DOHODA O PODMÍNKÁCH POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY

1. PREAMBULE

Společnost FUMBI NETWORK j. s. a., je jednoduchou akciovou společností založenou ve Slovenské republice, sídlem: Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 005 895, zapsanou v Obchodnom registru Okresného súdu Bratislava I, Oddíl: Sja, Vložka č.: 57/B, jednající prostřednictvím své organizační složky FUMBI NETWORK j. s. a., odštěpný závod, se sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka A 79751 (dále jen „FUMBI”), je poskytovatelem služeb spojených s virtuálními měnami ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jako i jiných služeb spojených s virtuálními měnami, resp. kryptoaktivy prostřednictvím platformy https://fumbi.network, případně jejích jazykových mutací (dále jen „Platforma“).

Účelem této dohody je úprava práv a povinností souvisejících s používáním Platformy, přičemž tato dohoda nezakládá mezi Vámi a FUMBI žádná práva a povinnosti v souvislosti s poskytováním služeb souvisejících s virtuálními měnami, resp. kryptoaktivy. Práva a povinnosti Uživatele a FUMBI jsou předmětem separátní právní úpravy obsažené v Uživatelské smlouvě (dále jen „Smlouva“). Na základě Smlouvy a ve smyslu jejich podmínek máte příležitost využívat Platformu za účelem poskytnutí Služeb tak, jak jsou definované ve Smlouvě.

2. OCHRANNÉ ZNÁMKY A AUTORSKÁ PRÁVA

FUMBI je vlastníkem autorských práv k Platformě, včetně informací a materiálů na ní zveřejněných a uspořádaných, pokud není uvedeneo jinak. FUMBI má výhradní práva nebo licence k používání nebo jakékoliv jiné licence pro všechny druhy obchodnyích měn a ochranných známek obsažené a/nebo objevujuící se na Platformě, pokud jsou vyžadovány.

3. ZMĚNA INFORMACÍ A MATERIÁLŮ

Veškeré informace a materiály zveřejněné na Platformě a všechny podmínky a popisy zde uvedené, mohou být změněny bez předchozího upozornění v mezích, jejichž taková změna neodporuje Smlouvě.

4. PŘEDPOKLÁDANÍ UŽIVATELÉ

Platforma není určena jakékoliv osobě nebo orgánu, v jakékoliv jurisdikci nebo zemi, kde by taková distribuce nebo použití bylo v rozporu s místními zákony nebo předpisy.

5. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Uživatel je povinen při používání Platformy dodržovat všeobecně závazné právní předpisy, tuto Smlouvu, stejně tak jako respektovat práva FUMBI a třetích osob.

Uživatel se zavazuje, že nebude:

a) jakýmkoliv způsobem zasahovat do funkcionality Platformy nebo jakýchkoliv řešení vyvinutých FUMBI nebo v její prospěch, ohrožovat a/nebo narušovat její plynulý provoz;


b) používat programy, zařízení nebo postupy, které by mohly mít negativní vliv na funkcionalitu Platformy;


c) neoprávněně získávat osobní údaje jiných uživatelů nebo jakékoliv informace, které jsou předmětem obchodního tajemství FUMBI nebo které jsou důvěrnými informacemi FUMBI.

6. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

FUMBI neodpovídá za přesnost, přiměřenost nebo úplnost informací a materiálů obsažených na internetové stránce a výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost za případné chyby a/nebo opomenutí v tomto ohledu. FUMBI neposkytuje žádné záruky jakéhokoliv druhu implicitně vyjádřené nebo zákonné, a to včetně, ale ne výhradně, záruk neporušení práv třetích osob, titulu, prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel a nepřítomnosti počítačového viru, ve spojení s informacemi a materiály na něj zveřejněnými. FUMBI nenese žádnou odpovědnost za případné škody hardwaru nebo softwaru uživatele, které mohou vzniknout v důsledku používání této internetové stránky, nebo v souvislosti s připojením této internetové stránky na další stránky / hypertextové odkazy nebo internetové zdroje.

7. ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Platforma může obsahovat odkazy na internetové stránky provozované jinými stranami. Odkazy poskytujeme pro uživatelský komfort a pohodlí, ale nekontrolujeme a nesledujeme soukromí nebo jiné praktiky internetových stránek třetích stran. Nejsme odpovědní za fungování internetových stránek provozovaných třetími stranami nebo za vaše obchodní vztahy s nimi.

Vstupem na Platformu a na všechny stránky s ní spojené souhlasím, že budu vázanýn/(á) výše uvedenými podmínkami.