back
Zaujímavosti
17. februára 2022  • clock 3 min •  Fumbi Network

Pravidlá a podmienky súťaže o 4000 EUR s Oktagonom 02/2022

Pravidlá a podmienky súťaže o 4000 EUR s Oktagonom 02/2022

1. Základné informácie

1.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť FUMBI NETWORK j. s. a., so sídlom: Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 821 09, IČO: 52 005 895, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sja, vložka č.: 57/B (ďalej len ”FUMBI” alebo “Organizátor“).

1.2 Názov súťaže je “Súťaž o 4000 Eur/ 100.000 Kč s Oktagonom” (ďalej len “Súťaž“).

1.3 Súťaž sa koná v období od 17.2.2022 do 26.2.2022 do 22.00 hod ( ďalej len “Súťažné obdobie“).

1.4 Súťažiaci majú možnosť zapojiť sa a získať výhru v rámci celého Súťažného obdobia.

1.5 Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou META, Inc. a nemá s ňou žiaden vzťah. V rámci Súťaže nevznikajú spoločnosti META, Inc. vo vzťahu k súťažiacemu žiadne záväzky.

2. Súťažiaci a pravidlá Súťaže

2.1 Súťažiacim v Súťaži môže byť fyzická osoba staršia ako 15 rokov s trvalým pobytom alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej a Českej republiky, ktorá riadne ukončila svoju registráciu v rozhraní portálu FUMBI (ďalej len „Portál“) prípadne jeho jazykovej mutácie dostupného na Portáli, ktorá je možná počas celého obdobia Súťaže a naplnila ďalšie podmienky uvedené v tomto bode 2.

2.2 Úspešné zaradenie do Súťaže je podmienené tým, že súťažiaci je povinný úspešne uskutočniť:

a. riadne zrealizovať a potvrdiť svoju registráciu v rozhraní portálu FUMBI dostupnom na www.fumbi.network (ďalej len „Portál“) prípadne jeho jazykovej mutácie dostupnej na Portáli, pri ktorej uvedie súťažný kód „oktagon“ a zriadi svoj užívateľský účet.

alebo

b. riadne zrealizovať a potvrdiť svoju registráciu v rozhraní portálu FUMBI dostupnom na www.fumbi.network (ďalej len „Portál“) prípadne jeho jazykovej mutácie dostupnej na Portáli, úspešne uskutočniť overenie svojej totožnosti a zrealizovať počas trvania Súťaže vklad v hodnote najmenej 100 EUR/ 2800 Kč do produktu Fumbi Index Portfólio poskytovaného FUMBI.

b.1 Podmienkou zaradenia do Súťaže je pripísanie peňažných prostriedkov predmetného súťažiaceho v prospech bankového účtu FUMBI počas trvania Súťaže. Bankovým účtom FUMBI sa rozumie bankový účet operovaný FUMBI asociovaný s príslušným produktom do ktorého mal súťažiaci úmysel realizovať vklad, vrátane uvedenia správnych údajov potrebných pre identifikáciu transakcie (napr. konštantný symbol a variabilný symbol).

2.3 Zo Súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom vzťahu k Organizátorovi ako aj osoby, ktoré sú rodinnými príslušníkmi osôb v pracovnom vzťahu k Organizátorovi.

2.4 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky Súťaže, súťažiacich zúčastňujúcich sa na konaní, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky tejto Súťaže. Právo Organizátora vylúčiť súťažiach zo Súťaže sa vzťahuje aj na súťažiacich, ktorí porušili podmienky Súťaže, prípadne tých súťažiacich: i) ktorí neukončili registráciu na Portáli, ii) ktorí neukončili overenie svojej totožnosti, iii) ktorých kontaktné údaje, vrátane e-mailovej adresy sú zjavne nesprávne, obsahujú vulgarizmy alebo iné slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou, alebo ktoré Organizátor posúdi ako nevhodné na zverejnenie.

2.5 Podmienkou účasti v Súťaži je súhlas súťažiaceho so zverejnením mena a obce, v ktorej sa nachádza miesto trvalého bydliska alebo dlhodobého pobytu súťažiaceho. Zverejnené budú na Sociálnych sieťach Organizátora, tak ako sú definované v článku 3.1 týchto súťažných podmienok, s čím súťažiaci účasťou v Súťaži súhlasí.

3. Vyhlásenie Súťaže, vyhodnotenie, oznámenie výsledkov Súťaže a výhra

3.1 Organizátor vyhlási Súťaž dňa 17.2.2022 prostredníctvom svojich sociálnych sietí, najmä Facebook profilu Fumbi.networkInstagram profilu fumbi.network alebo iných sociálnych sietí zriadených alebo operovaných Organizátorom (ďalej len “Sociálne siete Organizátora“).

3.2 Výhrou v Súťaži sú finančné prostriedky v hodnote 4000 EUR (slovom: štyritisíc eur)/ 100.000 Kč ( slovom: stotisíc korun českých), ktoré budú výhercom pripísané v prospech účtu zriadeného na Portáli do produktu Fumbi Index Portfólio.

3.3 Organizátor určí výhercu Súťaže žrebovaním.

3.4 Výherca bude po vyžrebovaní kontaktovaný zo strany FUMBI na e-mailovú adresu asociovanú s účtom súťažiaceho.

3.5 Súťažiaci v súvislosti so zapojením sa do Súťaže výslovne súhlasí s kontaktovaním zo strany Organizátora pre účely informovania o výhre prostredníctvom e-mailovej adresy zadanej pri registrácii, ako aj so súvisiacimi úkonmi spracúvania osobných údajov súťažiaceho pre účely Súťaže.

3.6 Organizátor vyhlási ukončenie Súťaže najneskôr dňa 26.2.2022 prostredníctvom Sociálnych sietí Organizátora s uvedením informácie o kontaktovaní výhercu.

3.7 Výherca je oprávnený disponovať s výhrou najskôr po uplynutí troch mesiacov odo dňa pripísania výhry v prospech profilu výhercu do produktu Fumbi Index Portfólio. Disponovaním v zmysle predchádzajúcej vety sa rozumie najmä výber výhry z rozhrania účtu, speňaženie výhry, vrátane akéhokoľvek zaťaženia výhry vecným bremenom.

4. Ostatné podmienky Súťaže

4.1 Súťažiaci, resp. výherca nie je oprávnený požadovať namiesto výhry finančné, či akékoľvek iné plnenie a nemá nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora, okrem tých, ktoré sú špecifikované v týchto podmienkach Súťaže.

4.2 Organizátor rozhoduje o podnetoch, reklamáciách alebo námietkach týkajúcich sa Súťaže jednostranne a s konečnou platnosťou.

4.3 Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo doplniť pravidlá Súťaže po celú dobu jej trvania, a to vyhlásením zmeny pravidiel Súťaže spôsobom zhodným s vyhlásením Súťaže. Organizátor sa zaväzuje pri zmene podmienok Súťaže informovať o realizovaných zmenách a sprístupniť nové, konsolidované podmienky Súťaže.

4.4 Organizátor je oprávnený kontrolovať naplnenie podmienok Súťaže, ako aj s konečnou platnosťou a jednostranne rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so Súťažou. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo Súťaže alebo súťažiacemu neposkytnúť výhru, a to v prípade, ak súťažiaci porušil podmienky Súťaže alebo konal iným obdobným spôsobom, ktorý je v rozpore s podmienkami Súťaže.

5. Vyhlásenie súťažiaceho a súhlas so spracovaním osobných údajov

5.1 Účasťou v Súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré Organizátorovi poskytol pre účely zaradenia do Súťaže, jej vyhodnotenia a odovzdania výhry.
5.2 Súťažiaci má právo požadovať od Organizátora prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
5.3 Organizátor uchováva osobné údaje výhercov výlučne v rozsahu a na dobu potrebnú pre účely Súťaže a pre účely odovzdania výhry, nie však dlhšie ako 6 mesiacov odo dňa vyhlásenia Súťaže.
5.4 Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania Súťaže je účinné okamihom jeho doručenia Organizátorovi a má za následok vylúčenie súťažiaceho zo Súťaže.

6. Platnosť pravidiel

6.1 Tieto pravidlá sú platné od 17.2.2022 do 26.2.2022 tzn. odo dňa začiatku Súťaže do ukončenia Súťaže.

Avatar photo

Fumbi Network

Fumbi

linkedin
Zdieľaj spolu s ostatnými
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi