DOHODA O PODMIENKACH POUŽÍVANIA PLATFORMY 

1. PREAMBULA 

Spoločnosť FUMBI NETWORK j. s. a., je jednoduchou spoločnosťou na akcie založenou v Slovenskej republike, so sídlom: Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 005 895, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sja, Vložka č.: 57/B (ďalej len „FUMBI“) je poskytovateľom služieb spojených s virtuálnymi menami v zmysle podmienok zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj iných služieb spojených s virtuálnymi menami, resp. kryptoaktívami prostredníctvom platformy https://fumbi.network, prípadne jej jazykových mutácií (ďalej len „Platforma“). 

Účelom tejto dohody je úprava práv a povinností súvisiacich s používaním Platformy, pričom táto dohoda nezakladá medzi Vami a FUMBI žiadne práva a povinnosti v súvislosti s poskytovaním služieb súvisiacich s virtuálnymi menami, resp. kryptoaktívami. Práva a povinnosti Užívateľa a FUMBI sú predmetom osobitnej právnej úpravy obsiahnutej v Užívateľskej zmluve (ďalej len „Zmluva“). Na základe Zmluvy a v zmysle jej podmienok máte príležitosť využívať Platformu za účelom poskytnutia Služieb, tak ako sú definované v Zmluve. 

2. OCHRANNÉ ZNÁMKY A AUTORSKÉ PRÁVA 

FUMBI je vlastníkom autorských práv k Platforme, vrátane informácií a materiálov na nej zverejnených a usporiadaných, pokiaľ nie je uvedené inak. FUMBI má výhradné práva alebo licencie na používanie alebo akékoľvek iné licencie pre všetky druhy obchodných mien a ochranných známok obsiahnuté a/alebo objavujúce sa na Platforme, ak sa vyžadujú. 

3. ZMENA INFORMÁCIÍ A MATERIÁLOV 

Všetky informácie a materiály zverejnené na Platforme a všetky podmienky a opisy tu uvedené, môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia s medziach, ktorých takáto zmena neodporuje Zmluve. 

4. PREDPOKLADANÍ UŽÍVATELIA 

Platforma nie je určená akejkoľvek osobe alebo orgánu, v akejkoľvek jurisdikcii alebo krajine, kde by takáto distribúcia alebo použitie bolo v rozpore s miestnymi zákonmi či predpismi. 

5. VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA 

Užívateľ je povinný pri používaní Platformy dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, túto Zmluvu, ako aj rešpektovať práva FUMBI a tretích osôb. 

Užívateľ sa zaväzuje, že nebude: 

a) akýmkoľvek spôsobom zasahovať do funkcionality Platformy alebo akýchkoľvek riešení vyvinutých FUMBI alebo v jej prospech, ohrozovať a/alebo narušovať ich plynulú prevádzku;

b) používať programy, zariadenia alebo postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na funkcionalitu Platformy; 

c) neoprávnene získavať osobné údaje iných užívateľov alebo akékoľvek informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva FUMBI alebo ktoré sú dôvernými informáciami FUMBI. 

6. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI 

FUMBI nezodpovedá za presnosť, primeranosť alebo úplnosť informácií a materiálov obsiahnutých na internetovej stránke a výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné chyby a/alebo opomenutia v tomto ohľade. FUMBI neposkytuje žiadne záruky akéhokoľvek druhu implicitne vyjadrené alebo zákonné, a to vrátane, ale nie výhradne, záruk neporušenia práv tretích osôb, titulu, predajnosti, vhodnosti pre konkrétny účel a neprítomnosti počítačového vírusu, v spojení s informáciami a materiálmi na nej zverejnenými. 

FUMBI nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody hardvéru alebo softvéru užívateľa, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania tejto internetovej stránky, alebo v súvislosti s pripojením tejto internetovej stránky na ďalšie stránky / hypertextové odkazy alebo internetové zdroje. 

7. ODKAZY TRETÍCH STRÁN 

Platforma môže obsahovať odkazy na internetové stránky prevádzkované inými stranami. Odkazy poskytujeme pre užívateľský komfort a pohodlie, ale tieto nekontrolujeme a nesledujeme súkromie alebo iné praktiky internetových stránok tretích strán. Nie sme zodpovední za fungovanie internetových stránok prevádzkovaných tretími stranami alebo za vaše obchodné vzťahy s nimi. 

Vstupom na Platformu a na všetky stránky s ňou spojené, súhlasím že budem viazaný/(á) vyššie uvedenými podmienkami.