back
Zaujímavosti
6. marca 2024  • clock 3 min •  Fumbi Network

Kampaň – Marec bez poplatkov

Ak ste niekedy rozmýšľali nad kryptomenami, tak teraz máte najvýhodnejšiu príležitosť.

Počas marca nakupujete vo Fumbi všetky kryptomeny a portfóliá bez poplatkov. 

Áno, čítate správne – žiadne vstupné poplatky pri investovaní do ktoréhokoľvek nášho produktu! Využite túto špeciálnu ponuku a začnite budovať alebo rozširovať svoje investičné portfólio bez počiatočných nákladov.

Ako nakupovať vo Fumbi krypto bez poplatkov? 

  • Zrealizujte vklad do ktoréhokoľvek Fumbi produktu v priebehu trvania kampane. 
  • Vstupné poplatky vám automaticky nebudú účtované. 
  • Trvanie kampane: do 31.3.2024
  • Kampaň sa vzťahuje na existujúcich klientov, ktorí boli vo Fumbi zaregistrovaní už pred vyhlásením kampane, ako aj na nových klientov, ktorí sa vo Fumbi zaregistrujú počas trvania kampane.

INVESTOVAŤ VO FUMBI

Pravidlá kampane – Marec bez poplatkov

1. Základné informácie

1.1  Vyhlasovateľ a organizátor kampane je spoločnosť FUMBI NETWORK j. s. a., so sídlom: Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 821 09, IČO: 52 005 895, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sja, vložka č.: 57/B (ďalej len ”FUMBI” alebo “Organizátor“).

1.2  Názov kampane je “Marec bez poplatkov” (ďalej len “Kampaň“).

1.3  Kampaň sa koná v období od 6.3.2024 do 31.3.2024 do 23.59 hod pre Používateľov, ktorí do 5.3.2024 neuskutočnili žiadny Vklad, resp. v období od 26.3.2024 do 31.3.2024 do 23.59 aj pre Používateľov, ktorí do 5.3.2024 uskutočnili Vklad ( ďalej len “Trvanie kampane“).

2. Účasť na Kampani a jej podmienky 

2.1  Kampane sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 16 rokov, ktorá riadne ukončila svoju registráciu prostredníctvom https://fumbi.network (vrátane jej jazykových mutácií) alebo akejkoľvek inej webstránky alebo iného softvérového riešenia prevádzkovaného alebo vlastneného FUMBI (ďalej spolu ako „Platforma“) a splnila aj ostatné podmienky v zmysle týchto Pravidiel Kampane (ďalej len „Účastník Kampane“).

2.2 Podmienkou zaradenia Účastníka Kampane do Kampane a vzniku jeho nároku na nákup Produktov FUMBI (kryptomien alebo portfólií) bez vstupných poplatkov je súčasné splnenie všetkých nasledovných podmienok (ďalej aj ako “Podmienky Kampane”):

a) riadne ukončená registrácia Účastníka Kampane na Platforme a uzatvorenie Zmluvy o podmienkach používania Platformy a Používateľskej zmluvy medzi FUMBI a Účastníkom Kampane do 29.2.2024; 

b) realizácia Vkladu do Produktov – Fumbi Index Portfólio, Pokročilé Portfóliá, Staking Portfólio, Bitcoin a Zlato alebo Vlastná Voľba v priebehu Trvania kampane; 

2.3 Realizáciou Vkladu sa pre potreby Podmienok Kampane rozumie pripísanie peňažných prostriedkov v prospech bankového spojenia FUMBI uvedeného v rozhraní Platformy bankovým prevodom alebo prostredníctvom použitia inej platobnej metódy podporovanej Platformou (v týchto Podmienkach kampane len „Vklad“). Bankovým spojením FUMBI sa pritom rozumie účet FUMBI asociovaný s Produktami. Účastník kampane je povinný zrealizovať Vklad výlučne spôsobmi a za podmienok uvedených na Platforme, pričom v tejto súvislosti môže FUMBI vyžadovať uvedenie konkrétnych platobných údajov (špecifický symbol, konštantný symbol alebo iné), ktoré sú nevyhnutné na identifikáciu Vkladu Účastníka kampane. V prípade odoslania Vkladu z bankového účtu sa vyžaduje jeho odoslanie z bankového účtu vedeného na meno Účastníka kampanealebo z účtu vo vzťahu ku ktorému má Účastník kampanedispozičné právo alebo iné obdobné právo; to primerane platí aj v prípade využitia iného platobného prostriedku.

2.4 Účastníkovi kampane, ktorý splní všetky Podmienky Kampane, budú v období Trvania kampane odpustené všetky poplatky, ktoré by bol inak povinný v súvislosti s realizovaním Vkladu zaplatiť v zmysle Používateľskej zmluvy a platného Cenníka.

3. Vylúčenie z Kampane

3.1 Organizátor si vyhradzuje právo  nezaradiť do Kampane, prípadne vylúčiť z Kampane osoby, ktoré nesplnia všetky Podmienky Kampane uvedené v týchto Pravidlách kampane. 

3.2 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť z Kampane aj osoby, u ktorých je dôvodné podozrenie, že sa v súvislosti s Kampaňou dopustili podvodu, zneužitia pravidiel a/alebo konania v rozpore s dobrými mravmi a/alebo splnili Podmienky Kampane podvodným konaním; za podvodné konanie smerujúce k zneužitiu pravidiel sa pre tieto účely považujú aj pokusy o realizovanie viacerých registrácií tou istou osobou (vytváranie násobných profilov). Právo Organizátora vylúčiť osoby z Kampane sa vzťahuje aj na osoby, ktoré porušili Podmienky Kampane, prípadne tie osoby: i) ktoré neukončili overenie svojej totožnosti v zmysle naplnenia podmienok FUMBI pre vykonanie úplnej registrácie na Platforme a uzavretie Používateľskej zmluvy, ii) ktorých kontaktné údaje, vrátane e-mailovej adresy, sú zjavne nesprávne, obsahujú vulgarizmy alebo iné slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou.

4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

4.1  Účasťou v Kampani Účastník Kampane dobrovoľne udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré Organizátorovi poskytol pre účely účasti v Kampani. 

4.2  Účastník kampane má právo požadovať od Organizátora prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

4.3  Organizátor uchováva osobné údaje Účastníkov Kampane výlučne v rozsahu a na dobu potrebnú pre účely Kampane. 

4.4 Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas Trvania Kampane je účinné okamihom jeho doručenia Organizátorovi a má za následok vylúčenie Účastníka Kampane z Kampane.

5. Záverečné ustanovenia

5.1 Ak Účastník Kampane nesplní riadne a včas všetky Podmienky Kampane, bude z Kampane vylúčený. 

5.2 Organizátorovi nevzniká povinnosť uhradiť Účastníkom Kampane žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Kampani. Na zaradenie do Kampane, nie je právny nárok. Účasť v Kampani je neprevoditeľná. 

5.3 Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady Kampaň skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo doplniť pravidlá Kampane po celú dobu jej trvania, a to vyhlásením zmeny pravidiel Kampane spôsobom zhodným s vyhlásením Kampane. Organizátor sa zaväzuje pri zmene týchto Pravidiel a podmienok Kampane informovať o realizovaných zmenách a sprístupniť nové, konsolidované Pravidlá a podmienky Kampane.

5.4 Organizátor je oprávnený kontrolovať naplnenie Podmienok Kampane, ako aj s konečnou platnosťou a jednostranne rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej s Kampaňou. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť Účastníka Kampane z Kampane, a to v prípade, ak Účastník Kampane porušil tieto Pravidlá kampane alebo konal iným obdobným spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito Pravidlami Kampane.

5.5 Organizátor rozhoduje o podnetoch, reklamáciách alebo námietkach týkajúcich sa Kampane jednostranne a s konečnou platnosťou.

5.6 Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v týchto Pravidlách kampane, majú význam uvedený v Používateľskej zmluve, ktorá je dostupná na internetovej stránke https://fumbi.network/sk/pouzivatelska-zmluva/.

Tieto Pravidlá kampane sú zverejnené na Internetovej stránke Platformy a dátum účinnosti týchto Pravidiel kampane je 26.3.2024.

INVESTOVAŤ VO FUMBI

Avatar photo

Fumbi Network

Fumbi

linkedin
Zdieľaj spolu s ostatnými
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi