowego Użytkownika, który dołączył do FUMBI zgodnie z warunkami Systemu Poleceń.

 5. Wykorzystanie plików cookie Używamy plików „cookie”, aby pomóc użytkownikowi spersonalizować korzystanie z platformy FUMBI. Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na dysku twardym użytkownika przez serwer WWW. Plik cookie jest przypisany wyłącznie do użytkownika i może być odczytywany tylko przez domenę serwera internetowego, który wydał użytkownikowi plik cookie. Jednym z głównych celów plików cookie jest zapewnienie odpowiedniej funkcjonalności w celu zaoszczędzenia czasu użytkownika. Celem plików cookie jest poinformowanie serwera internetowego, że użytkownik powrócił na określoną stronę. Na przykład, jeśli użytkownik personalizuje strony platformy FUMBI, plik cookie pomaga nam odświeżyć określone informacje za każdym razem, gdy użytkownik powraca na tę stronę. Jeśli użytkownik powróci na tę samą stronę internetową, podane wcześniej informacje mogą zostać odzyskane, dzięki czemu można łatwo korzystać ze spersonalizowanych funkcji.

  Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucić pliki cookie, jeśli wolisz. Jeśli użytkownik zdecyduje się odrzucić pliki cookie, może nie być w stanie w pełni korzystać z interaktywnych funkcji platformy FUMBI.

 6. Odbiorcy i podmioty przetwarzające dane osobowe Użytkownika
  Możemy wyznaczyć osoby trzecie – podmioty przetwarzające – które mogą wykonywać określone czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika zgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wyznaczamy wyłącznie podmioty przetwarzające, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie było zgodne z wymogami RODO i zapewniało ochronę praw użytkownika. Korzystamy z usług następujących podmiotów przetwarzających, które mogą gromadzić i przetwarzać dane osobowe użytkowników w naszym imieniu:
  – spółki Google LLC (zwanej dalej „Google”), z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (United States);
  – spółki Liquid Web, LLC z siedzibą pod adresem 2703 Ena Dr., Lansing, MI 48917, Stany Zjednoczone (United States);
  – spółki Mailgun Technologies, Inc. z siedzibą pod adresem 535 Mission St., Fl 14, San Francisco, CA 94105, Stany Zjednoczone (United States);
  – Fintegence, s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratysława – Stare Miasto, Słowacja;
  – Fireblocks Ltd, Derech Menachem Begin 150, 6492105 Tel Awiw, Izrael;
  – SUM AND SUBSTANCE LTD, 30 St. Mary Axe, Londyn, Anglia, EC3A 8BF.

  Jesteśmy uprawnieni do przekazywania danych osobowych użytkownika podmiotom przetwarzającym lub innym odbiorcom w państwach trzecich tylko wtedy, gdy (i) Komisja Europejska stwierdziła, że państwo trzecie, terytorium lub co najmniej jeden określony sektor w tym państwie trzecim gwarantuje odpowiedni poziom ochrony lub (ii) podmiot przetwarzający zapewnił odpowiednie zabezpieczenia oraz pod warunkiem, że osoby, których dane dotyczą, mają egzekwowalne prawa i skuteczne środki ochrony prawnej.

  W przypadku podania kodu referencyjnego Partnera FUMBI, który polecił Użytkownikowi zawarcie Umowy użytkownika podczas rejestracji na Platformie lub w przypadku rejestracji na Platformie bezpośrednio przez Partnera FUMBI za zgodą Użytkownika, dane osobowe Użytkownika zostaną również przekazane odpowiedniemu Partnerowi w celu umożliwienia świadczenia obsługi klienta z jego strony. Takie udostępnienie danych osobowych jest ograniczone w czasie przez okres obowiązywania Umowy użytkownika z użytkownikiem, a także przez okres obowiązywania Umowy partnerskiej między FUMBI a odpowiednim Partnerem, w której Partner zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z RODO i ustawy o ochronie danych w zakresie przetwarzania danych osobowych i nieujawniania ich osobom trzecim, chyba że za zgodą użytkownika uzgodniono inaczej. Z zastrzeżeniem warunków uzgodnionych w odpowiedniej Umowie Partnerskiej, Partner może ujawnić dane osobowe Użytkownika firmie, z którą współpracuje jako tzw. Partner podlegający Superpartnerowi, która to firma nie jest uprawniona do ujawniania ich jakiejkolwiek innej osobie i jest zobowiązana do przetwarzania ich zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych.

 7. Prawa Użytkownika
  Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych:

  (a) prawo do informacji

  Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych. FUMBI informuje Użytkownika o takim przetwarzaniu w niniejszej Polityce ochrony danych osobowych.

  (b) prawo wglądu w dane osobowe Użytkownika

  Jeżeli Użytkownik chciałby uzyskać wgląd w jego dane osobowe posiadane przez FUMBI, prosimy o kontakt.

  (c) prawo do sprostowania

  Jeśli przechowywane przez nas dane osobowe użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, użytkownik ma prawo poprosić nas o ich poprawienie. Jeśli te dane osobowe zostały przekazane stronie trzeciej za zgodą użytkownika lub z przyczyn prawnych, musimy poprosić ją o poprawienie takich danych.

  (d) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

  Użytkownik ma prawo zażądać od nas usunięcia wszystkich swoich danych osobowych. Nie jesteśmy jednak zobowiązani do usunięcia danych osobowych użytkownika, jeśli mamy prawny powód do ich przetwarzania lub jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy z użytkownikiem.

  (e) Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Użytkownik ma prawo poprosić nas o ograniczenie sposobu, w jaki przetwarzamy jego dane osobowe, jeśli:

 • użytkownik sprzeciwia się dokładności swoich danych osobowych (w takim przypadku przetwarzanie jego danych osobowych zostanie ograniczone na okres niezbędny do zweryfikowania ich dokładności);
 • użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu jego danych osobowych niezgodnie z prawem i żąda ograniczenia ich wykorzystywania zamiast ich usunięcia;
 • nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika do celów przetwarzania, ale użytkownik potrzebuje ich do ustalenia, wykonania lub obrony swoich roszczeń prawnych;
 • użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu jego danych osobowych zgodnie z lit. g) poniżej (w takim przypadku przetwarzanie jego danych osobowych zostanie ograniczone na czas weryfikacji, czy uzasadnione powody po naszej stronie przeważają nad uzasadnionymi powodami użytkownika jako osoby, której dane dotyczą).Jeśli przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z którymkolwiek z powyższych punktów, takie dane osobowe mogą, z wyjątkiem przechowywania, być przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub jej państwa członkowskiego.

  (f) prawo do przenoszenia danych

  Jesteśmy zobowiązani do umożliwienia użytkownikowi pobierania i ponownego wykorzystywania jego danych osobowych do własnych celów we wszystkich usługach w bezpieczny sposób, bez wpływu na użyteczność jego danych.

  (g) prawo do sprzeciwu

  Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeśli odbywa się to na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów. O ile nie będziemy w stanie wykazać uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, nie będziemy już przetwarzać jego danych osobowych.

  (h) prawo do cofnięcia zgody

  Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych, ale później zmieni zdanie, ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Jeśli użytkownik wycofa wcześniej udzieloną zgodę, zaprzestaniemy przetwarzania jego danych. Zasadniczo jednak nie przetwarzamy danych osobowych użytkownika na podstawie jego zgody, lecz na podstawie umowy o świadczenie usług.

  (i) prawo złożenia skargi

  Użytkownik ma prawo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych, jeśli uważa, że przetwarzamy jego dane w sposób niezgodny z RODO lub jeśli uważa, że nie przestrzegamy jego praw. Dane kontaktowe organów ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich UE są dostępne na stronie: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

  Wszystkie powyższe prawa (z wyjątkiem prawa do złożenia skargi, z którego należy skorzystać, kontaktując się bezpośrednio z właściwym organem ochrony danych) można wykonać, wysyłając nam odpowiedni wniosek, w tym celu prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@fumbi.network.

  8. Linki do innych stron internetowych

  FUMBI Platforma może zawierać łącza do lub ze stron internetowych naszych partnerów, reklamodawców, serwisów społecznościowych itp. Jeśli łączysz się z takimi witrynami, pamiętaj, że witryny te mogą mieć własne informacje o prywatności i że nie ponosimy odpowiedzialności za takie informacje.Przed przesłaniem swoich danych osobowych do takich witryn należy zapoznać się z tymi informacjami, o ile są one dostępne.

  9. W jaki sposób FUMBI chroni dane osobowe Użytkownika?
  Korzystamy z różnych technologii i praktyk bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Zabezpieczamy dane osobowe użytkownika na serwerach komputerowych w kontrolowanym i bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieautoryzowanym dostępem, użyciem lub ujawnieniem. Jeśli poufne informacje (takie jak dane konta bankowego i/lub dane geolokalizacyjne) są gromadzone na platformie FUMBI i/lub przesyłane do innych witryn internetowych, są one chronione za pomocą szyfrowania, takiego jak protokół Secure Socket Layer (SSL).

  Chociaż staramy się zapewnić jak najbezpieczniejsze środowisko przetwarzania danych osobowych użytkownika, nie możemy całkowicie wykluczyć możliwości nieuprawnionego dostępu, wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych. W przypadku takiego naruszenia danych niezwłocznie powiadomimy odpowiedni organ nadzorczy i niezwłocznie zajmiemy się sytuacją. Jeśli naruszenie danych może wyrządzić użytkownikowi szkodę, niezwłocznie powiadomimy go o takim naruszeniu.

  10. Zmiany Polityki FUMBI dotyczącej ochrony danych osobowych
  Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany do naszej Polityki Ochrony Danych, w którym to przypadku zawsze dostarczymy użytkownikowi zaktualizowaną wersję Polityki Ochrony Danych.

Kontakt z FUMBI
W przypadku pojawienia się po stronie Użytkownika pytań dotyczących niniejszej Polityki ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem info@fumbi.network.