back
Novinky ve fumbi
15. května 2024  • clock 3 min •  Fumbi Network

Soutěž – Vyhrajte krypto na celý rok!

Využijte šanci nejen investovat a posílit své portfolio, ale také vyhrát krypto na celý rok! Pravidelné investování je jednou z nejoblíbenějších forem investování. A my vás v něm chceme podpořit.

Zapojte se do soutěže a získejte šanci vyhrát kryptoměny na celý rok.

Pěti z vás budeme pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku posílat na váš Fumbi účet kryptoměny v hodnotě 2 800 Kč / 100 €.

Jak se zúčastnit?

  • Vložte alespoň 2 800 Kč / 100 € do jakéhokoli Fumbi produktu.
  • Při vkladu použijte promo kód KRYPTOROK.
  • Hotovo! Jste zařazeni do soutěže.
  • Každý další vklad zvyšuje vaše šance na výhru!
  • Kampaň probíhá od 15. 5. 2024 do 31. 5. 2024.
INVESTOVAT S FUMBI

Pravidla soutěže – Vyhrajte kryptoměny na celý rok!

1. Základní informace

1.1 Vyhlašovatel a organizátor kampaně je společnost FUMBI NETWORK. s. a., se sídlem: Nivy Tower, Mlýnské Nivy 5, Bratislava – městská část Staré Město 821 09, IČO: 52 005 895, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sja, vložka č.: 57/B (dále jen ”FUMBI” nebo “Organizátor”).

1.2 Název soutěže je „Vyhrajte krypto na celý rok!“. (dále jen „Soutěž“). 1.3 Soutěž probíhá od 15. 5. 2024 do 31. 5. 2024 do 23.59 hodin (dále jen „Trvání soutěže“).

1.4 Soutěž není žádným způsobem sponzorována, odebrána ani řízena společností META, Inc. (provozovatelem sociálních sítí Facebook a Instagram) ani společností ByteDance Ltd. (provozovatelem sociální sítě TikTok) a nemá s žádnou z nich žádný vztah. V rámci Soutěže nevznikají společnosti META, Inc. ani společnosti ByteDance Ltd. ve vztahu k soutěžícímu žádné závazky.

2. Účast v Soutěži a její podmínky

2.1 Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 16 let, která řádně ukončila svou registraci prostřednictvím https://fumbi.network (včetně jejích jazykových mutací) nebo jakékoli jiné webstránky nebo jiného softwarového řešení provozovaného nebo vlastněného FUMBI (dále spolu jako „Platforma “) a splnila i ostatní podmínky ve smyslu těchto Pravidel Soutěže (dále jen „Účastník Soutěže“).

2.2 Podmínkou zařazení Účastníka Soutěže a vzniku jeho nároku na Výhru dle bodu 3.3 těchto Pravidel Souteže je současné splnění všech následujících podmínek (dále také jako “Podmínky Soutěže”):

a) řádně ukončená registrace Účastníka Soutěže na Platformě a uzavření Smlouvy o podmínkách používání Platformy a Uživatelské smlouvy mezi FUMBI a Účastníkem Soutěže;

b) realizace Vkladu do kteréhokoli Produktu ve výši nejméně 2 800 Kč / 100 EUR v průběhu Trvání Soutěže;

c) zadáním promo kódu KRYPTOROK při provádění Vkladu podle bodu (b).

2.3 Realizací Vkladu se pro potřeby Podmínek Soutěže rozumí připsání peněžních prostředků ve prospěch bankovního spojení FUMBI uvedeného v rozhraní Platformy bankovním převodem nebo prostřednictvím použití jiné platební metody podporované Platformou (v těchto Podmínkách soutěže jen „Vklad“). Bankovním spojením FUMBI se přitom rozumí účet FUMBI asociovaný s Produkty. Účastník soutěže je povinen zrealizovat Vklad výlučně způsoby a za podmínek uvedených na Platformě, přičemž v této souvislosti může FUMBI vyžadovat uvedení konkrétních platebních údajů (specifický symbol, konstantní symbol nebo jiné), které jsou nezbytné pro identifikaci Vkladu Účastníka soutěže. V případě odeslání Vkladu z bankovního účtu se vyžaduje jeho odeslání z bankovního účtu vedeného na jméno Účastníka soutěže nebo z účtu ve vztahu ke kterému má Účastník soutěže dispoziční právo nebo jiné obdobné právo; to přiměřeně platí i v případě využití jiného platebního prostředku.

3. Vyhlášení Soutěže, vyhodnocení, oznámení výsledků Soutěže a výhra

3.1 Organizátor vyhlásí Soutěž dne 15.05.2024 prostřednictvím veřejných médií a svých sociálních sítí, zejména Facebook profilu Fumbi.network, Instagram profilu fumbi.network, Tiktok profilu nebo jiných sociálních sítí zřízených nebo spravovaných Organizátorem (dále jen „Sociální sítě Organizátora“).

3.2 Pořadatel určí celkem 5 výherců soutěže ze všech Účastníků soutěže, kteří splní podmínky soutěže, losováním. 3.3. Výhrou v Soutěži jsou finanční prostředky ve výši 1200 EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě eur), které budou každému výherci připsány ve 12 měsíčních splátkách (po 2 800 Kč / 100,- EUR) na účet výherce zřízený na Portálu, a to na Produkt dle výběru výherce (výherce je povinen oznámit Organizátorovi neprodleně poté, co mu Organizátor oznámí, že se stal výhercem, a nesmí jej v průběhu čerpání Výhry měnit).

3.4 Výherce bude po vylosování kontaktován ze strany FUMBI na e-mailovou adresu asociovanou s jeho Účtem na Portálu.

3.5 Účastník Soutěže v souvislosti se zapojením se do Soutěže souhlasí s kontaktováním ze strany Organizátora pro účely informování o výhře prostřednictvím e-mailové adresy zadané při registraci, jakož i se souvisejícími úkony zpracování osobních údajů Účastníka Soutěže pro účely Soutěže. Účastník Soutěže zároveň bere na vědomí, že Organizátor zveřejní údaje Výherce v rozsahu křestní jméno, první písmeno příjmení a obec bydliště Výherce.

3.6 Organizátor vyhlásí ukončení Soutěže prostřednictvím Sociálních sítí Organizátora s uvedením informace o kontaktování výherce.

3.7 Účastník soutěže nebo výherce není oprávněn požadovat finanční nebo jiné plnění namísto výhry a nemá nárok na žádné jiné plnění ze strany pořadatele, s výjimkou plnění uvedených v těchto Pravidlech soutěže.

3.8 Organizátor rozhoduje o podnětech, reklamacích nebo námitkách týkajících se Soutěže jednostranně a s konečnou platností.

3.9 Organizátor je oprávněn kontrolovat plnění Podmínek soutěže a přijímat konečná a jednostranná rozhodnutí ve všech otázkách souvisejících se Soutěží.

4. Vyloučení ze Soutěže

4.1 Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním poměru k Pořadateli a osoby, které jsou rodinnými příslušníky osob v pracovním poměru k Pořadateli.

4.2 Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit do Soutěže, případně vyloučit ze Soutěže osoby, které nesplní všechny Podmínky Soutěže uvedené v těchto Pravidlech soutěže.

4.3 Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit z Soutěže i osoby, u kterých je důvodné podezření, že se v souvislosti s Soutěží dopustili podvodu, zneužití pravidel a/nebo jednání v rozporu s dobrými mravy a/nebo splnili Podmínky Soutěže podvodným jednáním; za podvodné jednání směřující ke zneužití pravidel se pro tyto účely považují i pokusy o realizování více registrací stejnou osobou (vytváření násobných profilů). Právo Organizátora vyloučit osoby ze Soutěže se vztahuje i na osoby, které porušily Podmínky Soutěže, případně ty osoby: i) které neukončily ověření své totožnosti ve smyslu naplnění podmínek FUMBI pro provedení úplné registrace na Platformě a uzavření Uživatelské smlouvy, ii) jejichž kontaktní údaje, včetně e-mailové adresy, jsou zjevně nesprávné, obsahují vulgarismy nebo jiná slovní spojení, která jsou v rozporu s obecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou.

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

5.1 Účastí v Soutěži Účastník Soutěže dobrovolně uděluje Organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které Organizátorovi poskytl pro účely účasti v Soutěži.

5.2 Účastí v soutěži dává Soutěžící rovněž souhlas se zveřejněním svého jména a obce, ve které má Soutěžící bydliště nebo dlouhodobý pobyt. Ty budou v případě, že se Soutěžící stane výhercem, zveřejněny na sociálních sítích Organizátora, s čímž Soutěžící účastí v Soutěži souhlasí.

5.3 Účastník soutěže má právo požadovat od Organizátora přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby, má právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů a právo na omezení zpracování osobních údajů, právo namítat zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenosnost osobních údajů.

5.4 Organizátor uchovává osobní údaje Účastníků Soutěže výlučně v rozsahu a na dobu potřebnou pro účely Soutěže.

5.5 Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu během Trvání Soutěži je účinné okamžikem jeho doručení Organizátorovi a má za následek vyloučení Účastníka Soutěže z Kampaně.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Organizátorovi nevzniká povinnost uhradit Účastníkům Soutěže žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v Soutěži. Na zařazení do Soutěže, není právní nárok. Účast v Soutěže je nepřevoditelná.

6.2 Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit nebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit pravidla Soutěže po celou dobu jejího trvání, a to vyhlášením změny pravidel Soutěže způsobem shodným s vyhlášením Soutěže. Organizátor se zavazuje při změně těchto Pravidel a podmínek Soutěže informovat o realizovaných změnách a zpřístupnit nová, konsolidovaná Pravidla a podmínky Soutěže.

6.3 Tato Soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 1/2003. č. 30/2019 Z. z., jelikož se ve smyslu § 4 odst. 1 písm. 6 uvedeného zákona považuje za propagační soutěž, která není samostatnou podnikatelskou činností a slouží pouze k podpoře prodeje služeb Organizátora, přičemž Vklad, jehož provedení je vyžadováno pro splnění Podmínek Soutěže není vkladem ve smyslu uvedeného zákona, ale plněním uskutečněným pro účely zapojení se do Soutěže, přičemž Vklady zrealizované jednotlivými Účastníky Soutěže zůstávají v podobě kryptoaktiv připsané na jejich Účtech i v případě, že se nestanou Výherci a Účastníci Soutěže mohou těmito kryptoaktivy disponovat v souladu s Uživatelskou smlouvou.

6.4 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v těchto Pravidlech soutěže, mají význam uvedený v Uživatelské smlouvě, která je dostupná na internetové stránce https://fumbi.network/cs/pouzivatelska-smlouva/.

Tato Pravidla soutěže jsou zveřejněna na Internetové stránce Platformy a datum účinnosti těchto Pravidel soutěže je 15.5.2024.

INVESTOVAT S FUMBI
Avatar photo

Fumbi Network

Fumbi

linkedin
Sdílejte s ostatními
Odporúčame

Více článků se společností Fumbi