back
Zaujímavosti
2. augusta 2020  • clock 3 min •  Daniel Mitrovsky

Analýza dlhodobých investičných stratégií v kryptomenách

Ak sa rozhodnete investovať do kryptomien, máte na výber niekoľko desiatok investičných stratégii. V tomto blogu sa pozrieme na pár najpopulárnejších pasívnych stratégií a ich jednotlivé aspekty ako volatilita, kumulatívny výnos a ďalšie parametre. Ako veľmi je Fumbi efektívne v porovnaní s týmito stratégiami?

Hlavným zdrojom údajov a historických dát bol portál www.coinmarketcap.com, ktorý patrí celosvetovo medzi jeden z najpoužívanejších a najdôveryhodnejších zdrojov, ktorý zhromažďuje dáta výhradne o kryptomenách. Pomocou tohto portálu sa nám podarilo získať historické dáta všetkých kryptomien, ktoré boli súčasťou jednotlivých portfólií.

Hlavným zdrojom historických dát pre benchmarky z konvenčného investovania bol portál www.finance.yahoo.com. Historické dáta boli v oboch prípadoch spracované v mene USD. Ako benchmarky z konvenčného investovania sme si stanovili:

  • SPDR S&P 500 ETF Trust – Jeden z najväčších a najviac obchodovaných ETF na svete. Sleduje trhovo-vážený index stredne veľkých a veľkých spoločností a ich akcií v USA ktoré vybral výbor S&P 500.
  • iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) – Sleduje investičné výsledky z indexu zloženého zo štátnych dlhopisov USA so zostatkovou dobou splatnosti 7 až 10 rokov.

Tvorba portfólií

V duchu pasívnej investičnej stratégie podobnej indexom na finančných trhoch, sme si zvolili ako najkľúčovejšie kritérium pri zostavovaní portfólií trhovu kapitalizáciu. To znamená, že skúmané portfóliá obsahujú desať kryptomien, ktoré vždy na začiatku daného roku mali najvyššiu trhovú kapitalizáciu. Prehodnocovanie resp. rebalansing portfólia nastáva vždy na konci každého roku, kedy dôjde k výmene kryptomien v portfóliu pri dodržaní stanoveného princípu. Pri každoročnom rebalansingu portfólií abstrahujeme od poplatkov a transakčných nákladov. Diferenciácia portfólií bude definovaná na základe prístupov k stanoveniu váh pre jednotlivé portfóliá. Nasledujúca tabuľka zobrazuje kryptomeny s najvyššou trhovou kapitalizáciou na začiatku každého roku. Tieto kryptomeny budú súčasťou portfólií v jednotlivých rokoch.

Prehľad kryptomien podľa trhovej kapitalizácie v jednotlivých rokoch

Zdroj: Daniel Mitrovský, spracované podľa dát z CoinMarketCap.

Stanovenie váh

Stanovenie váh jednotlivým kryptomenám znamená určenie ich významu vyjadrené číselným spôsobom na základe zvoleného prístupu. Vo všeobecnosti platí, že čím je trhová kapitalizácia danej kryptomeny väčšia, tým bude jeho váha v portfóliu vyššia.

Zároveň sme sa pozreli aj na inverzný prístup, podľa ktorého finančný nástroj, ktorý má nižšiu hodnotu podľa vybraného kritéria, bude mať percentuálne vyššie zastúpenie v portfóliu. Na základe toho sme si stanovili päť rôznych prístupov na hodnotenie kritérií, ktoré určuje váhu kryptomien v portfóliu.

Portfólio č.1 (P1) – váha 10%

V tomto portfóliu budú všetky finančné nástroje disponovať fixne stanovenou váhou 10% počas celého investičného horizontu. Z toho vyplýva, že v portfóliu sa budú meniť iba aktíva pri pevne stanovených váhach.
Portfólio č.1

Portfólio č.2 (P2) – váha na základe volatility (HighBetter)
Pri tomto prístupe je váha každej kryptomeny na obdobie jedného roku vypočítaná na základe volatility (miery kolísania aktíva) z predchádzajúceho roku. Volatilita každého nástroja je definovaná jeho smerodajnou odchýlkou. Čím vyššiu volatilitu daná kryptomena dosahovala v minulom roku, tým bude mať vyššiu váhu v portfóliu.

Pre výpočet váh v tomto portfóliu sme využili matematický vzťah:

Portfólio č.2

Portfólio č.3 (P3) – váha na základe volatility (LowBetter)

Pri tomto prístupe je váha každého finančného nástroja pre konkrétny rok vypočítaná na základe volatility kryptomeny z predchádzajúceho roku podobne, ako tomu bolo pri portfóliu č. 2 Diferenciácia oproti portfóliu č. 2 je definovaná vzťahom k volatilite. Čím nižšiu volatilitu daná kryptomena dosahovala v minulom roku, tým bude mať vyššiu váhu a zastúpenie v portfóliu. Pre výpočet váhy každej jednej kryptomeny, ktorá je súčasťou tohto portfólia, vychádzame z matematického vzťahu P2 použitom v portfóliu č. 2:

Následnou matematickou operáciou dostávame váhu finančného nástroja:

Pri stanovovaní váh pri portfóliu č. 2 a 3 je nutné poukázať na možnosť skreslenia hodnoty jednotlivých volatilít. Toto skreslenie môže byť spôsobené faktom, že pri výpočte volatility z predchádzajúceho roku neboli pri niektorých kryptomenách dostupné dáta na výpočet volatility za obdobie celých 12 mesiacov. Na základe skreslenej volatility aktíva mohlo dôjsť aj k nastoleniu neadekvátnej a nekorektnej váhy pre aktívum. Absencia historických dát, najmä v začiatkoch analyzovaného obdobia počas rokov 2013 a 2014 mohla byť spôsobená nasledujúcimi faktormi:

  • nízka obchodovateľnosť kryptomeny v danom období,
  • nedostatočná pozornosť venovaná trhu s kryptomenami v ranných rokoch,
  • kryptomena vznikla v priebehu časového horizontu alebo obdobia, ktorý bol určený na výpočet volatility.

Portfólio č.3

Portfólio č.4 (P4) – váha na základe trhovej kapitalizácie (HighBetter)

Pri tomto prístupe je váha každej kryptomeny v portfóliu vypočítaná ako podiel trhovej kapitalizácie danej kryptomeny k súčtu trhovej kapitalizácie všetkých kryptomien portfólia pre dané obdobie. Čím je vyššia trhová kapitalizácia kryptomeny vzhľadom k súčtu trhovej kapitalizácie kryptomien v portfóliu, tým bude váha konkrétnej kryptomeny v portfóliu vyššia. Pre výpočet váhy kryptomeny v portfóliu použiívame vzťah:

Portfólio č.4

Portfólio č.5 (P5) – váhy na základe trhovej kapitalizácie (LowBetter)

Na rozdiel od portfólia č. 4 v poslednom portfóliu aplikujeme váhu danej kryptomeny v portfóliu inverzne k trhovej kapitalizácii. Čím je nižšia trhová kapitalizácia kryptomeny, tým bude váha danej kryptomeny v portfóliu vyššia.
Pri tomto prístupe bude váha kryptomeny v portfóliu vychádzať zo vzťahu pre výpočet váhy v portfóliu č. 4:

Následnou matematickou operáciou dostávame vzťah pre výpočet váhy finančného nástroja v portfóliu č. 5 :

Portfólio č.5

Vyhodnotenie

Čitatelia zvedaví na konkrétne grafy porovnávajúce jednotlivé portfólia voči daným benchmarkom si môžu tieto grafy dohľadať priamo v bakalárskej práci. Pre účely tohto blogu však uvedieme len sumár výsledkov analýzy zachytený v tabuľkách. Pre hodnotenie našich investičných portfólií sme si vopred stanovili kritéria, pomocou ktorých ich budeme hodnotiť. Tie sú nasledovné:

  • Kumulatívny výnos na konci obdobia
  • Volatilita portfólia
  • Maximálny zisk a maximálna strata
  • Ukazovateľ CAGR (Zložená ročná miera rastu)
  • Sharpov pomer

Kumulatívny výnos na konci obdobia

Predstavuje výkonnosť portfólia vyjadrenú prostredníctvom kumulatívneho výnosu na konci sledovaného obdobia. Kumulatívne výnosnosti v našich portfóliách boli sledované na mesačnej báze. Vzorec pre výpočet kumulatívneho výnosu vychádza zo vzťahu pre výpočet geometrického výnosu:

?? = (? + ??) ∗ (? + ??) − ?

Kde CR predstavuje kumulatívnu výnosnosť v danom mesiaci, rc kumulatívnu výnosnosť za predchádzajúce obdobie a rm výnosnosť na konci mesiaca.

Porovnanie kumulatívnych výnosov portfólií

Zdroj: Daniel Mitrovský

Na základe komparácie kumulatívnych výnosov investičných portfólií na konci obdobia môžeme povedať, že najvyššiu výkonnosť ku koncu sledovaného obdobia vo februári 2020 dosahuje portfólio č. 4, ktoré dosahuje návratnosť až 655,48 %. Druhú najvyššiu návratnosť dosahuje portfólio č. 3 na úrovni 212,89 %. Rozdiel v návratnosti medzi portfóliom č. 4 a portfóliom č. 3 predstavuje až 442,59 %. Na druhej strane portfólio č. 2 na konci sledovaného obdobia bilancuje so stratou -49,76 %.

Víťazné portfólio: č. 4

Volatilita portfólia

Pomocou volatility sledujeme mieru kolísania hodnoty portfólia. Vo všeobecnosti tak sledujeme, ako sa namerané hodnoty odlišujú od priemeru za sledované obdobie. Volatilitu sme v tomto prípade určili smerodajnou odchýlkou. Pre výpočet smerodajnej odchýlky sme v programe Excel využili funkciu STDEV.S:

kde x predstavuje mesačný výnos, x̄ strednú hodnotu vzorky (priemerný výnos) a n predstavuje veľkosť vzorky.

Porovnanie volatility sledovaných portfólií

Zdroj: Daniel Mitrovský

Na základe zistení môžeme konštatovať, že na trhu s kryptomenami je volatilita značne vyššia než pri konvenčnom investovaní. Vo všeobecnosti, čím nižšiu volatilitu portfólio dosahuje, tým je stabilnejšie a menej rizikové. Avšak, nižšie riziko je spravidla sprevádzané nižšími výnosmi. Zatiaľ, čo volatilita ETF_SPY dosahuje úroveň 3,43 % a volatilita IEF_ETF dokonca len 1,56 %, najnižšiu volatilitu zaznamenanú u kryptomenových portfólií dosahuje portfólio č. 4 na úrovni 23,48 %. To je v porovnaní s indexom ETF_SPY až 6,85-násobne viac a v porovnaní s IEF_ETF dokonca až 15,05-násobne viac. Volatility ostatných portfólií sa pohybujú v rozmedzí 38,85 % až 41,23 %.

Víťazné portfólio: č. 4

Maximálny zisk a maximálna strata portfólia

Tieto ukazovatele vyjadrujú pomyselné body, v ktorých kumulatívne výnosy sledovaných portfólií dosahujú najnižšiu a najvyššiu hodnotu a portfólio tak dosahuje maximálnu stratu alebo maximálny zisk. Pre interpretáciu týchto ukazovateľov sme si zvolili počiatočnú investíciu 1000 €. Oba tieto ukazovatele sú vyjadrené v absolútnom aj v relatívnom vyjadrení v nasledujúcej tabuľke.

Porovnanie výnosov a strát jednotlivých portfólií

Zdroj: Daniel Mitrovský

Na základe tabuľky môžeme usúdiť, že najvyšší maximálny výnos dosiahlo portfólio č. 4 a najnižší výnos dosiahlo portfólio č. 2. Ak by si investor zvolil stratégiu zodpovedajúcu portfóliu č. 4 a rozhodol by sa vybrať svoje financie práve v bode, kedy jeho portfólio dosiahlo maximálny výnos, pri investícií 1000 € na začiatku sledovaného obdobia by v bode maximálneho výnosu jeho zisk predstavoval až 14,860.23 €. Naopak, ak by investor aplikoval prístup zodpovedajúci portfóliu č. 2, jeho maximálny zisk by pri v bode maximálneho výnosu dosahoval len 1212,21 €.

Víťazné portfólio: č. 4

Ukazovateľ CAGR (Zložená ročná miera rastu)

Zložená ročná miera rastu (CAGR) predstavuje mieru návratnosti, ktorá by bola potrebná na to, aby investícia mohla rásť od začiatočnej hodnoty až po jej koncovú hodnotu za predpokladu, že zisky by boli reinvestované na konci každého roka počas životnosti investície. V našom prípade ukazovateľ CAGR aplikujeme do reálnej situácie s počiatočnou investíciou 1000 €. Pre výpočet ročnej miery rastu sa využíva matematický vzťah:

kde EV predstavuje hodnotu investície na konci obdobia, BV hodnotu investície na začiatku obdobia a n počet rokov.

Porovnanie hodnoty ukazovateľa CAGR

Zdroj: Daniel Mitrovský

Víťazné portfólio: č. 4

Sharpov pomer (Sharpe Ratio)

Sharpov pomer používajú investori s cieľom vypočítať nadvýnos investície z bezrizikovej návratnosti alebo benchmarku (v tomto prípade benchmarku ETF_SPY a IEF_ETF) na jednotku volatility portfólia. Čím je tento ukazovateľ vyšší, tým lepšia je výkonnosť portfólia vzhľadom k svojej rizikovosti. V našom prípade sme Sharpov pomer vyrátali použitím mesačných dát. Vzorec pre výpočet Sharpovho pomeru:

kde ?? predstavuje návratnosť portfólia, ?? návratnosť bezrizikového aktíva (v tomto prípade benchmarku) a ?? predstavuje volatilitu nadvýnosu portfólia.

Hodnotenie ukazovateľa Sharpov pomer

Zdroj: Daniel Mitrovský

Na základe tabuľky môžeme deklarovať, že pri výpočte Sharpovho pomeru použitím benchmarku ETF_SPY dosiahlo najvyššiu hodnotu portfólio č. 4. Rovnako je to aj pri použití benchmarku IEF_ETF. Naopak, najhoršie sa v ukazovateli Sharpovho pomeru pri oboch použitých benchmarkoch umiestnilo portfólio č. 2, ktorého váhy aktív boli určované vysokou volatilitou.

Víťazné portfólio: č. 4

Záver

Vývoj výnosnosti všetkých portfólií v rokoch 2014 až 2017 bol takmer identický. V čase, kedy povedomie o kryptomenách nebolo rozšírené a nebola im venovaná dostatočná pozornosť, dosahovali všetky zostavené portfólia obrovské straty. Bod zlomu u všetkých portfólií nastal v priebehu roku 2017, kedy kryptomeny zaznamenali obrovský býčí trh a dosahovali svoje doposiaľ maximálne hodnoty.

Pomyselným víťazom tejto analýzy sa stalo portfólio č. 4, v ktorom váha kryptomien v košíku bola úmerná trhovej kapitalizácii danej kryptomeny. Čím väčší podiel na trhu, tým väčšia váha v košíku. Toto portfólio zaznamenalo v komparácii s ostatnými portfóliami najvyššiu výnosnosť, najnižšiu volatilitu a najvyššie hodnoty ukazovateľa zloženej ročnej miery rastu.

Toto portfólio taktiež dosiahlo najvyššiu úroveň Sharpovho pomeru v oboch prípadoch pri použití oboch benchmarkov. To znamená, že toto portfólio dosiahlo v porovnaní s konkurentmi najvyššie výnosnosti pri najnižšej miere rizika.

Fumbi Index

Práve portfólio č. 4 má najbližšie k Fumbi Index portfóliu, v ktorom je váha kryptomien v košíku pridelená na základe trhovej kapitalizácie. Na rozdiel od portfólia č. 4 však Fumbi Index obsahuje väčšie množstvo kryptomien (medzi 25 a 30) a zároveň Fumbi algoritmus rebalansuje váhy jednotlivých kryptomien v portfóliu na dennej báze. Vďaka tomu sú klienti Fumbi vystavení rastovému potenciálu viacerých kryptomien, ktorých váha v portfóliu odzrkadľuje trhovú realitu.

Investuj do kryptomien jednoducho a bezpečne. Investuj s Fumbi.

Investujte s Fumbi

Autor blogu je študentom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, a blog ja založený na bakalárskej práci, ktorá analyzuje päť rôznych pasívnych stratégií pri investovaní do kryptomien.

Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Zdieľaj spolu s ostatnými
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi