back
Kryptomeny
24. januára 2023  • clock 5 min •  Dušan Trnkóczi

Tezos – mnohoúčelový blockchain

V tomto blogu Vám predstavíme ďalšie krypto aktívum ktoré je súčasťou nášho Fumbi Staking Portfólia – Tezos. Tezos je blockchain, ktorého cieľom je vytvoriť samoriadiaci protokol založený na on-chain riadení, v ktorom sa priamo hlasuje o jeho vývoji a o ďalších implementáciách v sieti.

História

Zakladatelia blockchainovej platformy Tezos sú Arthur Breitman a jeho manželka Kathleen. Arthur Breitman (vystupujúci pod pseudonymom L.M. Goodman ) vydal v roku 2014 white paper, v ktorom upresnil špecifiká vyššie spomínaného on-chain riadenia. V predložených dokumentoch zdôraznil, že návrh bitcoinu ako takého, nezohľadňuje inkluzívnejší proces riadenia a neumožňuje vytváranie nových tokenov na hlavnej sieti. Preto sa zakladatelia rozhodli navrhnúť platformu, na ktorej bude možné vydávať tokeny a vykonávať on-chain riadenie na základe modelu, ktorý držiteľom tokenov Tezos (ďalej len “XTZ” ) umožní hlasovať o budúcich zmenách a aktualizáciách protokolu. Týmto modelom sa malo zabrániť akémukoľvek forku siete.

V roku 2015 manželia Breitmanovci založili spoločnosť s názvom „Dynamic Ledger Solutions (DLS)“, ktorá zodpovedala za vytvorenie pôvodného kódu Tezosu. Vo svojej podstate je Tezos dizajnovaný systém, ktorého cieľom je formalizovať hlasovanie a implementácie funkčných zmien v sieti. Každý hlasujúci má také množstvo hlasovacích práv, aké množstvo XTZ tokenov vlastní. DLS zverejnila svoj zdrojový kód v roku 2016 a základ kódu na spustenie alfanetu protokolu Tezos bol zverejnený vo februári 2017.

V júli 2017 Tezos vyhlásil takzvané “ICO“ ( Initial Coin Offering ), čo je obdoba situácie, v ktorej spoločnosti pri vstupe na burzu emitujú verejne obchodovateľné akcie (IPO). Dolná hranica sumy, ktorú mal v pláne Tezos vyzbierať, bola 20 miliónov dolárov. Túto sumu prekročili o viac ako 10-násobok, keď sa im podarilo vyzbierať približne 232 miliónov dolárov v BTC a v ETH. Tezos mal v pláne spustiť hlavnú sieť v roku 2017, avšak určité problémy oddialili jej spustenie až na september 2018.

Čo je Tezos

Tezos je platforma s otvoreným zdrojovým kódom, ktorá rieši kľúčové prekážky, ktorým čelí adopcia blockchainu. Stojí za ním globálna komunita validátorov, výskumníkov a tvorcov. Tezos svojím dizajnom zohľadňuje dlhodobú možnosť aktualizácie, otvorenú účasť, spoluprácu a bezpečnosť inteligentných zmlúv. Tezos je charakteristický svojím štýlom riadenia protokolu a to tzv. “samoregulovaním”, ktoré si bližšie charakterizujeme v nasledujúcich odsekoch. Za zmienku stojí fakt, že s myšlienkou takéhoto spôsobu blockchainového riadenia, aký využíva Tezos, prišiel ako prvý práve zakladateľ Tezosu A. Brietman.

Model riadenia, ktorý Tezos používa, sa pýši nízkou spotrebou energie ( približne 0,000007 GW ) a výkonným mechanizmom distribuovaného konsenzu. Tezos je taktiež škálovateľný cez EVM a WASM rollupy, čo mu v budúcnosti môže priniesť širokú škálu integrácií.

Piliere fungovania Tezosu

Samoregulácia

Na základe tejto techniky riadenia je protokolu Tezos umožnená samoregulácia bez potreby delenia siete na dve alebo viacero sietí. Táto technika implementácie zmien je dôležitou súčasťou pri navrhovaní nových zmien, pretože návrh alebo očakávanie forku môže rozdeliť komunitu, zmeniť motiváciu zainteresovaných strán a narušiť sieťový efekt. Vďaka samoregulujúcemu konsenzu sa znižujú náklady na koordináciu a realizáciu rozhodnutí v protokole, čo umožňuje jednoduché implementácie budúcich zmien.

On-chain riadenie

V Tezose sa môžu všetci držitelia tokenov podieľať na riadení protokolu. Volebný cyklus poskytuje zainteresovaným stranám formálny a systematický postup na dosiahnutie dohody o navrhovaných zmenách a doplneniach protokolu. Kombinovaním tohto on-chain mechanizmu so samoreguláciou je Tezos schopný zmeniť pôvodný volebný proces s cieľom osvojiť si lepšie mechanizmy riadenia. 

Decentralizovaná inovácia

Navrhované zmeny a doplnenia, ktoré zainteresované strany prijmú, môžu zahŕňať platby jednotlivcom alebo skupinám, ktoré sa podieľajú na jeho vývoji. Tento mechanizmus financovania podporuje silnú účasť a decentralizuje udržiavanie siete. Podpora aktívneho, otvoreného a diverzifikovaného ekosystému vývojárov, ktorí sú motivovaní podieľať sa na vývoji protokolu, v konečnom dôsledku uľahčuje vývoj ekosystému ako celku.

Inteligentné zmluvy & formálna overiteľnosť

Tezos ponúka platformu na vytváranie inteligentných zmlúv a budovanie decentralizovaných aplikácií, ktoré nemôžu byť cenzurované alebo vypnuté tretími stranami. Okrem toho, Tezos uľahčuje formálnu verifikáciu, čo je technika používaná na zvýšenie bezpečnosti matematickým dokazovaním vlastností programov, ako sú inteligentné zmluvy. Ak sa táto technika používa správne, môže pomôcť vyhnúť sa vysokým nákladom na opravu potenciálnych chýb.

Proof-of-Stake (PoS)

Účastníci („uzly“) v peer-to-peer decentralizovaných sieťach poskytujú potrebné výpočtové zdroje, ktoré zabezpečujú prevádzku a bezpečnosť siete. Proof-of-Stake (PoS) je mechanizmus, pomocou ktorého rôzni účastníci v systéme Tezos dosahujú konsenzus o stave blockchainu. Na rozdiel od iných protokolov PoS sa v systéme Tezos môže na procese konsenzu zúčastniť každý účastník a samotný protokol ho odmeňuje za to, že prispieva k bezpečnosti a stabilite siete. Okrem toho je PoS menej nákladný ako iné mechanizmy konsenzu a taktiež znižuje bariéry vstupu na zapojenie sa do jeho riadenia.

Delegovanie

V PoS sa vyžaduje zábezpeka na to, aby sa užívateľ mohol zúčastniť konsenzuálneho procesu a vyhnúť sa problémom spojených s infláciou. Rovnako ako v prípade proof-of-work sa konsenzuálny protokol spolieha na bezpečnosť poctivej väčšiny, ktorá je priamo motivovaná protokolom Tezos tým, že penalizuje nečestné správanie a odmeňuje poctivé správanie. Ak sa účastník site správa nečestne, môže prísť o svoj vklad. Používatelia, ktorí sa nechcú priamo zúčastňovať na konsenzuálnom protokole, majú možnosť delegovať svoje práva na iných používateľov, aby sa zúčastňovali v ich mene.

Ako funguje Tezos ?

Konsenzus Tezosu je charakterizovaný ako „ Liquid Proof-of-Stake“. To znamená, že účastníci v konsenzuálnom algoritme Tezosu sú nazývaní ako „delegáti“. Títo delegáti sú rozdelení do dvoch skupín.

Prvá skupina sú takzvaní. „bakers“, ktorí validujú a vytvárajú bloky ( baker je iba obdoba validátora v iných POS blockchainoch). Minimum, ktoré musia bakeri vložiť ako zábezpeku voči potenciálnemu manipulovaniu siete, je 8000 XTZ. Proof-of-Stake konsenzus vyberá baker-ov náhodne. Každý účastník siete môže vystupovať ako validátor, ak vlastní určité už spomenuté množstvo tokenov. Ak užívateľ nevlastní potrebný počet tokenov, môže svoje tokeny delegovať na bakera bez toho, aby stratil kontrolu nad svojim podielom.

Druhá skupina sú tzv. “Delegáti”. Delegát, ktorý sa podieľa na odsúhlasení bloku tým, že práva na delegáciu a podporu sú určené na začiatku cyklu výpočtom náhodného seedu z informácií, ktoré sa už nachádzajú v blockchaine. Bakeri a delegáti dostávajú odmeny za ich príspevky k podnecovaniu účasti na konsenze v XTZ.

Ďalšie delenie je spojené s účtami na tejto sieti. Tieto účty sa delia na implicitné a pôvodné. Pôvodné účty sú kontrakty, ktoré môžu delegovať prostriedky na ďalšie účty v prípade, ak sa chcú zúčastniť procesu delegácie. Implicitné účty nemôžu delegovať, namiesto toho však môžu byť zaregistrovaní ako bakeri a teda môžu obdržať delegované prostriedky (a teda aj hlasovacie práva). Ak sa zaregistrujú, implicitné účty môžu participovať v procese delegácie s ich vlastnými zostatkami a tiež aj s prostriedkami, ktoré im boli delegované. 

PRIHLÁSIŤ SA DO PROFILU

Nadácia Tezosu

Nadácia Tezos Foundation pomáha riadiť budúce smerovanie a celkovú stratégiu protokolu Tezos tým, že spravuje pokladnicu projektu a udeľuje granty projektom, ktoré stavajú na blockchaine Tezos. Štruktúra nadácie sa nedávno zmenila a momentálne ju tvorí šesť členná rada, ktorá dohliada na výkonný výbor, ktorý riadi každodennú činnosť organizácie. Má tiež rôzne podvýbory, ako napríklad investičný výbor, technický výbor, poradný výbor či výbor pre audit, ktoré pomáhajú pri riadení pokladnice a technických stratégiách.

Významné vylepšenia siete Tezos:

 • Atény – tento návrh na aktualizáciu iniciovala skupina vývojárov Nomic Labs. Výskumná organizácia predložila dva konkurenčné návrhy: Atény A, ktorý zvýšil limit plynu/(gas-u) a znížil veľkosť jedného podielu (stake-u) na 8 000 XTZ, a návrh Atény B, ktorý tiež zvýšil limit plynu, ale ponechal veľkosť podielu na 10 000 XTZ. Vo fáze predkladania návrhov získal návrh Atény A až 70-percentnú podporu. V dôsledku toho Atény A postúpili do fázy prieskumu, zatiaľ čo Atény B boli zamietnuté. V záverečnej fáze hlasovalo takmer 100 % účastníkov hlasovania za zavedenie návrhu Atény A. Hlasovania sa zúčastnilo viac ako 84 % oprávnených držiteľov tokenov.

 • Babylon- táto aktualizácia zaviedla robustnejšiu verziu konsenzuálneho algoritmu ( Emmy+), zjednodušila vývoj inteligentných zmlúv a zdokonalila proces delegovania.

 • Kartágo – držitelia Tezosu hlasovali drvivou väčšinou za zavedenie aktualizácie Kartágo 2.0. Návrh Kartága bol spoločným úsilím kryptografických výskumných organizácií Nomadic Labs a Cryptium Labs, ktoré mali pomôcť pridať niektoré optimalizácie kódu a opraviť niekoľko „malých problémov“. Upgrade zvýšil najmä limit plynu / ( gas-u) pre každý blok a limit pre operácie o 30 %, čo umožní vývojárom spúšťať zložitejšie aplikácie. Cieľom Kartága bolo tiež zlepšiť presnosť a bezpečnosť výpočtu odmien za validáciu (najmä čo sa týka odmien za potvrdenie).

Konsenzuálny algoritmus Tezosu

Tezos používa na konsenzus algoritmus PoS v štýle Nakamoto, ktorý sa od aktualizácie Babylon nazýva Emmy+. Na jeho lepšie pochopenie si ho rozdelíme na štyri častí:

 • Baking –  Predstavuje vytváranie blokov. V systéme Tezos sa účastníci, ktorí vytvárajú bloky, nazývajú aj ako bakeri. Ako sme si už spomenuli, na to, aby bol účastník považovaný za bakera, musí vlastniť aspoň 8 000 XTZ, čo predstavuje 1 podiel. Čím viac podielov niekto vlastní, tým vyššia je jeho šanca, že dostane právo overiť ďalší blok. Ak je v určitom okamihu aktivovaných 10 podielov a baker vlastní 2/10 týchto podielov, má 20 % šancu, že mu budú udelené práva na vytvorenie ďalšieho bloku. Odmena za overenie bloku a jeho pridanie do blockchainu predstavuje 16 XTZ, pričom sa tieto odmeny financujú prostredníctvom sieťovej inflácie. Ročná inflácia predstavuje maximálne 5,51%.

 • Schvaľovanie – Okrem produkcie blokov môže účastník blok aj podporiť, respektíve za neho hlasovať. Schvaľovacie práva sa nastavujú rovnakým spôsobom, ako práva na overovanie blokov. Pri každej výške bloku sa vyberie 32 náhodných podielov a ich majitelia majú blok podporiť. Schvaľovanie slúži ako hlasovanie o bloku. Schvaľovanie je znakom aktivity, takže čím viac schválení bloky obsahujú, tým je to pre blockchain priaznivejšie. Pre schvaľovateľov sa odmena za schválenie môže pohybovať až do výšky 2 XTZ ( ak ide o schvaľovateľa s najvyššou prioritou ). Schvaľovateľom, ktorí nemajú status najvyššej alebo druhej najvyššej priority, neprináleží žiadna odmena.

 • Pravidlo blokového oneskorenia – Priorita bloku a počet potvrdení, ktoré sú v ňom zahrnuté, určujú minimálny čas, v ktorom sa môže vytvoriť ďalší blok. Čím vyššia priorita a počet potvrdení, tým rýchlejšie sa môže vytvoriť ďalší blok. Minimálne oneskorenie bloku je v súčasnosti nastavené na 60 sekúnd.

 • Pravidlo voľby forku – V prípade, že účastník spozoruje dva rôzne reťazce, tzv. fork, použije pravidlo výberu forku, aby sa rozhodol, ktorý z nich je ten „správny“. Pravidlo spočíva v jednoduchom výbere najdlhšieho reťazca a zahŕňa aj kontrolu, či bloky nie sú vytvorené skôr, ako je povolené.

Digitálne meny centrálnych bánk (CBDC´s )

Digitálne meny centrálnych bánk predstavujú formu meny, ktoré budú plne transparentné a vydávané centrálnymi bankami. Platforma Tezos-u slúžila ako testovacia platforma na viacero projektov. Spomenieme si niektoré z nich:

 • Forge – Société Générale – Société Générale je jedna z najväčších európskych bánk, ktorá si pri experimentovaní s vývojom CBDC zvolila Tezos. Sociéte Générale je však len predĺžená ruka centrálnej banky Francúzska, pre ktorú mala testovať medzibankové zúčtovania platieb už v júli 2020. Ku dnešnému dňu bol na tejto sieti vytvorený prvý eurový stablecoin. Tento stablecoin má pod záštitou start-up Lugh, ktorý drží svoje depozity už v spomenutej banke Société Générale. Za zmienku stojí, že tento start-up je auditovaný renomovanou spoločnosťou PwC.

 • BNP Paribas and Blockchain Xdev – V novembri 2020 BNP Paribas spolu s CA CIB spojili svoje odborné znalosti, aby spustili projekt, ktorý slúži na objavovanie potenciálnej použiteľnosti a implikácií digitálnej vnútro-bankovej meny (DIBC). Zmienené spoločnosti si za pilotné blockchainy vybrali Tezos a Ethereum s ich hlavným zameraním na atomické spôsoby zúčtovania a dodania cenných papierov na blockchaine.

Ekosystém Tezosu

Zdroj: Messari

Medzi najpopulárnejšie projekty na platforme Tezos v súčasnosti patria:

 • Youves – decentralizovaná platforma určená na vytváranie a riadenie syntetických aktív. Raziteľom syntetických aktív prináleží pasívny príjem vyplácaný v správcovskom tokene YOU,

 • Kolibri – Kolibri je stablecoin na sieti Tezos, ktorý je postavený na kolateralizovaných dlhových pozíciách (CDP). Kolibri využíva CDP na kolateralizovanie a mäkké naviazanie stablecoinu na paritu k doláru. Tento stablecoin sa nazýva kUSD,

 • Liquidity baking – kontrakt decentralizovanej zmenárne pridaný do protokolu Tezosu medzi XTZ a tzBTC,

 • Objkt – najväčšia NFT platforma na blockchaine Tezosu,

 • Atomex wallet – peňaženka, ktorá má v sebe zabudovanú technológiu tzv. atomických swapov / atomických výmien BTC, TzBTC alebo XTZ,

 • Tezos Domains – rovnako ako na iných blockchainoch aj na Tezose majú užívatelia možnosť si zakúpiť doménu, ktorá bude asociovaná s ich blockchainovou adresou. Aktuálna cena takejto domény je 1 XTZ ( v čase písania článku ~ 1 USD ).

Natívny token siete – XTZ

Ako sme už spomenuli, XTZ sa v sieti Tezos používa na úhradu transakčných poplatkov, vykonávanie on-chain riadenia a pri účasti na validácií blokov, za ktorú bakeri dostávajú odmeny. Konečná zásoba XTZ je stanovená na 10 miliárd a aktuálne je v obehu takmer 924 miliónov XTZ.

PRIHLÁSIŤ SA DO PROFILU
Avatar photo

Dušan Trnkóczi

Fumbi

linkedin
Zdieľaj spolu s ostatnými
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi