back
Zajímavosti
6. března 2024  • clock 3 min •  Fumbi Network

Kampaň – Březen bez poplatků

Pokud jste někdy přemýšleli nad kryptoměnami, tak nyní máte nejvýhodnější příležitost.

Během března nakupujete ve Fumbi všechny kryptoměny a portfolia bez poplatků.

Ano, čtete správně – žádné vstupní poplatky při investování do kteréhokoli našeho produktu! Využijte této speciální nabídky a začněte budovat nebo rozšiřovat své investiční portfolio bez počátečních nákladů.

Jak nakupovat ve Fumbi krypto bez poplatků?

  • Zrealizujte vklad do kteréhokoli Fumbi produktu v průběhu trvání kampaně.
  • Vstupní poplatky vám automaticky nebudou účtovány.
  • Trvání kampaně: do 31.3.2024
  • Kampaň se vztahuje na stávající klienty, kteří byli ve Fumbi registrováni již před vyhlášením kampaně, stejně jako na nové klienty, kteří se ve Fumbi zaregistrují během trvání kampaně.
INVESTOVAT S FUMBI

Pravidla kampaně – Březen bez poplatků

1. Základní informace

1.1 Vyhlašovatel a organizátor kampaně je společnost FUMBI NETWORK. s. a., se sídlem: Nivy Tower, Mlýnské Nivy 5, Bratislava – městská část Staré Město 821 09, IČO: 52 005 895, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sja, vložka č.: 57/B (dále jen ”FUMBI” nebo “Organizátor”).

1.2 Název kampaně je „Březen bez poplatků“ (dále jen „Kampaň“).

1.3 Kampaň se koná v období od 6.3.2024 do 31.3.2024 do 23.59 hod. pro Uživatele, kteří do 5.3.2024 neuskutečnili žádný Vklad, resp. v období od 26.3.2024 do 31.3.2024 do 23.59 i pro Uživatele, kteří do 5.3.2024 uskutečnili Vklad (dále jen “Trvání kampaně“).

2. Účast na Kampani a její podmínky

2.1 Kampaně se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 16 let, která řádně ukončila svou registraci prostřednictvím https://fumbi.network (včetně jejích jazykových mutací) nebo jakékoli jiné webstránky nebo jiného softwarového řešení provozovaného nebo vlastněného FUMBI (dále spolu jako „Platforma “) a splnila i ostatní podmínky ve smyslu těchto Pravidel Kampaně (dále jen „Účastník Kampaně“).

2.2 Podmínkou zařazení Účastníka Kampaně do Kampaně a vzniku jeho nároku na nákup Produktů FUMBI (kryptomen nebo portfolií) bez vstupních poplatků je současné splnění všech následujících podmínek (dále také jako “Podmínky Kampaně”):

a) řádně ukončená registrace Účastníka Kampaně na Platformě a uzavření Smlouvy o podmínkách používání Platformy a Uživatelské smlouvy mezi FUMBI a Účastníkem Kampaně;

b) realizace Vkladu do Produktů – Fumbi Index Portfolio, Pokročilá Portfolia, Staking Portfolio, Bitcoin a Zlato nebo Vlastní Volba v průběhu Trvání kampaně;

2.3 Realizací Vkladu se pro potřeby Podmínek Kampaně rozumí připsání peněžních prostředků ve prospěch bankovního spojení FUMBI uvedeného v rozhraní Platformy bankovním převodem nebo prostřednictvím použití jiné platební metody podporované Platformou (v těchto Podmínkách kampaně jen „Vklad“). Bankovním spojením FUMBI se přitom rozumí účet FUMBI asociovaný s Produkty. Účastník kampaně je povinen zrealizovat Vklad výlučně způsoby a za podmínek uvedených na Platformě, přičemž v této souvislosti může FUMBI vyžadovat uvedení konkrétních platebních údajů (specifický symbol, konstantní symbol nebo jiné), které jsou nezbytné pro identifikaci Vkladu Účastníka kampaně. V případě odeslání Vkladu z bankovního účtu se vyžaduje jeho odeslání z bankovního účtu vedeného na jméno Účastníka kampaně nebo z účtu ve vztahu ke kterému má Účastník kampaně dispoziční právo nebo jiné obdobné právo; to přiměřeně platí i v případě využití jiného platebního prostředku.

2.4 Účastníkovi kampaně, který splní všechny Podmínky Kampaně, budou v období Trvání kampaně odpuštěny všechny poplatky, které by byl jinak povinen v souvislosti s realizací Vkladu zaplatit ve smyslu Uživatelské smlouvy a platného Ceníku.

3. Vyloučení z Kampaně

3.1 Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit do Kampaně, případně vyloučit z Kampaně osoby, které nesplní všechny Podmínky Kampaně uvedené v těchto Pravidlech kampaně.

3.2 Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit z Kampaně i osoby, u kterých je důvodné podezření, že se v souvislosti s Kampaní dopustili podvodu, zneužití pravidel a/nebo jednání v rozporu s dobrými mravy a/nebo splnili Podmínky Kampaně podvodným jednáním; za podvodné jednání směřující ke zneužití pravidel se pro tyto účely považují i pokusy o realizování více registrací stejnou osobou (vytváření násobných profilů). Právo Organizátora vyloučit osoby z Kampaně se vztahuje i na osoby, které porušily Podmínky Kampaně, případně ty osoby: i) které neukončily ověření své totožnosti ve smyslu naplnění podmínek FUMBI pro provedení úplné registrace na Platformě a uzavření Uživatelské smlouvy, ii) jejichž kontaktní údaje, včetně e-mailové adresy, jsou zjevně nesprávné, obsahují vulgarismy nebo jiná slovní spojení, která jsou v rozporu s obecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou.

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů

4.1 Účastí v Kampani Účastník Kampaně dobrovolně uděluje Organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které Organizátorovi poskytl pro účely účasti v Kampani.

4.2 Účastník kampaně má právo požadovat od Organizátora přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby, má právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů a právo na omezení zpracování osobních údajů, právo namítat zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenosnost osobních údajů. 

4.3 Organizátor uchovává osobní údaje Účastníků Kampaně výlučně v rozsahu a na dobu potřebnou pro účely Kampaně.

4.4 Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu během Trvání Kampaně je účinné okamžikem jeho doručení Organizátorovi a má za následek vyloučení Účastníka Kampaně z Kampaně.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Pokud Účastník Kampaně nesplní řádně a včas všechny Podmínky Kampaně, bude z Kampaně vyloučen.

5.2 Organizátorovi nevzniká povinnost uhradit Účastníkům Kampaně žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v Kampani. Na zařazení do Kampaně, není právní nárok. Účast v Kampani je nepřevoditelná.

5.3 Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady Kampaň zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit nebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit pravidla Kampaně po celou dobu jejího trvání, a to vyhlášením změny pravidel Kampaně způsobem shodným s vyhlášením Kampaně. Organizátor se zavazuje při změně těchto Pravidel a podmínek Kampaně informovat o realizovaných změnách a zpřístupnit nová, konsolidovaná Pravidla a podmínky Kampaně.

5.4 Organizátor je oprávněn kontrolovat naplnění Podmínek Kampaně, jakož is konečnou platností a jednostranně rozhodnout o jakékoli otázce spojené s Kampaní. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit Účastníka Kampaně z Kampaně, a to v případě, že Účastník Kampaně porušil tato Pravidla kampaně nebo jednal jiným obdobným způsobem, který je v rozporu s těmito Pravidly Kampaně.

5.5 Organizátor rozhoduje o podnětech, reklamacích nebo námitkách týkajících se Kampaně jednostranně a s konečnou platností.

5.6 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v těchto Pravidlech kampaně, mají význam uvedený v Uživatelské smlouvě, která je dostupná na internetové stránce https://fumbi.network/cs/pouzivatelska-smlouva/.

Tato Pravidla kampaně jsou zveřejněna na Internetové stránce Platformy a datum účinnosti těchto Pravidel kampaně je 26.3.2024.

INVESTOVAT S FUMBI
Avatar photo

Fumbi Network

Fumbi

linkedin
Sdílejte s ostatními
Odporúčame

Více článků se společností Fumbi