back
Návody
15. mája 2024  • clock 3 min •  Fumbi Network

Súťaž – Vyhrajte krypto na celý rok!

Využite šancu nielen investovať a posilniť si svoje portfólio, ale aj vyhrať krypto na celý rok! Pravidelné investovanie patrí k najpopulárnejším formám investovania. A my vás v ňom chceme podporiť. 

Zapojte sa do súťaže a získajte šancu vyhrať kryptomeny na celý rok.

Piatim z vás budeme pravidelne posielať na Fumbi účet každý mesiac kryptomeny v hodnote 100 € po dobu jedného roka.

Ako sa zapojiť?

  • Zrealizujte vklad vo výške najmenej 100 € do ktoréhokoľvek Fumbi produktu.
  • Pri vklade použite promokód KRYPTOROK
  • Hotovo! Ste zaradený do súťaže.
  • Každý ďalší vklad vám zvyšuje šancu na výhru! 
  • Kampaň prebieha v termíne 15.5.2024 – 31.5.2024
PRIHLÁSIŤ SA DO PROFILU

Pravidlá súťaže – Vyhrajte krypto na celý rok!

1. Základné informácie

1.1.  Vyhlasovateľ a organizátor súťaže je spoločnosť FUMBI NETWORK j. s. a., so sídlom: Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 821 09, IČO: 52 005 895, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sja, vložka č.: 57/B (ďalej len ”FUMBI” alebo “Organizátor“).

1.2.  Názov súťaže je “ Vyhrajte krypto na celý rok!” (ďalej len “Súťaž“).

1.3.  Súťaž sa koná v období od 15.5.2024 do 31.5.2024 do 23.59 hod ( ďalej len “Trvanie súťaže“).

1.4.  Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou META, Inc. (prevádzkovateľom sociálnych sietí Facebook a Instagram) ani spoločnosťou ByteDance Ltd. (prevádzkovateľom sociálnej siete TikTok) a nemá so žiadnou z nich žiaden vzťah. V rámci Súťaže nevznikajú spoločnosti META, Inc. ani spoločnosti ByteDance Ltd. vo vzťahu k súťažiacemu žiadne záväzky.

2. Účasť na Súťaži a jej podmienky 

2.1 Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 16 rokov, ktorá riadne ukončila svoju registráciu prostredníctvom https://fumbi.network (vrátane jej jazykových mutácií) alebo akejkoľvek inej webstránky alebo iného softvérového riešenia prevádzkovaného alebo vlastneného FUMBI (ďalej spolu ako „Platforma“) a splnila aj ostatné podmienky v zmysle týchto Pravidiel súťaže (ďalej len „Účastník súťaže“).

2.2   Podmienkou zaradenia Účastníka súťaže do Súťaže a možného vzniku jeho nároku na nižšie špecifikovanú Výhru je súčasné splnenie všetkých nasledovných podmienok (ďalej aj ako “Podmienky súťaže”):

a) riadne ukončená registrácia Účastníka súťaže na Platforme a uzatvorenie Zmluvy o podmienkach používania Platformy a Používateľskej zmluvy medzi FUMBI a Účastníkom súťaže; 

b) realizácia Vkladu v hodnote minimálne 100,- EUR do ktoréhokoľvek Produktu FUMBI (Fumbi Index Portfólio, Pokročilé Portfóliá, Staking Portfólio, Vlastná Voľba alebo Bitcoin a Zlato) Účastníkom súťaže v priebehu Trvania súťaže;

c) zadanie promokódu KRYPTOROK pri realizácii Vkladu podľa písm. b).  

2.3 Realizáciou Vkladu sa pre potreby Podmienok súťaže rozumie pripísanie peňažných prostriedkov v prospech bankového spojenia FUMBI uvedeného v rozhraní Platformy bankovým prevodom alebo prostredníctvom použitia inej platobnej metódy podporovanej Platformou (v týchto Podmienkach súťaže len „Vklad“). Bankovým spojením FUMBI sa pritom rozumie účet FUMBI asociovaný s Produktami. Účastník súťaže je povinný zrealizovať Vklad výlučne spôsobmi a za podmienok uvedených na Platforme, pričom v tejto súvislosti môže FUMBI vyžadovať uvedenie konkrétnych platobných údajov (špecifický symbol, konštantný symbol alebo iné), ktoré sú nevyhnutné na identifikáciu Vkladu Účastníka súťaže. V prípade odoslania Vkladu z bankového účtu sa vyžaduje jeho odoslanie z bankového účtu vedeného na meno Účastníka súťaže alebo z účtu vo vzťahu ku ktorému má Účastník súťaže dispozičné právo alebo iné obdobné právo; to primerane platí aj v prípade využitia iného platobného prostriedku.

3. Vyhlásenie Súťaže, vyhodnotenie, oznámenie výsledkov Súťaže a výhra

3.1.  Organizátor vyhlási Súťaž dňa 15.5.2024 prostredníctvom svojich sociálnych sietí, najmä Facebook profilu Fumbi.network, Instagram profilu fumbi.network, Tiktok profilu alebo iných sociálnych sietí zriadených alebo operovaných Organizátorom (ďalej len“Sociálne siete Organizátora“).

3.2.  Organizátor určí spomedzi všetkých Účastníkov súťaže, ktorí splnia Podmienky súťaže, celkovo 5 výhercov Súťaže, a to žrebovaním.

3.3.  Výhrou v Súťaži sú finančné prostriedky v hodnote 1200 EUR (slovom: tisícdvesto eur), ktoré budú každému výhercovi prípísané v 12 mesačných splátkach (po 100,- EUR), a to v prospech Účtu daného výhercu zriadeného na Portáli, do Produktu, ktorý si výherca sám zvolí (túto voľbu je výherca povinnný oznámiť bezodkladne po tom ako mu Organizátor oznámi, že sa stal výhercom, pričom ju nemôže v priebehu čerpania Výhry meniť).

3.4. Výhercovia budú po vyžrebovaní kontaktovaní zo strany FUMBI na e-mailovú adresu asociovanú s ich Účtom na Portáli.

3.5.  Účastníci súťaže v súvislosti so zapojením sa do Súťaže súhlasia s kontaktovaním zo strany Organizátora pre účely informovania o výhre prostredníctvom e-mailovej adresy zadanej pri registrácii, ako aj so súvisiacimi úkonmi spracúvania osobných údajov Účastníka súťaže pre účely Súťaže.

3.6.  Organizátor vyhlási ukončenie Súťaže prostredníctvom Sociálnych sietí Organizátora s uvedením informácie o kontaktovaní výhercov.

3.7.  Účastník súťaže, resp. výherca, nie je oprávnený požadovať namiesto výhry finančné, či akékoľvek iné plnenie a nemá nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora, okrem tých, ktoré sú špecifikované v týchto Pravidlách súťaže.

3.8.  Organizátor rozhoduje o podnetoch, reklamáciách alebo námietkach týkajúcich sa Súťaže jednostranne a s konečnou platnosťou.

3.9.  Organizátor je oprávnený kontrolovať naplnenie Podmienok súťaže, ako aj s konečnou platnosťou a jednostranne rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so Súťažou.

4. Vylúčenie zo Súťaže

4.1.  Zo Súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom vzťahu k Organizátorovi ako aj osoby, ktoré sú rodinnými príslušníkmi osôb v pracovnom vzťahu k Organizátorovi.

4.2. Organizátor si vyhradzuje právo  nezaradiť do Súťaže, prípadne vylúčiť zo Súťaže osoby, ktoré nesplnia riadne a včas všetky Podmienky súťaže uvedené v týchto Pravidlách súťaže. 

4.3. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže aj osoby, u ktorých je dôvodné podozrenie, že sa v súvislosti so Súťažou dopustili podvodu, zneužitia pravidiel a/alebo konania v rozpore s dobrými mravmi a/alebo splnili Podmienky súťaže podvodným konaním; za podvodné konanie smerujúce k zneužitiu pravidiel sa pre tieto účely považujú aj pokusy o realizovanie viacerých registrácií tou istou osobou (vytváranie násobných profilov). Právo Organizátora vylúčiť osoby zo Súťaže sa vzťahuje aj na osoby, ktoré porušili Podmienky súťaže, prípadne tie osoby: i) ktoré neukončili overenie svojej totožnosti v zmysle naplnenia podmienok FUMBI pre vykonanie úplnej registrácie na Platforme a uzavretie Používateľskej zmluvy, ii) ktorých kontaktné údaje, vrátane e-mailovej adresy, sú zjavne nesprávne, obsahujú vulgarizmy alebo iné slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou.

5. Súhlas so spracovaním osobných údajov

5.1.  Účasťou v Súťaži Účastník súťaže dobrovoľne udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré Organizátorovi poskytol pre účely účasti v Súťaži. 

5.2.  Účasťou v súťaži Súťažiaci zároveň udeľuje súhlas so zverejnením svojho mena a obce, v ktorej sa nachádza miesto trvalého bydliska alebo dlhodobého pobytu Súťažiaceho. Zverejnené budú v prípade, ak sa Účastník súťaže stane výhercom, a to na Sociálnych sieťach Organizátora, s čím Účastník súťaže účasťou v Súťaži súhlasí.

5.3.  Účastník súťaže má právo požadovať od Organizátora prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

5.4. Organizátor uchováva osobné údaje výhercov súťaže výlučne v rozsahu a na dobu potrebnú pre účely Súťaže, nie však dlhšie ako 18 mesiacov odo dňa vyhlásenia Súťaže. 

5.5.  Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas Trvania Súťaže je účinné okamihom jeho doručenia Organizátorovi a má za následok vylúčenie Účastníka Súťaže zo Súťaže.

6. Záverečné ustanovenia

6.1.  Organizátorovi nevzniká povinnosť uhradiť Účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži. Na zaradenie do Súťaže, nie je právny nárok. Účasť v Súťaži je neprevoditeľná. 

6.2.  Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo doplniť pravidlá Súťaže po celú dobu jej trvania, a to vyhlásením zmeny pravidiel Súťaže spôsobom zhodným s vyhlásením Súťaže. Organizátor sa zaväzuje pri zmene týchto Pravidiel a podmienok Súťaže informovať o realizovaných zmenách a sprístupniť nové, konsolidované Pravidlá a podmienky Súťaže.

6.3.  Táto Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z., nakoľko sa v zmysle § 4 ods. 6 uvedeného zákona považuje za propagačnú súťaž, ktorá nie je samostatnou podnikateľskou činnosťou a slúži len na podporu predaja služieb Organizátora, pričom Vklad, ktorého vykonanie je vyžadované pre splnenie Podmienok súťaže nie je vkladom v zmysle uvedeného zákona, ale plnením uskutočneným na účely zapojenia sa do Súťaže, pričom Vklady zrealizované jednotlivými Účastníkmi súťaže zostávajú v podobe kryptoaktív pripísané na ich Účtoch aj v prípade, že sa nestanú výhercami a Účastníci súťaže môžu týmito kryptoaktívami disponovať v súlade s Používateľskou zmluvou.

6.4. Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v týchto Pravidlách súťaže, majú význam uvedený v Používateľskej zmluve, ktorá je dostupná na internetovej stránke https://fumbi.network/sk/pouzivatelska-zmluva/.

Tieto Pravidlá súťaže sú zverejnené na Internetovej stránke Platformy a dátum účinnosti týchto Pravidiel súťaže je 15.5.2024.

PRIHLÁSIŤ SA DO PROFILU
Avatar photo

Fumbi Network

Fumbi

linkedin
Zdieľaj spolu s ostatnými
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi